Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 29. oktober 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Efter formandens forslag blev pkt. 12 udsat.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Budget 2016, aftalepunkter og status


Resume

Sagsforløb: FK

På baggrund af budgetaftalen for 2016 har Økonomiudvalget og Forretningsledelsen drøftet, hvilke opgaver og initiativer, der skal tages som en konsekvens af aftalen.

Det ønskes i forlængelse heraf, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og prioriterer opgaverne på eget område.

Sagsfremstilling

På baggrund af vedlagte oversigt har Økonomiudvalget og Forretningsledelsen drøftet hvilke opgaver og initiativer, der er en konsekvens af budgetaftalen for 2016.

Oversigten viser den foreløbige status på udmøntningen af aftalen, og Økonomiudvalget har besluttet, at oversigten skal behandles i de respektive fagudvalg med henblik på

 • at få et overblik over opgaverne i eget område
 • at prioritere indsatserne på fagudvalgets område

Der ønskes derfor en drøftelse af de indsatser og initiativer m.v., som skal tages samt en drøftelse af, hvordan indsatsen ønskes prioriteret.

Beslutning

Drøftet.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 3 - 2015


Resume

Sagsforløb: FK

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2015.

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2015. Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Budgetopfølgningen bliver drøftet i Forretningsledelsen den 27. oktober 2015.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af regnskab 2014 for Museerne i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte og godkende regnskab 2014 for Museerne i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Museerne i Brønderslev Kommune sender revideret årsregnskab 2014 samt revisionsprotokol nr. 38 til godkendelse i Fritids- og Kulturudvalget.

Regnskabet viser et underskud på 210.834 kr.

Konklusion fra revisionen er, at årsregnskabet 1. januar - 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender årsregnskab 2014.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger

Beslutning

Godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Budget 2016 for Museerne i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte og godkende budget 2016 for Museerne i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet §4, stk. 1 skal den selvejende institution senest 2 måneder før regnskabsårets begyndelse indsende et budget til godkendelse hos tilsynsmyndigheden.

Museerne i Brønderslev Kommune har indsendt budget 2016 til godkendelse. Budget og nærmere konkretisering af indtægter og udgifter er vedlagt som bilag.

Af det fremsendte budget 2016 fremgår et forventet tilskud fra Brønderslev Kommune på 1.600.000 kr.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter det indsendte budget 2016 for Museerne i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Økonomi

I budget 2016 er der afsat 1.329.000 kr. til Museerne i Brønderslev. Økonomiafdelingen bekræfter, at hvis Fritids- og Kulturudvalget godkender budgettet 2016 for Museerne i Brønderslev skal pengene findes indenfor eget område.

Beslutning

Udvalget godkender forslaget til budget 2016 for museerne med den bemærkning, at indtægtssiden fremstår som følgende:

Tilskud fra Brønderslev Kommune

1.850.000 kr.

Museumsforeningen, Try

40.000 kr.

Museumsforeningen, Vildmosen

30.000 kr.

Vildmosefonden

30.000 kr.

Sponsorer

50.000 kr.

Driftstilskud fra staten

1.000.000 kr.

Samlet tilskud

3.000.000 kr.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Ansøgning om kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet skal drøfte ansøgning om kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger til projekt "Dorf Møllegårds stuehus" på 838.000 kr.

Sagsfremstilling

Museerne i Brønderslev Kommune sender ansøgning om kommunal lånegaranti på 838.000 kr. til energibesparende foranstaltninger til stuehuset ved Dorf Møllegård.

Stuehuset anvendes til museumsformål og er en fredet bygning. Ved gennemførelse af projektet er der en forventning om en årlig besparelse på den nuværende energiudgift på mellem 65.000 kr. og 77.000 kr.

JPH-Rådgivning har på baggrund af energimærkningsrapport udarbejdet overslag på projektet, gyldig fra den 3. februar 2014 til den 5. februar 2021.

Der ønskes optaget et 10-årigt lån i KommuneKredit, med en fast rente på 1,26%.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet drøfter ansøgning om kommunal lånegaranti til projektet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at en eventuel kommunegaranti vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.m.

Dog vil en evt. kommunegaranti formentlig forudsætte Statsforvaltningens godkendelse. Statsforvaltningen vil skulle træffe afgørelse om, hvorvidt Musserne i Brønderslev kan sidestilles med forening eller selvejende institution med tæt tilknytning til kommunen.

Kommunen har fastsat en garantiprovision på 0,75% p.a., der opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån.

Beslutning

Udvalget anbefaler ansøgningen.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Mødekalender for 2016


Resume

Sagsforløb: FK

Byrådet har den 16. september 2015 godkendt mødekalender for 2016.

Fremsendes til drøftelse og endelig godkendelse af Fritids- og Kulturudvalgets mødeplan for 2016.

Sagsfremstilling

Der er planlagt ét møde pr. måned i Fritids- og Kulturudvalget. Mødedagen er fastsat til torsdage, kl. 14.30 på Rådhuset i Brønderslev.

Evt. ændringer i forhold til forslaget skal af hensyn til sagsflow så vidt muligt ske til en tidligere dato.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender forslag til mødeplan for Fritids- og Kulturudvalget for 2016.

Personale

Ingen.

Beslutning

Mødet den 9. marts flyttes til den 3. marts 2016.

Mødet den 14. april flyttes til den 5. april 2016.

Mødet den 12. maj flyttes til den 3. maj 2016.

Mødet den 15. september flyttes til den 6. september 2016.

Godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Tilskud til scenen i Rhododendronparken


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget anmodes om stillingtagen til ansøgning om tilskud på 30.000 kr. til scenen i Rhododendronparken.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø sender forespørgsel om Fritids- og Kulturudvalgets deltagelse i færdiggørelse af scenen i Rhododendronparken.

Etablering af scenen i Rhododendronparken er gennemført af Vej og Park under Teknik og Miljø, og det er aftalt at scenen efterfølgende overleveres til Fritids- og Kulturudvalgets område.

Fagenheden for Teknik og Miljø ansøger om tilskud på 30.000 kr. til færdiggørelse af scenen inden overdragelse.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at finansieringen sker fra Kulturpuljens midler. Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgning om tilskud.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der er et budget til Kulturpuljen på 984.058 kr.

Der er ved 1. og 2. runde afgivet 846.214 kr.. Så der er 137.844 kr. tilbage på Kulturpuljen for 2015.

Beslutning

Ansøgning godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


10. Ændring af tilskud fra Kulturpuljen 2015


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte ansøgning fra Borger9700 om ændring af tilskud.

Sagsfremstilling

Den 28. maj 2015 uddelte Fritids- og Kulturudvalget midler fra Kulturpuljen 2015. Her fik Borger9700 blandt andet tildelt 15.000 kr. til arrangement med Aalborg Symfoniorkester i Rhododendronparken den 28. august 2015.

For at koncerten efterfølgende kunne blive en realitet, skulle der opstilles yderligere overdækning af scenen i forhold til den overdækning, der er.

Prisen for denne overdækning anslog produktionsmedarbejdere fra Aalborg Symfoniorkester til at være mellem 100.000 kr. og 150.000 kr.

Borger9700 har et budget for koncerten på 75.000 kr. Borger9700 valgte på den baggrund at takke nej til arrangement med Aalborg Symfoniorkester.

Borger9700 ansøger derfor om, at beløbet på 15.000 kr. i stedet overføres til Kulturdagen 2015.

Kulturdagen afholdes på og omkring biblioteket for at vise de mangesidede tilbud, der er i byen. Der vil blandt andet været madmarkend, musikalske indslag og aktiviteter for alle aldre.

Borger9700 er sammen med Biblioteket og Kulturskolen blevet enige om at gøre Kulturdagen til en fast tradition, som fremover afholdes hvert år den første lørdag i november.

Fritids- og Kulturudvalget godkendte og udbetalte tilskud til Kulturdagen 2014 med 15.000 kr.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til Borger9700´s ansøgning om ændring af arrangement.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Ansøgning meddeles afslag.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Tilskud til Lokalhistoriske Arkiver 2015


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til, hvordan midlerne til de Lokalhistoriske Arkiver i Brønderslev Kommune skal fordeles.

Sagsfremstilling

Ved ansøgningsfristen 1. juli 2015 var der modtaget ansøgning om tilskud fra Brønderslev Kommunens 13 lokalhistoriske arkiver.

Arkiverne har i deres ansøgninger anført, hvor meget de søger i tilskud, samt hvad tilskuddet skal bruges til.

Endvidere har arkiverne anført, hvorledes de lokale forhold er, og der er vedlagt bestyrelsesoversigt samt regnskab fra 2014.

Der vedlægges skema over arkivernes ansøgninger, hvori det også er anført, hvorvidt arkivet tidligere har modtaget statstilskud.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget uddeler tilskuddene til de arkiver, som tidligere har modtaget statstilskud.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bekræfter, at der i budget 2015 er afsat 100.000 kr. til Lokalhistoriske Arkiver. Der er overført 15.745 kr. fra 2014 til 2015 til Lokalhistoriske Arkiver.

Beslutning

Følgende ansøgninger imødekommes med det anførte beløb:

Agersted

5000 kr.

Asaa

5000 kr.

Brønderslev

5000 kr.

Dronninglund

15000 kr.

Jerslev

4000 kr.

Flauenskjold

3000 kr.

Hellevad-Ørum

6000 kr.

Hjallerup

7000 kr.

Thorup

25000 kr.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Revision af vedtægter for Kunstfonden


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte revision af vedtægter for Brønderslev Kommunes Kunstfond.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 17. januar 2008 nuværende vedtægter for Brønderslev Kommunes Kunstfond. Kunstfonden har på møder i 2015 drøftet og udarbejdet forslag til en revision af vedtægterne.

Revisionen indeholder foruden en modernisering af sproget en konkretisering af følgende:

§ 2, stk. 4

Fonden kan finansiere indkøb af kunstværker til private bygninger, der lejes af Brønderslev Kommune til kommunalt formål. Såfremt kommunale lejemål ophører, tilbageføres al kunst der ikke er en integreret del af bygningen til Brønderslev Kommune.

Brønderslev Kommune kan kun påtage sig evt. vedligeholdelsesforpligtelse i forhold til integreret kunst i private bygninger, så længe et kommunalt lejemål eksisterer.

§ 3, stk. 1

Kunstfondens midler tilvejebringes gennem afsættelse af et beløb ved nybyggeri og større renoveringer (min. 1 mio. kr.) svarende til 1 % af bygningsomkostningerne dog max. 100.000 kr. samt et på kommunens årlige driftsbudget afsat beløb i overensstemmelse med Byrådets vedtagelse.

§ 4, stk. 1

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer. Formanden for Fritids- og Kulturudvalget, et medlem udpeget af Byrådets midte, 2 medlemmer udpeget af Fritids- og Kulturudvalget efter indstilling af Fagenheden for Børn og Kultur, hvoraf mindst 1 skal være udøvende kunstner, 2 repræsentanter fra Fagenheden for Børn og Kultur (Direktør og Chef).

Til orientering vedlægges vedtægter for Brønderslev Kommunes Kunstfond af 17. januar 2008.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturvalget drøfter og sender revision af vedtægter til godkendelse i Byrådet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger

Beslutning

Sagen udsat.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Forening AL Nur Kulturforening Unge søger om godkendelse som en folkeoplysende forening


Resume

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra foreningen AL-Nur Kulturforening Unge om godkendelse som en folkeoplysende forening.

Sagsfremstilling

Foreningen AL Nur Kulturforening søger om godkendelse som en folkeoplysende forening. Foreningen begrunder ansøgningen med, at de ønsker at skabe en bedre mellemfolkelig forståelse og kontakt til danskerne, støtte og vejlede herboende med anden oprindelse for at lette integrationen. Ydermere ønsker foreningen at etablere foreningsaktiviteter med foredrag, information og kulturudveksling med danskerne.

Aktiviteterne vil blandt andet omhandle kulturel aktivitet, idræt (volleyball, fodbold, svømning m.m.), aktiviteter for kvinder og børn og omkring samfundsfag for hele familien.

Foreningen er hjemmehørende i Brønderslev, og består af 35 medlemmer, heraf er de 15 under 25 år.

Der søges ikke om aktivitets- eller lokaletilskud.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at foreningen opfylder kravene i Folkeoplysningslovens § 4, stk.1, nr. 2 for at blive godkendt som en folkeoplysende forening.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgning fra foreningen AL-NUR Kulturforening Unge.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


14. Foreningen Vejledningsforening for Familie og Børn søger om godkendelse som en folkeoplysende forening


Resume

Fritids- og Kulturudvalget skal til stilling til ansøgning fra Foreningen Vejledningsforening for Familie og Unge om godkendelse, som en folkeoplysende forening.

Sagsfremstilling

Foreningen Vejledningsforening for Familie og Unge søger om godkendelse som en folkeoplysende forening. Foreningen begrunder ansøgningen med, at de ønsker at skabe en bedre mellemfolkelig forståelse og kontakt til danskerne, støtte og vejlede herboende med en anden oprindelse for at lette integrationen. Ydermere ønsker foreningen at etablere foreningsaktiviteter med foredrag, information og kulturudveksling med danskerne.

Aktiviteterne vil blandt andet omhandle kulturel aktivitet, idræt, aktiviteter for familier, børn og unge samt omkring samfundsfag for hele familien.

Foreningen består af 34 medlemmer, hvoraf de 22 er under 25 år.

Foreningen har i sin ansøgning vedlagt lejekontrakt på leje af Bredgade 86 st. th, Brønderslev. Lejen udgør kr. 27.600, og lejligheden må kun anvendes til beboelse. Lokaletilskud kan ydes med 75% (i 2016 med 65%) af en timetakst, der hedder 126,61 for hver aktivitetstime, foreningen har. Idet vi ikke kender foreningens årlige aktivitetstimetal, kan lokaletilskud ikke udregnes.

Udvalget skal tage stilling til, om ansøgningen kan imødekommes, jfr. nedenstående bemærkninger.

Det bemærkes, at et eventuelt lokaletilskud skal findes inden for eksisterende budget, men da der er tale om en ny ansøgning kan Udvalget henvise til Folkeoplysningslovens § 25, stk. 5, pkt. 4, om ikke at yde tilskud til nye lejemål, hvis de nye lokaler medfører væsentlige merudgifter for Udvalget.

I øvrigt siger Folkeoplysningslovens § 25, stk. 2, at Fritids- og Kulturudvalget kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis udvalget kan anvise egnet lokale. Idet vi ikke kender foreningens aktiviteter er denne mulighed ikke undersøgt.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at foreningen opfylder kravene i Folkeoplysningslovens § 4, stk. 1, nr. 2 for at blive godkendt som en folkeoplysende forening.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgning fra Foreningen Vejledningsforening for Familie og Unge.

Personale

Ingen.

Beslutning

Foreningen godkendt.

Foreningens lokalesituation afklares.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


15. Brandsikring og godkendelse af Fredensgadecenteret


Resume

Sagsforløb: FK/

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte finansiering af brandsikring og godkendelse af Fredensgadecenteret som foreningshus.

Sagsfremstilling

Fredensgadecenteret (tidligere apostolsk kirke) er en kommunal ejendom, beliggende i Dronninglund. Huset blev overtaget i 2010 og der har efter overtagelse ikke været en formel godkendelse af huset som foreningshus. Huset består af:

Sal - 140 m2

Lejlighed 1. sal - 45 m2

Lejlighed 2. sal - ikke opgjort

Kælder - 37 m2

Fredensgadecenteret startede som foreningshus hvor de primære brugere var dagpleje og pensionistforeningen i Dronninglund. Både dagpleje og pensionistforening har undersøgt muligheden for at anvende lejligheden på 1. sal, men grundet manglende brandsikring har det ikke været godkendt som opholdsrum for børn og brugere.

I forbindelse med etablering af mødestedet som psykisk værested for borgere i og omkring Dronninglund, har der været en stigende efterspørgsel på, at huset optimeres så lejligheden fremadrettet vil kunne indrettes til denne målgruppe. Desuden er der ønske om indretning af kælder til billardrum.

Brugerne i huset er:

 • Dagpleje
 • Mødestedet, organiseret i Dansk Røde Kors
 • Familieiværksætterne, organiseret i Dansk Røde Kors
 • Pensionistforeningen i Dronninglund
 • 3F´s pensionister

Fagenheden for Børn og Kultur har gennem det sidste år, arbejdet for at få sammensat et husråd, som kan drøfte og aftale husregler, oprydning og samarbejde i Fredensgadecenteret. Husrådet er sammensat af repræsentanter fra ovenstående grupper og dagplejen varetager tovholderfunktionen. Det meget positive samarbejde har medvirket til, at der opleves et behov for at få huset godkendt som foreningshus - se vedhæftede brev fra brugerne i huset.

Foranlediget af det positive samarbejde med husets interessenter, har Fagenheden for Børn og Kultur undersøgt muligheden for en formel brandsikring og godkendelse af huset. Der er modtaget overslag på 173.080 kr. fra Ejendomme og Service på godkendelse af stue og lejlighed på 1. sal. Lejligheden på 2. sal kan ikke godkendes og anvendes udelukkende som opmagasinering.

Brugerne af Fredensgadecenteret har ikke været opkrævet gebyr for anvendelse af huset. Dog er de nuværende brugere varslet, at dette kan blive aktuel. Opkrævning af gebyr anbefales at følge godkendte takster for anvendelse af kommunale lokaler.

De fast brugere, der anvender huset kontinuerligt og hele året:

Stuen/salen: 7.283 kr. årligt

Lejligheden: 2.340 kr. årligt

Der er taget udgangspunkt i en takst svarende til 52,02 kr. pr. m2 (2015)

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter:

 • Brandsikring og formel godkendelse af Fredensgadecenteret som foreningshus, herunder stillingtagen til finansieringen af istandsættelse på 173.080 kr.
 • Opkrævning af gebyr for anvendelse af huset
Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler, at ejendommen brandsikres og oversender sagen til Økonomiudvalget.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget får en orientering om:

 • Billedhuggersamfundet har aftalt skulpturudstilling ved Dronninglund Kunstcenter i 2018
 • DGI og P4Nordjylland inviterer til Den Moderne Senior Konference, den 26. november 2015
Beslutning

Til efterretningning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 30. oktober 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer