Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 26. november 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Orientering om kulturarvskommuneprojekt


Resume

Forløb: FK/TM/ØK

Med afsæt i Midtbyplanen for Dronninglund har planlæggerne i Stabsenheden for Udvikling og Planlægning samt Fagenheden for Teknik og Miljø indsendt interessetilkendegivelse samt ansøgning til Kulturstyrelsen og Realdania for at deltage i Kulturarvskommuneprojekt III: Fortidens fremtid - "Kulturarven som potentiale i omstillingsprocesser".

Brønderslev kommune er glædeligt blev udpeget som 1 af 5 vindere i konkurrencen og er dermed udpeget som Kulturarvskommune i perioden 2015-18, og skal arbejde med Dronninglund bys kulturarv som motor for en ny fremtid for byens centrum.

Sagsfremstilling

Med afsæt i Midtbyplanen for Dronninglund har planlæggerne i Stabsenheden for Udvikling og Planlægning samt Fagenheden for Teknik og Miljø indsendt interessetilkendegivelse samt ansøgning til Kulturstyrelsen og Realdania for at deltage i Kulturarvskommuneprojekt III: Fortidens fremtid - "Kulturarven som potentiale i omstillingsprocesser".

Brønderslev kommune er glædeligt blevet udpeget som 1 af 5 vindere i konkurrencen og er dermed udpeget som Kulturarvskommune i perioden 2015-18, og skal arbejde med Dronninglund bys kulturarv som motor for en ny fremtid. Kommunen modtager 500.000 kr. i projektet, der alene kan anvendes til aflønning af eksterne konsulenter, der skal rådgive i processen. Der skal betales en fondsafgift af honoraret på 17,5 %.

I ansøgningen til Kulturstyrelsen stod skrevet, at Kommunen og Museerne ønsker at binde udvikling og kulturarv sammen ved aktivt at inddrage kulturmiljøerne og de bevaringsværdige bygninger i planlægningen, for at gøre Slotsgade attraktiv for butiksejere, kunder og besøgende. Det er oplægget, at projektet skal munde ud i et forslag til en konkret fysisk omdannelse af Slotsgade fra trafikrum til byrum, der forholder sig til kulturmiljøets arkitektur og funktion. Der skal dertil udformes et konkret forslag til facaderenoveringer af de kulturhistoriske betydende ejendomme i Slotsgade, med henblik på en ny fremtid og slutteligt skal projektet udforme retningslinier, der kan optages i kommuneplanen/bevarende lokalplan for inspiration og ramme ved etablering af nye ejendomme på den omfattede del af Slotsgade.

Der er indgået ”aftale” om rådgivning med COWI på omdannelsesprojektet for gaderummet Slotsgade og med arkitektfirmaet Bjørk og Maigaard om den arkitektfaglige bistand til forslag om renovering af facader og udvikling af retningslinier for den arkitektoniske kulturarv. Rådgiverne har tidligere arbejdet sammen om lignende opgaver.

En væsentlig del af projektet/processen er at skabe et stort ejerskab til byens kulturhistorie, hvorfor formidlingen af denne samt inddragelsen af byens borgere er væsentligt for projektets succes. Brønderslev Bibliotek, Museerne i Brønderslev Kommune og Lokalhistorisk Arkiv Dronninglund har alle været inddraget i ansøgningsarbejdet og vil komme til at spille en vigtig rolle i den løbende proces.

Projektet er forankret under Teknik og Miljøudvalget. Projektledelsen varetages af en styregruppe bestående af Karsten Frederiksen (formand for Teknik- og Miljøudvalget), Margit Chemnitz (formand for Fritids- og Kulturudvalget), Asger Nielsen (afdelingsleder Plan og Miljø) samt Martin Heide (ansvarlig projektleder)

Fremtidigt anlæg - områdefornyelse

Ét af resultaterne af kulturarvskommuneprojektet er som beskrevet en detaljeret projektskitse til omdannelse af en del af Slotsgade. Med henblik på at realisere en fysisk omdannelse kræves en betydende anlægs-/projektøkonomi. En oplagt mulighed til at få økonomisk støtte til dette er at søge om statsligt tilskud via de muligheder, der ligger herfor i byfornyelsesloven. Særligt tænkes på "områdefornyelse". Kommuner kan søge om støtte til gennemførelse af områdefornyelse i nedslidte byområder i større og mindre byer og nyere boligområder med store sociale problemer. Støtten kan bruges til at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang. En forudsætning for støtten er, at interessenterne i området inddrages i planlægning og gennemførelse af indsatsen. Ved at inddrage de private kompetencer og midler tidligt i processen kan der ske en ansvarliggørelse af de berørte borgere, virksomheder og organisationer, der sikrer en fortsat udvikling i området – også efter at de offentlige investeringer ophører.

Via områdefornyelse er det muligt at få statslig refusion på 1/3 af de afholdte udgifter til indsatserne. For at deltage i områdefornyelsen, skal der udarbejdes ansøgning herom. Bliver kommunen udvalgt, skal der udarbejdes et detaljeret byfornyelsesprogram, der beskriver de konkrete indsatser. Det er oplagt at lade ansøgning og evt. byfornyelsesprogram tage afsæt i midtbyplanen og kulturarvskommuneprojektet. Det påtænkes derfor, at der i løbet af 2016 tilrettelægges proces for evt. ansøgning om områdefornyelse, med henblik på realisering af omdannelse i Dronninglund midte.

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår,at orienteringen tages til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Planlægger Martin Heide uddybede projektets idé og indhold.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Boligsocial helhedsplan for Boligforeningen P.M., afdeling 1, 11 og 15


Resume

Sagsforløb: IR/FK/BE/BS/SS/ØK/BY

Byrådet anmodes om at godkende forslag til endelig boligsocial helhedsplan for Boligforeningen P.M., afdeling 1, 11 og 15.

Sagsfremstilling

Kuben fremsender forslag til endelig boligsocial helhedsplan for Boligforeningen P.M., afdeling 1, 11 og 15.

I sommeren 2013 udløb Landsbyggefondens støtte til den daværende boligsociale indsats i Boligforeningen P.M.’s afdeling 11, påbegyndt i 2008. Herefter og frem til ultimo 2015 har helhedsplanens aktiviteter været bibeholdt og fortsat med resterende midler givet i støtte fra Landsbyggefonden samt midler fra Boligforeningen P.M. Nærværende helhedsplan omfatter Boligforeningen P.M.’s afdeling 1, 11 og 15. Samtidig er en fysisk renovering af afdeling 11 tilendebragt i efteråret 2013, hvorfor afdelingen nu fremstår gennemrenovereret med attraktive og moderne boliger til såvel unge som børnefamilier og ældre.

For at sikre et langsigtet og bæredygtigt løft af afdeling 11, og for at dette ligeledes spreder sig, vurderes det hensigtsmæssigt, at den tidligere/nuværende boligsociale indsats i afdeling 11 fortsættes med en boligsocial indsats, der foruden afdeling 11 også omfatter boligforeningens afdeling 1 og 15. Hertil kommer, at det også skønnes hensigtsmæssigt, at den fysiske indsats i afdeling 11 går hånd i hånd med en boligsocial indsats, så det sikres, at beboerne styrkes ressourcemæssigt, og der skabes større mulighed for, at nye ressourcestærke beboere tiltrækkes.

Helhedsplanen fokuserer på aktiviteter inden for tre overordnede indsatsområder:

 • Børn, unge og familie
 • Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
 • Beboernetværk, inddragelse og demokrati

Den boligsociale helhedsplan og dens aktiviteter er baseret på et tæt samarbejde med Brønderslev Kommune og samarbejdsrelationer med en række frivillige foreninger. Her er der allerede interesseretilkendegivelser og underskrevne samarbejdsaftaler.

Der nedsættes en styregruppe, der har det overordnede ansvar for gennemførelsen af den boligsociale helhedsplan, og derudover får følgende ansvarsområder:

 • Ansætte medarbejdere
 • Godkende budgetter og sikre at budgettet holdes
 • Levere ressourcer, beslutninger og mandat til sekretariatsledelsen
 • Sikre helhedsplanens fremdrift og retning i samarbejde med sekretariatsledelsen
 • Godkende strategioplæg
 • Bane vejen for nye samarbejdsrelationer

Brønderslev Kommune har en repræsentant i styregruppen.

Helhedsplanen har i perioden på fire år et samlet budget på 8.444.000 kr., hvoraf Landsbyggefonden bidrager med tilskud på i alt 6.164.000 kr. Brønderslev Kommune og Boligforeningen P.M.'s bidrag fordeler sig således: Kommunen bidrager med 1.274.000 kr. og Boligforeningen P.M. med 1.006.000 kr.

Samlet budget

Landsbyggefonden støtter med i alt

8.444.000 kr.

6.164.000 kr.

Medfinansiering i alt

Medfinansiering Boligforeningen P.M.

Medfinansiering Brønderslev Kommune

2.280.000 kr.

1.006.000 kr.

1.274.000 kr.

Brønderslev Kommunes medfinansiering er bevilget tidligere i forbindelse med udarbejdelsen af prækvalifikationsansøgningen for helhedsplanen, jf. byrådsgodkendelse af 30. januar 2013. Dette under forudsætning af, at det rummelige arbejdsmarked indtænkes i ansættelsen af medarbejdere i helhedsplanen. I den boligsociale helhedsplan fremgår en deltidsansat i flexjob som ’Projektmedarbejder 3'.

Kommunaldirektøren foreslår, at Byrådet godkender forslag til boligsocial helhedsplan.

Personale

Ingen.

Økonomi

Byrådet har i budgettet afsat 325.000 kr. årligt fra 2014 – 2017, i alt 1,3 mio. kr.

Indstilling

Integrationsrådet, 11. november 2015, pkt. 10:

Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Søren Krog Jensen, Emilly L. K. Pedersen, Cady M. Kilele, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Brønderslev Skakklub søger om godkendelse som en folkeoplysende forening


Resume

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Brønderslev Skakklub om godkendelse som en folkeoplysende forening.

Sagsfremstilling

Brønderslev Skakklub søger om godkendelse som en folkeoplysende forening.

Klubben begrunder ansøgningen med, at de ønsker at virke for skakspillets udbredelse, herunder folkeoplysning, undervisning, samt skabe fælleskab og kammeratskab blandt klubbens medlemmer.

Klubben vil blandt andet udvikle kompetencer og et socialt ståsted, hvor man støtter hinanden til succes på brættet og i livet. De vil virke til at fremme integration og socialt ansvar i Brønderslev Kommune, gennem at aktivere kommunes borgere, samt inkludere udlændinge og flygtninge. Desuden vil klubben gøre sig gældende på landsplan samt talentudvikle børn, unge og voksne.

Klubben er hjemmehørende i Brønderslev, og består af 20 medlemmer, heraf er de 7 under 25 år.

Der søges om aktivitetstilskud. Idrætssamvirket er kontaktet med henblik på, at de orienterer klubben om mulighederne for medlemsskab.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at foreningen opfylder kravene i Folkeoplysningslovens § 4, stk.1, nr. 2 for at blive godkendt som en folkeoplysende forening.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgning fra Brønderslev Skakklub.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Fordeling af tilskudstilsagn 2016 til fritidsundervisning for voksne


Resume

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til fordeling af tilskudstilsagn 2016 til fritidsundervisning for voksne.

Sagsfremstilling

A. Tilskudsrammen for 2016:

Afsat på budget i 2016:

Undervisning kr. 784.447

Det bemærkes, at maks. kommunale løntilskud vil være:

 • Alm. undervisning, studiekredse og foredrag: 1/3 af lønudgifterne
 • Handicapundervisning:7/9 af lønudgifterne
 • Instrumentalundervisning:5/7 af lønudgifterne

Der er indkommet ansøgninger fra 12 foreninger:

 • AOF har haft stigende aktivitet i 2015, og har forventninger om stigende aktivitet igen i 2016.
 • LOF har indgået aftale med patientforeninger om tilbud på genoptræningsforløb.
 • FOF Vendsyssel bemærker, at der er stigende efterspørgsel på aktiviteter hos Brønderslev kommunes borgere, og har derfor udvidet tilbuddene i kommunen.
 • Kulturskolens Voksenundervisning forventer øget aktivitet med flere tilbud i oplandet.

B. Forslag til fordeling af tilskudstilsagn til brug for nedsættelse af deltagerbetaling til pensionister - Fritidsundervisning m.v. voksne år 2016.

Foreningens navn

Regnskab 2014

Ansøgning 2016

Forslag 2016

AOF Vendsyssel

12.984

46.000

25.000

BORN

0

2.100

1.500

Kulturskolens Voksenundervisning

480

6.042

4.500

FOF Vendsyssel

0

5.000

3.500

Hjallerup Sangkor

3.794

4.488

4.000

DOF Klokkerholm Fritidsskole

2.634

3.500

2.500

LOF Nord

0

I alt

19.892

67.130

41.000

Tilskud pr. time

2 kr.

2 kr.

Det foreslås, at der i Brønderslev kommune fastsættes en takst på 2 kr. til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister, efterlønsmodtagere og folk på overgangsydelse. Nedsættelsen gælder for pensionister, der er bosat i Brønderslev kommune.

Taksten på 2 kr. har været gældende i både 2013,2014 og i 2015.

C. Forslag til fordeling af tilskudstilsagn til brug for leje af private lokaler - Fritidsundervisning m.v. for voksne år 2016.

Foreningens navn

Regnskab 2014

Ansøgning 2016

Forslag 2016

AOF Vendsyssel

54.803

56.250

35.000

BORN

0

3.000

2.000

Hjallerup Sangkor

10.571

9.842

8.500

Østvendsyssel Højskolekreds

4.798

6.947

6.000

Vendsyssel Husflidskreds

870

1.125

1.000

FOF Nordvest Vendsyssel

12.729

36.000

20.000

I alt

83.771

113.164

72.500

Der kan ydes tilskud til leje af private lokaler, hvis det ikke er muligt at anvise egnede offentlige lokaler. Det skal her bemærkes, at der opkræves gebyr for benyttelse af kommunale haller og gymnastiksale med henblik på at ligestille foreninger i kommunale lokaler og foreninger i privatejede lokaler. Det maksimale tilskud til lokaleudgifter er 75 %.

Der er på budgettet for 2016 afsat kr. 63.936 til dette formål.

Foreningernes samlede ansøgninger om tilskud overstiger således den afsatte ramme på lokaleområdet, hvorfor det er nødvendigt at anvende noget af undervisningsrammen til finansiering af dette.

Følgende kan opstilles:

Afsat på budget 2016 (nettobeløb)

63.936 kr.

73.490 kr.

Aftenskolernes lokaletilskud reduceres til

75.500 kr.

Restbeløb, der må tages fra tilsagn

2.010kr.

Takst for fritidsundervisning for voksne 2016 for lokaletilskud i.h.t. folkeoplysningsloven.

Den tilskudsberettigede lokalesats er 128,65 kr./time. i 2016.

Tilskudsramme budget 2016 - Fritidsundervisning m.m. for voksne.

Fritidsundervisning m.m, jfr. budget 2016

Punkt A

784.447 kr.

- Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for

Pensionister

Punkt B

41.000 kr.

- mindre beløb til tilsagn pga. lokaleudgifterne

Punkt C

2.010 kr.

I alt tilskudsramme 2016

741.437 kr.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at tilsagn for 2016 fordeles efter forslag 3 på vedlagte regneark. Tilsagnet er beregnet i forhold til fritidsafdelingens fordeling, og som har taget udgangspunkt i foreningernes forventede lønudgifter for 2016 (forslag 2).

Det foreslås at der ikke sker ændringer på pensionisttilskuddet.

Tilsagnet til aftenskolerne er i 2016 reduceres med kr. 75.000 som følge af besparelser. Konsekvenserne heraf har medført, at det har været nødvendigt at reducere i aftenskolernes ansøgninger inden for både løn, lokaletilskud og pensionisttilskud.

Det bemærkes endvidere, at Aftenskolesamrådet ved mail af 17. november 2015 ligeledes har indstillet forslag 3, og med hensyn til pensionist- og lokaletilskud indstilles også det af fagenhedens stillede forslag.

Samrådet bemærker endvidere, at skulle der være foreninger, der anvender mere tilsagn end det tildelte, kunne man i løbet af 2016 kigge på en ekstra fordeling til de aftenskoler, der har øget aktivitet.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter fordeling af tilskudstilsagn 2016 til fritidsundervisning for voksne.

Personale

Ingen

Beslutning

Forslag 3 godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Revision af vedtægter for Kunstfonden


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte revision af vedtægter for Brønderslev Kommunes Kunstfond.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 17. januar 2008 nuværende vedtægter for Brønderslev Kommunes Kunstfond. Kunstfonden har på møder i 2015 drøftet og udarbejdet forslag til en revision af vedtægterne.

Revisionen indeholder foruden en modernisering af sproget en konkretisering af følgende:

§ 2, stk. 4

Fonden kan finansiere indkøb af kunstværker til private bygninger, der lejes af Brønderslev Kommune til kommunalt formål. Såfremt kommunale lejemål ophører, tilbageføres al kunst der ikke er en integreret del af bygningen til Brønderslev Kommune.

Brønderslev Kommune kan kun påtage sig evt. vedligeholdelsesforpligtelse i forhold til integreret kunst i private bygninger, så længe et kommunalt lejemål eksisterer.

§ 3, stk. 1

Kunstfondens midler tilvejebringes gennem afsættelse af et beløb ved nybyggeri og større renoveringer (min. 1 mio. kr.) svarende til 1 % af bygningsomkostningerne dog max. 100.000 kr. samt et på kommunens årlige driftsbudget afsat beløb i overensstemmelse med Byrådets vedtagelse.

§ 4, stk. 1

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer. Formanden for Fritids- og Kulturudvalget, et medlem udpeget af Byrådets midte, 2 medlemmer udpeget af Fritids- og Kulturudvalget efter indstilling af Fagenheden for Børn og Kultur, hvoraf mindst 1 skal være udøvende kunstner, 2 repræsentanter fra Fagenheden for Børn og Kultur (Direktør og Chef).

Til orientering vedlægges vedtægter for Brønderslev Kommunes Kunstfond af 17. januar 2008.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturvalget drøfter og sender revision af vedtægter til godkendelse i Byrådet.

Fritids- og Kulturudvalget, 29. oktober 2015, pkt. 12:

Sagen udsat.

Lars Bisgaard var fraværende.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger

Beslutning

Udvalget indstiller vedtægterne godkendt.

Margit Chemnitz og Svend Erik Trudslev tager forbehold for den del af § 3 stk 1, hvor fondens midler skaffes gennem afsættelse af 1% ved nybyggeri, dog max. 100.000 kr.

Til toppen


8. Evaluering af deltagelse i Kulturmøde på Mors


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget evaluerer deltagelse i årets kulturmøde på Mors.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget deltog i årets kulturmøde på Mors den 21. august 2015.

De overordnede temaer for samtalerne var:

 • Kunst- og Kulturlivets spillere - nye roller og nye løsninger
 • Kunst som kunst (om kunstens funktion og vilkår)
 • Kant og udkant (kan der være kunst og kultur overalt?)
 • Kunst og kultur, erhvervs og arbejdsliv
 • Danmark i Verden - Verden i Danmark (om kulturel interaktion)
 • Kunstnerisk talent (hvad er talent og hvordan forvaltes det)
Personale

Ingen.

Beslutning

Stor tilfredshed med deltagelsen. Der planlægges med deltagelse i 2016.

Til toppen


9. Orientering om projekt "Biblioteket 3.0 i samspil med borgeren"


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om projekt "Biblioteket 3.0 i samspil med borgeren" sendt til Kulturstyrelsens udviklingspulje for Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Sagsfremstilling

Biblioteket har ved ansøgningsfristen, den 16. november 2015 indsendt projekt "Biblioteket 3.0 i samspil med borgeren" til Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Formålet med projektet er en offensiv, anderledes og interagerende måde at facilitere muligheden for at borgerne mødes omkring interessefællesskaber. Projektet ønsker at opbygge en platform, hvor formålet er formidling på nye dialogiske måder med borgerne som aktør.

Brønderslev Kommune er i gang med at nytænke og omlægge opgaveløsningen til tankegangen fra ”Kommunen 3.0”, hvor der er fokus på samskabelse med borgerne og deres ressourcer i centrum. Med projektet vil biblioteket nytænke og udfordre vores formidlingspraksis, hvor vi i højere grad sætter fokus på samarbejde med borgerne og fællesskaber. Biblioteket er platformen for borgernes deltagelse og demokratiske engagement – derfor er det oplagt at biblioteket faciliterer muligheden og rammerne for samskabelse. Biblioteket giver platformen til borgerne.

Målet med projektet er at være medskaber af interessefællesskaber, der samler borgere på tværs af en kommune præget af stor diversitet i befolkningen socialt som økonomisk. Ønsket er at biblioteket på mere agile måde kan understøtte initiativer og fællesskaber.

Udviklingspuljen er ansøgt om tilskud på 81.568 kr.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Aftale mellem Brønderslev Badminton Club og Brønderslev Kommune


Resume

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om indgået aftale med Brønderslev Badminton Club

Sagsfremstilling

Brønderslev Badminton Club har gennem mange år haft et lån i BRF, hvor Brønderslev Kommune årligt har ydet et rente- og afdragstilskud på kr. 47.000, jfr. gammel aftale fra 1993 (godkendt i Folkeoplysningsudvalget). I forbindelse med, at foreningen har haft et ønske om omlægning, og dermed en nedsættelse af deres ydelse på på lånet er Brønderslev Komune kontaktet. Lånet har samme løbetid som det gamle, og udløber i år 2024.

Aftalen er nu færdig og underskrevet at begge parter. Aftalens indhold betyder, at Brønderslev Kommune sparer kr. 116.265 samlet set indtil lånet er indfriet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om følgende emner:

 • Aalborg Symfoniorkester oplyser, at det er besluttet at nedlægge repræsentantsskabet. Nedlæggelsen af repræsentantskabet sker med begrundelse i, at institutionsmodel med repræsentantskab ikke følger med tiden.
 • Brønderslev Bibliotek er klar med chipning af bøger ved udgangen af november 2015. Biblioteket oplyser i den forbindelse, at der holdes lukket på alle filialer den 30. november 2015 og den 1. december 2015, i forbindelse med udskiftning af automater. Indvielse af nyt system sker den 2. december 2015.
 • Pressemeddelelse vedrørende projekt bog, bold og bibliotek.
Beslutning
 • Formanden orienterede om afholdt møde i den politiske styregruppe under Den Regionale Kulturaftale.

Til efterretning.

Bilag

Til toppen

Opdateret 27. november 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer