Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 14. januar 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Punkt 7 tages af dagsorden.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Udpegning af medlemmer til Kunstfonden


Resume

Sagsforløb: FK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte udpegning af medlemmer til Kunstfonden.

Byrådet skal vælge medlem til Kunstfonden.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 16. december 2015 reviderede vedtægter for Kunstfonden.

Vedtægtens § 4, stk. 1 siger: "Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer: Formand for Fritids- og Kulturudvalget, et medlem udpeget af Byrådets midte, 2 medlemmer udpeget af Fritids- og Kulturudvalget efter indstilling af Fagenheden for Børn og Kultur, hvoraf mindst 1 medlem skal være udøvende kunstner, 2 repræsentanter fra Fagenheden for Børn og Kultur (direktør og chef).

Bestyrelsens funktionsperiode er sammenfaldende med byrådsperioden".

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at John Laursen og Dorte Stiller udpeges til Kunstfondens bestyrelse for den resterende del af byrådsperioden (2016 og 2017).

Byrådet skal jf. § 4, stk. 1 vælge et medlem udpeget af Byrådets midte.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Drøftelse af proces og tidsplan for samarbejdsaftale med Museerne i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget præsenteres for oplæg til kommissorium for samarbejdsaftale med Museerne i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med godkendelse af budget 2016 besluttet, at der gives et ikke statslig tilskud på 2.000.000 kr. pr. år til Museerne i Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget og Fagenheden for Børn og Kultur er i den forbindelse anmodet om, at uarbejde et aftalegrundlag med Museerne omkring forventninger og tidsplan for etablering af skoletjeneste, bygnings- og driftsoptimering.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at aftalegrundlaget ændres til en samarbejdsaftale og at denne udarbejdes i samspil med Museerne i Brønderslev Kommune.

Der er udarbejdet oplæg til kommissorium for samarbejsaftalen, som vil blive præsenteret på mødet.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter indholdet i oplæg til kommissorium, herunder sammensætning af arbejdsgruppe.

Personale

Ingen.

Beslutning

Kommissorium og sammensætning af arbejdsgruppe godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Projekt: Sprogstart - Bibliotekernes indsats for børnehavebørn


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

Orientering om Brønderslev Biblioteks medvirken i projekt "Sprogstart - Bibliotekernes indsats for børnehavebørn".

Sagsfremstilling

Projekt "Sprogstart - Bibliotekernes indsats for børnehavebørn" søger at udvikle et koncept for, hvordan bibliotekerne via et bevidst, målrettet og systematisk forløb over en 3-årig periode kan påvirke børns sprogfærdigheder i alderen 3-5 år og svare på udfordringen om et ringe sprogmiljø i danske børnehaver.

Projektet sammensætter eksisterende tilbud og udvikler nye undervejs i 10 ugers forløb tilpasset de 3, 4 og 5 årige i børnehaverne. Projektet måler på effekten, som kan give en samfundsøkonomisk argumentation for bibliotekernes rolle på området.

Projektejer er Aalborg Bibliotekerne, og Brønderslev Bibliotek indgår som primær samarbejdspartner i udviklingen og implementeringen af projektet.

Budget og egenfinansiering fremgår af nedenstående:

2016

2017

Egen finansiering i alt

525.865 kr.

901.429 kr.

Anden finansiering

0 kr.

0 kr.

Ansøgt i alt

674.419 kr.

1.100.721 kr.

Budget i alt

1.200.284 kr.

2.002.150 kr.

Brønderslev Bibliotek er et ud af 8 biblioteker, som har andel i egenfinansieringen og de ansøgte midler.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Projekt: Etablering af kunstværket "Meteor Shower"


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

Orientering om projekt etablering af LANDART kunstværket "Meteor Shower" på rasteplads ved Stjerneplads midt ved Jyske Aas projektet.

Sagsfremstilling

Værket er en del af det tværkommunale LAND-SHAPE initiativ under KulturKANten i Nordjylland. LANDART er betegnelsen for en kunstretning, der opstod i USA i slutningen af 1960'erne med afsæt i minimalisme og installationskunst. Projektet handler om et lokalt værk til Brønderslev Kommune, som indgår i en række af samlede værker i hele Nordjylland.

Kunstværket "Meteor Shower" er et længerevarende LANDART værk som baserer sig på de store vandreblokke i Nordjylland. Ella Morton tilfører stenene en magisk dimension ved at dække dem med en fluorescerende maling. Stenene placeres i en ekspansiv klynge på et landområde som ligger mørkt hen om natten. Kunstneren Ella Morton er en yngre canadisk kunstner hvis praksis består af undersøgelsen af 2 grundlæggende spørgsmål: Hvordan relaterer vi os til landskabet og rummet, og hvordan relaterer vi os til det endnu ukendte og gedulgte?.

Budget for projektet er anslået til 120.000 kr. og finansieres via midler fra:

KulturKANten

45.375 kr.

Grøn Ordning - ansøgning sendt den 21. december 2016

69.625 kr.

Fritids- og Kulturudvalget - Revision

5.000 kr.

Total

120.000 kr.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Udvalget orienteret.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Foreningen Nordjysk Basket Union - Vendsyssel søger om godkendelse som en folkeoplysende forening


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra foreningen Nordjysk Basket Union - Vendsyssel om godkendelse som en folkeoplysende forening.

Sagsfremstilling

Foreningen Nordjysk Basket Union - Vendsyssel søger om godkendelse som en folkeoplysende forening. Foreningen begrunder ansøgningen med, at de ønsker at tilbyde basket som en kvalificeret mulighed i Brønderslev. Klubben vil primært satse på børn og unge, og gennem udfordrende og givende træning forme de unge mennesker til gode og velfungerende borgere i Danmark.

Foreningen er hjemmehørende i Brønderslev, og da foreningen er nystartet, er der ingen medlemmer pt.

Der søges om aktivitetstilskud, og i den forbindelse søger foreningen om optagelse i Idrætssamvirket. Der søges om timer på Brønderslev Gymnasium, men det er aftalt med foreningen, at de i opstarten lejer sig ind i gymnastiksalen på Hedegårdsskolen, og så må tiden vise, om der bliver behov for større lokaler.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at foreningen opfylder kravene i Folkeoplysningslovens § 4, stk. 1 nr. 2 for at blive godkendt som en folkeoplysende forening.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget af dagsorden.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Kulturprisen 2016


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal udpege modtager af årets Kulturpris samt godkende sammensætning af fremtidigt indstillingsudvalg.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget skal med baggrund i administrativ praksis for Kulturpolitikken vurdere indstillede kandidater ud fra følgende kriterier:

Prisen gives for

 • Et markant kunstnerisk arbejde
 • En væsentlig indsats på det kulturelle område
 • Nye kulturelle initiativer
 • Som støtte til unge talenter

Prisen kan gives til:

 • En gruppe
 • En forening
 • En institution
 • Et kulturelt miljø
 • En enkeltperson

Frist for indsendelse af kandidater til prisen er 13. januar 2016.

Indstilling til årets Kulturpris sker i et administrativt nedsat indstillingsudvalg, bestående af:

Margit Chemnitz - Formand for Fritids- og Kulturudvalget

Lars Bisgaard - Næstformand for Fritids- og Kulturudvalget

Henning Risager - Direktør

Lotte Worup - Fritids- og Kulturchef

Janne Hostrup - sekretær for indstillingsudvalget.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at et fremtidigt indstillingsudvalg sammensættes af:

Formand for Fritids- og Kulturudvalget

Næstformand for Fritids- og Kulturudvalget

1 medlem fra kunstfonden (udøvene kunstner)

Direktør for Børn og Kultur

Fritids- og Kulturchef

Bibliotekschef

Indstillingsudvalget vil på mødet udlevere oversigt over modtagne kandidater, samt indstille kandidat til modtagelse af Kulturpris 2016.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget udpeger en modtager til årets kulturpris.

Beslutning

Udvalget godkendte indstillingsudvalgets indstilling til årets prismodtager. Prisen overrækkes på mødet i Kulturkompasset den 4. februar.

Listen over indstillede modtagere til prisen offentliggørelse efter den 14. januar.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


9. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

 • Fritids- og Kulturudvalget samarbejder med Børne- og Skoleudvalget om afholdelse af Unge Kongres i april 2016. Formålet med dagen er at møde de unge og lade deres stemme blive hørt i forhold til Skole og Fritid. På Unge Kongressen vil der desuden blive afholdt valg til Ungdomsrådet. Begge udvalg vil blive hørt i forhold til at generere emner til arrangementet.
 • Formand og næstformand har deltaget i møde med Kunstcenteret vedrørende Skulpturudstilling i 2018.
Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen

Opdateret 15. januar 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer