Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 4. februar 2016
Lokale: Brønderslev Bibliotek
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Udarbejdelse af afdækningskatalog for Fritids- og Kulturudvalgets område


Resume

Sagsforløb: FK

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2017 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2017.

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte forslag til områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2016 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2017.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede besparelseskrav for 2017 fastsættes i første omgang til 30,2 mio. kr. af serviceudgifterne ud over de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktioner i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne og her fastsættes sparekravet til 5,0 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2016 viser sig budgetskred således, at det samlede resultat for budget 2016 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til, at igangsætte besparelser allerede i 2016.

For at sikre flerårsperspektivet i budgetarbejdet tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser, som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Størrelse af afdækningskatalog

Mål for besparelser i 2017

Helårlig effekt

Effekt i 2017

Økonomiudvalget

8.185

15.006

11.523

Børne og Skoleudvalget

11.460

21.885

16.672

Fritids- og Kulturudvalget

1.298

2.379

1.838

Beskæftigelsesudvalget

1.515

3.720

2.792

Ældreomsorgsudvalget

6.313

12.015

9.164

Social- og Sundhedsudvalget

490

1.214

852

Teknik- og Miljøudvalgetet

960

1.760

1.579

I alt

30.221

57.979

44.420

Beskæftigelsesområdet, Overførselsudgifter

5.000

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v., henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2017”, der er vedlagt som bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale & IT foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Beslutning

Fagenheden arbejder videre efter de faldne bemærkninger.

Bilag

Til toppen


4. Tilskud til forbrugsafgifter i Brønderslev Svømmehal


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte fremtidig tilskud til forbrugsafgifter til Brønderslev Svømmehal.

Sagsfremstilling

I 2003 opsiges underskudsgarantien til Brønderslev Svømmehal og i den forbindelse godkender Byrådet den 15. december 2004 en ny tilskudsmodel der træder i kraft den 1. januar 2004. Den nye tilskudsmodel indeholder:

  1. Beregnet tilskudsgrundlag for 2004 udgør baggrunden for det fremtidige tilskud. Tilskud for 2005 beregnet efter tilskudsgrundlaget for 2004 fratrækkes udgifter til renter og afdrag for lån til KommuneKredit og BRF-Kredit, idet Brønderslev Kommune med virkning fra 1. januar 2005 overtager betaling af renter og afdrag på disse lån. Brønderslev Kommune er fra samme tidspunkt ansvarlig for overvågning af lånene. Der fremkommer herefter nye tilskudsgrundlag fra 2005.
  2. Tilskuddet fremskrives med den kommunale fremskrivningsprocent
  3. Energiudgifterne (el, vand og varme) indekseres til 100 i år 2004 og anvendes som tilskudsgrundlag
  4. Tilskuddet øges med 238.000 kr. (2004-priser)
  5. Aftalen er gældende fra 2004 og indtil videre, dog revideres aftalen pr. 1. januar 2007, hvor underskuddet for 2003 er afviklet.

Da der ikke kan anvises kompenserende besparelser til at finansiere 238.000 kr. (2004-priser) meddeles der tillægsbevilling til driftsbudgettet.

Fagenheden for Børn og Kultur har i forbindelse med udvikling af fremtidig administrationsgrundlag for haller og svømmehallerønsket, at få aftaler med relation til kommunens haller indarbejdet i administrationsgrundlaget.

Fagenheden for Børn og Kulturforeslår, at dette sker ved at konvertere aftale om driftstilskud til forbrugsafgifter til et fast grundtilskud. Det faste grundtilskud beregnes som et gennemsnit af de seneste 3 års tilskud til forbrugsafgifter. Det fremtidige faste tilskud vil ikke blive indekseret eller prisfremskrevet og sidestilles således med de øvrige grundtilskud i administrationsgrundlagene.

2013

192.923 kr.

2014

184.335 kr.

2015

175.746 kr.

I alt

553.004 kr.

Fremtidig grundtilskud til Brønderslev Svømmehal (gennemsnit)

184.335 kr.

Fritids- og Kulturudvalget, 25. juni 2015, pkt. 5:

Udsat.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


5. Administrationsgrundlag - Svømmehaller


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte arbejdsgruppens forslag til fremtidigt administrationsgrundlag for de selvejende svømmehaller.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde den 15. januar 2015 at nedsætte en arbejdsgruppe, der gennem samarbejde med Fagenheden for Børn og Kultur kunne udvikle et fremtidigt administrationsgrundlag for de selvejende haller. De to svømmehaller i Brønderslev og Hjallerup er ikke med i dette administrationsgrundlag, hvorfor der nu er udarbejdet en samarbejdsaftale med svømmehallerne.

Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra halbestyrelserne i Brønderslev Hallerne og Hjallerup Idrætscenter samt repræsentanter fra Fagenheden for Børn og Kultur.

For arbejdsgruppen har det været afgørende, at hver hal oplever at modtage et sammenligneligt tilskud med niveauet fra 2014. Der har desuden i arbejdet været lagt vægt på at mindske administrationen for såvel hallerne som Fagenheden for Børn og Kultur.

Desuden er arbejdsgruppen enige i, at:

  • der fremadrettet afregnes for timer i perioden 1. juli - 30. juni
  • de variable tilskud baseres på historiske data med et gennemsnit på forbrug de seneste 3 år (tilskud for 2016 - beregnes for 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015)
  • fremtidige besparelser på halområdet sker solidarisk

Det fremtidige administrationsgrundlag består af følgende elementer:

  • grundtilskud
  • variable tilskud fordelt på skoletimer og fritidstimer

Grundtilskud

Der er i arbejdsgruppen enighed om, at det fremtidige grundtilskud er et fast tilskud. Det betyder, at grundtilskuddet ses som individuelle tilskud, og baseres på historisk definition.

Brønderslev Svømmehal

3.617.255 kr.

Hjallerup Svømmehal

2.366.960 kr.

Grundtilskuddet til Brønderslev Hallerne forudsætter, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til punkt 4 i denne dagsorden.

Variabel tilskud - Skoletimer

For 2016 tages der udgangspunkt i et gennemsnitligt forbrug for de seneste 3 år. De ny skoledistrikter ændrer ikke ved fordelingen af svømmetimer i hverken Brønderslev eller Hjallerup.

Variabel tilskud - Fritidstimer

Variabel tilskud baseres på historiske data med et gennemsnit på 3 år.

Det har været afgørende for arbejdsgruppen at minimere udsving ved faldende og stigende aktivitet. Arbejdsgruppen ønsker med modellen at animere svømmehallerne til at følge udviklingen, så de løbende har fokus på at skabe øget aktivitet i hallerne.

Fagenheden Børn og Kultur foreslår, at forslag til administrationsgrundlag drøftes og godkendes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Deltagelse i Kulturmøde på Mors


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte deltagelse i Kulturmøde på Mors, den 25. august 2016

Sagsfremstilling

Planlægningsgruppe bestående af Bente Kristoffersen, Louise Eltved Krogsgård fra Brønderslev Bibliotek og Lotte Worup, Fritids- og Kulturchef har på foranledning af Fritids- og Kulturudvalget drøftet deltagelse i årets Kulturmøde på Mors.

Kulturmødet på Mors holdes i perioden den 25. - 27. august 2016.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget deltager i åbningen af Kulturmødet torsdag den 25. august 2016.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


7. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Direktøren orienterede om beslutning i Museernes bestyrelse

angående oplæg om museets virksomhed.

Notat om forløbet udleveret på mødet.

Til efterretning.

Bilag

Til toppen

Opdateret 5. februar 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer