Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 3. marts 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Samarbejdsaftale med Museerne i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte Museerne i Brønderslev Kommunes forslag til udviklingsplan 2020.

Sagsfremstilling

Museerne i Brønderslev Kommune har på deres bestyrelsesmøde den 1. februar 2016 besluttet at udarbejde eget forslag til samarbejdsaftale med Brønderslev Kommune. Museerne i Brønderslev Kommune har fokus på udviklingsplan 2020, hvori de politiske vedtagne aftalegrundlag/samarbejdsaftale vil blive indarbejdet.

Museerne i Brønderslev Kommunes udkast til udviklingsplan skal ses i sammenhæng med Fritids- og Kulturudvalgets beslutning fra mødet den 14. januar 2016, hvor udvalget godkendte oplæg til proces og tidsplan for samarbejdsaftale med Museerne i Brønderslev Kommune.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 28. oktober 2015 ”Økonomiudvalget indstiller til godkendelse, at der ydes tilskud på op til 400.000 kr. i 2015, således der er sikret ikke statsligt tilskud på 2.000.000 kr. i 2015. Tilskuddet udbetales, når der er positiv tilbagemelding fra Kulturstyrelsen med hensyn til statsanerkendelse. Økonomiudvalget fastslår, at budgetbeslutningen for 2016 og overslagsårene betyder, at der gives et ikke statsligt tilskud på 2.000.000 kr. pr. år. Fagudvalg og fagenhed anmodes om at udarbejde et aftalegrundlag med museet omkring forventninger og tidsplan for etablering af skoletjeneste, bygningsdriftsoptimering og driftsoptimering mv.”

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter det fremsendte brev og notat indeholdende forslag til udviklingsplan 2020.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Udvalget ser frem til at modtage den færdige udviklingsplan for museerne.

Bilag

Til toppen


4. Revision af vedtægter for Brønderslev Kommunes Ungeråd


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte og godkende revision af vedtægter for Ungerådet.

Sagsfremstilling

Ungerådet har i forbindelse med planlægning af Unge Kongressen konstateret, at nuværende vedtægter skal revideres særligt i forhold til valg til nyt Ungeråd.

På møde med formand og næstformand for Ungerådet og Fagenheden for Børn og Kultur blev nuværende vedtægter drøftet. På mødet blev vedtægterne gennemgået, og der er herefter lavet udkast til revision af vedtægterne.

Revisionen af vedtægterne har haft til formål at sikre, at der vil kunne afholdes valg i forbindelse med Unge Kongressen. De væsentligste ændringer er:

§ 1 Navn: Nuværende Ungdomsråd har ønsket at ændre navnet til Brønderslev Kommunes Ungeråd.

§ 2 Ungerådets opgaver: Der er sket korrektur af tidligere opgaver og præciseringer af formålet med Ungerådets opgaver. Fagenheden for Børn og Kultur holder møde med Ungerådet 1. marts 2016 for endelig afklaring af tekst markeret med ramme. Det centrale i denne ramme er, hvorvidt Ungerådet skal betragtes som formel høringsorgan i forhold til alle sager, der har berøring med de unges liv.

§ 3, stk. 1 Valgbarhed: Der er sket ændring af valgbarhed i forhold til, at unge fra 13 til og med det fyldte 18. år kan vælges til Ungerådet. Desuden er der præcisering af, at unge valgt til Byrådet ikke er valgbare til Ungerådet.

§ 3, stk. 2 Sammensætning: I dette afsnit er indskrevet muligheden for at afholde valg til Ungerådet i forbindelse med Unge Kongressen hvert 2. år. Desuden er der beskrivelse af valg på gymnasier, og det offentlige valg er blevet konkretiseret i forhold til tidligere.

§ 3, stk. 3: Funktionsdygtig: Der er indskrevet passus om, at Ungerådet er funktionsdygtigt med minimum 5 medlemmer.

§ 3, stk. 5 Geografisk spredning: Dette afsnit er nyt og skal sikre, at valg til Ungerådet skal have en geografisk spredning. Tidligere har dette været defineret som overbygningsskoler. Med ændring af afsnittet er der åbnet op for ændringer i den nuværende skolestruktur.

§ 4 Ungerådet: Nyt afsnit som er en kombination af tidligere vedtægters afsnit om forretningsorden, møder og arbejdsgrupper, sekretariat og kompetencer.

§ 5 Dialog: Nyt afsnit med tekst fra tidligere vedtægter. Med selvstændigt afsnit ønskes det tydeliggjort, at Ungerådet ønsker at samarbejde med Byrådet.

§ 5 stk. 3: Afsnittet skal sikre, at Ungerådet årligt mødes med Byrådet.

§ 7 stk. 1: Tekst er ændret i forhold til at sikre smidighed i forhold til kommende vedtægtsændringer.

Ændringerne er markeret i bilaget.

Vedtægterne vil blive gennemgået på mødet.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at de foreslåede ændringer godkendes til ikrafttræden den 1. april 2016.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Unge Kongres den 11. april 2016


Resume

Sagsforløb: FK/BS

Arbejdsgruppen bag etablering af Unge Kongres 2016 i Brønderslev Kommune ønsker Fritids- og Kulturudvalgets og Børne- og Skoleudvalgets ideer til demokratiske temaer til Unge Kongressen.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget og Børne- og Skoleudvalget holder i samarbejde med Ungerådet "Unge Kongres 2016" mandag den 11. april 2016.

Unge Kongressen holdes i Hjallerup Idrætscenter.

Målgruppen for Unge Kongressen er alle kommunens 8. og 9. klasser, ca. 850 elever.

Der er til etablering af Unge Kongressen nedsat en arbejdsgruppe bestående af:

 • Ungdomsskoleleder
 • Tovholder for Ungerådet
 • 2 repræsentanter fra Ungerådet
 • Konsulent fra Tværfaglig Konsulent Team
 • Fritids- og Kulturchef

Der er i arbejdsgruppen enighed om, at dagen skal emme af energi, og den røde tråd gennem hele dagen er Unge og Demokrati. I forbindelse med Unge Kongressen vil Ungerådet afholde valg af medlemmer til Ungerådet fra kommunens folkeskoler.

Ungerådet har udarbejdet forslag til program, som fremgår af vedhæftede bilag.

Ungerådet har valgt at pege på følgende temaer til Unge Kongressen 2016:

 • Fritidsliv i kommunen
 • Infrastruktur - transport og cykelstier
 • Motion, kost og sundhed (både i skolen og fritiden)
 • Kultur - tilbud til de unge
 • Ytringer på de sociale medier
 • Fritidsarbejde/muligheder
 • Velgørenhed/frivilligt arbejde

Den specifikke og konkrete planlægning af dagen er i sin spæde start, og derfor har arbejdsgruppen og særligt Ungerådet brug for emner, der kan være relevante at få drøftet af de unge.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids og Kulturudvalget og Børne- og Skoleudvalget drøfter og vælger emner til Unge Kongressen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget kan tilslutte sig de udpegede temaer, og kan foreslå følgende deltemaer:

 • Det gode ungdomsliv
 • 5 mærkesager for Ungerådet
 • Unge hjælper unge.

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Opsamling på årets Kulturkompas


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget drøfter årets Kulturkompas.

Sagsfremstilling

Kulturkompasset 2016 blev afholdt torsdag den 4. februar 2016 i Salen på Biblioteket. Årets tema var Fundraising med henholdsvis oplæg og paneldebat.

Der var ca. 65 deltagere, der med energi og begejstring deltog i aftenens oplæg og paneldebat.

I år var det første gang, Kulturprisen blev uddelt, og den gik til Kulturgruppen ved Borger9700.

Fagenheden for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter årets tema og arrangement.

Personale

Ingen.

Beslutning

Tilfredshed med deltagelse og afvikling af arrangementet.

Til toppen


7. Fritidsprisens indhold fremover


Resume

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte afholdelse af arrangement i forbindelse med uddeling Fritidsprisen.

Sagsfremstilling

Indstillingsudvalget har på baggrund af henvendelse fra Fritids- og Kulturudvalget udarbejdet vedlagte notat i forbindelse med tankerne om, at der eventuelt skal ske en fornyelse af arrangementet ved den årlige uddeling af fritidsprisen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med tankerne i notatet med henblik på realisering i 2017.

Bilag

Til toppen


8. Asaa Gospels Voices søger om godkendelse som en folkeoplysende forening


Resume

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Asaa Gospels Voices om godkendelse som en folkeoplysende forening.

Sagsfremstilling

Asaa Gospels Voices søger om godkendelse som en folkeoplysende forening i henhold til folkeoplysningsloven. Der søges ikke om aktivitetstilskud eller lokaletilskud. Foreningen har oplyst til Fritidsafdelingen, at ansøgningen om godkendelse alene har det formål at blive godkendt til at søge fonde m.v.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at foreningen opfylder betingelserne i henhold til folkeoplysningsloven for godkendelse som en forening.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ansøgning godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Status på Conventus


Resume

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om status på implementering af Conventus til foreninger og haller.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har siden 1. januar 2015 implementeret foreningssystem Conventus. Fritidsafdelingen har siden da arbejdet med implementeringen af systemet, og vedlagte notat giver en lille status på, hvor langt man er kommet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

Kulturministeren og Orla Hav åbner dette års LAND-SHAPE festival ved Gateway Blokhus, den 2. juni 2016, kl. 14.00. LAND-SHAPE festivalen er et unikt nyt festival koncept, som sætter fokus på:

 • Nordjyske lokaliteters egenart og unikke fortællinger
 • At åben kunsten for borgerinddragelse
 • At skabe nye oplevelses dimensioner for alle i den nordjyske natur
 • Skabe internationalt netværk for den nordjyske kunstscene.

LAND-SHAPE er udvikling i regi af KulturKANten.

Beslutning
 • Formanden orienterede om tankerne om at etablere et kulturhus i Brønderslev by. Formanden vil indbyde interesserede til et indledende møde om et evt. projekt.

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 4. marts 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer