Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 3. maj 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Udvalget besluttede efter direktørens indstilling at tage pkt. 6 af dagsorden.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2016


Resume

Sagsforløb: FK

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2016.

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2016. Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 26. april 2016, pkt. 5:

Det blev aftalt, at der laves en ny sammenfatning i budgetopfølgningen, som oplister de hovedændringer som budgetopfølgningen viser i såvel positiv som negativ retning. Herigennem bliver det tydeligt, hvilke områder der især skal være fokus på i forhold til budgettet.

Forretningsledelsen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes med en bemærkning om, at der skal være særligt fokus på de områder hvor der er risiko for budgetskred med henblik på at imødegå budgetproblemer på disse områder.

Beslutning

Budgetopfølgningen for udvalgets område taget til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Prioritering af afdækningskatalog for Fritids- og Kulturudvalgets område


Resume

Sagsforløb: FK

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2017 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2017.

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte forslag til områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2016 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2017.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede besparelseskrav for 2017 fastsættes i første omgang til 30,2 mio. kr. af serviceudgifterne ud over de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktioner i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne, og her fastsættes sparekravet til 5,0 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2016 viser sig budgetskred således, at det samlede resultat for budget 2016 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2016.

For at sikre flerårsperspektivet i budgetarbejdet tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser, som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Størrelse af afdækningskatalog

Mål for besparelser i 2017

Helårlig effekt

Effekt i 2017

Økonomiudvalget

8.185

15.006

11.523

Børne- og Skoleudvalget

11.460

21.885

16.672

Fritids- og Kulturudvalget

1.298

2.379

1.838

Beskæftigelsesudvalget

1.515

3.720

2.792

Ældreomsorgsudvalget

6.313

12.015

9.164

Social- og Sundhedsudvalget

490

1.214

852

Teknik- og Miljøudvalget

960

1.760

1.579

I alt

30.221

57.979

44.420

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v., henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2017”, der er vedlagt som bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale & IT foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 4. februar 2016, pkt. 3:

Fagenheden arbejder videre efter de faldne bemærkninger.

Beslutning

Fagenhedens forslag til afdækninger drøftet. Udvalget prioriterer eventuelle besparelser på mødet i juni.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Nøgletal for Brønderslev Bibliotek


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om Brønderslev Biblioteks nøgletal for perioden 2011 - 2015.

Sagsfremstilling

Brønderslev Bibliotek sender nøgletal for 2011 - 2015 til orientering for Fritids- og Kulturudvalget.

Bibliotekerne er fortsat den mest besøgte kulturinstitution, her mødes alle på tværs af sociale og kulturelle forskelligheder, hvilket også er tilfældet i Brønderslev Kommune. Besøgstallet ligger stabilt på 220.000 besøgendeom året i Brønderslev, Dronninglund, Hjallerup og det mobile bibliotek.

2015 har været kendetegnet af projekt "Ude af huset - eller biblioteket på udebane" og "Bold, bog og Bibliotek". Der er skiftet fra stregkode til chip i alle materialer til stor glæde for lånere og personale.

Nøgletallene er udarbejdet på baggrund af de data, der er til rådighed via indberetninger til Kulturstyrelsen, databaser, dørtællere, aktivitetsstatistik mm. og er nu udarbejdet for anden gang.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Regulering i takster på Fritids- og Kulturområdet 2016


Resume

Sagsforløb: FK

Der er opdaget en fejl i taksterne for 2016 vedrørende Fritidsundervisning for voksne samt Lokalegebyrer.

De redigerede takster fremsendes hermed til godkendelse.

Fritids- og Kulturudvalget bedes godkende de redigerede takster 2016.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2016 blev taksterne for Fritidsundervisning for Voksne samt Lokalegebyr godkendt.

Det har efterfølgende vist sig, at beregningen af disse takster er sket på et forkert grundlag.

I budget 2015 blev der afdækket 262.000 kr. gennem forhøjelse af taksterne i haller og sale. Taksterne for 2015 blev som følge af dette reguleret op, og det er denne regulering, som ikke er med i beregningen af taksterne for 2016.

I skemaet nedenfor er vist de vedtagne takster for 2015 og 2016 samt de regulerede takster for 2016.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at de redigerede takster for 2016 godkendes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget af dagsorden.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


7. Anlægspuljen 2016


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgninger om tilskud fra Anlægspuljen 2016.

Sagsfremstilling

Der var ved ansøgningsfristen den 1. april 2016 indkommet 4 ansøgninger.

Det samlede beløb der ansøges om til Anlægspuljen 2016 er på i alt 1.238.750 kr.

Kopi af materialer, budget og regnskab findes i udvalgsmedlemmernes postkasser.

Fagenheden for Børn- og Kultur forslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til de modtagne ansøgninger.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægspuljen for Fritid- og Kulturudvalget er i 2016 på 1,00 mio. kr.. I regnskab 2015 er der dog et underskud på anlægspuljen på 74.164 kr., dette må forventes overført til 2016, således at puljen herefter kun er på 925.836 kr..

Beslutning

Udvalget besluttede i henhold til de fremsendte ansøgninger at bevilge:

Den Runde Pavillon 50.000 kr.

Brønderslev Idrætsforening 750.000 kr.

Brønderslev Golfklub 70.000 kr.

Udvalget anbefaler Fonden Hjallerup Ridecenter at søge om kommunal lånegaranti til de ønskede energiforbedringer.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Forhåndstilkendegivelse om deltagelse i ny kulturaftale 2017-2020


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte og godkende fortsat deltagelse i KulturKANten 2017-2020.

Sagsfremstilling

KulturKANten 2013-2016, som er Nordjyllands 4. kulturaftale, udløber ved udgangen af i år. I løbet af 2015 og 2016 har KulturKANtens politiske og administrative styregrupper, på baggrund af grundig evaluering og med inddragelse af regionens kulturaktører, udarbejdet en ny vision og nye indsatsområder med henblik på at fortsætte samarbejdet i en ny 4-årig aftale med Kulturministeriet.

KulturKANten 2017-2020 bliver således Nordjyllands 5. kulturaftale. De nordjyske kulturaftaler har gennem tiden været foregangseksempler for mange andre kulturaftaler, fordi Nordjylland allerede fra den anden kulturaftale havde samlet samtlige 11 kommuner og amt/region i et forpligtende samarbejde omkring udvikling og synliggørelse af det nordjyske kulturområde.

Inden forhandlinger med Kulturministeriet om en ny kulturaftale indledes, beder KulturKANtens sekretariat Brønderslev Kommune bekræfte, at Brønderslev Kommune fortsat forventer at deltage i samarbejdet omkring KulturKANten 2017-2020.

Såfremt Brønderslev Kommune bekræfter også fremadrettet at deltage i kulturaftalesamarbejdet, vil den endelige sagsfremstilling vedr. tilslutning til ny kulturaftale blive sendt til behandling ultimo 2016.

Vision, værdier og indsatsområder
KulturKANtens politiske styregruppe har på møde den 20. april 2016 vedtaget følgende vision, værdier og indsatsområder for det kommende samarbejde:

Vision: Væk lysten, ryk grænserne og styrk sammenhængen

Med KulturKANten ønskes det, at kulturen og nordjyderne møder hinanden på nye og overraskende måder. Gennem samarbejde skabes et Nordjylland, hvor flere ser muligheder i kulturen, og hvor man nænsomt rykker grænserne for den måde, man ser og møder verden på.

Bagvedliggende værdier:

  • Vække nysgerrighed og udvide horisonter
  • Involvere og engagere mennesker
  • Give næring til kreativitet og lyst til at skabe
  • skabe møder, fællesskaber og relationer på tværs
  • Overraske og rykke grænser for de få og de mange
  • Skabe værdi i andre sektorer og nye sammenhænge

Indsatsområder1. Nye møder og fællesskaber

Vi vil fremme et kulturliv, der møder borgerne hvor end de er i livet og på landkortet, og som engagerer og involverer os både som medskabere såvel som publikum. Ønsket er, at kultur bliver en naturlig del af livet og mødet mellem mennesker. Kulturen skal skabe fællesskaber mellem mennesker fra forskellige egne, fag og livsformer i både hverdags-, arbejds- og uddannelsesliv.

2. Muligheder for dannelse og talent

Sammen vil vi skabe tilbud, der vækker nysgerrighed og lyst, nærer vores talent og danner os som hele mennesker. Med et kvalitetsrigt kulturliv vil vi skabe muligheder for at alle, særligt børn og unge, opbygger og udlever deres kulturelle talent. Ønsket er, at flere borgere får lyst til kunst og kultur, og møder omverdenen som ambassadører for en region, hvor kulturen blomstrer.

3. Mangfoldig kultur der rykker


Vi vil arbejde for et kulturtilbud, der nænsomt flytter vores grænser og rykker os sammen i et stærkt regionalt fællesskab. Et tilbud, der rummer både det brede og det smalle, og som vi nemt kan opleve og tage del i. Med kulturaftalen vil vi udfordre den måde, vi som mennesker ser og møder verdenen på, og skabe opmærksomhed og interesse både i og uden for regionen.

Økonomi

I den nuværende kulturaftale har de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland forpligtet sig med 3 kr. pr. borger pr. år samt med et administrationsbidrag mellem 0-20.000 kr. årligt afhængigt af kommunens størrelse. Læsø og Region Nordjylland er fritaget for administrationsbidrag.

I den kommende kulturaftale forventes medlemsbidraget fortsat at udgøre 3 kr. pr borger pr år, ligesom der fortsat vil være et administrationsbidrag.

Medlemsbidraget beregnes årligt pr. 1 januar og udgjorde i 2016 følgende:

Medlem

Antal borgere pr 01.01.2016

Antal borgere * 3 kr.

Administrations-bidrag

Aalborg Kommune

210.316

630.948,00

20.000

Frederikshavn Kommune

60.246

180.738,00

10.000

Hjørring Kommune

65.411

196.233,00

10.000

Brønderslev Kommune

36.047

108.141,00

5.000

Læsø Kommune

1.817

5.451,00

0

Thisted Kommune

43.991

131.973,00

5.000

Morsø Kommune

20.629

61.887,00

5.000

Rebild Kommune

29.149

87.447,00

5.000

Vesthimmerlands Kommune

37.296

111.888,00

5.000

Mariagerfjord Kommune

42.131

126.393,00

5.000

Jammerbugt Kommune

38.466

115.398,00

5.000

Region Nordjylland

585.499

1.756.497,00

0

Nuværende aftale KulturKANten 2013-2016 har haft en samlet økonomisk ramme på 41.247.424 kr.

Medlemsbidraget til KulturKANten er de seneste år finansieret af Kulturpuljens midler.

Fagenheden for Børn og Kulturforeslår en fortsat involvering i KulturKANten.

Personale

Ingen.

Beslutning

Deltagelse i ny kulturaftale godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


9. Foreningen Nordjyske Basket Union - Vendsyssel søger om godkendelse som en folkeoplysende forening


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra foreningen Nordjysk Basket Union - Vendsyssel om godkendelse som en folkeoplysende forening.

Sagsfremstilling

Foreningen Nordjysk Basket Union - Vendsyssel søger om godkendelse som en folkeoplysende forening. Foreningen begrunder ansøgning med, at de ønsker at tilbyde basket som en kvalificeret mulighed i Brønderslev. Klubben vil primært satse på børn og unge, og gennem udfordrende og givende træning forme de unge mennesker til gode og velfungerende borgere i Danmark.

Foreningen er hjemmehørende i Brønderslev, og har allerede en del medlemmer.

Der søges om aktivitetstilskud, og i den forbindelse søger foreningen om optagelse i Idrætssamvirket. Der søges om timer på Brønderslev Gymnasium, men det er aftalt med foreningen, at de i opstarten lejer sig ind i gymnastiksalen på Hedegårdsskolen, og så må tiden vise, om der bliver behov for større lokaler.

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at foreningen opfylder kravene i Folkeoplysningslovens § 4, stk. 1 nr. 2 for at blive godkendt som en folkeoplysende forening.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgningen.

Beslutning

Godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Udsættelse af Fritidsprisen 2016


Resume

Sagsforløb: FK

Udsættelse af uddelingen af Fritidsprisen 2016.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune uddeler hvert år Fritidsprisen, som består af en frivillighedspris, ungdomslederpris og en præstationspris. Uddelingen af prisen skal ifølge de vedtagne retningslinjer finde sted i maj måned hvert år.

Fristen for indsendelse af kandidater udløb den 22. april 2016, og det samlede antal indstillinger er opgjort til otte for de tre priser (15 i alt), og tre indstillinger til DGI unglederprisen. Der er ingen i ungdomslederkategorien. Det er første gang, der er så markant et fald i indstillinger, og umiddelbart er der ingen forklaring på, hvad der kan være grunden til det.

Fagenheden for Børn og Kultur og indstillingsudvalget foreslår, at uddeling af Fritidsprisen udsættes til efteråret 2016. Tidsplanen kunne se således ud:

August – september 2016

Forberedelse, møder med indstillingsgruppen, ansøgninger, arrangement, gaver m.m.

Oktober 2016

Uddeling sidst i oktober – indstillingsudvalg finder dato

Fagenheden for Børn og Kultur forslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til fagenhedens ønske om at udsætte uddelingen af fritidsprisen for 2016 til efteråret. Fagenheden vil herefter orientere foreninger m.v. om beslutningen, og at de indstillinger, der er modtaget, selvfølgelig indgår i vurderingen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsættelse godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

  • Artikel i tidsskriftet Børn og Bøger om Brønderslev Biblioteks mange gode tilbud.
  • Opsamling efter samspilsmøde med fokus på inddragelse af borgere i projekt "Varige Spor". Samspilsmødet var arrangeret i et samarbejde mellem Børne- og Skoleudvalget samt Fritids- og Kulturudvalget.
  • Invitation til New Moves Nordjylland "Sæt ansigt på gadeidrættens aktører og mød nutidens selvorganiserede frivillige" - arrangementet foregår på Eternitten, Aalborg den 18. maj 2016.
Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 3. maj 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer