Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 14. juni 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Prioritering af afdækningskatalog for Fritids- og Kulturudvalgets område


Resume

Sagsforløb: FK

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2017 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2017.

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte forslag til områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2016 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2017.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede besparelseskrav for 2017 fastsættes i første omgang til 30,2 mio. kr. af serviceudgifterne ud over de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktioner i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne, og her fastsættes sparekravet til 5,0 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2016 viser sig budgetskred således, at det samlede resultat for budget 2016 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2016.

For at sikre flerårsperspektivet i budgetarbejdet tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser, som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Størrelse af afdækningskatalog

Mål for besparelser i 2017

Helårlig effekt

Effekt i 2017

Økonomiudvalget

8.185

15.006

11.523

Børne- og Skoleudvalget

11.460

21.885

16.672

Fritids- og Kulturudvalget

1.298

2.379

1.838

Beskæftigelsesudvalget

1.515

3.720

2.792

Ældreomsorgsudvalget

6.313

12.015

9.164

Social- og Sundhedsudvalget

490

1.214

852

Teknik- og Miljøudvalget

960

1.760

1.579

I alt

30.221

57.979

44.420

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v., henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2017”, der er vedlagt som bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale & IT foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Fritids- og Kulturudvalget, 4. februar 2016, pkt. 3:

Fagenheden arbejder videre efter de faldne bemærkninger.

Fritids- og Kulturudvalget, 3. maj 2016, pkt. 4:

Fagenhedens forslag til afdækninger drøftet. Udvalget prioriterer eventuelle besparelser på mødet i juni.

Lars Bisgaard var fraværende.

Beslutning

Udvalget peger på, at eventuelle besparelser kan findes på følgende områder:

Effekt 2017

Helårsvirkning

1. Kulturskolen

104.167 kr.

250.000 kr.

2. Ungdomsskolen

100.000 kr.

100.000 kr.

3. Biblioteket

Undersøges nærmere

4. Selvejende haller

335.000 kr.

335.000 kr.

5. Lokalhistoriske Arkiver

0 kr.

0 kr.

6. Hellum Multihus

22.000 kr.

22.000 kr.

7. Serritslev Dartklub

21.600 kr.

21.600 kr.

8. Serritslev arkiv

24.000 kr.

24.000 kr.

9. Brønderslev Rideklub

71.911 kr.

71.911 kr.

10. Manna-Thise Multihus

80.530 kr.

80.530 kr.

11. Tolstrup Sognecenter

42.616 kr.

102.278 kr.

12. Aftenskoleområdet

38.000 kr.

38.000 kr.

13. Klub Georg

116.650 kr.

116.650 kr.

14. Brønderslev Ordningen

0 kr.

0 kr.

Godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Udviklingsplan 2021 for Museerne i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget drøfter udviklingsplan 2021 for Museerne i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 7. oktober 2015 Budget 2016. Med godkendelse af budgettet blev følgende aftaletekst udfærdiget vedr. Museerne i Brønderslev Kommune (efterfølgende defineret som museerne):

"Tilskud til museerne aftales fastholdt på 2016 niveau i 2 år. I løbet af denne periode forudsættes museerne at optimere driftsøkonomien bl.a. ved afhændelse af bygningsmasse, forøgelse af besøgsantal, fremskaffelse af yderligere ikke-kommunale fonds- og tilskudsmidler, således der kan udvikles flere formidlingstilbud, såsom skoletjeneste, integrationstjeneste mv."

Økonomiudvalget besluttede efterfølgende på møde den 28. oktober 2015: "Økonomiudvalget indstiller til godkendelse, at der ydes tilskud på op til 400.000 kr. i 2015, således der er sikret ikke statslig tilskud på 2.000.000 kr. i 2015. Tilskuddet udbetales, når der er positiv tilbagemelding fra Kulturstyrelsen med hensyn til statsanerkendelse. Økonomiudvalget fastslår, at budgetbeslutningen for 2016 og overslagsårene betyder, at der gives et ikke statslig tilskud på 2.000.000 kr. pr. år. Fagudvalg og Fagenheden anmodes om at udarbejde et aftalegrundlag med museet omkring forventninger og tidsplan for etablering af skoletjeneste, bygningsdriftsoptimering og driftsoptimering mv."

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling som anført ovenfor.

Fritids- og Kulturudvalget godkendte på møde den 14. januar 2016 forslag til kommissorium for samarbejdsaftale - vedlagt som bilag.

Museerne i Brønderslev Kommune besluttede på bestyrelsesmøde den 1. februar 2016 at udarbejde eget forslag til udviklingsplan. Fritids- og Kulturudvalget var på deres møde den 3. marts 2016 enige om, at de vil se frem til at modtage udviklingsplanen.

Museerne i Brønderslev Kommune har nu sendt udviklingsplan 2021 til drøftelse og godkendelse i Fritids- og Kulturudvalget.

Fagenheden for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget

  • drøfter udviklingsplan 2021
  • tager stilling til dialogmøde med Museerne i Brønderslev Kommune
  • tager stilling til den efterfølgende politiske behandling af udviklingsplan 2021
Personale

Ingen.

Beslutning

Planen drøftet. Udvalget planlægger møde med museets bestyrelse og leder den 3. august 2016.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Fritidsprisen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte overførsel af yderligere tilskud til uddeling af den årlige fritidspris fra Kulturpuljen.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget har tidligere udtrykt ønske om, at der i forbindelse med uddeling af de årlige fritidspriser afholdes et event, lignende det som afholdes i andre kommuner.

I dag giver Kulturpuljen et tilskud på 15.000 kr. til afholdelse af arrangement og til indkøb af gaver.

Kulturkompassets årlige arrangement og kulturprisen opnår et samlet tilskud på 40.000 kr.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget forhøjer tilskud fra Kulturpuljen til 30.000 kr. til event og 10.000 kr. til indkøb af gaver.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


6. Kulturpuljen 2016


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgninger om tilskud fra Kulturpuljen 2016.

Sagsfremstilling

Der var ved ansøgningsfristen den 1. maj 2016 indkommet 14 ansøgninger. Heraf er to realitetsbehandlinger, den ene vedrørende Kulturpuljen 2017 og den anden vedrørende Kulturpuljen 2018.

Fritids- og Kulturudvalget har tidligere godkendt følgende dispositioner:

Museerne i Brønderslev

205.000 kr.

Børnekulturens Rygsæk

164.500 kr.

KulturKANTEN

113.141 kr.

Dronninglund Kunstcenter

100.000 kr.

Forfatterskolen

37.000 kr.

Den Offentlige Naturvejledning

36.000 kr.

Lokalhistoriske Arkivers foreningssystem

16.740 kr.

Fritidsprisen

15.000 kr.

Kulturprisen

15.000 kr.

Kulturkompasset

25.000 kr.

Jazz9700

6.000 kr.

Total

733.381 kr.

Det samlede beløb i forbindelse med ansøgninger til Kulturpuljen 2016 er på kr. 315.870. Heraf er de kr. 12.000 vedrørende realitetsbehandling for Kulturpuljen 2017, samt kr. 75.000 for Kulturpuljen 2018.

Den samlede Kulturpulje fra 2016 er på i alt kr. 996.095.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til de modtagne ansøgninger samt de tidligere godkendte dispositioner.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Udvalget besluttede at bevilge:

Aasen teater, Natmandens Blomster

20.000 kr.

BAS, skabende værksted

2.000 kr.

Borger9700, opera i det fri

afslag

Borger9700, sommeraktiviteter

20.000 kr.

Dorf gl. skole, koncerter

5.000 kr.

Foreningen, Norden

2.000 kr.

Havnefestival, Asaa

15.000 kr.

Klokkerholm Borgerforening

6.000 kr.

Lokal Talentudvikling

afslag

Parkfestival, Brønderslev

15.000 kr.

Sangkoret Frejdig

2.500 kr.

Vendsyssel Festival

afslag

Dronninglund Kunstcenter

75.000 kr.

Jazz9700

6.000 kr.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Forslag til etablering af landsbypedel-ordning


Resume

Sagsforløb: FL/BE/TM/FK/ØK

Der er rejst forslag om etablering af en landsbypedel-ordning i Brønderslev Kommune. Ordningen etableres inden for det nuværende budget.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende landsbypedelordningen, herunder finansiering.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet forslag til etablering af en landsbypedel-ordning i Brønderslev Kommune.

Landsbypedellen foreslås at blive ansat på ordinære vilkår og forankret organisatorisk i Vej og Park.

De arbejdsopgaver og aftaler, som i dag eksisterer med De Grønne Områder under Fagenheden for Beskæftigelse, foreslås at flytte med landsbypedellen, herunder også de nuværende aftaler om nytteindsatspladser.

Derudover foreslås landsbypedel-ordningen at varetage praktiske og grønne opgaver, som i dag ikke varetages af frivillige eller kommunen. Det kan fx. være:

  • Vedligeholdelse af foreningers materialer (flagstænger, klubhuse, borde/bænke mv.)
  • Pasning og vedligeholdelse af arealer, som kommunen ikke har ansvaret for - fx ved klubhuse
  • Rengøring af foreningers materiale/områder, som kommunen ikke har ansvaret for - klublokaler, toiletter mv.
  • "Handyman" for foreninger

Derudover kan varetagelse af praktisk-administrative opgaver for foreninger overvejes - fx. indkøb, hjælp til klubblade, hjemmeside, arrangementer mv.

Det foreslås, at kommunens landsbyer derudover kan søge ind på opgaver via landsbypedel-ordningen.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at landsbypedel-ordningen også fungerer som praktiksted for ledige i Brønderslev Kommune. Målgruppen kan være kontanthjælpsmodtagere, integrationsborgere eller unge på uddannelseshjælp.

Det foreslås, at kommende seniorjobbere i kommunen øremærkes til landsbypedelordningen.

Finansiering af landsbypedel-ordningen foreslås fordelt mellem de tre involverede fagenheder. Den årlige udgift udgør ca. 450.000 kr. til løn til en medarbejder (landsbypedel):

Fagenheden for Beskæftigelse

250.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø

150.000 kr.

Fagenheden for Børn og Kultur

50.000 kr.

I alt

450.000 kr.

Det foreslås at evaluere landsbypedel-ordningen efter 1 år.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Økonomiudvalget godkender landsbypedel-ordningen, herunder finansiering af ordningen.

Forretningsledelsen, 31. maj 2016, pkt. 8:

Det er vigtigt, at ordningen har fokus på det beskæftigelsesmæssige sigte.

Oversendes til politisk behandling.

Personale

Forslaget indebærer opnormering af en 1 fuldtidsmedarbejder i Vej og Park, som finansieres inden for de 3 udvalgs budgetter.

Økonomi

Udgiften finansieres inden for de 3 udvalgs budgetrammer. Vedr. Fritids og Kulturudvalget er det muligt at finde midlerne til ordningen inden for rammen i 2016. Men Økonomiafdelingen anbefaler, at udvalget prioriterer på hvilket område midlerne skal findes fra 2017 og frem, da ordningen ikke er budgetsat. Det kunne fx. være inden for Brønderslev ordningens ramme, da landsby pedellen må forventes at komme foreningslivet til gavn.

Beslutning

Udvalget godkendte, at finansieringen i 2017 findes inden for Brønderslevordningen.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

  • Udvalgsformand Margit Chemnitz deltagelse i møde vedrørende etablering af Vendia Sport og Kultur
Beslutning
  • Orientering fra beslutning i Kunstfonden om placering af kunstværker.

Til efterretning

Svend Erik Trudslev og Steen Pedersen var fraværende.

Til toppen


9. Lukket punkt: Tilbud på fundraising workshop


Til toppen

Opdateret 15. juni 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer