Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 18. august 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 2, pr. 30.06.2016


Resume

Sagsforløb: FK

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2. pr. 30. juni 2016, der udover skøn over udviklingen i budget 2016 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2017.

Budgetopfølgningen fremsendes til Fritids- og Kulturudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse, skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2017 på de forskellige politikområder.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Personale

Ingen bemærkning.

Beslutning

Udvalget er tilfreds med, at der er styr på økonomien på udvalgets område og tager opfølgningen til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Forslag til udvidelser og reduktioner til basisbudget 2017


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal beslutte, hvilke forslag til ændringer der ønskes indarbejdet i basisbudget for 2017.

Sagsfremstilling

I følge principper for udarbejdelse af budget 2017, udarbejder Økonomiafdelingen forslag til udvidelser og reduktioner. Disse behandles i fagudvalgene på møderne i august måned, hvor fagudvalgene skal indstille, hvilke af forslagene, der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet.

For at give et overblik over de ændringer, der foreslås indarbejdet, udarbejdes et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde.

Skemaet er opbygget således, at øverste del består af rent budgettekniske tilretninger (pris og løn fremskrivning, sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne (udgiftsneutrale samlet set), ændringer som konsekvens af beslutninger i forbindelse med budget 2016, samt for evt. byrådsbeslutninger i første halvår af 2016 med økonomiske konsekvenser for 2017).

Herefter er opstillet forslag til udvidelser og reduktioner. Det er disse forslag udvalget skal behandle. Hvert af forslagene er beskrevet selvstændigt

Fagudvalgenes indstillinger behandles i Økonomiudvalget den 24. august 2016, inden budgetforslaget sendes til 1. behandling.

For Fritids- og Kulturudvalget er summen af ændringsforslag pr. politik område i 2017:

401

0

Økonomiafdelingen foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget beslutter, hvilke forslag til udvidelser og reduktioner, der ønskes indarbejdet i basis budget 2017.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Prioritering af afdækningskatalog for Fritids- og Kulturudvalgets område


Resume

Sagsforløb: FK

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2017 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2017.

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte forslag til områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2016 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2017.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede besparelseskrav for 2017 fastsættes i første omgang til 30,2 mio. kr. af serviceudgifterne ud over de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktioner i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne, og her fastsættes sparekravet til 5,0 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2016 viser sig budgetskred således, at det samlede resultat for budget 2016 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2016.

For at sikre flerårsperspektivet i budgetarbejdet tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser, som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Størrelse af afdækningskatalog

Mål for besparelser i 2017

Helårlig effekt

Effekt i 2017

Økonomiudvalget

8.185

15.006

11.523

Børne- og Skoleudvalget

11.460

21.885

16.672

Fritids- og Kulturudvalget

1.298

2.379

1.838

Beskæftigelsesudvalget

1.515

3.720

2.792

Ældreomsorgsudvalget

6.313

12.015

9.164

Social- og Sundhedsudvalget

490

1.214

852

Teknik- og Miljøudvalget

960

1.760

1.579

I alt

30.221

57.979

44.420

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v., henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2017”, der er vedlagt som bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale & IT foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Fritids- og Kulturudvalget, 4. februar 2016, pkt. 3:

Fagenheden arbejder videre efter de faldne bemærkninger.

Fritids- og Kulturudvalget, 3. maj 2016, pkt. 4:

Fagenhedens forslag til afdækninger drøftet. Udvalget prioriterer eventuelle besparelser på mødet i juni.

Lars Bisgaard var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget, 14. juni 2016, pkt. 3:

Udvalget peger på, at eventuelle besparelser kan findes på følgende områder:

Effekt 2017

Helårsvirkning

1. Kulturskolen

104.167 kr.

250.000 kr.

2. Ungdomsskolen

100.000 kr.

100.000 kr.

3. Biblioteket

Undersøges nærmere

4. Selvejende haller

335.000 kr.

335.000 kr.

5. Lokalhistoriske Arkiver

0 kr.

0 kr.

6. Hellum Multihus

22.000 kr.

22.000 kr.

7. Serritslev Dartklub

21.600 kr.

21.600 kr.

8. Serritslev arkiv

24.000 kr.

24.000 kr.

9. Brønderslev Rideklub

71.911 kr.

71.911 kr.

10. Manna-Thise Multihus

80.530 kr.

80.530 kr.

11. Tolstrup Sognecenter

42.616 kr.

102.278 kr.

12. Aftenskoleområdet

38.000 kr.

38.000 kr.

13. Klub Georg

116.650 kr.

116.650 kr.

14. Brønderslev Ordningen

0 kr.

0 kr.

Godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 18. august 2016:

Fortsat drøftelse af prioritering af afdækningskatalog.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker, at Biblioteket afdækkes med 273.000 kr. i 2017 og en helårseffekt på 595.000 kr.

Lars Bisgaard mener, at Fritids-og Kulturudvalget ikke skal afdække så stort et beløb, som besluttet i Økonomiudvalget.

Bilag

Til toppen


6. Opsamling fra dialogmøder med Museerne i Brønderslev Kommune, Idrætssamvirket og Spejdersamvirket


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget drøfter og samler op efter dialogmøder med Bestyrelsen for Museerne i Brønderslev Kommune, Idrætssamvirket og Spejdersamvirket.

Sagsfremstilling

Dialogmøderne blev gennemført onsdag den 3. august 2016.

På mødet med Museerne i Brønderslev Kommune blev følgende temaer drøftet:

 • Udviklingsplan 2021 særligt med fokus på bygnings- og driftsoptimering samt skole- og integrationstjeneste
 • Revision af vedtægter
 • Årligt møde mellem Bestyrelsen for Museerne i Brønderslev Kommune og Fritids- og Kulturudvalget

Museet har udarbejdet referat fra mødet, som er vedlagt.

På mødet med Idrætssamvirket blev følgende temaer drøftet:

 • Idrætspolitik herunder stillingtagen til eliteidræt
 • Foreningers mulighed for energioptimering
 • Krav til foreninger om brug af Conventus, herunder at undervisning sker af lokale foreningsrepræsentanter

På mødet med Spejdersamvirket blev følgende temaer drøftet:

 • Synlighed omkring spejderlivet, herunder involvering og rekruttering af frivillige til opgaver i bestyrelse og som ledere
 • Energioptimering i spejderhusene - herunder fælles aftaler om eksempelvis forsikringer
 • Besparelser i forhold til foreningslivet

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalgetdrøfter og samler op på afholdte dialogmøder.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftelsen gennemført.

Bilag

Til toppen


7. Regnskab 2015 for Museerne i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte og godkende regnskab 2015 for Museerne i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Museerne i Brønderslev Kommune sender revideret årsregnskab 2015 samt revisionsprotokol nr. 39 til godkendelse i Fritids- og Kulturudvalget.

Regnskabet viser et overskud på 281.791 kr.

Konklusionen fra Revisionen er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt at resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 til 31. december 2015 er i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender årsregnskab 2015.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Forskningsprojektet "Fremtidens faciliteter - drift, ledelse og organisering"


Resume

Resume: FK

Fritids- og Kulturudvalget får en status på forskningsprojektet "Fremtidens faciliteter - drift, ledelse og organisering" og skal herefter drøfte, hvorvidt Brønderslev Kommune skal deltage i fase 2.

Sagsfremstilling

Team Fritid og Kultur har siden efteråret 2015 deltaget i forskningsprojektet "Fremtidens faciliteter - drift, ledelse og organisering" - fase 1.

Forskningsprojektet har til formål at undersøge ca. 50 idrætsfaciliteter i 20-25 udvalgte kommuner og vil dermed undersøge omkring 1000 idrætsfaciliteter. Analysen forventes at vise, hvordan drift, ledelse og organisering af idrætsfaciliteter er sammenholdt med andre kommuners. Tilbagemeldingerne kommer til at omhandle temaer såsom betydningen af forskelle i tilskudsmodeller, analyser af kapacitetsbenyttelse, ledelsens organisering og kompetencer, samt en kortlægning af Brønderslev Kommunes facilitetsdækning i sammenligning med andre kommuner.

Projektets undersøgelse har følgende formål:

 1. Undersøgelsen skal kvalificere kommunernes og idrætsfaciliteternes beslutningsgrundlag i arbejdet med at udvikle og optimere idrætsfaciliteterne og deres anvendelse
 2. Undersøgelsen skal på baggrund af den genererede viden styrke det faglige grundlag for såvel eksisterende som nye uddannelses- og efteruddannelsestilbud vedrørende organisering, ledelse og drift af idrætsfaciliteter
 3. Undersøgelsen skal bidrage til at udvikle ledelsesværktøjer, til at optimere driften af den enkelte facilitet ud fra facilitetens lokale forudsætninger og målsætninger

Alle kommuner, der har deltaget i fase 1 af forskningsprojektet inviteres nu til at deltage i fase 2. Ved deltagelse i fase 2 vil Brønderslev Kommune få en række ekstra målinger af idrætsanlæg i forhold til:

 • Økonomi og fysisk tilstand
 • Tilfredshedsanalyse
 • Kapacitetsbenyttelsesanalyse

Forventninger til kommuner ved deltagelse i forskningsprojektet er uddybet og konkretiseret i vedhæftede bilag.

Ved deltagelse i fase 2 skal Brønderslev Kommune leve op til de stillede krav, herunder finansiering af personer til at gennemføre målinger og spørgeskemaundersøgelse i de valgte idrætsanslæg.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Brønderslev Kommune deltager i fase 2, og dermed opnår en større viden og erfaring på områdets optimering af drift og faciliteter. Desuden vil det betyde et kvalitetsløft af samarbejdsaftalen og dokumentation for en fortsat udvikling og optimering af området.

Hvis Brønderslev Kommune bliver valgt blandt de sidste 20 kommuner til fase 2, får kommunen et meget stærkt materiale, som kan bruges til arbejdet med hallerne fremover, og som falder godt i tråd med Fritids- og Kulturudvalgets intentioner om ”mere aktivitet i hallerne”.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Tilskud til Lokalhistoriske Arkiver


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til, hvordan tilskud til de Lokalhistoriske arkiver for 2016 skal fordeles.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget havde i februar måned møde med Arkivsamvirket, hvor det blandt andet blev drøftet, hvorledes tilskuddet til de Lokalhistoriske Arkiver kunne fordeles.

Arkivsamvirket foreslog, at samvirket skulle afholde møde med hvert af arkiverne. Herved ville de få indsigt i de udfordringer arkiverne dagligt står overfor, og på den måde få overblik over, hvorledes de afsatte midler bedst kunne fordeles.

Arkivsamvirket har i løbet af foråret besøgt 10 af de 13 arkiver, og der er planlagt besøg hos endnu et arkiv i løbet af sommeren. Det ene af de resterende to arkiver har frabedt sig besøg fra Arkivsamvirket, og det andet arkiv er der ikke modtaget respons fra.

Under besøgene har Arkivsamvirket benyttet sig af spørgeskema til alle arkiverne for at være i stand til at sammeligne disse og belyse deres udfordringer.

Ud fra besøgene har Arkivsamvirket konkluderet, at:

 • alle arkiver arbejder ihærdigt med tingene
 • gennemnitsalderen på personalet er høj, og det er svært at få nye folk til arbejdet
 • økonomien er stram for mange og at et kommunalt tilskud til den daglige drift er nødvendig
 • en del af det kommunale tilskud bør afsættes til uddannelse/kursus og resten fordeles ligeligt

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget følger Arkivsamvirkets forslag om, at en del af tilskuddet afsættes til uddannelse/kursus, og resten fordeles ligeligt imellem arkiverne. Ved at følge forslaget lettes arkivernes arbejde, da de ikke fremover skal sende ansøgning om tilskud til forvaltningen. Samtidig sikres det, at der afsættes midler til uddannelse/kurser for alle arkiverne samtidig med, at arkiverne også modtager tilskud til den daglige drift.

Det bemærkes, at det tidligere er besluttet, at de arkiver, som tidligere modtog statstilskud, bør tilgodeses ved fordeling af tilskud. Ved at følge Arkivsamvirkets forslag vil tidligere beslutning ikke kunne efterleves.

Beslutning

Fagforvaltningen udarbejder forslag til fordelingsmodel.

Bilag

Til toppen


10. Ny lovgivning vedr. knallertkørekort


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Brønderslev Kommunale Ungdomsskole om tilførsel af midler til at forny knallertkøreskole knallerter, samt over en to-årig periode at imødegå ny lovgivning på knallertområdet.

Sagsfremstilling

Folketinget har pr. 31. maj 2016 vedtaget lovforslag: LOV nr 660, om nedsættelse af aldersgrænsen for knallertkørekort til 15 år. Loven træder i kraft 1. oktober 2016.Efter 1. oktober 2016 vil unge på 14½ år kunne starte knallertundervisning.

Denne ændring betyder, at Ungdomsskolen fra 1. oktober 2016 forventes at have ”dobbelthold”.

Ungdomsskolen foreslår, at de ekstra elever kan gennemføre knallertundervisning over de næste 2 år. Efter 2 år er der en forventning om ”normale” forhold, mht. optagelse på et kørekorthold.

Ungdomsskolen underviser årligt ca. 180 elever i knallertkørekort, inkl. færdselsrelateret førstehjælp til unge knallertkørere.

Knallertkørekort udgør en stor del af ungdomsskolens almen undervisningsbudget, og som det fremgår af notat til budget 2017, er knallertpark nedslidt og kræver udskiftning. Ungdomsskolen havde forventet at kunne gøre dette over de næste 2 år, men med lovændringen skal udskiftning fremrykkes til 2017.

Ungdomsskolen ansøger på den baggrund om udskiftning af eksisterende knallertpark samt gennemførelse af ekstra undervisningshold fordelt over to år, i alt:

1. Budget 2017: 257.970 kr.

2. Budget 2018: 107.970 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter om Ungdomsskolens ansøgning skal være et budgetønske for 2017.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget fremsender sagen som budgetønske til Budget 2017.

Bilag

Til toppen


11. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

 • Kulturmøde på Mors den 25. august 2016 - der arrangeres fælles kørsel
 • Ella Morton kommer til Brønderslev Kommune i perioden den 9. - 23. september 2016 for at skabe LandArt værket Meteor Shower ved Jyske Aas Stjerneplads midt
 • Workshop vedr. fundraising holdes den 19. og 20. september 2016, kl. 17.00 - 20.00
 • Uddeling af Fritidsprisen 2016 sker i den Runde Pavillon den 25. oktober 2016 kl. 16.00
Beslutning
 • Om tilbud på sundhedsidræt fra DGI.

Til efterretning.

Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering - Lukket


Til toppen

Opdateret 5. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer