Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 6. september 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Lars Bisgaard var fraværende i punkt 1-3.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Udviklingsplan 2021 for Museerne i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget drøfter udviklingsplan 2021 for Museerne i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 7. oktober 2015 Budget 2016. Med godkendelse af budgettet blev følgende aftaletekst udfærdiget vedr. Museerne i Brønderslev Kommune (efterfølgende defineret som museerne):

"Tilskud til museerne aftales fastholdt på 2016 niveau i 2 år. I løbet af denne periode forudsættes museerne at optimere driftsøkonomien bl.a. ved afhændelse af bygningsmasse, forøgelse af besøgsantal, fremskaffelse af yderligere ikke-kommunale fonds- og tilskudsmidler, således der kan udvikles flere formidlingstilbud, såsom skoletjeneste, integrationstjeneste mv."

Økonomiudvalget besluttede efterfølgende på møde den 28. oktober 2015: "Økonomiudvalget indstiller til godkendelse, at der ydes tilskud på op til 400.000 kr. i 2015, således der er sikret ikke statslig tilskud på 2.000.000 kr. i 2015. Tilskuddet udbetales, når der er positiv tilbagemelding fra Kulturstyrelsen med hensyn til statsanerkendelse. Økonomiudvalget fastslår, at budgetbeslutningen for 2016 og overslagsårene betyder, at der gives et ikke statslig tilskud på 2.000.000 kr. pr. år. Fagudvalg og Fagenheden anmodes om at udarbejde et aftalegrundlag med museet omkring forventninger og tidsplan for etablering af skoletjeneste, bygningsdriftsoptimering og driftsoptimering mv."

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling som anført ovenfor.

Fritids- og Kulturudvalget godkendte på møde den 14. januar 2016 forslag til kommissorium for samarbejdsaftale - vedlagt som bilag.

Museerne i Brønderslev Kommune besluttede på bestyrelsesmøde den 1. februar 2016 at udarbejde eget forslag til udviklingsplan. Fritids- og Kulturudvalget var på deres møde den 3. marts 2016 enige om, at de vil se frem til at modtage udviklingsplanen.

Museerne i Brønderslev Kommune har nu sendt udviklingsplan 2021 til drøftelse og godkendelse i Fritids- og Kulturudvalget.

Fagenheden for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget

  • drøfter udviklingsplan 2021
  • tager stilling til dialogmøde med Museerne i Brønderslev Kommune
  • tager stilling til den efterfølgende politiske behandling af udviklingsplan 2021

Fritids- og Kulturudvalget, 14. juni 2016, pkt. 4:

Planen drøftet. Udvalget planlægger møde med museets bestyrelse og leder den 3. august 2016.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget, 18. august 2016, pkt. 6:

Museerne i Brønderslev Kommune har fremsendt referat fra dialogmødet. Fritids- og Kulturudvalget gennemførte drøftelse af referat fra dialogmøde og de stillede krav i forbindelse med godkendelse af budget 2016. Referatet fra dialogmødet er vedlagt til orientering.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget den 6. september 2016:

Bestyrelsen for Museerne i Brønderslev Kommune fremsender revideret udviklingsplan 2021 og oplæg til handlingsplan vedrørende nedlæggelse/afvikling af Try Museum til drøftelse og godkendelse i Fritids- og Kulturudvalget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftelsen udsat.

Lars Bisgaard og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Brønderslev Menighedsråds henvendelse om visionsprojekt "Ud med kirken"


Resume

Sagsforløb: FK/ÆO

Fritids- og Kulturudvalget samt Ældreomsorgsudvalget skal drøfte henvendelse fra Brønderslev Menighedsråd om involvering i visionsprojekt "Ud med Kirken".

Sagsfremstilling

Brønderslev Menighedsråd har gennem de sidste 3 år arbejdet med en vision om bedre fysiske rammer for et mangfoldigt kirke- og folkeliv i Brønderslev. Der er ønske om, at nye bygningsmæssige rammer kan mindske det svære i at træde over dørtærsklen til kirken og sognegården, så kirken i større grad kan være med til at give sammenhængskraft og livskvalitet for byens borgere.

Inden projektet realiseres har Menighedsrådet ved repræsentant Henning Krabbe holdt møde med henholdsvis Borgmester Mikael Klitgaard samt Planlægger Martin Heide og Fritids- og Kulturchef Lotte Worup. Menighedsrådet ønsker at undersøge muligheden for, at projektet kan gennemføres sammen med Brønderslev Kommune og andre aktører, der måtte have interesse i projektet. Menighedsrådet vurderer, at der kan gennemføres et mere bredspektret projekt samt skaffes yderligere ekstern finansiering.

Menighedsrådet vurderer, at ved et samarbejde med kirken kan Brønderslev Kommune vise nye veje til at få en vigtig samfundsinstitution som kirken i spil på en ny måde, og dermed være med til at øge sammenhængskraften og robustheden i forhold til de udfordringer, som by, kommune og borgere har. Kirken har evne og vilje til at "drifte" det nye tiltag.

Menighedsrådet ved Henning Krabbe har lavet en opsamling efter møderne som er vedlagt som bilag.

Henvendelsen berører mange fagområder, samt et spørgsmål om hvorvidt Brønderslev Kommune reelt kan indgå i et forpligtende samarbejde med kirken.

Direktionen, 2. august 2016, pkt. 7:

Genoptages på næste møde. Fritids- og Kulturchef Lotte Worup og Planlægger Martin Heide inviteres.

Direktionen, 9. august 2016, pkt. 8:

Direktionen er positivt indstillet overfor samarbejde med frivillige, herunder folkekirken, i forlængelse af ånden i ”I samspil med borgerne”.

Umiddelbart finder Direktionen dog ikke, at kommunen står med bygningsmæssige behov til understøttelse af dette arbejde, hvorfor direkte medfinansiering ikke kan anbefales.

Fremsendes til politisk behandling i Fritids- og Kulturudvalget og Ældreomsorgsudvalget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget finder oplægget spændende, men finder ikke mulighed for at indgå som samarbejdspartner i et kommende projekt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Nordjysk Islandshesteforening HEKLA søger om lokaletilskud


Resume

Resume: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte ansøgning om lokaletilskud til nyt ridestadion til Nordjysk Islænderhesteforening HEKLA.

Sagsfremstilling

Islænderhesteforeningen HEKLA søger om lokaletilskud i forbindelse med, at Hjallerup Samvirke opfører ridestadion på Tryvej 18 i Hjallerup. Hekla lejer sig ind, og skal i den forbindelse betale en årlig leje på 100.000 kr., hvilket omfatter klubhus (rytterstue) og ridebaner.

I forbindelse med sagsbehandlingen har Hekla oplyst følgende:

Der er tale om helt nye lokaler og baneanlæg og dermed nye muligheder for aktiviteter, og foreningen forestiller sig følgende aktiviteter i deres klubhus:

  • 2 aftener hver uge med undervisning - teori i klublokalet og hold undervisning på banen i alt 10 timer
  • 1 aften hver uge til opvisningsholdet - teori i klublokalet og hold undervisning på banen i alt 5 timer
  • 1 aften hver uge til junior og unge team i alt 5 timer

Derudover oplyser de, at deres aktiviteter er åben for alle aldersgrupper, dog er junior- og ungeaftenerne forbeholdt junior- og ungeteamet (under 18 år). De kan ikke sige noget om hvor mange af deres medlemmer, dom deltager i de enkelte aktiviteter, der er under 25 år.

Huslejen fordeler sig således, at 40 % af lejen er til jordleje og 60 % husleje.

Det er Hekla’s opfattelse, at folkeoplysningsloven foreskriver, hvad der som minimum skal gives til godkendte folkeoplysende foreninger, men det er således, at deres sportsgren alene kan dyrkes på et baneanlæg med ovalbane og passpor - man kunne måske sammenligne det med indendørs og udendørs fodbold.

Deres ridesport stilles således dårligere, når der fordeles tilskud efter folkeoplysningsloven, end ”almindelige rideklubber”, som i høj grad dyrker deres sport indendørs.

Det, der kunne tale for, at Brønderslev Kommune ønsker at støtte Hekla ud over, hvad der kan gives efter lovens minimum er:

  • De er en aktiv og voksende forening med 400-500 medlemmer
  • De har Danmarks bedste baneanlæg og håber at kunne trække DM og måske på sigt VM til Brønderslev Kommune
  • De er en forening, der har eksisteret siden 1972

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at folkeoplysningslovens § 25 siger, at der som minimum ydes 65% på driftsudgifter til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Det bemærkes i den forbindelse, at Byrådet i sine regler skal tage stilling til lokaletilskuddets størrelse, hvis den ønsker at yde tilskud ud over det obligatoriske. Brønderslev Kommune har vedtaget en tilskudsprocent på 65%.

Ud fra det oplyste budget i ansøgningen, kan lokaletilskuddet opgøres til følgende:

Leje ifølge kontrakt

100.000 kr.

Heraf kan der alene godkendes tilskud til klubhuset

60.000 kr.

Driftsudgifter er skønsmæssigt sat til

65.500 kr.

Udgifter i alt

125.500 kr.

Heraf fratrækkes tilskud til medlemmer over 25 år

76.279 kr.

Tilskudsberettigede udgifter

49.221 kr.

Heraf godkendes der 65 %i tilskud

31.994 kr.

Det bemærkes, at Hekla’s tilskud de tidligere år har ligget på et snit på 11.000 kr.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget kan godkende en forøgelse af lokaletilskuddet efter fagforvaltningens beregninger.

Steen Søgaard Petersen foreslog, at foreningen skal have tilskud efter den fulde udgift.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Lille skole for voksne i Brønderslev søger om godkendelse som folkeoplysende voksenundervisning


Resume

Resume: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Lille skole for voksne i Brønderslev om godkendelse til folkeoplysende voksenundervisning.

Sagsfremstilling

Sind Skolerne i Aalborg søger om at blive godkendt som aftenskole i Brønderslev Kommune. Aftenskolens aktiviteter vil foregå under den lille skole for voksne i Brønderslev Kommune. Som udgangspunkt oplyser aftenskolen, at deres aktiviteter fortrinsvis vil foregå i kommunale lokaler.

For så vidt angår ansøgning, økonomi og vedtægter henvises der til vedlagte bilag. I forbindelse med aftenskolernes ansøgninger om tilsagn for 2017 vil aftenskolen indgå på lige fod med de øvrige aftenskoler.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen

Opdateret 5. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer