Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 6. oktober 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Prioritering af rammebesparelse for Fritids- og Kulturudvalgets område


Resume

Sagsforløb: FK

Budget 2017 godkendes på Byrådets møde den 12. oktober 2016 og i indgået budgetforlig fremgår en rammebesparelse på 750.000 kr. indenfor Fritids- og Kulturudvalgets område.

Fritids- og Kulturudvalget drøfter forslag til områder, der kan indgå som rammebesparelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2016 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2017.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede besparelseskrav for 2017 fastsættes i første omgang til 30,2 mio. kr. af serviceudgifterne ud over de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktioner i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne, og her fastsættes sparekravet til 5,0 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2016 viser sig budgetskred således, at det samlede resultat for budget 2016 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2016.

For at sikre flerårsperspektivet i budgetarbejdet tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser, som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Størrelse af afdækningskatalog

Mål for besparelser i 2017

Helårlig effekt

Effekt i 2017

Økonomiudvalget

8.185

15.006

11.523

Børne- og Skoleudvalget

11.460

21.885

16.672

Fritids- og Kulturudvalget

1.298

2.379

1.838

Beskæftigelsesudvalget

1.515

3.720

2.792

Ældreomsorgsudvalget

6.313

12.015

9.164

Social- og Sundhedsudvalget

490

1.214

852

Teknik- og Miljøudvalget

960

1.760

1.579

I alt

30.221

57.979

44.420

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v., henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2017”, der er vedlagt som bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale & IT foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Fritids- og Kulturudvalget, 4. februar 2016, pkt. 3:

Fagenheden arbejder videre efter de faldne bemærkninger.

Fritids- og Kulturudvalget, 3. maj 2016, pkt. 4:

Fagenhedens forslag til afdækninger drøftet. Udvalget prioriterer eventuelle besparelser på mødet i juni.

Lars Bisgaard var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget, 14. juni 2016, pkt. 3:

Udvalget peger på, at eventuelle besparelser kan findes på følgende områder:

Effekt 2017

Helårsvirkning

1. Kulturskolen

104.167 kr.

250.000 kr.

2. Ungdomsskolen

100.000 kr.

100.000 kr.

3. Biblioteket

Undersøges nærmere

4. Selvejende haller

335.000 kr.

335.000 kr.

5. Lokalhistoriske Arkiver

0 kr.

0 kr.

6. Hellum Multihus

22.000 kr.

22.000 kr.

7. Serritslev Dartklub

21.600 kr.

21.600 kr.

8. Serritslev arkiv

24.000 kr.

24.000 kr.

9. Brønderslev Rideklub

71.911 kr.

71.911 kr.

10. Manna-Thise Multihus

80.530 kr.

80.530 kr.

11. Tolstrup Sognecenter

42.616 kr.

102.278 kr.

12. Aftenskoleområdet

38.000 kr.

38.000 kr.

13. Klub Georg

116.650 kr.

116.650 kr.

14. Brønderslev Ordningen

0 kr.

0 kr.

Godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 18. august 2016:

Fortsat drøftelse af prioritering af afdækningskatalog.

Fritids- og Kulturudvalget, 18. august 2016, pkt. 5:

Udvalget ønsker, at Biblioteket afdækkes med 273.000 kr. i 2017 og en helårseffekt på 595.000 kr.

Lars Bisgaard mener, at Fritids-og Kulturudvalget ikke skal afdække så stort et beløb, som besluttet i Økonomiudvalget.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde, den 6. oktober 2016:

Byrådet har på budgetseminar den 15. og 16. september 2016 indgået budgetforlig for budget 2017. Af budgetforliget fremgår en rammebesparelse på Fritids- og Kulturudvalgets område på 750.000 kr.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af budget 2017 for Museerne i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte og godkende budget 2017 for Museerne i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet §4, stk. 1 skal den selvejende institution senest 2 måneder før regnskabsårets begyndelse indsende et budget til godkendelse hos tilsynsmyndigheden.

Museerne i Brønderslev Kommune har indsendt budget 2017 til godkendelse. Budget og nærmere konkretisering af indtægter og udgifter er vedlagt som bilag.

Af det fremsendte budget 2017 fremgår et forventet tilskud fra Brønderslev Kommune på 1.874.000 kr. sammensat med følgende tilskud:

1.600.000 kr.

Tilskud fra Fritids- og Kulturudvalget

24.000 kr.

Ejendomsudgifter til Vildmosemuseet

250.000 kr.

Grøn Ordning

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter det indsendte budget 2017 for Museerne i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Økonomi

I budget 2017 er der afsat 1.359.777 kr. til Museerne i Brønderslev Kommune. Inkluderes tilskud fra kulturpuljen på 205.000 kr., gives der et samlet tilskud på 1.564.777 kr. til museerne i 2017. Økonomiafdelingen bekræfter, at såfremt Fritids-og Kulturudvalget godkender budgettet for 2017 for Museerne i Brønderslev Kommune, skal pengene findes indenfor eget område.

Beslutning

Udvalget kan godkende at bevilge 1.564.777 kr. til museernes drift. Udvalget forventer, at Teknik og Miljøudvalget efter gældende aftale bevilger 50.000 kr.

Museernes forslag til Budget 2017 godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Tilskud til Lokalhistoriske Arkiver


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til, hvordan tilskud til de Lokalhistoriske arkiver for 2016 skal fordeles.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget havde i februar måned møde med Arkivsamvirket, hvor det blandt andet blev drøftet, hvorledes tilskuddet til de Lokalhistoriske Arkiver kunne fordeles.

Arkivsamvirket foreslog, at samvirket skulle afholde møde med hvert af arkiverne. Herved ville de få indsigt i de udfordringer arkiverne dagligt står overfor, og på den måde få overblik over, hvorledes de afsatte midler bedst kunne fordeles.

Arkivsamvirket har i løbet af foråret besøgt 10 af de 13 arkiver, og der er planlagt besøg hos endnu et arkiv i løbet af sommeren. Det ene af de resterende to arkiver har frabedt sig besøg fra Arkivsamvirket, og det andet arkiv er der ikke modtaget respons fra.

Under besøgene har Arkivsamvirket benyttet sig af spørgeskema til alle arkiverne for at være i stand til at sammenligne disse og belyse deres udfordringer.

Ud fra besøgene har Arkivsamvirket konkluderet, at:

  • alle arkiver arbejder ihærdigt med tingene
  • gennemsnitsalderen på personalet er høj, og det er svært at få nye folk til arbejdet
  • økonomien er stram for mange og at et kommunalt tilskud til den daglige drift er nødvendig
  • en del af det kommunale tilskud bør afsættes til uddannelse/kursus og resten fordeles ligeligt

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget følger Arkivsamvirkets forslag om, at en del af tilskuddet afsættes til uddannelse/kursus, og resten fordeles ligeligt imellem arkiverne. Ved at følge forslaget lettes arkivernes arbejde, da de ikke fremover skal sende ansøgning om tilskud til forvaltningen. Samtidig sikres det, at der afsættes midler til uddannelse/kurser for alle arkiverne samtidig med, at arkiverne også modtager tilskud til den daglige drift.

Det bemærkes, at det tidligere er besluttet, at de arkiver, som tidligere modtog statstilskud, bør tilgodeses ved fordeling af tilskud. Ved at følge Arkivsamvirkets forslag vil tidligere beslutning ikke kunne efterleves.

Fritids- og Kulturudvalget, 18. august 2016, pkt. 9:

Fagforvaltningen udarbejder forslag til fordelingsmodel.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 6. oktober 2016:

Fritids- og Kulturudvalget besluttede på deres møde den 18. august, at fagforvaltningen skulle udarbejde en fordelingsmodel i forhold til fordeling af tilskud til de lokalhistoriske arkiver i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltning foreslår, at man ved udarbejdelse af fordelingsmodellen bør tage højde for de arkiver, som tidligere har modtaget statstilskud, for at efterkomme tidligere beslutninger herom.

Ydermere foreslår fagforvaltningen, at fordelingsmodellen laves gennemsigtig og så vidt mulig bør den også ligestille arkiverne på baggrund af deres lokaleforhold.

I Brønderslev Kommune er der 13 lokalehistoriske arkiver. Heraf modtager 3 af arkiverne tilskud til dækning af husleje, som ikke er omfattet af tilskudsordningen. Fagforvaltningen foreslår derfor, at disse 3 arkiver ikke bør indgå i fordelingsnøglen.

I 2016 er der 75.000 kr. til fordeling mellem de lokalhistoriske arkiver. Af dem øremærkes 10.000 kr. til uddannelse/kurser efter ønske fra Arkivsamvirket. Beløbet til uddannelse bør overføres direkte til Arkivsamvirkets NemKonto, og Arkivsamvirket skal herefter selv sørge for at fordele midler til uddannelse mellem de lokalhistoriske arkiver. Arkivsamvirket skal, på lige fod med andre som modtager et kommunalt tilskud, en gang årligt indsende revideret regnskab, hvoraf tilskuddet tydeligt skal fremgå.

De resterende 65.000 kr. skal fordeles ligeligt mellem de 10 arkiver på baggrund af udarbejdet fordelingsmodel (vedlagt som bilag).

Fordelingsmodel indeholder 3 forskellige puljer, som det er muligt for arkiverne at modtage tilskud fra, alt efter hvilke lokaleforhold de har og i forhold til, om de tidligere har modtaget statstilskud over 10.000 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender tilskudsmodellen. Ved at godkende modellen lettes arkivernes arbejde, da de ikke fremover skal sende ansøgning om tilskud til fagforvaltningen. Ydermere sikres det, at der afsættes midler til uddannelse/kurser for alle arkiverne samtidig med, at arkiverne også modtager tilskud til den daglige drift. Sidst følges også tidligere beslutning om, at arkiver, som tidligere har modtaget statstilskud, bør tilgodeses ved fordeling af tilskud.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Orientering


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

  • Idrætspolitisk Netværksmøde, torsdag den 13. november 2016, kl. 17.00 - 21.00 i Nordkraft
  • 1. november 2016 kl. 16.30 - 19.00 holdes der møde med repræsentanter fra de selvejende haller
  • KL holder Kultur- og Fritidskonference, den 9. og 10. maj 2017 i Aarhus
Beslutning
  • Korrektion: Idrætspolitisk Netværksmøde afholdes torsdag den 13. oktober
  • Udvalgets møde den 10. november flyttes til den 2. november kl. 14.30

Til efterretning.

Til toppen


7. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 7. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer