Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 2. november 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 - 2016


Resume

Sagsforløb: FK

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2016.

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2016.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Prioritering af rammebesparelse for Fritids- og Kulturudvalgets område


Resume

Sagsforløb: FK

Budget 2017 godkendes på Byrådets møde den 12. oktober 2016 og i indgået budgetforlig fremgår en rammebesparelse på 750.000 kr. indenfor Fritids- og Kulturudvalgets område.

Fritids- og Kulturudvalget drøfter forslag til områder, der kan indgå som rammebesparelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2016 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2017.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede besparelseskrav for 2017 fastsættes i første omgang til 30,2 mio. kr. af serviceudgifterne ud over de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktioner i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne, og her fastsættes sparekravet til 5,0 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2016 viser sig budgetskred således, at det samlede resultat for budget 2016 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2016.

For at sikre flerårsperspektivet i budgetarbejdet tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser, som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Størrelse af afdækningskatalog

Mål for besparelser i 2017

Helårlig effekt

Effekt i 2017

Økonomiudvalget

8.185

15.006

11.523

Børne- og Skoleudvalget

11.460

21.885

16.672

Fritids- og Kulturudvalget

1.298

2.379

1.838

Beskæftigelsesudvalget

1.515

3.720

2.792

Ældreomsorgsudvalget

6.313

12.015

9.164

Social- og Sundhedsudvalget

490

1.214

852

Teknik- og Miljøudvalget

960

1.760

1.579

I alt

30.221

57.979

44.420

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v., henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2017”, der er vedlagt som bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale & IT foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Fritids- og Kulturudvalget, 4. februar 2016, pkt. 3:

Fagenheden arbejder videre efter de faldne bemærkninger.

Fritids- og Kulturudvalget, 3. maj 2016, pkt. 4:

Fagenhedens forslag til afdækninger drøftet. Udvalget prioriterer eventuelle besparelser på mødet i juni.

Lars Bisgaard var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget, 14. juni 2016, pkt. 3:

Udvalget peger på, at eventuelle besparelser kan findes på følgende områder:

Effekt 2017

Helårsvirkning

1. Kulturskolen

104.167 kr.

250.000 kr.

2. Ungdomsskolen

100.000 kr.

100.000 kr.

3. Biblioteket

Undersøges nærmere

4. Selvejende haller

335.000 kr.

335.000 kr.

5. Lokalhistoriske Arkiver

0 kr.

0 kr.

6. Hellum Multihus

22.000 kr.

22.000 kr.

7. Serritslev Dartklub

21.600 kr.

21.600 kr.

8. Serritslev arkiv

24.000 kr.

24.000 kr.

9. Brønderslev Rideklub

71.911 kr.

71.911 kr.

10. Manna-Thise Multihus

80.530 kr.

80.530 kr.

11. Tolstrup Sognecenter

42.616 kr.

102.278 kr.

12. Aftenskoleområdet

38.000 kr.

38.000 kr.

13. Klub Georg

116.650 kr.

116.650 kr.

14. Brønderslev Ordningen

0 kr.

0 kr.

Godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 18. august 2016:

Fortsat drøftelse af prioritering af afdækningskatalog.

Fritids- og Kulturudvalget, 18. august 2016, pkt. 5:

Udvalget ønsker, at Biblioteket afdækkes med 273.000 kr. i 2017 og en helårseffekt på 595.000 kr.

Lars Bisgaard mener, at Fritids-og Kulturudvalget ikke skal afdække så stort et beløb, som besluttet i Økonomiudvalget.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde, den 6. oktober 2016:

Byrådet har på budgetseminar den 15. og 16. september 2016 indgået budgetforlig for budget 2017. Af budgetforliget fremgår en rammebesparelse på Fritids- og Kulturudvalgets område på 750.000 kr.

Fritids- og Kulturudvalget, 6. oktober 2016, pkt. 3:

Udsat.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget besluttede følgende udmøntning af rammebesparelsen:

2017

Helårsvirkning 2018

Kulturskolen

104.000

250.000

Selvejende haller

168.000

168.000

Lokalhistoriske arkiver

-34.500

-34.500

Serritslev Dartklub

10.800

21.600

Serritslev Lokalhistorisk Arkiv

12.000

24.000

Brønderslev Rideklub El-forbrug

36.000

72.000

Manna-Thise Multihus

15.000

30.000

Tolstrup Stenum Sognecenter

20.000

40.000

Aftensskole

38.000

38.000

Klub Georg

58.000

58.000

Hellum Multihus

0

22.000

De 34.500 tilføres puljen til lokalhistoriske arkiver.

Den manglende udmøntning udlignesfra anlægspuljen i 2017 med 322.700 kr.

og i 2018 med 60.900 kr.

Bilag

Til toppen


5. Udviklingsplan 2021 for Museerne i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget drøfter udviklingsplan 2021 for Museerne i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 7. oktober 2015 Budget 2016. Med godkendelse af budgettet blev følgende aftaletekst udfærdiget vedr. Museerne i Brønderslev Kommune (efterfølgende defineret som museerne):

"Tilskud til museerne aftales fastholdt på 2016 niveau i 2 år. I løbet af denne periode forudsættes museerne at optimere driftsøkonomien bl.a. ved afhændelse af bygningsmasse, forøgelse af besøgsantal, fremskaffelse af yderligere ikke-kommunale fonds- og tilskudsmidler, således der kan udvikles flere formidlingstilbud, såsom skoletjeneste, integrationstjeneste mv."

Økonomiudvalget besluttede efterfølgende på møde den 28. oktober 2015: "Økonomiudvalget indstiller til godkendelse, at der ydes tilskud på op til 400.000 kr. i 2015, således der er sikret ikke statslig tilskud på 2.000.000 kr. i 2015. Tilskuddet udbetales, når der er positiv tilbagemelding fra Kulturstyrelsen med hensyn til statsanerkendelse. Økonomiudvalget fastslår, at budgetbeslutningen for 2016 og overslagsårene betyder, at der gives et ikke statslig tilskud på 2.000.000 kr. pr. år. Fagudvalg og Fagenheden anmodes om at udarbejde et aftalegrundlag med museet omkring forventninger og tidsplan for etablering af skoletjeneste, bygningsdriftsoptimering og driftsoptimering mv."

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling som anført ovenfor.

Fritids- og Kulturudvalget godkendte på møde den 14. januar 2016 forslag til kommissorium for samarbejdsaftale - vedlagt som bilag.

Museerne i Brønderslev Kommune besluttede på bestyrelsesmøde den 1. februar 2016, at udarbejde eget forslag til udviklingsplan. Fritids- og Kulturudvalget var på deres møde den 3. marts 2016 enige om, at de vil se frem til at modtage udviklingsplanen.

Museerne i Brønderslev Kommune har nu sendt udviklingsplan 2021 til drøftelse og godkendelse i Fritids- og Kulturudvalget.

Fagenheden for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget

  • drøfter udviklingsplan 2021
  • tager stilling til dialogmøde med Museerne i Brønderslev Kommune
  • tager stilling til den efterfølgende politiske behandling af udviklingsplan 2021

Fritids- og Kulturudvalget, 14. juni 2016, pkt. 4:

Planen drøftet. Udvalget planlægger møde med museets bestyrelse og leder den 3. august 2016.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget, 18. august 2016, pkt. 6:

Museerne i Brønderslev Kommune har fremsendt referat fra dialogmødet. Fritids- og Kulturudvalget gennemførte drøftelse af referat fra dialogmøde og de stillede krav i forbindelse med godkendelse af budget 2016. Referatet fra dialogmødet er vedlagt til orientering.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget den 6. september 2016:

Bestyrelsen for Museerne i Brønderslev Kommune fremsender revideret udviklingsplan 2021 og oplæg til handlingsplan vedrørende nedlæggelse/afvikling af Try Museum til drøftelse og godkendelse i Fritids- og Kulturudvalget.

Fritids- og Kulturudvalget, 6. september 2016, pkt. 3:

Drøftelsen udsat.

Lars Bisgaard og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 2. november 2016:

Bestyrelsen for Museerne i Brønderslev Kommune har godkendt udviklingsplan 2021 på møde den 26. september 2016.

Bestyrelsen har igangsat arbejdet med: Administrationen flyttes fra Try Museum til Dorf Møllegård inden udgangen af 2016. Den nuværende administrationsbygning i Try saneres inden udgangen af 2017. Udgiften til flytning og sanering vil koste 92.000 kr. Beløbet vil blive finansieret af overskud i 2016. Den årlige besparelse på flytningen vil andrage ca. 35.000 kr. Husflidsskolen rømmes ligeledes og afhændes i første halvdel af 2017.

Der vil i løbet af efteråret 2016 blive udarbejdet en plan for magasinplads.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget kan med den fremsendte ”Udviklingsplan 2021” og handlingsplanen vedrørende optimering/reduktion af museernes bygningsmasse konstatere, at museerne arbejder på at indfri Byrådets forventninger fra 2015 vedr:

· Optimering af driftsøkonomien ved afhændelse af en del af museernes bygninger

· Forøgelse af besøgstallet

· Søgning af ikke-kommunale fondsmidler

· Tilbud om både skoletjeneste og tilbud i forhold til integrationsopgaven.

Udvalget har forståelse for, at museernes opgaver ikke løses her og nu, men udvikles i en proces over en årrække, hvilket museerne også signalerer med titlen ”Udviklingsplan 2021”.

Udvalget anbefaler museerne at fortsætte med den planlagte udvikling.

Bilag

Til toppen


6. Ansøgning om kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger i Flauenskjold Hallen


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Flauenskjold Hallen om kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger 1.637.500 kr.

Sagsfremstilling

Flauenskjold Hallens bestyrelse søger om kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger.

Bestyrelsen har gennem den sidste tid arbejdet på at få sikret hallen gennem projektering af renoveringsprojekt med fokus på energibesparende foranstaltninger. Der er akut behov for renovering af vinduer, udbedring af manglende isolering, belysning og hvidevarer.

Der er indhentet tilbud fra lokale håndværkere, som vedlægges til orientering. Bestyrelsen vil efter godkendelse af mulighed for kommunal lånegaranti indhente et konkret tilbud på lån.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender ansøgning om lånegaranti.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at en eventuel kommunegaranti ikke vil belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

Kommunen har fastsat en garantiprovision på 0,75% p.a., der opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån.

Beslutning

Udvalget anbefaler ansøgningen godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Mødekalender 2017


Resume

Sagsforløb: FK

Byrådet har den 26. oktober 2016 godkendt mødekalender for 2017.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til endelig godkendelse af Fritids- og Kulturudvalgets mødeplan for 2017.

Sagsfremstilling

Der er planlagt ét møde pr. måned i Fritids- og Kulturudvalget. Mødedagen er fastsat til torsdage, kl. 14.30 på Rådhuset i Brønderslev.

Evt. ændringer i forhold til forslaget skal af hensyn til sagsflow så vidt muligt ske til en tidligere dato. Stabsforvaltningen anbefaler, at møder i råd, nævn og øvrige organer planlægges holdt senest ugen før sagen skal behandles i politiske udvalg, så udtalelserne herfra kommer til at fremgå af dagsordensteksten til de politiske møder.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Fagforvaltningen for Børn & Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender forslag til mødeplan for Fritids- og Kulturudvalget for 2017.

Personale

Ingen.

Beslutning

Mødet den 4. maj flyttes til den 3. maj

Mødet den 6. juni flyttes til den 30. maj.

Mødet den 7. september flyttes til den 6. september.

Bilag

Til toppen


8. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget bliver orienteret om:

  • Brønderslev Kommune er udvalgt til fase 2 i Syddansk Universitets forskningsprojektet "Fremtidens Idrætsfaciliteter", sammen med 26 øvrige kommuner, se vedhæftede bilag. Fagforvaltningen for Børn og Kultur har accepteret plads i forskningsprojektets følgegruppe sammen med repræsentanter fra idrættens organisationer (LOA, DGI og DIF), KL og LOA.
Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen

Opdateret 2. november 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer