Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 1. december 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Tilslutning til ny regional kulturaftale: KulturKANten 2017-2020


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte og godkende,

 • at Brønderslev Kommune tilslutter sig KulturKANten 2017-2020.
 • at der afsættes midler til at indgå i samarbejdet for årene 2017-2020. Det årlige medlemsbidrag for kommunerne udgør 3 kr. pr. borger og hertil kommer for medlemskommunerne et mindre administrationsbidrag. Det årlige bidrag for Region Nordjylland udgør 1.5 mio. kr.
 • at der afsættes de nødvendige personalemæssige ressourcer til at indgå i samarbejdet i KulturKANten.
Sagsfremstilling

KulturKANten 2013-2016 udløber ved udgangen af i år. I løbet af 2015 og 2016 har KulturKANtens politiske og administrative styregrupper, på baggrund af grundig evaluering og med inddragelse af regionens kulturaktører, udarbejdet en ny vision og nye indsatsområder med henblik på at fortsætte samarbejdet i en ny 4-årig aftale med Kulturministeriet.

KulturKANten 2017-2020, som er Nordjyllands 5. kulturaftale, udsendes hermed til godkendelse i de 11 nordjyske kommuner og i Region Nordjylland. Sideløbende er aftalen til behandling i Kulturministeriet.

Det vedlagte aftalemateriale er udarbejdet i dialog med Kulturministeriet og mangler alene kulturministerens endelige godkendelse. Der ventes ikke ønsker om ændringer fra ministeriets side i kulturaftalens målsætninger, indsatsområder, organisering eller i andre forhold, som har betydning for, hvad de nordjyske kommuner og Region Nordjylland forpligter sig til.

Den nordjyske kulturaftale er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner: Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Brønderslev, Morsø, Thisted, Jammerbugt, Aalborg, Rebild, Vesthimmerlands og Mariagerfjord samt Region Nordjylland og Kulturministeriet.

De nordjyske kulturaftaler har gennem tiden været foregangseksempler for mange andre kulturaftaler, fordi Nordjylland allerede fra den anden kulturaftale havde samlet samtlige 11 kommuner og amt/region i et forpligtende samarbejde omkring udvikling og synliggørelse af det nordjyske kulturområde.

Kulturaftalen er et vigtigt instrument til at konkretisere den kulturregionale sammenhængskraft. Nordjylland har samarbejdet om kulturaftaler siden 2001, og de foregående aftaler har demonstreret en stærk samarbejdskultur på tværs af den nordjyske geografi. En ny kulturaftale vil derfor stå på et solidt fundament af eksisterende samarbejdsrelationer og masser af velvilje blandt både kommuner, kulturaktører og kulturbrugere.

Vision for KulturKANten 2017-2020

Væk lysten, ryk grænserne, styrk sammenhængen

Med KulturKANten ønsker vi, at kulturen og nordjyderne møder hinanden på nye og overraskende måder.

Gennem samarbejde vil vi skabe et Nordjylland, hvor flere ser muligheder i kulturen, og hvor vi nænsomt rykker grænserne for den måde vi ser og møder verden på.

Bagvedliggende værdier

 • Vække nysgerrighed og udvide horisonter
 • Involvere og engagere mennesker
 • Give næring til kreativitet og lyst til at skabe
 • Skabe møder, fællesskaber og relationer på tværs
 • Overraske og rykke grænser for de få og de mange
 • Skabe værdi i andre sektorer og nye sammenhænge

Navnet KulturKANten føres videre fra sidste kulturaftale, og der lægges fortsat vægt på ”kultur med kant”. Aftalen skal række ud til nordjyderne og udvide horisonter ved at udvikle og tilbyde kunst og kultur af høj kvalitet. Kulturaftalen skal dog overordnet set favne bredt, således at flere kan se sig selv i aftalens indhold og aktiviteter. Dette ligger til grund for aftalens vision om at skabe møder, se muligheder og nænsomt rykke grænser. Visionen favner både det smalle og det brede og skaber mulighed for at en rig mangfoldighed af aktører og interessenter kan se sig selv i aftalen.

KulturKANten 2017-2020 lægger også vægt på ordet ”kan”. Et gennemgående tema i implementeringen af aftalen og grundlaget for visionens betoning af samarbejde på tværs er derfor: Hvad kan kulturen – og hvad kan kommunerne og Region Nordjylland gøre sammen, som de ikke kan hver for sig?

Visionen udmøntes gennem tre indsatsområder:

1. Nye møder og fællesskaber, med fokus på det nordjyske aftryk på Kulturmødet Mors

2. Muligheder for dannelse og talent, hvor børnekultur, ungekultur og talentudvikling understøttes

3. Mangfoldig kultur der rykker, hvor en karavane af national, regional og lokal kultur præsenteres i alle nordjyske kommuner.

På tværs af de tre indsatsområder ligger Ud-over-KANten-puljen på i alt 800.000 kr. fordelt over 4 år. I denne pulje kan det kulturelle vækstlag søge op til 10.000 kr.

På tværs af indsatsområderne ligger også KAN-puljen på i alt 2,4 mio. kr. med 2 ansøgningsfrister i aftaleperioden. Her kan regionens kulturaktører søge midler til større projekter, der understøtter KulturKANtens vision.

Økonomi
Kulturministeriet bidrager til KulturKANten med 2,3 mio. kr. om året til indsatsområderne og med ca. 1,46 mio. årligt specifikt til ordningerne Børns Møde Med Kunsten og Med Skolen i Biografen.

De nordjyske kommuner bidrager med 3 kr. pr borger pr år, samt med et mindre administrationsbidrag. (Læsø er undtaget administrationsgebyr pga. størrelse) Region Nordjylland bidrager med 1.5 mio kr. årligt.

Ca. 90 % af midlerne går til indsatsområderne og ca. 10 % til administration.

Kulturministeriets og Region Nordjyllands bidrag anvendes alene til indsatsområderne, og Kulturministeriets finansiering af de enkelte indsatsområder må ikke overstige 50%.

Oversigt over de enkelte medlemskommuners/regionens bidrag til KulturKANten i 2016

Medlem

Antal borgere per 01.01.2016

Antal borgere * 3 kr.

Administrations-bidrag

Aalborg Kommune

210.316

630.948

20.000

Frederikshavn Kommune

60.246

180.738

10.000

Hjørring Kommune

65.411

196.233

10.000

Brønderslev Kommune

36.047

108.141

5000

Læsø Kommune

1.817

5.451

0

Thisted Kommune

43.991

131.973

5000

Morsø Kommune

20.629

61.887

5000

Rebild Kommune

29.149

87.447

5000

Vesthimmerlands Kommune

37.296

111.888

5000

Mariagerfjord Kommune

42.131

126.393

5000

Jammerbugt Kommune

38.466

115.398

5000

Medlem

Antal borgere per 01.01.2016

Fast årligt bidrag

Administrations-bidrag

Region Nordjylland

585.499

1.500.000

0

Brønderslev Kommunes tilskud til KulturKANten er finansieret via Kulturpuljen og kan således holdes indenfor budgettet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Brønderslev Kommune tilslutter sig KulturKANten 2017 - 2020.

Personale

Som en del af aftalegrundlaget forventes hver kommune/region, ud over det økonomiske bidrag, også at bidrage med personalemæssige ressourcer til udvikling og afvikling af aktiviteter under indsatsområderne. I gennemsnit forventes ressourceforbruget ikke at overstige 3-4 timer pr. uge pr. kommune/region.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Museerne i Brønderslev Kommune er udtaget til kvalitetsvurdering


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Museerne i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Slots- og Kulturstyrelsen har meddelt at Museerne i Brønderslev Kommune er udtaget til kvalitetsvurdering den 31. januar 2017 (9.00 - 16.00).

Der er en forventning om politisk og administrativ deltagelse i kvalitetsvurderingen.

Fra Slots- og Kulturstyrelsen deltager Eske Wohlfart og Hans Henrik Leander.

Beslutning

Byrådsmedlemmerne i museernes bestyrelse deltager i en del af besøget. Fagforvaltningens deltagelse afklares senere.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


5. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

Brønderslev Bibliotek er mere populær end google - benchmark undersøgelse gennemført af Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med analysevirksomheden Wilke.

Beslutning
 • Om mødemed repræsentanter fra Vendsysselfestivalen
 • Kataloget ”Kunst i naturen” udleveret

Taget til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 2. december 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer