Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 7. oktober 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Lars Bisgaard.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Opfølgning på budgetaftale for 2015


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og indlede gensidig forventningsafstemning til det indgåede budgetforlig for 2015.

Sagsfremstilling

Budget 2015 besluttes på Byrådets møde den 8. oktober 2014. Budgettet forventes at indeholde de elementer, som blev aftalt mellem 26 af Byrådets 27 medlemmer på budgetseminaret den 15. og 16. september 2014.

Til udvalgets møde den 4. november 2014 forventes udarbejdet en samlet oversigt over initiativer, der skal iværksættes på baggrund af budget 2015. Den samlede oversigt skal danne baggrund for beslutning om konkrete initiativer og prioriteringer indenfor udvalgets område.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget påbegynder drøftelse af de initiativer, som er nødvendige i forlængelse af budgetaftalen.

Beslutning

Drøftet.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


4. Tidsplan for arbejdet med strategiplanen på skoleområdet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte forslag til tidsplan for arbejdet med strategiplanen.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 3. september 2014 strategiplanen for skoleområdet.

Strategiplanen har til formål at styrke det kommunale skolevæsen i Brønderslev Kommune ved fortsat at sikre en høj faglighed og kvalitet på de kommunale skoler samtidig med, at der skabes stabilitet på undervisningsstederne i en periode under de nuværende kendte forudsætninger. Det sker med opmærksomhed på udfordringen med faldende børnetal i de kommende år.

Børne- og Skoleudvalget gav på mødet den 19. august 2014 udtryk for et ønske om, at der blev udarbejdet et forslag til tidsplan for det videre arbejde med strategiplanen. Der blev udtrykt ønske om at strategiplanen skulle sikre åbenhed og høj grad af involvering af interessenterne på skoleområdet i Brønderslev Kommune.

Fagenheden for Børn og Kultur vil på mødet præsentere en overordnet skitse til tidsplan, som Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og tage stilling til.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Forslaget godkendes efter indarbejdelse af udvalgets bemærkninger.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. SFO-området fra skoleåret 2014-15 og frem


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte status og udfordringer på SFO-området efter implementering af skolereformen.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har på mødet den 11. marts 2014 udtrykt ønske om, en orientering om SFO-områdets struktur og indhold samt de potentielle og aktuelle udfordringer, der måtte være, efter at skolereformen er implementeret.

Der er udarbejdet statusnotet om SFO-området, som beskriver SFO-områdets struktur og indhold samt de potentielle og aktuelle udfordringer, der måtte være efter at skolereformen er implementeret.

Fagenheden for Børn og Kultur vurderer, at SFO'erne fortsat kommer til at arbejde med at tilpasse dagligdagen til de nye vilkår, både i relation til de ændrede åbningstider samt øvrige ændrede rammer for SFO'ernes arbejde.

Der er desuden udarbejdet oversigtsskema indeholdende en status for de enkelte SFO'er pr. august 2014.

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at drøfte statusnotatet og de skitserede udfordringer.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Drøftet.

Udvalget ønsker at blive orienteret om, hvordan der følges op på udfordringerne.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Frokostordninger i daginstitutioner


Resume

Sagsforløb: BS


Børne- og Skoleudvalget orienteres om proces for drøftelse af frokostordning i daginstitutioner.

Sagsfremstilling

Ifølge Dagtilbudsloven skal alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner have et sundt frokostmåltid alle hverdage pr. 1. august 2011. Hvert andet år har forældrebestyrelsen mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid.

Børne- og Skoleudvalget har senest den 20. november 2012 godkendt forældrebestyrelsernes indstilling om fravalg af frokostordning

.

I henhold til retningslinjer vedtaget af Børne- og Skoleudvalget er der fastlagt følgende proces og frister i 2014 vedrørende fravalg af frokostordninger i daginstitutioner:

 • Brønderslev Kommune forelægger beslutningsgrundlag med takster for samtlige forældrebestyrelser den 8. oktober 2014.

 • Svarfrist for fravalg af frokostmåltid den 14. november 2014

 • Orientering om resultat november/december 2014

  • MED-udvalg den 27. november 2014

  • Børne- og Skoleudvalget den 2. december 2014

  • Økonomiudvalget den 10. december 2014

  • Byrådet den 17. december 2014.

 • Udarbejdelse af udbudsmateriale - 1. kvartal 2015

 • Udbud af frokostordning og valg af leverandør(er) – 2. kvartal 2015.

Takst/forældrebetaling for kommunal tilrettelagt frokostordning er beregnet til 516 kr. pr. måned i 11 måneder.

Takst/forældrebetaling for forældrearrangeret frokostordning vil maksimalt udgøre 516 kr. pr. måned i 11 måneder.

Forældrebestyrelserne er anmodet om at tage stilling til fravalg af sundt frokostmåltid.

Beslutning

Den foreslåede proces godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Ferieplan for skoleåret 2015-16


Resume

Sagsforløb: BS

Fagenheden for Børne- og Kultur fremsender forslag til ferieplan for skoleåret 2015/16.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn- og Kultur fremsender nedenstående forslag til ferieplan for skoleåret 2015/16.

Sommerferie 2015: Lørdag d. 27. juni - søndag den 9. august
Efterårsferie: lørdag den 10. oktober - søndag den 18. oktober
Juleferie: Lørdag den 19. december -søndag den 3. januar
Vinterferie: lørdag den 20. februar - søndag den 28. februar
Påskeferie: lørdag den 19.marts - mandag den 28. marts
St. Bededag: fredag den 22. april
Kr. Himmelfartsferie: torsdag den 5. maj – søndag den 8. maj
Pinseferie: lørdag den14. maj- mandag den 16. maj
Grundlovsdag: søndag den 5. juni
Sommerferie 2016: lørdag den 25. juni - (endnu ikke fastlagt)

Forslag til ferieplan forudsættes fremsendt til udtalelse i skolebestyrelserne med høringsfrist den 20. november 2014.

Den endelig ferieplan for skoleåret 2015-16 skal godkendes af Børne- og Skoleudvalget på møde den 2. december 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Sendes til udtalelse.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


8. Kapacitet og efterspørgsel på børnehavepladser i Brønderslev By


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte kapacitet og efterspørgsel på børnehavepladser i Brønderslev By.

Sagsfremstilling

Børnehaverne i Brønderslev By er fyldt op undtagen afdeling Jyllandsgade, hvor der 1. november 2014 er indskrevet 29 børn. Pladsanvisningen tilbyder derfor fra 1. november 2014 kommende børnehavebørn plads i afdeling Jyllandsgade.

Fagenheden for Børn og Kultur vil på mødet orientere om kapacitet og efterspørgsel på børnehavepladser i Brønderslev By.

Anvisning af børnehaveplads i Jyllandsgade har den seneste tid resulteret i, at flere forældre har rettet henvendelse og klaget over beslutning om børnehaveplads.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning og udtrykker tilfredshed med fagenhedens administration af pladsanvisningen.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Rammeaftalen 2015 for specialundervisning og det specialiserede socialområde - godkendelse af styringsaftalen


Resume

Sagsforløb: ØK/BE/BS/SS/BY

De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i regionen. Ansvaret indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på området.

Rammeaftalen skal bestå af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Udviklingsstrategien for 2015 er tidligere i år blevet godkendt af de 11 nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådet. Nu forestår behandlingen af den økonomiske styringsaftale for 2015, der skal være godkendt senest den 15. oktober 2014.

Udkastet til styringsaftalen er blevet behandlet i KKR den 12. september 2014, hvor der var enighed om at indstille det vedlagte udkast til de nordjyske kommunalbestyrelsers godkendelse.

Sagsfremstilling

Den økonomiske styringsaftale fastlægger de grundlæggende retningslinjer for kommunernes handel med pladser på specialundervisningstilbud og tilbud på det sociale område i Nordjylland.

De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer, som indholdet i styringsaftalen sigter efter:

 • Incitament til effektiv drift – både for driftsherre og myndighed

 • Retvisende og omkostningsbaserede takster – ydelser skal kunne sammenlignes, og priser udregnes efter samme principper

 • Budgetsikkerhed for kommunerne og regionen – risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind

 • Udviklingstiltag – driftsherre skal sikres finansiel mulighed for løbende udvikling.

Styringsaftalen for 2015 er indholdsmæssigt stort set identisk med de forrige års aftaler, dog kan følgende nye forhold fremhæves:

 • Indarbejdelse af et nyt lovgivningsfastsat regelsæt for kommunernes mulighed for at overtage sociale tilbud eller undervisningstilbud, som drives af Region Nordjylland. Kommunerne har hidtil kunnet overtage regionale tilbud hvert år, men denne mulighed er blevet ændret, så man fremover kun kan overtage regionale tilbud én gang i hver valgperiode. Det betyder konkret, at det skal fremgå af næste rammeaftale (aftalen for 2016), hvis en kommunalbestyrelse ønsker at overtage et regionalt tilbud i indeværende valgperiode.

 • Fokus på at skabe bedre økonomiske incitamenter til etablering af nye højt specialiserede tilbud. Det foreslås i aftalen, at kommunerne i fællesskab skal afsøge de lovgivningsmæssige muligheder for at finansiere nye tilbud gennem mere fleksible aftaleformer. Formålet er at lette den finansielle risiko, som påhviler driftsherre ved udviklingen og etableringen af nye højt specialiserede tilbud, idet denne risiko er én af de væsentligste barrierer for etableringen af nye højt specialiserede tilbud.

Sagsforløb:

Økonomiudvalget, 1. oktober 2014

Beskæftigelsesudvalget, 6. oktober 2014

Børne- og Skoleudvalget, 7. oktober 2014

Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober 2014

Byråd, 8. oktober 2014

Som følge af udvalgsmødernes rækkefølge foreslås, at Økonomiudvalget godkender styringsaftalen under forudsætning af fagudvalgenes efterfølgende godkendelse.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udkast til styringsaftale for 2015 for specialundervisning og det specialiserede socialområde.

Indstilling

Økonomiudvalget, 1. oktober 2014, pkt. 16:


Indstilles godkendt under forudsætning af fagudvalgenes godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Orientering om Socioøkonomisk- og nøgletalsanalyse fra BDO


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Orientering om BDO rapport: Socioøkonomisk- og nøgletalsanalyse af det specialiserede børneområde i Brønderslev Kommune. Rapporten er delvist færdiggjort og har været til drøftelse i Styregruppen.

Den færdige rapport orienteres/drøftes på Byrådets temamøde i december.

Fremsendes til Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Opsamling på analysen:

Socioøkonomisk analyse

 • Brønderslev Kommune er ikke et sted i landet, hvor børn og unge og familier gennemsnitligt har ringere opvækstvilkår eller ringere forhold hos forældre eller i omgivelserne

 • Brønderslev Kommune er sandsynligvis ikke udgiftsmæssigt tynget af, at være en såkaldt ’modtagekommune’ for familier, som kommunen skal gribe ind overfor. Omvendt er der et – regionalt – mønster hvad angår tilflytning og serviceniveau

 • Opmærksomheden på at arbejde med både risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer – på hvilke områder og med hvilke indsatser vi får størst effekt i forebyggelsen

 • Der er mange - konkrete - børn og unge i Brønderslev Kommune, når det især gælder kombinationer af risikofaktorer. 218 børn var i 2012 kendetegnet af a-c-d kombinationen af risikofaktorer.

 • Risikofaktorer på tværs af skoledistrikterne indgår i arbejdet med tidlig opsporing.

Nøgletalsanalyse:

 • Stigende udgifter på det specialiserede socialområde er primært udtryk for et øget pres på myndighedsarbejdet i form af flere og tungere sager

 • Øgede udgifter til forebyggelse har ikke endnu virket tilstrækkeligt

 • Stigende udgifter og lavt omkostningsniveau

 • Der bør stilles skarpt på sagsfrekvensen, målgrupper og problemtyper

 • Der stilles skarpt på sagernes varighed og årsager hertil

 • Flere systematiske og løbende oplysninger – for at følge med og tænke strategisk.

Projektets kommende aktiviteter indeholder en undersøgelse af forebyggelsesindsatsen, sagsgennemgang i myndighedsfunktionen og udvikling af screeningsmodel. Disse gennemføres frem til udgangen af december 2014.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling
 1. Referat fra 2. bygherremøde - Ny Børnehave i Brønderslev By

 1. Fagenheden for Børn og Skole, har fastsat dato for møde i Fælles Rådgivende Organ for Skole og Dagtilbud til den 12. november 2014.

Beslutning
 • Om studietur for udvalget

 • Om SFO i Jerslev

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Lukket punkt: Anbringelser oktober 2014


Til toppen

Opdateret 8. oktober 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer