Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 4. november 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Punkt 8 udsat.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2014 for Børne- og Skoleudvalget


Resume

Sagsforløb: BS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014. Budgetopfølgningen viser et nettomindreforbrug på i alt 9.676.000 kr.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2014. Ifølge principper for Økonomistyring, udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgning til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 3 viser, at der pt. forventes følgende budgetafgivelser:

Serviceudgifter............................... 12.818.000
Overførsler..................................... -10.239.000
Finansiering................................... -12.255.000
Netto mindreforbrug....................... -9.676.000

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det betyder, at fagudvalgene på områder, hvor udgifterne skrider, har en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisereforslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

Sammenlignet med halvårsregnskabet pr. 30. juni 2014 er merforbruget på Børne- og Skoleudvalgets område reduceret fra 2,433 mio. kr. til 1,349 mio. kr. Ændringen skyldes følgende væsentlige forskydninger ved 3. budgetopfølgning:

 • Mindreudgift til specialundervisning på 0,5 mio. kr., indgår som kompenserende besparelse

 • 0,5 mio. kr. til ændringer på vejledningsområdet i henhold til lov- og cirkulæreprogrammet udmøntes ikke, men indgår som kompenserende besparelse

 • Der forventes et mindreforbrug i dagplejen på 0,3 mio. kr., som følge af færre børn

 • Merudgifter til forebyggende foranstaltninger er øget til 0,911 mio. kr. i denne budgetopfølgning

Forretningsledelsen har endnu ikke behandlet budgetopfølgningen, og der kan derfor komme ændringer eller forslag til ændringer, inden budgetopfølgningen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 28. oktober 2014, pkt. 5:

Forretningsledelsen anbefaler at budgetopfølgningen godkendes.

Forretningsledelsen udtrykker samtidig tilfredshed med at budgetopfølgningen udviser et samlet oversked og at det samlede billede er bedre end ved sidste budgetopfølgning, herunder at der en forbedring på området for udsatte Børn og Unge i forhold til sidste opfølgning. Der er dog fortsat et stort pres på serviceudgifterne, hvorfor det fortsat er vigtigt, at der er en generel tilbageholdenhed. Endeligt bliver det afgørende, at der fremadrettet holdes fuld fokus på at nå de mål der er sat indenfor flerårsaftalens område.

Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Beslutning

Udvalget ønsker om muligt, at budgetopfølgningen løbende medtager de foregående kvartalsopfølgninger.

Udvalget ønsker, at den besluttede budgetprocedure evalueres.

Budgetopfølgningen taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2015, aftalepunkter og status


Resume

Sagsforløb: BS

På baggrund af budgetaftalen for 2015 har Økonomiudvalget og Forretningsledelsen drøftet, hvilke opgaver og initiativer der skal tages som en konsekvens af aftalen. Det ønskes i forlængelse heraf, at fagudvalget drøfter og prioriterer opgaverne på eget område.

Sagsfremstilling

På baggrund af vedlagte oversigt har Økonomiudvalget og Forretningsledelsen drøftet, hvilke opgaver og initiativer der er en konsekvens af budgetaftalen for 2015.

Oversigten viser den foreløbige status på udmøntningen af aftalen og Økonomiudvalget har besluttet, at oversigten skal behandles i de respektive fagudvalg med henblik på at få et overblik over opgaverne i eget område samt at prioritere indsatserne på fagudvalgets område.

Der ønskes derfor en drøftelse af de indsatser, opgaver og initiativer m.v. som skal tages, samt en drøftelse af, hvordan indsatsen ønskes prioriteret.

Beslutning

Udvalget drøftede opgaverne. Der sættes fokus på besparelsen på 3 mio. kr. på anbringelsesområdet.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af regnskab 2013 for Dronninglund Børnehave


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og indstille Dronninglund Børnehaves regnskab 2013 til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Der er den 31. december 2012 indgået driftsoverenskomst mellem Brønderslev Kommune og Dronninglund Børnehave. I henhold til §10, stk. 2 skal "Regnskab revideres af kommunens revisor, og godkendes af Byrådet".

Dronninglund Børnehave fremsender regnskab 2013 indeholdende udtalelse fra Pricewaterhouse Coopers til godkendelse i Byrådet.

Konklusionen fra revisionen er: "Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Dronninglund Børnehave i al væsentlighed giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013, samt at resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2013 til 31. december 2013 er i overensstemmelse med Brønderslev Kommunes kasse- og regnskabsregulativ og Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner."

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Dronninglund Børnehaves regnskab 2013 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Godkendelse af regnskab 2013 for Hjallerup Børnehave


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og indstille regnskab 2013 for Hjallerup Børnehave til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Der er den 31. januar 2012 indgået driftsoverenskomst mellem Brønderslev Kommune og Hjallerup Børnehave. I henhold til §10, stk. 2 skal "Regnskabet revideres af kommunens revisor og godkendes af Byrådet."

Hjallerup Børnehave fremsender regnskab 2013 indeholdende udtalelse fra Pricewaterhouse Coopers til godkendelse i Byrådet.

Konklusionen fra revisionen er: "Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Hjallerup Børnehave i al væsentlighed giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013, samt at resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2013 til 31. december 2013 er i overensstemmelse med Brønderslev Kommunes kasse- og regnskabsregulativ og Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner."

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Hjallerup Børnehaves regnskab 2013 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Opfølgning på nyttejobs


Resume

Sagsforløb: BE/BS/SS/ÆO/MT

Nytteindsats er et nyt tiltag, som blev indført med kontanthjælpsreformen med virkning fra den 1. januar 2014. Nytteindsatsen er et redskab i opgaven med at aktivere ledige. Målgruppen er primært ressourcestærke ledige. I Brønderslev Kommune er der pt. oprettet 26 nyttejobstillinger.

Børne- og Skoleudvalget bedes tage sagen til orientering og drøfte på hvilke områder, der kan etableres nye nyttejobpladser.

Sagsfremstilling

Nytteindsats er et aktiverings tilbud, som består af udførelse af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere. Tilbuddet er omfattet af de samme regler som virksomhedspraktik.

Ved offentlige arbejdsgivere forstås kommuner, regioner og kommunale fællesskaber, statsinstitutioner og organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, og hvis udgifter dækkes med mindst 50 procent af offentlige tilskud.

Formålet med nytteindsatsen er, at den ledige arbejder for sin ydelse, til forskel fra virksomhedspraktik, hvor formået blandt andet kan være afklaring af beskæftigelsesmål mv. Borgeren kan maksimalt deltage i et nyttejob i 13 uger.

Det er op til kommunerne at beslutte, hvad indholdet af nytteindsatserne skal være. Inden der kan oprettes nytteindsatspladser på en institutionen, skal det drøftes med tillids- eller medarbejderrepræsentanten på arbejdspladsen. Herudover skal der foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra ledelsen på arbejdspladsen og en tillids- eller medarbejderrepræsentant.

Nytteindsats skal primært gives til personer, der er i stand til at arbejde, og som enten afventer at påbegynde en uddannelse eller et job, det vil sige jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Nyttejob vil også kunne gives til personer, der har problemer ud over ledighed (aktivitetsparate) i de situationer, hvor nytteindsats vurderes at være det mest egnede tilbud med henblik på at bringe dem tættere på at kunne tage en uddannelse eller et job. Herudover kan personer, der har opbrugt dagpengeretten og modtager den midlertidige arbejdsmarkedsydelse få tilbud om nytteindsats.

Status på nytteindsats i Brønderslev Kommune

Der er pt. oprettet 26 nyttejobs på følgende arbejdssteder:

 • Børnehaven Sct. Georgs Gården (1)

 • Brønderslev Museerne (2)

 • Børnehaven Petra (2)

 • Børnehaven Møllegården (1)

 • Dronninglund Skole (2)

 • Børnehaven Fasanen (1)

 • Søndergades Skole (5)

 • Plejehjemmet Valdemarsgade (1)

 • Stenumgård Rehabiliteringscenter (1)

 • Grønningen Aktivitetscenter (1)

 • Plejehjemmet Magrethelund (1)

 • Støberiet Plejecenter (1)

 • Grønne områder (1)

 • Kirkerne i Brønderslev Kommune (1)

 • Brønderslev Kirkegård (1)

 • Vej og Park (4)

De første borgere blev visiteret til nytteindsats i juni måned. Der er aktuelt 26 personer i nyttejob.

Herudover har 8 personer været henvist til et nyttejob, men er af forskellige årsager ikke startet op i nyttejobbet. 10 personer har været i gang med et nyttejob, men er afsluttet i dette.

For de 8 personer, som har været henvist, men ikke har påbegyndt nyttejob gælder at:

 • 3 påbegynder uddannelse

 • 2 er visiteret tilbage til rådgiveren

 • 1 er kommet i job inden opstart

 • 1 er blevet revisiteret/ommatchet

 • 1 har påbegyndt misbrugsbehandling

For de 10 personer som har deltaget i nyttejob og afsluttet nyttejob gælder, at:

 • 3 er kommet i job

 • 1 er kommet i uddannelse

 • 2 er sygemeldt

 • 1 er tilbagevisiteret til rådgiver grundet misbrug

 • 1 er bortvist fra arbejdspladsen

 • 1 er ommatchet/revisiteret

 • 1 er kommet i virksomhedspraktik

Under ældreområdet vil der desuden blive oprettet pladser på Hellevadlund, Stengården, Elmehøj og Rosengården.

Der er pt. 17 personer på venteliste til et nyttejob, så Jobcentret afsøger nye muligheder for etablering af nyttejobs. Dette skal også ses i lyset af, at nyttejobpladserne på kirkegårdene samt Vej og Park bliver lukket i vinterhalvåret, grundet hjemsendelser af det faste personale.

Potentielle muligheder for nyttejobs kan være:

 • Aså Havn

 • Gymnasium/efterskoler/friskoler

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Børne- og Skoleudvalget tager sagen til orientering, og drøfter på hvilke områder, der kan etableres nye nyttejobpladser.

Personalemæssige konsekvenser

Nyttejobberne indgår i arbejdsopgaverne på den enkelte arbejdsplads. Medarbejderne på de enkelte arbejdspladser bruger ressourcer på, at sætte nyttejobberne ind i arbejdsopgaverne.

Indstilling

Forretningsledelsen, den 30. september 2014, pkt. 10:

Forretningsledelsen opfordrer til at skabe flere nyttejobs, ligesom det afklares, om der er ubrugte nyttejobs, der allerede er oprettet.

Beskæftigelsesudvalget, 6. oktober 2014, pkt. 12:

Der er behov for flere nyttejobs. Udvalget anmoder Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Ældreomsorgsudvalget og Miljø- og Teknikudvalget om at etablere flere nyttejobs.

Svend Erik Trudslev deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Udvalget er orienteret om, at fagenheden arbejder med at etablere flere nyttejobs på institutionerne.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


8. Godkendelse af styrelsesvedtægt på skoleområdet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Den reviderede styrelsesvedtægt for kommunens skolevæsen har været til udtalelse i bestyrelserne.

Børne- og Skoleudvalget skal på baggrund af modtagne udtalelser fra bestyrelserne drøfte styrelsesvedtægt for kommunens skolevæsen og sende den til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Jævnfør folkeskolelovens § 41 skal Byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. De beslutninger, som Byrådet har truffet vedrørende skolestrukturen m.v., optages i et bilag jf. § 41, stk. 3.

Der er udarbejdet forslag til revideret styrelsesvedtægt samt bilag på baggrund af dels ændret lovgivning på skoleområdet samt de lokale politiske beslutninger, der er truffet forud for implementering af folkeskolereformen. Forslaget til revideret styrelsesvedtægt samt bilag til styrelsesvedtægt har været sendt til udtalelse i skolebestyrelserne.

Udtalelser fra skolebestyrelserne:

Der er indkommet udtalelse fra i alt 6 skolebestyrelser, hvoraf de 3 har udtalt, at de tager styrelsesvedtægten og bilag til efterretning uden bemærkninger. De resterende tager også forslaget til efterretning, men har nogle enkelte spørgsmål og/eller kommentarer, som i hovedtræk skitseres nedenfor.

En enkelt af bestyrelserne har givet udtryk for, at de fortsat ønsker at blive hørt i forhold til de elementer, der er beskrevet i bilaget til styrelsesvedtægten. Dette er Fagenheden for Børn og Kultur opmærksom på. Lovgivningen fastlægger endvidere, hvilke forhold, bestyrelserne skal afgive udtalelser på.

Samme bestyrelse spørger ind til, hvorvidt målsætningerne for folkeskolenskal med i styrelsesvedtægten. Der er i bilaget til styrelsesvedtægten henvist til henholdsvis den sammenhængende børnepolitik, visionen for folkeskoleområdet samt de skolepolitiske mål for inklusion. De gældende skolepolitiske målsætninger er vedtaget tilbage i 2009, og det forventes, at der i løbet af 2015 vil blive vedtaget nogle nye. Når de nye bliver vedtaget, vil det være oplagt at inddrage disse i bilaget til styrelsesvedtægten, som bliver opdateret på kommunens hjemmeside.

En anden skolebestyrelse spørger ind til, hvad formålet er med at have oprettet det Fælles Rådgivende Organ. Dette er uddybet kort i den vedlagte version.

En tredje bestyrelse gør bl.a. opmærksom på, at den ændrede lovgivning fra 2012 vedr. specialundervisningsområdet bør indarbejdes i bilaget til styrelsesvedtægt. Dette er sket i den vedlagte version.

Med udgangspunkt i ovennævnte udtalelser og rettelser i styrelsesvedtægt samt bilag til styrelsesvedtægt, anmodes Byrådet om at godkende vedlagte forslag styrelsesvedtægt samt bilag hertil.

Efter godkendelse i Byrådet, lægges begge dele på kommunens hjemmeside.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Beslutning

Udsat.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Drøftelse af kompetenceplan i relation til Børne- og Familieafdelingen


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte kompetenceplan for ansvar og kompetencer i Børne- og Familieafdelingens sager.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur har udarbejdet vedhæftede kompetenceplan i forhold til ansvar og kompetencer i Børne- og Familieafdelingens sager.

Kompetenceplanen er revideret med baggrund i de drøftelser, der har været i Børne- og Skoleudvalget.

Oversigten fordeler opgaverne mellem socialrådgivere, team, leder, Børne- og Ungeudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.

Kompetenceplanen blev oprindeligt udarbejdet i 2008.

Kompetenceplanen for Ungecenter samt Børne- og Familieafdelingen er koordineret, så der er samme politiske niveau vedrørende anbringelser.

Beskæftigelsesudvalget behandler Ungecenterets kompetenceplan på møde den 3. november 2014.

Forretningsledelsen anbefaler kompetenceplanen.

Herik Aarup var fraværende

Beslutning

Godkendt.

Udvalget ønsker et fælles møde med Beskæftigelsesudvalget, hvor bl.a. det kommunale serviceniveau kan drøftes.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Studietur til Ontario i Canada


Resume

Sagsforløb: BS/ØK

Børne og Skoleudvalget skal tage stilling til deltagelse i studietur til Ontario i Canada.

Sagsfremstilling

I forbindelse med implementering af ny skolereform og strategiplanen på skoleområdet foreslås det, at der indhentes inspiration til det videre arbejde ved en studietur til Ontario. Turen er arrangeret målrettet for de politiske udvalg, forvaltninger og skoleledere.

Studieturen arrangeres af UCN act2learn og Center for Undervisningsmidler.

Turen er planlagt til 21. – 29. marts 2015. Tilmeldingen er efter først til mølle-princippet. Der er plads til 28 deltagere.

Måletmed turen er:

 • at få indsigt i Ontarios overordnede politiske strategier for skoleudvikling og se disse udmøntet i praksis

 • at få inspiration til skoleudvikling og til implementering af skolereformen i Danmark

Målgruppen er skoledirektører, skolechefer, skoleledere, skolekonsulenter, studiechefer, kommunalpolitikere, konsulenter og undervisere på act2learn og Læreruddannelsen.

Studieturen til Ontario kan give politikere, forvaltning og skolefolk indsigt i Ontarios overordnede politiske strategier og se disse udmøntet i praksis med henblik på at få inspiration til skoleudvikling og implementering af folkeskolereformen. UCN har især fokus på, hvordan læringsmålsstyret undervisning kan lykkes i praksis. Forskningen (Hattie m.fl.) peger således på, at børn kan lære mere af undervisningen, når det er tydeligt for dem, hvad læreren ønsker, de skal lære.

Økonomi

Studieturen koster 22.600 kr.pr. person – se bilaget, for en beskrivelse af programmet og hvad der er inkluderet i prisen. Udvalget består af 7 medlemmer. Fra forvaltningen deltager: Direktør, Skolechef og konsulent.

Såfremt alle deltager vil det give en samlet udgift på: 226.000 kroner + ca. 20.000 kr., som er anslået pris til forplejning om aften. (300 kr. pr aftensmåltid pr. deltager.)

Fagenheden for Børn og Kulturforeslår, at der tages stilling til deltagelse i studieturen. Det kan overvejes om deltagergruppen skal udvides med forvaltningen på dagtilbudsområdet og repræsentanter fra skolelederne.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Udvalget deltager ikke i studieturen.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Rapport vedr. afgørelser fra Ankestyrelsen


Resume

Sagsforløb: FL/BE/BK

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for første halvår 2014. Rapporten viser, at Brønderslev Kommune har en lavere omgørelsesprocent end resten af landet på de af kommunens afgørelser, der indklages til Ankestyrelsen.

Børne- og Skoleudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Som noget nyt har Ankestyrelsen besluttet at udsende en statistik til alle kommuner med de

seneste tal for Ankestyrelsens afgørelser i klagesager på social- og beskæftigelsesområdet.

Rapporten udsendes to gange om året. Rapporten indeholder tal for antallet af trufne afgørelser i Ankestyrelsen for 1. halvår 2014 og antallet af modtagne klager.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har modtaget, i forhold til sagsbehandlingen i Brønderslev Kommune.

Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB): Der har været 4 klager over kommunens afgørelser inden for LAB loven. Kommunes afgørelse er blevet stadfæstet i alle sagerne. Der har i 1. halvår været en tilgang på 13 sager til Ankestyrelsen indenfor LAB lovens område.

Lov om en aktiv socialindsats (LAS): Der har været 18 klager inden for LAS. Heraf er 2 af klagerne blevet afvist af Ankestyrelsen, 1 sag er blevet omgjort af Ankestyrelsen, 2 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse igen. For de øvrige sager er kommunens afgørelse blevet stadfæstet. Ankestyrelsen har i første halvår af 2014 modtaget 19 klager over afgørelser indenfor dette område.

Loven om social pension (PL): Inden for lov om social pension, har der været 10 klager over kommunens afgørelser. En af klagerne er blevet afvist af Ankestyrelsen, i de resterende sager, er kommunens afgørelser blevet stadfæstet. Ankestyrelsen har i 1. halvår 2014 modtaget 4 klager over afgørelser inden for dette lovområde.

Sygedagpengeområdet (SDP): Inden for sygedagpengeområdet, har der været 21 klager til ankestyrelsen. Heraf er én af klagerne blevet afvist. I én af sagerne har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse, 2 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse igen. For de resterende sager, har Ankestyrelsen stadfæstet kommunes afgørelse. Ankestyrelsen har i 1. halvår af 2014 modtaget 31 klager over afgørelser indenfor sygedagpengeområdet.

Serviceloven (SL): Inden for servicelovens område, har der været 35 klager over kommunens afgørelser. Heraf er 6 klager blevet afvist af Ankestyrelsen. I to sager har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse og i 4 sager er, sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse igen. Ankestyrelsen har i 1. halvår af 2014 modtaget 42 klager over afgørelser indenfor Servicelovens område.

Foruden ovenstående har der været en klage inden for kategorien ”øvrige”, der dækker over børnetilskud, børnefamilieydelse, inddrivelse, boligstøtte, almene boliger og repatriering. Her har kommunen fået medhold i afgørelsen.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune under niveauet på landsplan. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager sagen til orientering.

Forretningsledelsen, 21. oktober 2014, pkt. 11:

Statistikken tages til efterretning og sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Ældreomsorgsudvalget.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Fremtidig organisering af sundhedsplejen


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om, Økonomiudvalgets beslutning vedrørende fremtidig organisering af Sundhedsplejen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i møde den 10. september 2014, at sende 2 forslag til fremtidig organisering af sundhedsplejen til høring blandt berørte medarbejdergrupper

Det ene forslag betyder et fortsat tilhørsforhold til Sundhed og Velfærd, men med den ændring at det ledelsesmæssige ansvar lægges under leder af forebyggelsesafdelingen. Ændringen på ledelsesområdet betyder oprettelse af faglig leder/teamkoordinator i sundhedsplejen og rehabiliteringsafdelingen for at sikre den faglige ledelse. Der afsættes minimum 10 timer til hver af disse.

Det andet forslag betyder et tilhørsforhold i Børn og Kultur, med tilknytning til Børne- og Familieafdelingen og under ledelse af lederen af afdelingen. Sundhedsplejen vil blive organiseret i to teams: et Småbørnssundhedsplejeteam og et Skolesundhedsplejeteam. Hvert af de to sundhedsplejeteams etableres med en teamleder på 12,5 timer ugentligt, hvis funktion er identisk med de øvrige Teamledere i Børne- og Familieafdelingen og indgår i afdelingens teamlederteam.

Beskrivelse af begge forslag samt indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til fremtidig organisering af sundhedsplejen

Økonomiudvalget, 22. oktober 2014, pkt. 14:
Sundhedsplejen flyttes til Fagenheden for Børn og Kultur.

Der skal være 1 leder for hele sundhedsplejen med fuldt ledelsesansvar. Niveauet for timer til ledelse fastsættes af enheden, minimum på niveau med øvrige afdelinger/teams i enheden.

Karsten Frederiksen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Økonomiudvalgets beslutning fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Beslutning

Til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling
 • Carsten Otte vil på mødet give en orientering om EUD-reformen. Fakta om EUD-reformen er vedlagt som bilag.

 • Invitation til Børne og Unge Topmøde 2015 "Fællesskaber nye, flere og bedre", den 29. januar - 30. januar 2015. Invitation og program er vedlagt som bilag.

 • Udvalgets møde i december holdes i Hegely, Hjallerup.

Beslutning

Til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 6. november 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer