Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 23. november 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Udrulning af Varige Spor i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte forslag til udrulning af Varige Spor til at omfatte hele Brønderslev Kommune på baggrund af en evaluering af pilotprojektet.

Børne- og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager i drøftelse af dette punkt.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 8. marts 2016

  • at anbefale, at der arbejdes med en investeringsstrategi på området.
  • at oplægget præsenteres på Byrådets strategidag, inden der fortsættes med videre politisk behandling.

Børne- og Skoleudvalget har ønsket yderligere belysning af indholdet i oplægget og at afvente evalueringen af pilotprojektet august 2016 inden videre stillingtagen.

Indsatsen er blevet evalueret i august 2016 – efter et års drift. Evalueringen viser:

  • at indsatsen er meningsfuld, og har en positiv effekt – både i samarbejdskæderne og for det enkelte barn/familie
  • at organisering og metode er velvalgt og effektfuld
  • at indsatsen bidrager til et ændret mindset og øger fokus på tidlig opsporing og forebyggelse samt løsninger så tæt på det normale som muligt

Økonomisk viser der sig et markant mindreforbrug i området i 2016 sammenlignet med 2015.

Det er ikke blot de gode resultater, der gør, at tiden er moden til udrulning. Det er også et alt overvejende indtryk, at der lige nu er en forandringsparathed i organisationen - såvel i de decentrale enheder som centralt i administrationen - hvilket er en forudsætning for så stor en forandring, som Varige Spor er. En udrulning af Varige Spor og dermed den nye metode og tilgang i sagsbehandlingen er desuden en direkte og medvirkende årsag til fastholdelse og rekruttering af kompetente socialrådgivere.

Team Varige Spor har i løbet af det første års drift allerede opnået gode resultater i forhold til indsatser med inddragelse af netværk, hvor der tidligere typisk ville være iværksat en forebyggende foranstaltning. Et beskrivende eksempel herpå kan være i en sag, hvor rådgiver arbejder målrettet med inddragelse af netværket til hjælp til aflastning, hvor den biologiske far er inddraget. Tidligere ville der typisk blive ansat en aflastningsfamilie til opgaven.

Flere forældre til anbragte børn frasiger sig tilbuddet om en såkaldt § 54 støtteperson (støtte til forældre i forbindelse med anbringelse af deres barn). Forældrene oplever i dag, at de får den nødvendige støtte hos rådgiveren.

I to sager er børnene blevet hjemgivet, det ene barn fra døgninstitution og det andet barn fra plejefamilie.

Ud over ovenstående flow på indsatstrappen er det konstateret, at indsatsen bliver overordentligt godt modtaget hos kommunens samarbejdspartnere, ikke mindst i skoler og dagtilbud.

I forbindelse med udrulning af Varige Spor til kommunens øvrige skoledistrikter organiseres den særlige indsats i to team – Team Øst og Team Vest. Denne organisering matcher endvidere organiseringen for både PPR og Sundhedsplejen.

Team Øst omfatter de to skoledistrikter Dronninglund og Hjallerup. Team Vest omfatter skoledistrikterne Brønderslev Syd og Brønderslev Nord.

Efter udrulning af Varige Spor til hele kommunen og til, at indsatsen også omfatter børn med funktionsnedsættelse, etableres der i hvert team en gruppe af medarbejdere med 4 rådgivere, som udelukkende har målgruppen ”Børn med funktionsnedsættelse”. For at opretholde den faglige standard og en ensartet sagsbehandling vil én af de fire socialrådgivere have en særlig funktion som faglig koordinator. De to faglige koordinatorer mødes på tværs af de to team for at koordinere og sikre, at standarden og den faglige kvalitet i forhold til de særlige bestemmelser, der gælder for børn med funktionsnedsættelse, bevares.

Økonomi:

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslag om udrulning af Varige Spor til at omfatte hele Brønderslev Kommune.

Børne- og Skoleudvalget, 13. september 2016, pkt. 4:

Udvalget anbefaler Byrådet, at Varige Spor udrulles i hele kommunen efter den fremlagte model, og at resultaterne af den gennemførte evaluering og modenhedsanalyse indarbejdes i udrulningen.

Udvalget ønsker en uddybning af beregningerne i baseline–rapporten.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 8. november 2016:

Byrådet har med vedtagelsen af Budget 2017 afsat 3,4 mio. kr. til udrulning af ” Varige Spor +” til hele kommunen. Udrulningen er i det fremlagte forslag vurderet til at koste 4,48 mio. kr. ”Plus” er tilføjet for at sætte fokus på selve indsatsen i de berørte familier.

Der vil på mødet blive redegjort for mulige indsatser i og for den enkelte familie.

Fagforvaltning for Børn og Kultur foreslår, at udvalget drøfter udrulningen på baggrund af Byrådets beslutning.

Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2016, pkt. 6:

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 23. november 2016:

Der er fremsendt uddybning af baseline-rapporten til udvalget.

I relation til udvalgets beslutning den 13. september 2016 vil følgende udviklingspotentialer fra modenhedsanalysen blive indarbejdet i udrulningen:

  • Mindske variationen i sagsbehandlingen på tværs af myndighedsteamene
  • Styrkelse af det tværfaglige samarbejde på tværs af almenområdet og det specialiserede område
  • Bedre mulighed for at følge resultater på målgruppe og indsatsniveau, og dermed justere indsatsviften proaktivt
  • Fælles faglig forståelse af den tidlige og forebyggende indsat på tværs af skole, dagtilbud og børne- og familieområdet
  • Hvem gør hvad og hvornår. Styrkelse af den tværgående forståelse og viden om hinandens handlemuligheder, herunder særligt fokus på underretninger

Der henvises til bilaget ”Forandringsteori”, hvor indsatser, aktiviteter og mål er bekrevet.

Desuden vil erfaringerne beskrevet i den et-årige evaluering af pilotprojektet indgå i en udrulning til hele kommunen.

Byrådet har med vedtagelsen af Budget 2017 afsat 3,4 mio. kr. til udrulning af ” Varige Spor +” til hele kommunen. Udrulningen er i det fremlagte forslag vurderet til at koste 4,48 mio. kr. ”Plus” er tilføjet for at sætte fokus på selve indsatsen i de berørte familier.

Der vil på mødet blive redegjort for mulige indsatser i og for den enkelte familie.

Fagforvaltning for Børn og Kultur foreslår, at udvalget drøfter udrulningen på baggrund af Byrådets beslutning.

Personale

Udrulning af Varige spor vil betyde en yderligere normering på ni socialrådgivere. Den økonomiske beregning fremgår ovenfor.

Økonomi

Økonomiafdelingen har udarbejdet budgettet til "Udrulning af Varige Spor i Brønderslev Kommune" i samarbejde med Børne- og Familieafdelingen. Der henvises til økonomioversigt.

Samlet set over perioden fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2020 er den samlede udgift på 17,4 mio. kr. og den forventede besparelse på 24,5 mio. kr. eller en nettobesparelse på 7,1 mio. kr.

Brønderslev Kommunes serviceudgifter forøges.

Beslutning

Udvalget godkendte, at projektet udrulles i fuldt omfang til hele kommunen. De resterende ca. 1 mio. kr. findes ved fremskudt forbrug.

Line Vanggaard Pedersen ønsker, at der som supplement ansættes sundhedsplejersker og hjemmehos’ere.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 24. november 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach