Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 10. januar 2017
Lokale: Dronninglund Skole
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Budget 2018 - udmøntning af foreløbigt sparekrav


Resume

Sagsforløb: BS

På baggrund af økonomiudvalgets vedtagelse af budgetprocessen for 2018 ønskes en indledende drøftelse af, hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav udvalget ønsker udarbejdet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets vedtog den 7. december 2016 rammerne for budgetprocessen for budget 2018. Det vedtagne forslag til budgetproces er vedlagt som bilag.

Udgangspunktet for budgetprocessen for 2018 er, at balancen for budget 2018 skal forbedres med ca. 13 mio. kr., hvilket svaret til ca. 0,8 pct. af serviceudgifterne.

Opnåelse af denne balance skal ske ved at følge 2 parallelle spor:

 1. Elementerne fra finansloven anvendes til at forbedre balancen i budget 2018
 2. Indspil af forslag til reduktioner af serviceudgifterne i 2018

Vedr. punkt 1 skal elementerne fra finansloven drøftes efterhånden som indholdet kendes mere konkret. Konkret skal det drøftes, hvordan finanslovspuljerne på ældreområdet, dagtilbud og sundhed kan håndteres og hvilken indflydelse det skal have for rammerne for budget 2018. Der vil derfor blive rejst sager på de relevante fagudvalg, når det konkrete indhold af finansloven kendes mere præcist.

Vedr. punkt 2 betyder det, at fagudvalgene i perioden fra januar til april skal søge at udarbejde og prioritere en reduktionspulje på 0,8 % af serviceudgifterne. Fagudvalgene skal fremlægge forslagene på budgetmødet i april og økonomiudvalget skal efterfølgende drøfte, hvordan forslagene skal håndteres i det videre budgetarbejde.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg skal søge at udarbejde forslag til besparelser på følgende størrelser:

Der ønskes derfor en indledende drøftelse af, hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav der ønskes udarbejdet. Herefter udarbejder fagforvaltningen konkrete forslag til besparelser som herefter skal drøftes i fagudvalgene.

På udvalgsmøderne i april skal fagudvalgene forsøge at prioritere forslagene og præsentere forslagene for Byrådet på budgetmødet i april måned.

Økonomiudvalget skal herefter drøfte, hvordan forslagene fra fagudvalgene skal håndteres i den videre proces, herunder også, hvordan finanslovspuljerne på ældreområdet, dagtilbud og sundhed kan håndteres.

Stabsforvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og tilkendegiver, hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav udvalget ønsker udarbejdet.

Beslutning

Udvalget ønsker den overordnede tilgang til Budget 2018 drøftet i Byrådet. Udvalgets drøftelser forsættes på udvalgsmøderne i februar og marts.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 8. november 2016 at sende forslag til reviderede ressourcetildelingsmodeller på almen- og specialundervisningsområdet til udtalelse i skolebestyrelser, MED-udvalg og handicapråd.

På baggrund af forslag fra arbejdsgruppen træffer Byrådet beslutning om, de fremtidige tildelingsmodeller på henholdsvis almen- og specialundervisningsområdet.

Skolechef Carsten Otte deltager i drøftelse af dette punkt.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe har udarbejdet forslag til nye modeller for tildeling af ressourcer til både almen- og specialundervisningsområdet. I bilag 1 skitseres de overordnede principper for nye tildelingsmodeller samt konkrete forslag til justeringer på henholdsvis almen- og specialundervisningsområdet. De nuværende overordnede principper for ressourcetildeling på almenområdet blev godkendt af Byrådet den 18. december 2013 forud for implementeringen af den nye skolereform.

Baggrund for de nye ressourcetildelingsmodeller

Almenområdet:

I forbindelse med implementering af den nye skolestruktur med 4 skoledistrikter i kommunen har det været relevant at tage stilling til, hvorvidt de eksisterende ressourcetildelingsmodeller skal tilpasses den nye skolestruktur. Der er i forslaget til revideret tildelingsmodel på almenområdet primært tale om forenklinger og justeringer af de nuværende tildelingsmodeller.

Specialundervisningsområdet:

I 2012 foretog KLK (KL's konsulentvirksomhed) en analyse af specialundervisningsområdet i Brønderslev Kommune. En af de anbefalinger KLK kom med var, at skolerne helt eller delvist skulle have udlagt midlerne til specialklassetilbuddene samtidig med, at visitationskompetencen blev flyttet til skolelederne.

I december 2013 drøftede Børne- og Skoleudvalget forslag til plan for omfordeling af midler til specialundervisning. I første omgang (trin 1) skulle der foretages en omfordeling af de midler, som skolerne tidligere fik tildelt som ”behovstimer”. Udvalget besluttede i marts 2014 at udlægge disse midler til skolerne. Samtidig blev der skitseret en plan for, at midlerne til de segregerede tilbud (specialklasseområdet) også blev lagt ud på skolerne sammen med beslutningskompetencen i forhold til den enkelte elevs muligheder for at få et specialklassetilbud (trin 2). Et af argumenterne for udlægningen af midlerne var at give skolerne den størst mulige fleksibilitet i tilrettelæggelsen af det optimale skoletilbud til de elever, der har et særligt behov. I den oprindeligt godkendte plan skulle fagenheden udarbejde et eller flere forslag til modeller for udlægning af midlerne til specialundervisningsområdet i løbet af 2014.

Primært grundet implementering af skolereform samt arbejdet med en ny skolestruktur har dette arbejde været udskudt. Samtidig var det vurderingen fra fagområdets side, at den tidligere skolestruktur ikke var med til at understøtte en tilstrækkelig faglig og økonomisk robusthed, hvis midlerne til specialundervisningsområdet blev lagt ud på skolerne. Med den nye skolestruktur pr. 1. august 2016 med 4 skoledistrikter i stedet for flere mindre skoler vil den økonomiske usikkerhed være mindre end i den tidligere skolestruktur i forbindelse med udlægning af midlerne til specialundervisning. Samtidig vil der fagligt være bedre muligheder for at støtte op om de enkelte indsatser på distriktsplan.

I Budgetaftalen for 2017 for Brønderslev Kommune har Byrådet endvidere vedtaget følgende budgettekst: "Byrådet kan konstatere, at der i budgetopfølgningen for 2016 er anført en stigning i udgifterne til specialundervisningsområdet. Byrådet ønsker, at der iværksættes en indsats for at reducere den samlede udgift på specialundervisningsområdet, herunder muligheden for at etablere egne tilbud i nærområdet".

Ovenstående indhold fra budgetaftalen arbejdes der med i 2017. Derudover falder anbefalingerne og udlægning af midler og visitationskompetence i tråd med Byrådets ønske om at reducere de samlede udgifter til specialundervisningsområdet og samtidig skabe en bevægelse af midler fra specialundervisningsområdet til almenområdet og derved styrke inklusionsindsatsen på skolerne.

Arbejdsgruppens forslag til nye ressourcetildelingsmodeller

Almenområdet:

Den nuværende ressourtildelingsmodel på almenområdet tager udgangspunkt i Byrådets behandling af sagen i december 2013, forud for skolereformen i 2014. Generelt er der i forslaget til ressourcetildeling på almenområdet tale om en forenkling af nuværende tildelingsmodeller. Derudover er der et forslag om, at vægtningen mellem henholdsvis klasse- og elevtakst de kommende år ændres gradvist, således at der i skoleåret 2020-21 tildeles 75% midler til klassetakst og 25% til elevtakst.

Specialundervisningsområdet

Det foreslås, at der indføres en ny model for visitation til og finansiering af specialundervisningsområdet. Der er flere formål med udlægning af visitationskompetence samt ressourcer på specialundervisningsområdet. Her følger nogle af dem i punktform:

• Styrkelse af mulighederne for fleksible løsninger for de enkelte børn med særlige behov

• Skoletilbud så tæt på nærmiljøet som muligt

• Større ejerskab og kendskab til alle børn i distriktet

• Bedre udnyttelse af ressourcerne – flyt af ressourcer fra special- til almenområdet

Udtalelser fra skolebestyrelse, MED-udvalg og Handicapråd

I bilag 2 foreligger de indkomne udtalelser fra skolebestyrelser og MED-udvalg. Handicaprådet fik den 22. november 2016 fremlagt forslaget til ny tildelingsmodel på specialundervisningsområdet og tog forslaget til efterretning.

Den overvejende del af udtalelserne bakker op om forslaget til forenklinger og justeringer i ressourcetildelingsmodellen på almenområdet. I forhold til forslaget om ny visitations- og finansieringsmodel på specialundervisningsområdet indeholder nogle af udtalelserne bekymringer og opmærksomhedspunkter. Disse betragtninger har fagforvaltningen i vidst mulige omfang inddraget i nedenstående anbefalinger.

Fagforvaltningens anbefalinger:

På baggrund af de indkomne udtalelser foreslår fagforvaltningen, at anbefalingerne fra arbejdsgruppen fastholdes i de fremtidige ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet. Dog er der nogle væsentlige forudsætninger og opmærksomhedspunkter, som fagforvaltningen vil følge tæt de første 3 år. Dette gælder især inden for specialundervisningsområdet.

En væsentlig forudsætning for, at udlægningen af midler til specialundervisningsområdet får den tilsigtede virkning både for børn i almen- og specialundervisningstilbud er, at den samlede ramme til specialundervisning fastholdes de kommende år, så midlerne kan anvendes til fleksible indsatser lokalt i tilknytning til almenområdet, jævnfør de formål, der er med udlægningen af midler og visitationskompetence.

Skoleområdet vil i samarbejde med PPR støtte skolerne i at få etableret hensigtsmæssige visitationsprocedurer lokalt.

Hvis elevtallet i nogle af specialundervisningstilbuddene falder væsentligt, vil det være vigtigt at udnytte de faglige kompetencer, der er hos medarbejderne i specialtilbuddene, således at disse kompetencer følger med over i almenområdet.

Der lægges op til, at Børne- og Skoleudvalget orienteres mindst 1 gang årligt om status på, hvordan det går på specialundervisningsområdet i relation til intentionerne med udlægning af midler og visitationskompetence.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Skoleområdet i samarbejde med ledere, medarbejdere og de faglige organisationer evaluerer på ressourcetildelingsmodellen på specialundervisningsområdet efter 3 skoleår med henblik på en stillingtagen til evt. fremtidige justeringer af beslutningen vedr. udlægning af midler og visitationskompetence.

I modellen vedr. specialundervisningsområdet sikres det, at der fra start er de fornødne midler i hvert distrikt svarende til deres aktuelle forbrug af specialundervisningspladser, hvorefter der indføres en 3-årig indfasningsperiode i dialog mellem Skolechef og Skoledistriktsledere.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at

 • De i bilaget skitserede anbefalinger til fremtidige ressourcetildelingsmodeller på almen- og specialundervisningsområdet følges
 • Om 3 år præsenteres Byrådet for en evaluering af området omkring udlægning af midler og visitationskompetence på specialundervisningsområdet med udgangspunkt i de formål, der er skitseret i forslaget
Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker, at fagforvaltningen udarbejder principbeskrivelser for år 2 og 3 i indfasningsperioden for fordeling af specialundervisningsressourcerne, inden sagen indstilles til Byrådets behandling.

Udvalget ser i øvrigt positivt på fagforvaltningens forslag til de foreslåede ressourcetildelingsmodeller.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om sundhedsprofilundersøgelsen, "Hvordan har du det?" - 2017


Resume

Sagsforløb: BS/SS

Februar 2017 udsendes den nationale sundhedsprofilundersøgelse, "Hvordan har du det?"til omkring 38.000 borgere over 16 år i Region Nordjyllands kommuner. Der sendes spørgeskema til i alt 3.000 borgere i Brønderslev Kommune. Formålet er at følge befolkningens sundhedstilstand over tid, samt at give et godt værktøj til politiske prioriteringer på sundhedsområdet. Som supplement til sundhedsprofilen er der gennem sundhedsaftalen aftalt, at der skal udarbejdes en undersøgelse af børn og unges sundhed.

Børne- og Skoleudvalget får hermed orientering om processen.

Sagsfremstilling

Sundhedsprofilundersøgelsen:
Som led i en national aftale skal der i Danmark gennemføres sundhedsprofilundersøgelser hvert 4. år på samme tid i alle regioner og kommuner. Sundhedsprofilundersøgelsen er tidligere blevet gennemført i 2007, 2010 og 2013 hvor den næste sundhedsprofilundersøgelser bliver udsendt i februar 2017, og rapporteringen forventes klar primo 2018. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har tilrettelagt den kommende dataindsamlingsproces - herunder tilrettet de regionale tillægsspørgsmål og udarbejdet en samlet kommunikationsplan. Undersøgelsen udsendes denne gang via digital post, hvilket der er taget højde for i kommunikationsplanen. Endvidere udsendes der ligeledes fysiske breve til de borgere, der ikke er tilmeldt digital post.

Spørgeskemaet i Region Nordjylland bygger på 53 fælles kernespørgsmål med tilhørende supplerende spørgsmål.Efter gennemgang af de regionale supplerende spørgsmål fra 2013-undersøgelsen, er det besluttet, at tilføje 6 nye spørgsmål i sundhedsprofilundersøgelsen 2017. Disse spørgemål skal bidrage til at beskrive udvikling over tid, samt at betragte sundhed bredt. Spørgeskemaet er stadig inational proces, og der tages forbehold for små ændringer. Hovedtemaerne i spørgeskemaet er:

 • Helbred og trivsel
 • Stress
 • Forekomst af kronisk sygdom og langvarige lidelser
 • Sundhedsvaner og motivation for ændring af livsstil
 • Kontakt med sundsvæsenet
 • Sociale relationer/Social kapital Spørgeskemaet ledsages af et følgebrev, der underskrives af regionsrådsformanden og borgmesteren for den enkelte kommune.

Monitorering af børn og unges sundhed:
Af ”Den Administrative Sundhedsaftale 2015-2018” fremgår, at der er aftalt et samarbejde mellem regionen og de 11 nordjyske kommuner omkring monitorering af børn og unges sundhed og trivsel. Formålet er blandt andet, at skabe et grundlag for udvikling af indsatser, der kan forbedre den mentale og fysiske sundhed blandt børn og unge i alderen 0-15 år. Spørgeskemaet udsendes i efteråret 2017, og er i øjeblikket ved at blive udarbejdet af samme styregruppe, som behandler sundhedsprofilundersøgelsen. Det er planen, at resultaterne af monitorering af børn og unges sundhed udsendes samtidig med resultaterne af sundhedsprofilundersøgelsen, hvilket vil sige primo 2018.

Det er i Sundhedskoordinationsudvalget og i Den Administrative Styregruppe besluttet, at dataindsamlingen skal ske gennem skolesundhed.dk.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


6. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om:

Sagsfremstilling
 1. ”Orientering om projekt vedr. turboforløb for ikke uddannelsesparate elever i foråret 2017”. Projektet handler om, at Hjallerup (i samarbejde med Klokkerholm) samt Søndergade (evt. i samarbejde med Skolegade) har fået bevilget midler til et projekt, hvor der oprettes et hold hvert sted, som undervises intenst i 2 uger i et ”turboforløb”. Der er både faglige og personlige mål med forløbet. Målgruppen er de unge, der i forbindelse med uddannelsesparathedsvurderingen før jul er erklæret ”ikke uddannelsesparate”. De bliver i turboforløbet undervist af henholdsvis egen lærer samt en lærer fra Ungdomsskolen. Lærerne skal i januar på et kort forløb, hvor de får introduktion til turboforløbet og bliver sat ind i tingene.
Personale

Ingen bemærkning.

Beslutning
 • Om møde med lærerkredsen

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


7. Lukket punkt: Anbringelser - december 2016


Til toppen

Opdateret 11. januar 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach