Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 7. marts 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Principper for overbygninger i skolevæsenet


Resume

Sagsforløb: BS

Drøftelse af forslag til principper for én overbygning på to matrikler.

Skolechef Carsten Otte deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget behandlede den 29. november 2016 overbygningsstrukturen i distrikterne Brønderslev Syd og Brønderslev Nord. Udvalget besluttede, at det i den nuværende situation ikke var muligt på hensigtsmæssig vis at forsætte processen i henhold til Strategiplanen med samling af overbygningen på en matrikel i hverken Distrikt Syd, Distrikt Nord eller Distrikt Hjallerup.

Udvalget besluttede derfor,

  • at der på baggrund af udtalelserne fra Distrikt Syd udarbejdes principper for, hvorledes der kan etableres én overbygning på to matrikler. Der indhentes udtalelse om principperne fra Distrikt Syd, Distrikt Nord og Distrikt Hjallerup.
  • at elevtalsudviklingen følges løbende og status evalueres i både Distrikt Nord, Distrikt Syd og Distrikt Hjallerup senest i slutningen af 2018 således, at evt. ændringer/tilpasninger i relation til Strategiplanen kan etableres fra og med skoleåret 2019/2020.

Proces vedrørende udarbejdelse af overordnede principper

I januar-februar 2017 har en gruppe skoleledere fra ledernetværket vedr. overbygning, sammen med Skoleområdet udarbejdet forslag til overordnede principper. Endvidere har skolelederne haft mulighed for at drøfte principperne med medarbejderne i overbygningerne i de pågældende skoledistrikter. På baggrund af input fra skolelederne og medarbejderne er der udarbejdet endelige forslag til 4 overordnede principper, som fremlægges for Børne- og Skoleudvalget, hvorefter de sendes til udtalelse i de 3 skoledistrikter samt lokale MED-udvalg.

Principperne samt baggrunden for dem fremgår af bilag 1.

Formålet med principperne er at angive en tydelig retning for, hvad ledere og medarbejdere bør arbejde på i relation til udviklingen af deres overbygningstilbud.

Nedenfor følger forslaget om 4 overordnede principper. I bilaget er principperne uddybet med lidt tekst efterfulgt af eksempler på indsatser, der kan være fremmende for at realisere princippet. Eksemplerne er tænkt som inspiration til en lokal udmøntning af principperne. Fagforvaltningen for Børn og Kultur vurderer, at det er vigtigt, at der arbejdes på at leve op til principperne ud fra de lokale kontekster.

1. Styrkelse af de fagprofessionelles samarbejde

2. Koordineret samarbejde med ungdomsuddannelserne og UU med henblik på at styrke overgangen til samt fastholdelsen i ungdomsuddannelserne

3. Fleksible tilbud i overbygningen, således at eleverne oplever at blive mødt med passende faglige og personlige udfordringer

4. Elevernes stemme inddrages i udviklingen af den fælles overbygning

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget sender forslaget til overordnede principper for én overbygning på to matrikler til udtalelse i Skolebestyrelser og lokale MED-udvalg i Distrikt Hjallerup, Brønderslev Syd og Brønderslev Nord i perioden fra 8. marts til 21. april 2017

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Orientering om status vedrørende skoleindskrivning til skoleåret 2017-18


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om status på skoleindskrivning til skoleåret 2017-18.

Carsten Otte deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Skoleområdet har lavet status på skoleindskrivning til skoleåret 2017-18 på kommunens skoler.

I bilag 1 fremgår en samlet oversigt over søgningen og antallet af kommende 0. klasser.

Fagforvaltningen for Børn- og Kultur forslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om skoleindskrivning til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Til efterretning

Til toppen

Opdateret 8. marts 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach