Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 4. april 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Der er afbud fra Peter H. S. Kristensen.

Beslutning

Peter H. S. Kristensen og Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Peter H. S. Kristensen og Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen


3. Anlægsregnskab for børnehaven Galaksen, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for opførsel af ny børnehave på Nordens Allé 65 i Brønderslev - Børnehaven Galaksen.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter en nybygning samt en ombygning af eksisterende bygning med tilhørende udeareal og p-arealer. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Stabsforvaltningen fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

- BY: 22.05.13

4.000.000 kr.

- BY: 23.04.14

10.000.000 kr.

I alt

14.000.000 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

- Tomgangsudgifter

125.511 kr.

- Byggemodningsudgifter

18.674 kr.

- Øvrige udgifter

1.568.167 kr.

- Håndværkerudgifter

10.222.789 kr.

- Uforudsete udgifter/vinterforanstalt./legeplads mv.

1.216.650 kr.

- Inventar

831.342 kr.

I alt

13.983.133 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på:

16.867 kr.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Peter H. S. Kristensen og Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen


4. Ansøgning om konvertering af understøttende undervisning til tolærerordning, Skoledistrikt Nord


Resume

Sagsforløb: BS

Skolebestyrelsen i Brønderslev Nords søger om at skolens leder får mulighed for at omkonvertere timer til understøttende undervisning til tolærerordninger.

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Siden skolereformens ikrafttræden har der i lovgivningen været muligheder for at fravige reglerne om mindste varighed af undervisningstiden.

Skolebestyrelsen søger om, at kompetencen til at godkende omkonvertering af understøttende undervisning flyttes til skolens leder.

I Brønderslev Kommune er Børne- og Skoleudvalget tidligere blevet orienteret om, at det i praksis er skolechefen, der tager stilling til evt. ansøgninger om konvertering af timer til understøttende undervisning.

I Brønderslev Kommune er dette søgt og imødekommet af 2 af kommunens specialklassetilbud.

Lovgrundlag

Muligheden for at fravige reglerne om mindste varighed af undervisningen er beskrevet i folkeskolelovens §16 b.

§16 b. Kommunalbestyrelsen kan, for så vidt angår den understøttende undervisning, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra skolens leder godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i §4 b, stk. 1, nr. 1, og i helt særlige tilfælde §14 b, stk. 1, nr. 2 og 3, i op til 1 skoleår med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen.

Stk. 2. Fraviges bestemmelserne i §14 b, stk. 1, om en mindste varighed af undervisningstiden, skal kommunalbestyrelsen tilbyde eleverne plads i skolens skolefritidsordning, jf. §3 , stk. 5, eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer, som fravigelsen vedrører, uden særskilt betaling fra forældrene.

Det fremgår af lovgrundlaget, at fravigelsesmuligheden gælder generelt for børnehaveklassen og 1.-3. klassetrin samt for 4.-9. klassetrin for klasser med helt særlige behov. Konkret vil der for indskolingseleverne generelt kunne ske en fravigelse, hvis det findes hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i en klasse. Fra og med 4. klassetrin er der, jf. loven, skærpede krav, således at der alene sker en nedskalering for disse klassetrin i særlige tilfælde. Det kan for eksempel være en klasse med store trivselsproblemer, herunder på grund af mobning, uro osv.

Folkeskoleforligskredspartierne har bl.a. i hyrdebrevet til kommunerne af 26. august 2015 opfordret til at udnytte rammerne og benytte muligheden, hvis det lokalt vurderes at være den rigtige løsning for at sikre den enkelte klasses trivsel og faglige udvikling. Det er en betingelse, at nedsættelse af tiden til understøttende undervisning finder sted med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering i den pågældende klasse. Der kan ikke gives en generel dispensation for hele skolen – der skal tages stilling for de enkelte klasser. Ministeriet har præciseret, at der skal gives understøttende undervisning, men at det i princippet kan nedskaleres til en time om ugen. Der kan tildeles dispensationer for et år ad gangen, men der er ikke noget loft på antallet af gange, at en dispensation kan forlænges. Tidsbegrænsningen er fastsat med henblik på at sikre, at der løbende foretages en vurdering af, om nedsat undervisningstid og flere voksne i klassen fortsat er den rigtige løsning for den pågældende klasse. Ønskes adgangen til nedskalering forlænget skal der gives dispensation på ny for hvert enkelt skoleår med en særskilt begrundelse for hvert enkelt år, herunder med redegørelse for, hvorledes en ekstra voksen i klassen i tidligere skoleår har haft betydning for klassens trivsel og faglige udvikling, og hvorfor ordningen skal forlænges.

Skolebestyrelsen vil altid skulle afgive en udtalelse, inden der kan træffes beslutning om at afkorte skoledagen. Der skal tilbydes plads i SFO eller andet relevant fritidstilbud i de timer, som fravigelsen vedrører, uden særskilt betaling fra forældrene, jf. §16 b, stk. 2.

Skoleområdet gør opmærksom på følgende forhold, som Børne- og Skoleudvalget bør tage med i overvejelserne af behandlingen af ansøgningen fra skolebestyrelsen.

  • Hvis timetallet nedsættes i indskolingen (0. - 3. klasse) vil det betyde en øget udgift til SFO-åbningstid. I den sammenhæng vil det skulle besluttes, hvordan finansieringen af dette skal håndteres.
  • Udvalget anmodes om at drøfte, hvorvidt en evt. imødekommelse af ansøgningen også gælder for de øvrige skoledistrikter i kommunen og efterfølgende skal indskrives i styrelsesvedtægterne.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter ansøgningen fra skolebestyrelsen i Brønderslev Nord.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget kan ikke imødekomme ansøgningen fra Brønderslev Nord. Kompetencen ligger fortsat hos skolechefen. Skolen opfordres til at ansøge skolechefen i henhold til folkeskolelovens § 16 b.

Line Vanggaard Pedersen ser gerne kompetencen placeret decentralt.

Eventuelle udgifter i forbindelse med omlægning af skoledagen skal findes indenfor skolens eget budget.

Bettina Nielsen, Peter H. S. Kristensen og Knud L. Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Planlægning af møde i det Fælles Rådgivende Organ


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til møder i Fælles Rådgivende Organ for Skoler og Dagtilbud i 2017.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at møderne holdes onsdag den 14. juni 2017 og onsdag den 8. november 2017 efter følgende plan:

Fælles Rådgivende organ for SKOLER: kl. 16.00 - 18.00

Fælles Rådgivende organ for DAGTILBUD: kl. 19.00 - 21.00

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bettina Nielsen, Peter H. S. Kristensen og Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen


6. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning
  • Om henvendelse fra Distrikt Syd vedrørende klassedannelsen for skoleåret 2017-18. Formanden svarer.

Til efterretning.

Bettina Nielsen, Peter H. S. Kristensen og Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen


7. Lukket punkt: Orientering om de 10 dyreste enkeltsager i Børne- og Familieafdelingen


Til toppen

Opdateret 5. april 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer