Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 6. juni 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 vedr. udsatte børn og unge pr. 31. marts 2017


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget genoptager drøftelse af budgetopfølgningen vedrørende udsatte børn og unge.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2017.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Børne- og Skoleudvalget, 2. maj 2017, pkt. 3:

Udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning, men ønsker merforbruget på udsatte børn og unge behandlet som en særskilt sag på udvalgets næste møde.

Bettina Nielsen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde, den 6. juni 2017:

Børne- og Skoleudvalget fortsætter drøftelse af merforbruget vedrørende udsatte børn og unge.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker, at fagforvaltningen kommer med et udspil, hvor merforbruget hovedsageligt dækkes af området for udsatte børn og unge. Andre områder kan bringes i spil.

Peter H.S. Kristensen ønsker, at der ses på hele udvalgets område.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2018 - udmøntning af foreløbigt sparekrav


Resume

Sagsforløb: BS

På baggrund af Økonomiudvalgets vedtagelse af budgetprocessen for 2018 ønskes en indledende drøftelse af, hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav udvalget ønsker udarbejdet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog den 7. december 2016 rammerne for budgetprocessen for budget 2018. Det vedtagne forslag til budgetproces er vedlagt som bilag.

Udgangspunktet for budgetprocessen for 2018 er, at balancen for budget 2018 skal forbedres med ca. 13 mio. kr., hvilket svaret til ca. 0,8 pct. af serviceudgifterne.

Opnåelse af denne balance skal ske ved at følge 2 parallelle spor:

 1. Elementerne fra finansloven anvendes til at forbedre balancen i budget 2018
 2. Indspil af forslag til reduktioner af serviceudgifterne i 2018

Vedr. punkt 1 skal elementerne fra finansloven drøftes, efterhånden som indholdet kendes mere konkret. Konkret skal det drøftes, hvordan finanslovspuljerne på ældreområdet, dagtilbud og sundhed kan håndteres, og hvilken indflydelse det skal have for rammerne for budget 2018. Der vil derfor blive rejst sager på de relevante fagudvalg, når det konkrete indhold af finansloven kendes mere præcist.

Vedr. punkt 2 betyder det, at fagudvalgene i perioden fra januar til april skal søge at udarbejde og prioritere en reduktionspulje på 0,8 % af serviceudgifterne. Fagudvalgene skal fremlægge forslagene på budgetmødet i april og økonomiudvalget skal efterfølgende drøfte, hvordan forslagene skal håndteres i det videre budgetarbejde.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg skal søge at udarbejde forslag til besparelser på følgende størrelser:

Der ønskes derfor en indledende drøftelse af, hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav der ønskes udarbejdet. Herefter udarbejder fagforvaltningen konkrete forslag til besparelser, som herefter skal drøftes i fagudvalgene.

På udvalgsmøderne i april skal fagudvalgene forsøge at prioritere forslagene og præsentere forslagene for Byrådet på budgetmødet i april måned.

Økonomiudvalget skal herefter drøfte, hvordan forslagene fra fagudvalgene skal håndteres i den videre proces, herunder også, hvordan finanslovspuljerne på ældreområdet, dagtilbud og sundhed kan håndteres.

Stabsforvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og tilkendegiver, hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav, udvalget ønsker udarbejdet.

Børne- og Skoleudvalget, 10. januar 2017, pkt. 3:

Udvalget ønsker den overordnede tilgang til Budget 2018 drøftet i Byrådet. Udvalgets drøftelser forsættes på udvalgsmøderne i februar og marts.

Lars Bisgaard var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. februar 2017

Fortsat drøftelse af udmøntning af foreløbigt sparekrav.

Børne- og Skoleudvalget, 7. februar 2017, pkt. 3:

Sagen drøftet.

Line Vanggaard Pedersen og Knud L. Pedersen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 6. juni 2017

Fortsat drøftelse af reduktionsforslag efter Byrådets budgetdag den 27. april 2017.

Beslutning

Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med de tidligere drøftede emner til reduktionspulje.

 • Erhvervsklassen, Kick-projektet og særaftaler om skolegang/praktik for enkelelever på de enkelte skoler
  • Kan særaftale for den enkelte elev erstatte erhvervsklassen
  • Kan der ske en samtænkning af indsatsen
 • Struktur og organisering på skoleområdet
  • Hvor mange elever, der skal til i en klasse for at læring og socialisering er optimal
  • Er der bygninger, som ikke mere skal anvendes til undervisning
  • Hvad kan vi gøre for at komme af med barakkerne på Klokkerholm Skole
 • Skolebiblioteker og folkebiblioteket

Udvalget ønsker bilag fra budgetdag for Byrådet vedhæftet sagen.

Bilag

Til toppen


5. IT-strategi- og handleplan på folkeskoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget præsenteres for Brønderslev Kommunes "Strategi- og handleplan for den digitale skole" og forudsætningerne derfor.

Skolechef Carsten Otte deltager under drøftelse af punktet.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen bestående af skolechef, pædagogiske konsulenter, skoleledere, it-vejledere og it-afdelingen har udarbejdet forslag til Brønderslev Kommunes "Strategi- og handleplan for den digitale skole". I takt med at teknologien i stadig større grad er blevet en del af vores hverdag, er digitaliseringen også bleveten uomgængelig del af hverdagenpå folkeskolerne. Denne teknologiske udvikling skabernye muligheder, men stiller ogsånye krav til, hvad elever, lærere og forældre skal kunne i den digitale folkeskole. I lyset af de nye muligheder og kravblevderi juni 2014indgået en fælles aftalemellem regeringen og KLom Brugerportalsinitiativet. Brugerportalsinitiativetskal bringe folkeskolen videre via etableringen af tidssvarende digitale platforme, som kan understøtte kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen. ”Strategi- og handleplan for den digit@le skole” 2017-2020 skal skabe en fælles retning for anvendelse af it i skolen. Det drejer sig bl.a. om anvendelsen af digitale læremidler, investeringer i software og hardware, kompetenceudvikling og digital dannelse. ”Strategi- og handleplan for den digit@le skole” skal være med til at understøtte skabende, eksperimenterende og kreative læringsmiljøer samt den digitale kommunikation som en naturlig del af elevernes skoledag.

"Strategi- og handleplan for den digit@le skole" er udarbejdet med afsæt i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi, de skolepolitiske målsætninger og kommunens tidligere IT-strategi. Som udmøntning af dette peger arbejdsgruppen på nedenstående anbefalinger vedrørende en budgettilførelse på 1,6 mio. kr. pr. år fra og med skoleåret 2018 samt de tre fokusområder i "Strategi- og handleplanen for den digitale skole".

Økonomi:

Det er en forudsætning, at der afsættes midler til et årligt driftsbudget - både til IT-infrastrukturen og medarbejder Pc’er. På den måde kan vi leve op til de fælleskommunale og fællesoffentlige strategier, og følge med udviklingen løbende år for år. Der er ønske om at der i højere grad end nu støttes op om at øge den digitale undervisning, som kun vil stige i fremtiden, samt inddrage IT og digitalisering i andre fag og forøge medarbejder og elevers digitale kompetencer. I den fælleskommunale digitaliseringsstrategi omhandler initiativ 4.3 ”Robust IT-infrastruktur i folkeskolen”. Dette betyder, at kommunerne skal sikre en tilstrækkelig kapacitet og udvikling af IT-infrastrukturen, hvilket kan leve op til brugernes forventninger. I nedenstående regnskab gøres rede for de årlige vedligeholdelsesudgifter:

- Vedligehold af trådløst netværk: 500.000 kr.

- Office 365: 100.000 kr.

- Medarbejder Pc’er*: 1.060.000 kr.

I alt: 1.660.000 kr.

*Der er valgt en leasing finansieringsmodel med en løbetid på 4 år, idet den rummer fordele i forhold til forsikring (dækker alle skader) mv. Desuden er leasingmodellen ikke belagt med yderligere omkostninger i forhold til en kontantpris. Dette var ikke en mulighed i sidste investeringsrunde, hvor der i 2014 blev afsat midler til indkøb af Pc´ere. En investering med kontantbetaling vil betyde en engangsudgift på ca. 4,24 mio. kr. (1.060.000 x 4 år).

I medarbejder Pc opstillingen er der medregnet Pc til skolepædagoger, idet pædagogerne ligeledes arbejder bl.a. i MinUddannelse samt indgår aktivt i dialogen mellem hjemmet og skolen.
På trods af at det trådløse netværk er etableret og understøtter, at eleverne medbringer egne computere og tablets, må vi forvente, at der løbende skal investeres i vedligeholdelse og udvikling af IT-infrastrukturen samt computere til medarbejder PC.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender nedenstående tre fokusområder i ”Strategi- og handleplan for den digit@le skole” samt en budgettilførelse på 1,6 mio. kr. fra og med skoleåret 2018.

De tre fokusområder:

IT i undervisningen

 • At integrere digitale løsninger i undervisningen med fokus på elevernes læring og trivsel i en varieret skoledag

IT platforme

 • At anvende digitale platforme med fokus på elevernes læring og trivsel i en varieret skoledag

IT og dannelse

 • At forholde sig kritisk og undersøgende til digitaliseringens muligheder og udfordringer med fokus på elevernes digitale dannelse
Personale

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at såfremt ovenstående godkendes skal der fra budget 2018 - 2021 indarbejdes 1,66 mio. kr. pr. år i budgettet.

Beslutning

Udvalget vil tage forslaget med til forhandlingerne om Budget 2018.

Bilag

Til toppen


6. Økonomisk friplads til friskoler


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til hvorvidt der skal ydes økonomisk friplads til børn på friskolerne i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Der bliver på nuværende tidspunkt bevilget økonomisk fripladstilskud til elever tilknyttet Tolstrup Stenum Friskole. Bevilling af økonomisk fripladstilskud blev indført i 1988 i forbindelse med etablering af Tolstrup Stenum Friskole. I 2015 blev yderligere 2 friskoler etableret - Nørreådal Friskole og Agersted Friskole, hvor der ikke bevilges økonomisk fripladstilskud.

Bevilling af økonomisk fripladstilskud sker i henhold til "Lov om Friskoler og Private skoler §23, stk. 1”Kommunalbestyrelsen i skolekommunen eller elevers bopælskommune, jf. §25(se nedenstående), kan yde følgende tilskud:

1) Tilskud til nedbringelse af skolepenge, herunder til nedbringelse af betaling for skolefritidsordninger og for ophold på en kostafdeling. Tilskuddet kan ydes under hensyn til elevernes og forældrenes indtægtsforhold,

2) tilskud til driften af skolefritidsordninger,

3) tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt til særlig støtteundervisning i dansk af tosprogede elever og

4) tilskud til anlægsudgifter eller lignende investeringsudgifter.

Lov om Friskoler og Private skoler § 25: ”En elev anses for hjemmehørende i den kommune, hvor eleven er tilmeldt folkeregistret den 5. september året før bidragsopkrævningen (bopælskommunen).”

Tilskuddet er en KAN bestemmelse jævnfør ovennævnte lovgivning. Hvis Brønderslev Kommune træffer beslutning om, at yde tilskud, bør tilskuddet udbetales til alle forældre, som har børn i en friskole med hjemsted i Brønderslev Kommune og ikke kun forældre, som har børn på Tolstrup Stenum friskole.

Der udbetales pt. i alt 3 tilskud til børn på Tolstrup Stenum Friskole og tilskuddets størrelse er fra 29,80 kr. til 717,75 kr. pr. måned.

Ovennævnte går mod princippet om saglig forvaltning, idet praksis begunstiger visse borgere frem for andre, idet tilskud kun er muligt at søge for kommunens borgere, der har tilknytning til Tolstrup Stenum friskole.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at tilskuddet bortfalder gældende fra 30. juni 2017. De 3 forældre, som pt. modtager tilskud - får et opsigelsesvarsel på 3 måneder.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der ikke er afsat budget til udgiften.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Kvartalsrapport fra UU for 1. kvartal 2017


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune udarbejder løbende en kvartalsrapport. Rapporten giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24-årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Data i rapporten stammer primært fra UU's database og er trukket den 1. april 2017.

Kvartalsrapporten konkluderer blandt andet, at

 • 97 % af de 15-17 årige unge i Brønderslev Kommune befinder sig inden for uddannelsessystemet. De fleste af de 48 unge (svarende til 3 %), som ikke er i gang med grundskole eller en ungdomsuddannelse, vurderes at være i gang med tilfredsstillende aktiviteter i form af arbejde, aktivitet efter LAB-loven, produktionsskole eller udlandsophold.
 • 13 flere unge mellem 15 og 17 år har valgt en erhvervsuddannelse i forhold til 1. kvartal 2016, hvilket svarer til en stigning på 1 %.
 • 80 % af de unge mellem 18 og 24 år er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 20 % (543 unge) af de 18-24-årige unge står således uden for uddannelsessystemet (erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse). I UU og hele UngeCentret arbejdes der tæt sammen omkring, hvorledes flere kan motiveres til uddannelse. I gruppen befinder der sig unge, der har påbegyndt uddannelse men har afbrudt forløbet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget tager sagen til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget, 8. maj 2017, pkt. 5:

Leder af UU Charlotte Hove kom til mødet og orienterede om Kvartalsrapporten.

Kvartalsrapporten blev taget til efterretning.

Hans Christian Holst var fraværende.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftes på fællesmøde med Beskæftigelsesudvalget.

Bilag

Til toppen


8. Varige Spor - Baseline


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget får orientering om status over fordeling af indsatser og økonomi vedrørende Børne- og Familieområdet.

Børne- og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Med udrulning af Varige Spor i Brønderslev Kommune er målet at opnå:

 • Opgaveløsningen iværksættes tidligere med inddragelse af fagprofessionelle, frontpersonale, foreninger, fritidsliv og private netværk - Effektmål: At antallet af anbragte børn nedbringes
 • Børn får en tidlig, helhedsorienteret og effektiv indsats - Effektmål: At kommunens ressourcer på det specialiserede børneområde frigøres til forebyggelse
 • Det tværfaglige samarbejde styrkes så der bygges bro til den tidlige og forebyggende indsats på almenområdet - Effektmål: At metodeudvikle den eksisterende tilbudsvifte med inddragelse af almenområdet, netværk og frivillige

Baseline er en rapport lavet med sigte på at få en status over fordelingen af indsatserne og økonomien, og skal ses som en lokaludgave og supplement til Nøgletalsrapporten.

Basesline er kun dækkende for Børne- og Familieafdelingen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur sender Baseline rapporten til orientering for Børne- og Skoleudvalget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker indtil videre at behandle udviklingen i forhold til baseline kvartalsvis sammen med de 10 dyreste enkeltsager.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. 2. kortlægningsundersøgelse og kvalitative studier i dagtilbud og skoler 2016


Resume

Sagsforløb: BS

I forbindelse med projekt ‘Udvikling i Fællesskaber’ er der i perioden 2013 – 2016 gennemført to kortlægningsundersøgelser i samtlige kommunale dagtilbud og skoler samt lavet kvalitative studier i to dagtilbud og på to skoler.

Børne- og Skoleudvalget får orientering om resultaterne af 2. kortlægningsundersøgelse i 2016 samt resultaterne af de kvalitative studier i dagtilbud og skoler.

Konsulent Hanne Jacobsen deltager under drøftelse af punktet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med projekt ‘Udvikling i Fællesskaber’ er der i perioden 2013 – 2016 dels gennemført to kortlægningsundersøgelser i samtlige kommunale dagtilbud og skoler, dels gennemført to kvalitative studier i to dagtilbud og på to skoler.

Formålet med projekt ’Udvikling i Fællesskaber’ var og er fortsat at styrke inklusionen i kommunens dagtilbud og skoler samt at øge børns (begrebet ’børn’ vil nogle gange blive anvendt som en samlet betegnelse for både børn i dagtilbud og elever i skolen) trivsel, læring og udvikling. Forudsætningen for nå dette mål er, at kommunens lærere, pædagoger og ledelser samt udvalgte, kommunale ressource- og støttemiljøer (i projektet har dette været den kommunale Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Støtteteam) - gennem deres deltagelse i projektet, - udvikler deres professionelle kapacitet og kompetencer, samt inddrager resultaterne fra projektets to kortlægninger samt kvalitative studier til at understøtte en datainformeret praksis.

I de to kortlægningsundersøgelser har godt 1000 4-5 årige børn fra dagtilbud deltaget. Ligeledes har 4500 skoleelever fra 0. til og med 10. klasse og lidt under 1000 medarbejdere og ledelser i dagtilbud og skoler deltaget. Og så har langt over halvdelen af forældrene deltaget i de to kortlægningsundersøgelser.

Det betyder, at Brønderslev Kommune i dag står med et stort gennemarbejdet og validt datamateriale, der viser kvalitetsprofiler over fokusområder og resultater, og som dokumenterer udviklingstræk i kommunens dagtilbud og skoler fra 2013 til 2016.

Til orientering i Børne- og Skoleudvalget foreligger hermed resultaterne af 2. kortlægningsundersøgelse i 2016 – herunder progressionen i 2013. Endvidere foreligger resultaterne af de kvalitative studier i dagtilbud og skoler, hvor temaerne netop er valgt på baggrund af kortlægningerne. Med de kvalittative studier er der gennemført observationer og interviews i praksis, og Brønderslev Kommune har dermed fået en mere konkret og dybdegående viden om børnenes/elevernes læringsmiljø.

Opsummering på resultater

Kortlægningsundersøgelser

Samlet set har der for dagtilbud og skoler i Brønderslev Kommune været en positiv udvikling fra første kortlægningsundersøgelse (T1) til den anden (T2).

Der bør i Brønderslev Kommune fremadrettet arbejdes på at identificere forklaringer på, hvad der har forårsaget både positiv, samt mindre eller ingen udvikling.

Resultater fra 2. kortlægningsundersøgelse viser også, at der stadig er plads til forbedringer for det kommunale arbejde med forbedring af læringsmiljøet i dagtilbud og skole på en lang række områder.

Kvalitative studier i dagtilbud 2016

Case-studiet på Dagtilbudsområdet viser, hvor stor betydning den pædagogiske iscenesættelse (planlægning og indhold) og relationen voksen-barn har for kvaliteten i det enkelte dagtilbud og dermed for børnenes trivsel, udvikling og læring.

Kvalitative studier i skoler 2016

Af case-studiet på Skoleområdet kan der udledes to overordnede konklusioner:

 1. Adfærd og trivsel hos piger og drenge i case-klasserne ser i høj grad ud til at være påvirket af dynamikker og samspil i de uformelle børnefællesskaber.
 2. Det har en afgørende positiv effekt på elevernes trivsel og en hæmmende effekt på problemadfærd, når lærerne interesserer sig for, og følger op på de problemer, eleverne oplever i børnefællesskaber.

Bilaget RESULTATER - Anden kortlægning og kvalitative studier i dagtilbud og skoler 2016 er en kort gennemgang af de enkelte undersøgelser samt kort opsummering ift. resultaterne.

I Tværfagligt Konsulentteam arbejdes der på at færdiggøre en plan, som konkret beskriver, hvad og hvordan projekt Udvikling i Fællesskaber forankres bl.a. ift. arbejdet med Pædagogisk Analyse, Børnesyn, systemteori m.m. Forankringsplanen forventes at foreligger efter sommerferien.

Forvaltningen Børn & Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen

Økonomi

Ingen

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om:

 • Fællesmøde mellem Børne og Skoleudvalget samt Beskæftigelsesudvalget
 • Socialstyrelsen har reserveret et tilskud på 1.902.500 kr. til støtte for projekt Varige Spor - en særlig indsats. Tilskud gives fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge.
Beslutning
 • Fællesmøde med Beskæftigelsesudvalget afholdes den 21. august
 • Der holdes møde med formand og næstformand i Distrikt Syd

Til efteretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 8. juni 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach