Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 15. august 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Ingen.

Knud Pedersen deltog i punkt 1 til 5.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Bilag til pkt. 4 og pkt. 5 er beklageligvis først udsendt til udvalget mandag.

Til toppen


3. Regnskab 2016 - Revisionsberetning


Resume

Sagsforløb: BS/BE/DIR/ØK/BY

Kommunens revisionsselskab – BDO - har fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet 2016.

Revisionen har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.

Byrådet skal tage stilling til, om revisionsberetningen kan godkendes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes revision – BDO - har fremsendt revisionsberetning på baggrund af revision af årsregnskabet for perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2016. BDO har afgivet én samlet beretning, der både dækker det samlede årsregnskab samt social-, beskæftigelse- og integrationsområdet.

Revisionens konklusion på baggrund af den gennemførte revision er følgende:

”Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet.

Vi vil således forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold og med fremhævelse af følgende forhold vedrørende revisionen:

Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af Byrådet godkendte resultatbudget for 2016 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2016. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.”

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet

 • godkender revisionsberetningen for regnskabet 2016 for Brønderslev Kommune,
 • godkender årsregnskabet for 2016 endeligt.
Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 8. august 2017, pkt. 9:

Udsat.

Beslutning

Stabsforvaltningens forslag indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 2 – pr. 30 juni 2017


Resume

Sagsforløb: BS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med forvaltninger udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2. pr. 30. juni 2017, der ud over skøn over udviklingen i budget 2017 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige ændringer i budget 2018.

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til budgetopfølgningen.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse, skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige ændringer i budget 2018 på de forskellige politikområder.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ser bekymret på udviklingen på området for udsatte børn og unge, men kan ikke umiddelbart finde dækning for merforbruget på området.

Udvalget ønsker ekstern bistand til gennemgang af området med henblik på at skabe både et overblik og afdækning af mulige alternative tilbud for at kunne indhente merforbruget i overslagsårene.

Bilag

Til toppen


5. Behandling af forslag til ændringer til basisbudget 2018


Resume

Sagsforløb: BS/ØK

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, hvilke forslag til ændringer der ønskes indarbejdet i basisbudget for 2018.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget skal indstille, hvilke af forslag til ændringer der ønskes indarbejdet i basisbudgettet til 1. behandling af budgettet.

Indstillingen udarbejdes med baggrund i oversigt for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Oversigten viser, hvilke ændringsforslag der skal tages politisk stilling til under hvert politikområde.

Fagudvalgenes indstillinger behandles i Økonomiudvalget den 23. august, hvor Økonomiudvalget træffer endelig beslutning om, hvilke forslag der skal medtages i det budgetforslag der sendes til 1. behandling.

Beslutning

Udvalget ønsker de fremlagte ændringer til basisbudgettet for politikområderne 301 Skoler og Undervisning og 302 Dagtilbud indarbejdet basisbudgettet.

På politikområde 303 Udsatte børn og Unge er udvalget opmærksom på, at der er indarbejdet 5.09 mio. kr. for at finansiere udgiften til de aktuelle aktiviteter på anbringelsesområdet.

Bilag

Til toppen


6. Orientering om status på renovering af skoletoiletter


Resume

Sagsforløb: BS

Der er gennem de seneste år kommet henvendelser fra flere af skolerne med ønske om at få elevtoiletterne renoveret.

Sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede på møde den 29. marts 2017 en forhåndsdisponering af bygningsvedligeholdelsen.

Af sagen fremgår:

”Der er i oversigten foreløbig reserveret et beløb på 1,5 mio. kr. til at igangsætte arbejdet med at renovere skoletoiletter. I forhold til behovet for renovering af skoletoiletter, udarbejdede bygningsafdelingen i juli 2016 et overslag over renovering af skoletoiletter, som ikke lever op til "dagens standard". Det samlede overslag viser en udgift på 2.772.000 kr., men det er pt. ikke realistisk at afholde hele udgiften hertil i 2017, og der bliver således behov for en etapeopdeling af renoveringen. ”

Byrådet besluttede i forhold til skoletoiletterne at frigive 1,5 mio. kr. til renovering på Søndergades Skole og Hjallerup Skole.

Af bygningsafdelingens notat fremgår det, at der foruden overslaget for Søndergade og Hjallerup Skole er udarbejdet overslag for renovering af toiletter på Asaa Skole, Flauenskjold Skole, Klokkerholm Skole, Toftegårdsskolen og Dronninglund Skole.

For de øvrige skolers vedkommende forventes det, at almindelig drift og vedligehold kan opretholde en rimelig standard på skoletoiletterne.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget er opmærksom på behovet for renovering af skoletoiletter.

Taget til efterretning.

Knud Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Fastlæggelse af ferieplaner for skoleårene 2018-19 og 2019-20


Resume

Sagsforløb: BS/BY

Børne- og Skoleudvalget skal fastlægge ferieplanerne på skoleområdet for skoleårene 2018-19 og 2019-20 på baggrund af udtalelser fra skolebestyrelserne.

Sagsfremstilling

I henhold til bilag til styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommunes skoler skal der udarbejdes ferieplan, der gælder minimum for 1 skoleår udover indeværende skoleår.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 2. maj 2017 at sende forslag til ferieplaner til udtalelse i skolebestyrelserne i perioden frem til den 20. juni 2017.

I forhold til forslaget til ferieplan for skoleåret 2019-20 havde Fagforvaltningen for Børn- og Kultur en bemærkning, som skolebestyrelserne blev bedt om at forholde sig til.

Det handlede om, at eleverne i det konkrete forslag møder ind i skole på en fredag den 3. januar 2020. Et alternativ til dette kunne være at inddrage grundlovsdagen den 5. juni 2020, således at dette bliver en skoledag. På den måde vil eleverne kunne starte op mandag den 6. januar 2020 i stedet.

Udtalelser fra skolebestyrelserne

Alle 4 skolebestyrelser bakker op om det fremsendte forslag til ferieplaner for 2018-19 og 2019-20. 2 af bestyrelserne giver specifik udtryk for, at man ikke ønsker at gøre grundlovsdag til en skoledag.

Forslag til endelige ferieplan for skoleåret 2018-19

 • Første skoledag 13. august 2018
 • Efterårsferie 13. oktober – 21. oktober 2018
 • Juleferie 21. december – 2. januar 2019
 • Vinterferie 16. februar – 24. februar 2019
 • Påskeferie 13. april – 22. april 2019
 • Bededagsferie 17. maj – 19. maj 2019
 • Kr. Himmelfartsferie 30. maj – 2. juni 2019
 • Grundlovsdag 5. juni 2019
 • Pinseferie 8. juni – 10. juni 2019
 • Sommerferie (Sidste skoledag 28. juni 2019)

De nævnte dage er inklusive

Forslag til endelig ferieplan for skoleåret 2019-20

 • Første skoledag 12. august 2019
 • Efterårsferie 12. oktober – 20. oktober 2018
 • Juleferie 21. december – 2. januar 2020
 • Vinterferie 15. februar – 23. februar 2020
 • Påskeferie 4. april – 13. april 2020
 • Bededagsferie 8. maj – 10. maj 2020
 • Kr. Himmelfartsferie 21. maj – 24. juni 2020
 • Pinseferie 30. maj – 1. juni 2020
 • Grundlovsdag 5. juni 2020
 • Sommerferie 27. juni 2020

De nævnte dage er inklusive.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender ovenstående ferieplaner for skoleårene 2018-19 og 2019-20.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Knud Pedersen var fraværende.

Til toppen


8. Partnerskab om morgendagens dagtilbud og folkeskole med fokus på IT


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, hvorvidt Brønderslev Kommune skal tilmelde sig ”partnerskab om morgendagens dagtilbud og folkeskole med fokus på IT”.

Sagsfremstilling

KL har fremsendt invitation til kommunerne om deltagelse i ”partnerskab om morgendagens dagtilbud og folkeskole med fokus på IT”.

Der er vedlagt to bilag, der beskriver indholdet og rammerne for partnerskabet.

Partnerskabet retter sig mod fem indsatsområder: De politiske målsætninger, den kommunale forvaltning, ledere i skoler og dagtilbud, medarbejdere i skoler og dagtilbud, og forældre til børn i skoler og dagtilbud. De fem indsatsområder, organisering og tidsplan er uddybet i de vedlagte bilag.

Prisen for deltagelse i partnerskabet er 65.000 kr. ekskl. moms pr. år i to år fra ultimo 2017 til ultimo 2019, i alt 130.000 kr.

Beløbet dækker partnerskabernes udgifter til tre konferencer, to-tre seminarer og tre workshopper. Endvidere indgår support i opbygningen af netværk og gensidige kommunebesøg.

Fra hver kommune deltager en-to politikere, to-tre direktører og chefer, tre– fem skole- og dagtilbudsledere, tre-fem medarbejdere og tre-fem deltagere med professioner aftalt i partnerskabet.

Brønderslev Kommune har de seneste år arbejdet tværfagligt med ”Udvikling I fællesskaber” og i den forbindelse indgået samarbejde med Aalborg Universitet og ministeriets læringskonsulenter. I den forbindelse præsenteres Børne- og Skoleudvalget for en forankringsplan, der beskriver, hvordan skoler og dagtilbud fortsat arbejder videre med målsætningerne fra Projekt Udvikling I Fællesskaber.

Dagtilbudsområdet samarbejder pt. med en forsker fra Aarhus Universitet i forhold til styrkelse af dagtilbuddene. Endvidere skal dagtilbudsområdet i gang med at implementere en ny reform, som forventes vedtaget i efteråret 2017.

På skoleområdet deltager en del lærere i et større efteruddannelsesprogram vedr. styrkelse af undervisningskompetencerne.

Endvidere godkendte Børne- og Skoleudvalget den 6. juni 2017 ”Strategi- og handleplan for den digit@le skole”, som i perioden fra 2017-2020 skal skabe en fælles retning for anvendelse af it i skolen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur vurderer, at Brønderslev Kommune ikke bør indgå i det konkrete partnerskab pt., da det vil kræve en del ressourcemæssigt og set i lyset af de øvrige tiltag, der er i gang på både skole- og dagtilbudsområdet.

Dog bør Brønderslev Kommune følge partnerskabet og indhente inspiration fra partnerskabet løbende, når der bliver udsendt diverse inspirationsmaterialer.

Styrkelse af børns og unges grundlæggende teknologiforståelse, it-kompetencer og digitale dannelse anses som vigtigt i den fremadrettede udvikling af både skoler og dagtilbud.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til, om Brønderslev Kommune skal deltage i "Partnerskab om morgendagens dagtilbud og folkeskole med fokus på IT".

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker ikke deltage.

Knud Pedersen var fræværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om tilsyn gennemført i private børnehaver 2017


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om resultatet af det gennemførte tilsyn i de private børnehaver 2017.

Sagsfremstilling

Der er ført tilsyn i Nørreådals Friskoles børnehave, Agersted Fribørnehave, Børnehuset Stjernestunden og Hjallerup Børnehave. Tilsynet er udført i henhold til kravene i Dagtilbudsloven og til kommunens politisk vedtagne godkendelsesgrundlag. Tilsynet blev gennemført i maj/juni 2017.

Tilsynet er foretaget af konsulent fra fagforvaltningen, Lene Bering. Fra børnehaverne deltog leder og medarbejdere.

Emnerne i tilsynet 2017 har været:

 1. Normeringen i institutionen
 2. Personalets efteruddannelse
 3. Udvikling af den pædagogiske praksis
 4. Børn og fællesskaber – institutionens praksis omkring inkluderende fællesskaber
 5. Læring i dagtilbud – institutionens praksis omkring det enkelte barns læring og trivsel
 6. Arbejdet med sprogstimulering og sprogvurderinger
 7. Institutionens arbejde med og dokumentation for de pædagogiske læreplaner
 8. Indsatser og praksis omkring børn med brug for en særlig indsats

Hvert tilsynsbesøg er mundet ud i et tilsynsnotat, udarbejdet af forvaltningen, som de private institutioner har pligt til at offentliggøre på deres hjemmeside.

Der blev på årets tilsyn ikke konstateret forhold i de fire børnehavers pædagogiske praksis, der giver anledning til bemærkninger i relation til Dagtilbudsloven og kommunens politisk vedtagne godkendelsesgrundlag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om tilsyn i private børnehaver til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker fremover tilsynsnotaterne vedlagt behandlingen af sagen.

Til efterretning.

Knud Pedersen var fraværende.

Til toppen


10. Faglige kvalitetsoplysninger og politiske mål på dagtilbudsområdet


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og skoleudvalget orienteres om Faglige Kvalitetsoplysninger.

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til nye politiske mål på dagtilbudsområdet for perioden fra 2017-2019.

Sagsfremstilling

1. Faglige Kvalitetsoplysninger 2017

Regeringen og KL blev i økonomiaftalen for 2010 enige om at dokumentere oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud. Det betød, at kommunerne fra 2011 hvert andet år skulle offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet.

Der er de sidste år på dagtilbudsområdet arbejdet med kvalitetsudvikling på flere paratmetre. Dette er sket i et tæt samarbejde med Aalborg Universitet omkring både kvantitative og kvalitative data, som har dannet grundlag for fokus og indsatser på området. Fokus har været og er på, hvordan vi kan blive bedre, både på medarbejder-, ledelse- og forvaltningsniveau.

De sidste år har der været særligt fokus på

 • Kompetenceløft inden for ledelse
 • Fælles grundsyn og pædagogisk platform – konteksten og relationers betydning for barnets læring og trivsel
 • En stærk evalueringskultur, præget af didaktiske overvejelser omkring mål, indsats og opfølgning

De faglige kvalitetsoplysninger kan tjene flere formål. Blandt andet kan de give såvel politikere og ledelse som forældre og institutionspersonale et sammenfattende billede af og status på det pædagogiske arbejde i kommunens dagtilbud. Samtidig danner oplysningerne baggrund for fastlæggelse af nye politiske mål og kommende indsatsområder på dagtilbudsområdet.

2. Nye politiske mål på dagtilbudsområdet

Der skal i 2017 fastlægges nye politiske mål for dagtilbudsområdet for de kommende to år. Forvaltning og dagtilbudsledere har været i proces omkring udformningen af de to nye mål. Dels ved drøftelser på netværksmøder og dels ved processer på ledermøder. Målene tager afsæt i resultater fra T2, nyt reformudspil fra regeringen ("master for en styrket pædagogisk læreplan") samt aktuelle tematikker, som dagtilbudsledere oplever her i 2017.

Forslaget til nye politiske mål lyder således:

Mål 1: Alle børn i fællesskaber

For at alle børn skal trives og udvikles, skal de opleve sig som værdsatte deltagere i dagtilbuddets fællesskaber og have gode relationer til børn og voksne. Der skal være fokus på at styrke inkluderende processer og at udvikle et miljø, der appellerer til alle børn.

Mål 2: Læring for alle

Der skal ud fra et bredt læringsbegreb skabes gode læringsmiljøer for og med børnene. Gode læringsmiljøer der fremmer børnegruppen og det enkeltes barns læring og udvikling. Her skal tænkes, at hvert barn er medskaber af sin læring i et pædagogisk læringsmiljø, som det pædagogiske personale og ledelse har ansvaret for at rammesætte og organisere.

Når der er taget stilling til de politiske mål, vil der i samarbejde med dagtilbudslederne blive tilrettelagt en proces, hvor der bliver arbejdet med udmøntning af de vedtagne politiske mål.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur lægger op til, at Børne- og Skoleudvalget tager de faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet til efterretning samt godkender de nye politiske mål på dagtilbudsområdet.

Personale

Ingen.

Økonomi

ingen bemærkninger

Beslutning

Godkendt.

Knud Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Opfølgning Varige Spor


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om opfølgning på fordeling af indsatser vedrørende Varige Spor.

Børne- og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 6. juni 2017, at der skulle ske opfølgning på Baseline for Varige Spor hvert kvartal.

Med udrulning af Varige Spor i Brønderslev Kommune er målet at opnå:

 • Opgaveløsningen iværksættes tidligere med inddragelse af fagprofessionelle, frontpersonale, foreninger, fritidsliv og private netværk - Effektmål: At antallet af anbragte børn nedbringes
 • Børn får en tidlig, helhedsorienteret og effektiv indsats - Effektmål: At kommunens ressourcer på det specialiserede børneområde frigøres til forebyggelse
 • Det tværfaglige samarbejde styrkes, så der bygges bro til den tidlige og forebyggende indsats på almenområdet - Effektmål: At metodeudvikle den eksisterende tilbudsvifte med inddragelse af almenområdet, netværk og frivillige

Opfølgning er en rapport lavet med sigte på at få en opfølgning over fordelingen af indsatserne pr. 30. juni 2017.

Opfølgningen er kun dækkende for Børne- og Familieafdelingen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager opfølgningsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Knud Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Ingen.

Knud Pedersen var fraværende.

Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering om de 10 dyreste enkeltsager i Børne- og Familieafdelingen


Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering om anbringelser 1. halvår 2017


Til toppen

Opdateret 16. august 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer