Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 5. september 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Revision af styrelsesvedtægten på skoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal på baggrund af indhentede erfaringer fra planlægningen af indeværende skoleår drøfte en revision af gældende "Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Brønderslev Kommune".

Fagforvaltningen har udarbejdet forslag til tidsplan således, at en evt. revision kan godkendes af Byrådet senest i december 2017.

Skolechef Carsten Otte samt konsulent Lars Brøndum Leed deltager i drøftelse af punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget har bedt om at få styrelsesvedtægten på skoleområdet til politisk behandling i efteråret 2017.

I forbindelse med beslutningen om en ny skolestruktur pr. 1. august godkendte Byrådet den 30. marts 2016 både styrelsesvedtægt samt bilag til styrelsesvedtægt.

Efter at den nye skolestruktur med 4 skoledistrikter blev implementeret pr. august 2016, har der været politiske beslutninger som gør, at især bilaget til styrelsesvedtægten skal ændres. Det drejer sig bl.a. om ressourcetildelingsmodellerne på almen- og specialområdet samt visitationsprocedurer.

Derudover har der oven på skoleindskrivningen til samt planlægningen af skoleåret 2017-18 været udtrykt politisk ønske om at få genvurderet ordlyden i bilaget til styrelsesvedtægten.

Forslag til tidsplan

Politisk møde

Indhold

Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. september 2017

Drøftelse af temaer, der foreslås indarbejdet og præciseret i den reviderede styrelsesvedtægt

Efterfølgende justerer fagforvaltningen og præsenterer forslag til revideret styrelsesvedtægt til behandling på Børne- og Skoleudvalgsmødet den 3. oktober 2017

Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. oktober 2017

Præsentation af forslag til revideret styrelsesvedtægt, som foreslås sendt til udtalelse i skolebestyrelserne i perioden fra 4. oktober 2017 til medio november 2017

Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. december 2017

Økonomiudvalgets møde den 13. december 2017

Byrådets møde den 20. december 2017

Den reviderede vedtægt behandles

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget kommer med input til det videre arbejde med revision af styrelsesvedtægten, inden fagforvaltningen udarbejder endeligt forslag, som sendes til udtalelse i skolebestyrelserne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Tidsplan godkendt.

Fagforvaltningen indarbejder udvalgets ønsker om ændringer til styrelsesvedtægten. Nyt forslag til revideret styrelsesvedtægt behandles igen på udvalgets møde den 3. oktober 2017 med henblik på udsendelse til udtalelse.

Til toppen


4. Kvartalsrapport fra UU for 2. kvartal 2017


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune udarbejder hvert kvartal en rapport. Rapporten giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24-årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Data i rapporten stammer fra UU's database og er trukket den 1. juli 2017.

Kvartalsrapporten viser blandt andet, at

  • 98 % af de 15-17-årige i Brønderslev Kommune befinder sig inden for uddannelsessystemet. 36 unge mellem 15 og 17 år (svarende til 2 %) er ikke er i gang med grundskole eller en ungdomsuddannelse. De fleste heraf vurderes at være i gang med tilfredsstillende aktiviteter i form af arbejde, aktiviteter efter LAB-loven, produktionsskole eller udlandsophold.
  • 79 % af de 18-24-årige i Brønderslev Kommune er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Det er en stigning på 2 procentpoint (svarende til 51 unge) i forhold til sidste år.

566 unge mellem 18 og 24 år er aktuelt ikke i gang med eller har taget en ungdomsuddannelse. Ca. halvdelen heraf er i forberedende aktiviteter i form af arbejde, VUC, produktionsskole, højskole, aktiviteter efter LAB-loven eller lignende. 28 % (160 ud af de 566 unge) er på offentlig forsørgelse. Dette er lavere end året før, hvor 197 unge mellem 18 og 24 år var på offentlig forsørgelse

  • Rapporten viser et fald i antallet af 15-24-årige, som er på produktionsskole. 51 unge var på produktionsskole i 2. kvartal 2016. Det samme gælder 30 unge i 2. kvartal 2017. Det skyldes muligvis, at produktionsskoleydelsen er halveret siden 2016.
  • Antallet af elever i 8. klasse, der vurderes ikke-uddannelsesparate, er steget fra 102 (25 %) elever i januar 2016 til 132 (30 %) elever i januar 2017.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget tager sagen til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget, 21. august 2017, pkt. 13:

Leder af UU Charlotte Hove kom til mødet og orienterede om Kvartalsrapporten.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget, 21. august 2017, pkt. 1:

Leder af UU Charlotte Hove kom til mødet og orienterede om Kvartalsrapporten.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling:

Børne- og Skoleudvalget drøfter opsamling på fællesmøde med Beskæftigelsesudvalget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker på oktobermødet at drøfte muligheden for at optimere indsatsen for at gøre flere elever uddannelsesparate allerede i 8. klasse. Til drøftelsen inviteres UU-leder Charlotte Hove og skolechef Carsten Otte.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af det fælleskommunale sundhedspolitiske rammepapir


Resume

Sagsforløb: DIR/BS/FK/ÆO/SS/BE

Sundhedspolitisk Dialogforum besluttede den 14. oktober 2016 at udarbejde et fælleskommunalt sundhedspolitisk rammepapir. Ideen med rammepapiret er, at det skal fungere som en ”overlevering” til nye kommunalpolitikere på sundhedsområdet efter valget i november 2017. Derudover skal rammepapiret være en del af det kommunale politiske input til arbejdet med udvikling af ny sundhedsaftale, som skal politisk godkendes i 2019.

På Sundhedspolitisk Dialogforum 17. august 2017 blev det godkendt, at det fælleskommunale rammepapir sendes til godkendelse i de enkelte kommuner.

Fremsendes til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling

Sundhedspolitisk Dialogforum besluttede den 14. oktober 2016 at udarbejde et fælleskommunalt sundhedspolitisk rammepapir.

Sundhedspolitisk Dialogforum har deltagelse af udvalgsformænd og næstformænd fra sundhedsområdet i alle 11 kommuner samt de kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalg og Praksisplanudvalg. Herudover deltager alle øvrige KKR-udpegede politikere på sundhedsområdet i møderne. Fra administrationen deltager sundhedsdirektører og sundhedschefer fra de nordjyske kommuner. Formålet med møderne i Sundhedspolitisk Dialogforum er at skabe tættere kontakt mellem KKR, Sundhedskoordinationsudvalget og byrådene, at etablere en sparringsgruppe for medlemmerne af Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget samt at skabe et politisk dialogforum med fokus på udviklingen af det kommunale sundhedsvæsen.

Ideen med det fælleskommunale rammepapir er, at det skal fungere som en ”overlevering” til nye kommunale politikere på sundhedsområdet efter valget i november 2017, men også at rammepapiret skal være en del af det kommunale politiske input til arbejdet med udvikling af ny sundhedsaftale, som skal politisk godkendes i 2019. Rammepapiret skal herudover medvirke til en drøftelse af sundhedspolitiske visioner på forkant med den nationale sundhedspolitiske dagsorden.

På møde i Sundhedspolitisk Dialogforum den 9. marts 2017 blev der fremlagt det første forslag til fælleskommunale fokusområder og efterfølgende er der arbejdet videre på baggrund af input fra medlemmerne af Sundhedspolitisk Dialogforum. Den endelige udgave af rammepapiret blev godkendt af Sundhedspolitisk Dialogforum den 17. august 2017.

Rammepapiret indledes med en overordnet vision for sundhedsarbejdet i de nordjyske kommuner. Den overordnede vision er kraftigt inspireret af visionen fra den nuværende politiske sundhedsaftale 2015-2018, men ordlyden er tilpasset en smule for at lægge vægt på borgerens aktive deltagelse og medansvar for at bidrage til egen sundhed.

I rammepapiret er ulighed i sundhed fremhævet som et særligt pejlemærke for det kommunale arbejde på sundhedsområdet. Rammepapiret lægger desuden vægt på rehabilitering som en kommunal kerneværdi og som en grundlæggende tilgang for de kommunale indsatser på sundhedsområdet. Opgaveoverdragelse og fokus på opgaveflytning fra f.eks. region til kommuner bliver i rammepapiret derudover beskrevet som en væsentlig forudsætning for at kommunerne, også i fremtiden, kan løfte deres opgaver på sundhedsområdet på en fornuftig måde.

Afslutningsvist præsenteres der i rammepapiret fire overordnede kommunale fokusområder:

  • Fokusområde 1: Vi skal styrke børn og unges fysiske og mentale sundhed
  • Fokusområde 2: Vi skal sammen styrke sundheden hos mennesker med psykisk sygdom
  • Fokusområde 3: Vi skal bidrage til at sikre borgerens arbejdsmarkeds tilknytning
  • Fokusområde 4: Vi skal styrke fokus på tilgængelighed til sundhedsydelser

Der er forståelse for, at selvom vi kommunalt har samme mål, kan der være forskellige veje til målet og udviklingen tilpasses naturligt efter den enkelte kommunes udgangspunkt og muligheder.

Efter behandling i de enkelte kommuner vil rammepapiret blive forelagt KKR til orientering den 13. oktober 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender rammepapiret ”Sundhed i Nordjylland – Fælleskommunale fokusområder” med henblik på overlevering til de nye medlemmer af Sundhedspolitisk Dialogforum i 2018 og som det indledende kommunale input til drøftelserne vedrørende Sundhedsaftalen 2019-2023.

Indstilling

Direktionen, 29. august 2017, pkt. 6:

Direktionen drøftede rammepapiret og sammenhængen over til eksisterende indsatser i fagforvaltningerne. Der bør sikres mulighed for at få fokus på denne sammenhæng, og rammepapiret sendes derfor til behandling i fagudvalgene.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om:

  • Præsentation af indsatser ved medarbejder fra familiehuset Hegely
Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


7. Lukket punkt: Orientering om anbringelser august 2017


Til toppen

Opdateret 6. september 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach