Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 3. oktober 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Peter H.S. var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Peter H.S. var fraværende.

Til toppen


3. Revision af styrelsesvedtægten på skoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal på baggrund af fagforvaltningens forslag til justerede vedtægter på skoleområdet beslutte, om de vil sende de reviderede vedtægter til udtalelse i skolebestyrelser og medudvalg.

Skolechef Carsten Otte deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget har bedt om at få styrelsesvedtægten på skoleområdet til politisk behandling i efteråret 2017.

I forbindelse med beslutningen om en ny skolestruktur pr. 1. august godkendte Byrådet den 30. marts 2016 både styrelsesvedtægt samt bilag til styrelsesvedtægt.

Efter at den nye skolestruktur med 4 skoledistrikter blev implementeret pr. august 2016, har der været politiske beslutninger som gør, at især bilaget til styrelsesvedtægten skal ændres. Det drejer sig bl.a. om ressourcetildelingsmodellerne på almen- og specialområdet samt visitationsprocedurer.

Derudover har der oven på skoleindskrivningen til samt planlægningen af skoleåret 2017-18 været udtrykt politisk ønske om at få genvurderet ordlyden i bilaget til styrelsesvedtægten.

Udover forslag til revideret styrelsesvedtægt samt bilag til styrelsesvedtægt har fagforvaltningen udarbejdet en læsevejledning, som foreslås medsendt til skolebestyrelse og MED-udvalg, således at de kan se, hvor der forslås ændringer i forhold til nuværende vedtægter.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget sender vedlagte vedtægter til udtalelse i skolebestyrelser og MED-udvalg i perioden fra 4. oktober til 20. november 2017.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Peter H.S. var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Opfølgning Pilotindsatsen Varige Spor - Dronninglund Skoledistrikt


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om opfølgning på Pilotindsatsen Varige Spor i Dronninglund Skoledistrikt.

Børne- og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Opfølgning på Pilotindsatsen Varige Spor i Dronninglund Skoledistrikt sker en gang årligt med skæringsdato 1. august.

Opfølgningen er en status på indsatsen efter to år.

Effektmålene for pilotindsatsen er:

 • Opgaveløsningen iværksættes tidligere med inddragelse af fagprofessionelle, frontpersonale, foreninger, fritidsliv og private netværk - Effektmål: At antallet af anbragte børn nedbringes.
 • Børn får en tidlig, helhedsorienteret og effektiv indsats - Effektmål: At kommunens ressourcer på det specialiserede børneområde frigøres til forebyggelse.
 • Det tværfaglige samarbejde styrkes så der bygges bro til den tidlige og forebyggende indsats på almenområdet - Effektmål: At metodeudvikle den eksisterende tilbudsvifte med inddragelse af almenområdet, netværk og frivillige.
 • Økonomisk opnås en besparelse på 5,4 mio. kr. på anbringelsesområdet fra 2018

Opfølgningen på pilotindsatsen er en rapport lavet med sigte på at få en opfølgning over fordelingen af indsatserne pr. 1. august 2017.

Opfølgningen er dækkende for sagsområdet Dronninglund Skoledistrikt i Børne- og Familieafdelingen.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Børne- og Skoleudvalget tager opfølgningsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Peter H.S. var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Samarbejdsaftale med Røde Kors om familienetværk


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Røde Kors har gennem A.P. Møller-fonden fået støtte til at afprøve nye indsatser, som tilknyttes Røde Kors' familienetværk i Dronninglund. De nye indsatser består af frivillige mentorforløb og netværkspersoner til udsatte børnefamilier.

Børne- og Familieafdelingen og Jobcentret i Brønderslev Kommune har drøftet en ny, frivillig samarbejdsaftale med Røde Kors, som involverer de nye aktiviteter.

Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, om der skal indgås ny samarbejdsaftale med Røde Kors.

Sagsfremstilling

Røde Kors har gennem A.P. Møller-fonden fået støtte til et landsdækkende 5-årigt projekt, der hedder "Familien i Fokus". Formålet med projektet er at styrke udsatte børnefamiliers mestring og skabe bæredygtige forandringer i familiernes liv.

Projektet er knyttet op på Røde Kors’ nuværende 55 frivillige familienetværk i Danmark. Det er derudover et mål at starte 20 nye familienetværk i Danmark. Ét af Røde Kors' nuværende familienetværk ligger i Dronninglund, som med det nye projekt vil få udvidet sine aktiviteter.

Røde Kors' nye projekt har to primære indsatsområder:

1. Netværkspersoner

Indsatsen handler om at skabe én-til-én-relationer mellem frivillige netværkspersoner og udsatte familier, hvor netværkspersonerne støtter op om den enkelte familie med udgangspunkt i familiens aktuelle udfordringer og behov.

2. Mentorforløb

Denne indsats går ud på at etablere virksomhedsrettede eller uddannelsesrettede mentorforløb for udsatte forældre, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller gennemføre en uddannelse. Mentorforløbene etableres i samarbejde med virksomheder, herunder medarbejdere som ønsker at være mentorer for de ledige, samt jobcentre og Røde Kors.

Jobcentret og Børne- og Familieafdelingen har drøftet de nye muligheder, som Røde Kors' nye projekt har givet for at lave aktiviteter for udsatte børnefamilier i Dronninglund-området. Brønderslev Kommune og Røde Kors har en eksisterende samarbejdsaftale om familienetværk. Denne aftale er nu udvidet, således at indsatserne med netværkspersoner og mentorforløb indgår i aftalegrundlaget.

I forhold til familiedelen er det et mål i samarbejdsaftalen, at Brønderslev Kommune og Dronninglund familienetværk samarbejder omkring Røde Kors' samlede familieindsats, herunder familienetværk og netværkspersoner.

I forhold til mentordelen er det et mål i samarbejdsaftalen, at der etableres 5 mentorforløb om året i perioden fra 2018 til 2021 - i alt 20 forløb. Det er Røde Kors, som gennem organisationens nye projekt udmønter indsatsen. De borgere, som gennem Røde Kors' projekt vil modtage mentorforløb, vil typisk være tilknyttet Jobcentret. Det er derfor aftalt, at Jobcentret og Røde Kors i fællesskab aftaler, hvilke familier, der skal tilbydes mentorforløb, og hvordan opfølgningen skal foregå.

Alle udgifter til Røde Kors' nye indsatser dækkes af det nye projekt.

Samarbejdsaftalen mellem Røde Kors og Brønderslev Kommune indgås frivilligt mellem parterne og har ikke en fast løbetid. Aftalen kan justeres efter behov og til enhver tid opsiges af begge parter.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget godkender, at der indgås ny samarbejdsaftale med Røde Kors.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Peter H.S. var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Kvartalsrapport fra UU for 2. kvartal 2017


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune udarbejder hvert kvartal en rapport. Rapporten giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24-årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Data i rapporten stammer fra UU's database og er trukket den 1. juli 2017.

Kvartalsrapporten viser blandt andet, at

 • 98 % af de 15-17-årige i Brønderslev Kommune befinder sig inden for uddannelsessystemet. 36 unge mellem 15 og 17 år (svarende til 2 %) er ikke i gang med grundskole eller en ungdomsuddannelse. De fleste heraf vurderes at være i gang med tilfredsstillende aktiviteter i form af arbejde, aktiviteter efter LAB-loven, produktionsskole eller udlandsophold.
 • 79 % af de 18-24-årige i Brønderslev Kommune er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Det er en stigning på 2 procentpoint (svarende til 51 unge) i forhold til sidste år.

566 unge mellem 18 og 24 år er aktuelt ikke i gang med eller har taget en ungdomsuddannelse. Ca. halvdelen heraf er i forberedende aktiviteter i form af arbejde, VUC, produktionsskole, højskole, aktiviteter efter LAB-loven eller lignende. 28 % (160 ud af de 566 unge) er på offentlig forsørgelse. Dette er lavere end året før, hvor 197 unge mellem 18 og 24 år var på offentlig forsørgelse

 • Rapporten viser et fald i antallet af 15-24-årige, som er på produktionsskole. 51 unge var på produktionsskole i 2. kvartal 2016. Det samme gælder 30 unge i 2. kvartal 2017. Det skyldes muligvis, at produktionsskoleydelsen er halveret siden 2016.
 • Antallet af elever i 8. klasse, der vurderes ikke-uddannelsesparate, er steget fra 102 (25 %) elever i januar 2016 til 132 (30 %) elever i januar 2017.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget tager sagen til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget, 21. august 2017, pkt. 13:

Leder af UU Charlotte Hove kom til mødet og orienterede om Kvartalsrapporten.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget, 21. august 2017, pkt. 1:

Leder af UU Charlotte Hove kom til mødet og orienterede om Kvartalsrapporten.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 5. september 2017, pkt. 4:

Udvalget ønsker på oktobermødet at drøfte muligheden for at optimere indsatsen for at gøre flere elever uddannelsesparate allerede i 8. klasse. Til drøftelsen inviteres UU-leder Charlotte Hove og skolechef Carsten Otte.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. oktober 2017:

Drøfte optimering af indsats for at gøre flere elever uddannelsesparate allerede i 8. klasse.

UU-leder Charlotte Hove og skolechef Carsten Otte deltager i punktet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftelsen gennemført. Udvalget ønsker, at skoleområdet i samarbejde med Ungecenteret, UU inden for den eksisterende ramme udarbejder forslag til ny tilgang til fælles indsats med UU i forhold til erhvervsvejledningen i folkeskolen.

Alternativt, hvad den nye indsats kan gennemføres for.

Peter H.S. var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Forankringsplan for projekt Udvikling i Fællesskaber


Resume

Sagsforløb: BS

Med projekt Udvikling i Fællesskaber er der i Brønderslev Kommune lagt et fælles tværfagligt spor, og ledelsesmæssigt er det besluttet, at linjerne for kvalitetsudviklingen af kommunens børne- og ungeområde skal fortsætte. Det betyder, at der fortsat skal være tværfagligt fokus og samarbejde inden for Børn & Kultur med henblik på at fastholde fælles sprog, forståelse og samarbejde, så det pædagogiske arbejder videreudvikles kvalitativt og evidensinformeret til gavn for kommunens borgere/brugere - altså børn og familier.

Børne- og Skoleudvalget orienteres om Forankringsplan for projekt Udvikling i Fællesskaber.

Sagsfremstilling

En projektperiode baner vejen for forandring – en ny vej at gå.

Med det formål at opnå en vellykket omstilling til øget inklusion etablerede Brønderslev Kommune projekt Udvikling i Fællesskaber. I planlægningsfasen var man bevidst om, at en vellykket omstilling først og fremmest forudsætter dygtige ledere og medarbejdere, som er tæt på praksis i hverdagen, og som gennem fælles sprog og mål kan samarbejde om at skabe trivsel, udvikling og læring for alle børn. Projekt blev derfor planlagt som et tværfagligt forløb for dagtilbud, skoler og PPR, og blev designet omkring det konkrete og praksisnære med fokus på den pædagogiske tilgang, sprog og handlinger. Målet var, at få skabt grundlaget for en fælles pædagogisk platform, hvor systemteoretisk forståelse og fællesskaber er centrale elementer.

Selve projektperioden forløb fra maj 2013 til udgangen af 2016, og har bl.a. omfattet implementering af en fælles systemisk metode til udvikling af den pædagogiske praksis (Pædagogisk Analyse), udvikling og implementering af et fælles børnesyn – begge helt grundlæggende elementer i skabelsen af en fælles pædagogisk platform. I den sidste del af projektperioden blev der sat fokus på at styrke samarbejdet mellem almen- og specialområdet, idet der blev sat fokus på det tværfaglige samarbejde ift. tidlig opsporing, forebyggelse og indsats. Dette arbejde er stadig i udvikling, og knytter sig til projektets overordnede mål; at alle børn skal trives, udvikles og lære.

Undervejs er Børne- og Familieafdeling koblet på med henblik på at styrke samarbejde og videndeling mellem almen- og specialområde. Den særlige indsats Varige spor er det konkrete initiativ ift. tidlig opsporing og forebyggelse samt tværfagligt samarbejde og fokus ift. børn i sårbare og udsatte positioner.

Projektet og dets initiativer er løbende blevet evalueret i form af kortlægninger lokalt i dagtilbud og skoler samt statusanalyser, som har målt på inklusionsindsatsen på et organisatorisk niveau. Disse resultater er tidligere forelagt Børne- og Skoleudvalget. Ved afslutningen af projektet er der gennemført fem fokusgruppeinterview med det formål at blive klogere på, hvordan et stort og tværfagligt projekt har kunnet understøtte de ønskede forandringer i hverdagen.

Alle resultater er kvalitativt inddraget i den foreliggende forankringsplan, som har til formål at videreføre projektets initiativer, og som konkret beskriver de skridt, der er taget og som tages ift. at sikre en fortsat forankring af projektets initiativer.

Fagforvaltningen for Børn & Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager den foreliggende Forankringsplan til efterretning.

Personale

Ingen

Beslutning

Taget til efterretning.

Peter H.S. var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2018-2019


Resume

Sagsforløb: SS/HAR/BE/BS/ØK/BY

De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. Det seneste år har repræsentanter fra kommunerne, regionen og brugerorganisationerne samt de nordjyske udvalgspolitikere været i dialog om, hvilken retning der ønskes for det specialiserede socialområde i Nordjylland de kommende to år. Resultatet af denne dialog har udmøntet sig i Nordjysk Socialaftale - Politisk strategi for det specialiserede social- og specialundervisningsområde, der nu skal godkendes i de nordjyske byråd og Regionsrådet.

Nordjysk Socialaftale 2018-2019 har været forelagt KKR Nordjylland (1. september 2017) og Kontaktudvalget (8. september 2017) og fremlægges nu til godkendelse i de nordjyske byråd og Region Nordjyllands Regionsråd.

Sagsfremstilling

Med Rammeaftalen 2017 blev det besluttet, at rammeaftalen skulle gentænkes, således at det bliver en mere strategisk og politisk fokuseret aftale. I den forbindelse er navnet ændret til Nordjysk Socialaftale for i højere grad at afspejle, hvad aftalen handler om. Endvidere gøres aftalen toårig, så man i højere grad kan folde fokusområderne ud.

Dialog har været grundlag for aftalen

Processen for udarbejdelsen har i år haft fokus på dialog, hvilket har reduceret det bureaukratisk tunge arbejde, som har præget de tidligere års rammeaftaler. I stedet er fokusområderne for årets aftale udarbejdet gennem dialog med fagfolk, brugerorganisationer og politikere ved forskellige dialogmøder. Fagfolkene og brugerorganisationerne har udpeget, hvad der er behov for at have fokus på. Ud fra dette har de nordjyske udvalgspolitikere på det specialiserede socialområde drøftet og udpeget, hvilket strategisk fokus der ønskes for Nordjysk Socialaftale. Det skete på en politisk temadag den 28. april 2017 med deltagelse af alle kommuner og regionen.

Fokusområder – visioner og initiativer

Fokus for den overordnede vision for Nordjysk Socialaftale 2018-2019 er borgerens egenmestring, da det har været et gennemgående emne for alle dialogmøderne. Med Nordjysk Socialaftale sættes fokus på, hvordan de nordjyske kommuner og regionen kan styrke samarbejdet omkring borgerens muligheder og potentiale for i højere grad at kunne mestre eget liv.

For at understøtte og fokusere visionen om øget egenmestring sætter Nordjysk Socialaftale fokus på tre områder, hvor man i særlig høj grad ønsker at styrke samarbejdet. Det drejer sig om følgende tre fokusområder:

 • Socialfagligt fokus på beskæftigelse
 • Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien
 • Nye samarbejdsformer

For hvert fokusområde er der opstillet tre konkrete initiativer, der vil fokusere på udmøntningen af fokusområdet. Initiativerne vil blive udmøntet løbende i løbet af 2018 og 2019.

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Udover at sætte fokus på egenmestring og de tre fokusområder redegør Nordjysk Socialaftale endvidere for, at kommunerne og regionen vurderer, at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Nordjylland.

Det forstærkede samarbejde

Der er i 2017 blevet arbejdet målrettet på at gøre det forstærkede samarbejde mindre bureaukratisk og mere dialogorienteret. Det betyder, at de formaliserede aftaler mellem kommunerne og tilbuddene omfattet af det forstærkede samarbejde er blevet ændret, så det afspejler dette arbejde. De formaliserede aftaler er bilag til Nordjysk Socialaftale.

Den nuværende aftale for tilbuddene i det forstærkede samarbejde gælder for 2017 og 2018, hvorved aftalen vil ligge forskudt i forhold til Nordjysk Socialaftale 2018-2019. Det foreslås, at nuværende aftale om det forstærkede samarbejde udvides til 2019 for at sikre en ens tidskadence for de to aftaler. En udvidelse vil kræve en positiv tilkendegivelse fra samtlige byråd og Regionsrådet.

Opmærksomhedspunkter i Nordjysk Socialaftale

Der henledes til følgende opmærksomhedspunkter i aftalen:

 • Med Rammeaftalen 2017 blev der sat et mål om, at de nordjyske kommuner i 2020 skal have en udgiftsreduktion på 5 pct. for borgere i et rammeaftaletilbud sammenlignet med 2016 niveau. Ifølge aftalen om udgiftsreduktionen betyder det, at det samlede udgiftsniveau for de nordjyske kommuner skal reduceres med 1 pct. om året i 2018 og 2019 sammenlignet med 2016 niveau. Dette skal ske i et samarbejde mellem kommunerne og regionen.
 • Der udestår en afklaring af, hvordan økonomien skal håndteres i forbindelse med borgere, der visiteres til de nye særlige pladser i psykiatrien. Når dette er afklaret, vil det blive indskrevet i Styringsaftalen (bilag 4 til Nordjysk Socialaftale).

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udkast til Nordjysk Socialaftale 2018-2019 samt nuværende aftale om det forstærkede samarbejde udvides til 2019 under forudsætning af, at alle byråd og Regionsrådet godkender udvidelsen.

Social- og Sundhedsudvalget, 13. september 2017, pkt. 4:

Forvaltningens forslag godkendt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Peter H.S. var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om:

 • Præsentation af indsatser ved familiekonsulent fra familiehuset Hegely (kl. 15.00 - 15.30)
Beslutning
 • Om kommende samarbejde med PWC.

Til efterretning.

Peter H.S. var fraværende.

Til toppen

Opdateret 4. oktober 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach