Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 7. november 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


3. Ansøgning til satspuljeprojekt - Investering i den tidlige forebyggende indsats i PPR


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte ansøgning sendt til satspuljen under overskriften "Investering i den tidlige forebyggende indsats i PPR".

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har ansøgt om midler fra satspuljen; ”Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR”. Midlernes formål er at støtte et udviklingsarbejde i PPR med en tidlig og forebyggende indsats på tre fokusområder:

 1. Understøtte kvalitetsudviklingen af differentierede forebyggende, foregribende og mere indgribende indsatser, der er målrettet sårbare og udsatte børn og unge
 2. Understøtte organiseringen af det tidlige tværfaglige- og tværsektorielle samarbejde mellem PPR, sundhedsplejen, det sociale område og skole- og dagtilbudsområdet
 3. Understøtte opsporing af sårbare og udsatte børn og unge på almenområdet

Midlerne i puljen er særligt målrettet kvalitetsudvikling af de differentierede indsatser. Der er i puljen afsat 123 mio. kr. til fordeling mellem 10 kommuner. De 10 kommuner skal forpligtige sig til at indgå i et partnerskab med Socialstyrelsen og hinanden omkring erfaringsudveksling og vidensdeling. Midlerne skal anvendes til dette partnerskab og til fire ansættelse af medarbejdere årligt i kommunens PPR. Brønderslev Kommune har ansøgt om knap 12,3 mio kr. fordelt over de tre år projektet kører. Der er ansøgt om midler til ansættelse af 4 psykologer, en deltids projektleder samt opkvalificering af alle medarbejdere i PPR.

Projektet hedder ”PPR på sporet”, og nedenfor følger en kort beskrivelse af projektets formål og indhold.

Formålet med investeringen i PPR-ressourcer er at understøtte og kvalitetsudvikle de initiativer, der i forbindelse med Varige spor og Udvikling i Fællesskaber allerede er taget i forhold til en tidligere og mere forebyggende indsats. En indsats så tæt på hverdagslivet som muligt og en indsats i samspil med og med inddragelse af netværket. Formålet er at sikre, at der kan iværksættes den rette indsats til rette tid, så alle børn og unge er en del af et lærende fællesskab og får mulighed for at udnytte deres muligheder for trivsel, udvikling og læring.

I projektets opstart laves der, i samarbejde med Socialstyrelsen, en nærmere analyse af det eksisterende PPR. Analysen skal pege på styrkepositioner og udviklingsmuligheder i egen organisation. Den skal også kvalificere de udviklingsaktiviteter, der er beskrevet i ansøgningen og give input til udviklingen af en fælles ramme og retning omkring PPR's indsatser.

Der er ansøgt om følgende udviklingsaktiviteter:

 • Implementering af en systematisk opsporingsmodel i dagtilbud og på skoler
 • Psykologfaglig sparring til sundhedsplejen og dagplejen i forbindelse med deres opsporingsmodeller
 • Traumebehandlende tilbud til flygtningebørn – dels i grupper, dels individuelle forløb
 • Individuelle og netværksinddragende indsatser målrettet børn med angst, depression og stress
 • Individuelle og netværksinddragende indsatser målrettet elever med bekymrende fravær
 • Individuelle og gruppebaserede indsatser målrettet børn og unge i komplekse skilsmissesituationer

Alle ovenstående udviklingsaktiviteter forankres i PPR og understøttes af PPR-psykologerne, men sker med inddragelse af/deltagelse af almenområdet.

Effektmål med projektet:

 • At antallet af indstillinger til børne- og ungdomspsykiatrien falder fra 36 til 20
 • At flere børn og unge inkluderes således, at udgiften til kommunens specialtilbud reduceres fra årligt 50 mio kr. til 40 mio. kr.
 • At 95 % af eleverne består folkeskolens afgangsprøve
 • At antallet af børn og unge, der har behov for støtte efter bestemmelserne i Lov om Social Service reduceres med 10 % - fra 1100 til 1000
 • At udgifterne på det specialiserede område frigøres til forebyggelse. Fra 28 % til forebyggelse og 72 % til anbringelse til 40 % til forebyggelse og 60 % til anbringelse
 • At nedbringe antallet af indstillinger til PPR – at antallet ved projektperiodens afslutning er reduceret med 20%. Det vil sige fra 400 til 320 indstillinger
 • At nedbringe det ulovlige skolefravær til et minimum. Det præcise måltal skal bero på en nærmere analyse af fraværet.

Det er ambitionen, at indsatserne ved projektets afslutning har vist sig nyttige og nyttiggjorte, så Brønderslev Kommune har en differentieret vifte af indsatser i almenområdet. Og som sammen med de tilbud der i øvrigt er i Børne- og Familieafdelingen kan sikre den rette indsats tidligt såvel i forhold til alder som i forhold til udvikling.

Som en del af ansøgningen til satspuljemidlerne skal der vedlægges dokumentation for politisk opbakning til projektet og en politisk prioritering af området. Det har ikke været muligt at præsentere udvalget for en færdigskrevet ansøgning inden ansøgningsfristens udløb.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender, at der ansøges om midler til projektet.

Beslutning

Godkendt.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Hygiejnepolitik for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: IR/HAR/ÆR/SS/ÆO/BS

Brønderslev Kommune har i forbindelse med det fortsatte arbejde omkring hygiejne udarbejdet en Hygiejnepolitik. Politikken sendes til høring i Integrationsrådet, Handicaprådet, Ældrerådet, Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget, inden den sendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og godkende Hygiejnepolitikken.

Sagsfremstilling

Hygiejnepolitikken tager udgangspunkt i Sundhedsaftalen for Region Nordjylland samt anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke og fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

I den forbindelse er der udarbejdet en Hygiejnepolitik for Brønderslev Kommune, som skal være med til at sikre koordinering på tværs af fagforvaltninger samt en struktureret kontakt til regionens hygiejneindsats, Infektionshygiejnen Region Nordjylland.

Brønderslev Kommune ønsker således fortsat at arbejde målrettet med hygiejne.

Formålet med Brønderslev Kommunes hygiejnepolitik er:

 • At arbejde sundhedsfremmende og forebyggende for derigennem at reducere infektions- og smitterisikoen for børn, unge og voksne i kommunen, kommunens medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere
 • At fastholde det høje infektionshygiejniske niveau i Brønderslev Kommune

Politikken er udarbejdet med hensyn til borgerne og deres velbefindende og gælder for Brønderslev Kommunes personale samt leverandører.

For at sikre det målrettede arbejde med hygiejne i Brønderslev Kommune er der samtidig oprettet en Hygiejneorganisation. Organisationen består af en overordnet leder, et hygiejnekoordinationsudvalg og en række hygiejnekontaktpersoner.

Hygiejneorganisationen har blandt andet haft til formål at udarbejde og godkende Hygiejnepolitikken.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender Hygiejnepolitikken.

Sundheds- og Ældrechef Lone Iversen deltager under punktet.

Integrationsrådet, 31. august 2017, pkt. 14:

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende:

Pia Uth

Cady Mampouya-Kilele

Valborg Jensen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad - suppleant Fakhriya Afshar ikke mødt.

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Udeblevet uden afbud:

Danial Nouri

Abdul Same Afshar

Handicaprådet, 26. september 2017, pkt. 5:

Handicaprådet anbefaler, at Byrådet godkender Hygiejnepolitikken.

Dog bør det præciseres, at politikken ikke kun dækker institutioner, men også borgerens eget hjem.

Svend Erik Trudslev og Peter Baggesgaard var fraværende.

Ældrerådet, 27. september 2017, pkt. 8:

Ældrerådet videresender hygiejnepolitikken med anbefaling.

Svend Erik Simonsen og Karlo Simonsen var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 4. oktober 2017, pkt. 3:

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 5. oktober 2017, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Udvalget anerkender intentionen i politikken, men opfordrer til, at den indarbejdes som en del af Sundhedspolitikken.

Udvalget anbefaler, at den foreslåede organisation ligeledes indarbejdes i organiseringen af Sundhedspolitikken

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om:

 • Fælles brev modtaget fra de 4 formænd fra Skolebestyrelserne
Beslutning
 • Om asbestsagen på Toftegårdsskolen
 • Om møde med BUPL

Til efterretning.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Lukket punkt: Orientering om uheld


Til toppen


7. Lukket punkt: Anbringelse - november 2017


Til toppen

Opdateret 8. november 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach