Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 5. december 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 - pr. 30. september 2017


Resume

Sagsforløb: BS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningen udarbejdet budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2017.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2017.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige at på områder hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter budgetopfølgningen

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget afventer rapportering af de igangsatte analyser af området for udsatte børn og unge.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Revision af styrelsesvedtægten på skoleområdet


Resume

Sagsforløb: MED-BK/BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget skal på baggrund af modtaget høringssvar fra skolebestyrelser og MED-udvalg drøfte og godkende revideret Styrelsesvedtægt.

Børne- og Skoleudvalget sender revideret styrelsesvedtægt til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget har bedt om at få styrelsesvedtægten på skoleområdet til politisk behandling i efteråret 2017.

I forbindelse med beslutningen om en ny skolestruktur pr. 1. august 2016 godkendte Byrådet den 30. marts 2016 både styrelsesvedtægt samt bilag til styrelsesvedtægt.

Efter at den nye skolestruktur med 4 skoledistrikter blev implementeret pr. august 2016, har der været politiske beslutninger, som gør, at især bilaget til styrelsesvedtægten skal ændres. Det drejer sig bl.a. om ressourcetildelingsmodellerne på almen- og specialområdet samt visitationsprocedurer.

Derudover har der oven på skoleindskrivningen til samt planlægningen af skoleåret 2017-18 været udtrykt politisk ønske om at få genvurderet ordlyden i bilaget til styrelsesvedtægten.

Udover forslag til revideret styrelsesvedtægt samt bilag til styrelsesvedtægt har fagforvaltningen udarbejdet en læsevejledning, som foreslås medsendt til skolebestyrelse og MED-udvalg, således at de kan se, hvor der forslås ændringer i forhold til nuværende vedtægter.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget sender vedlagte vedtægter til udtalelse i skolebestyrelser og MED-udvalg i perioden fra 4. oktober til 20. november 2017.

Børne- og Skoleudvalget, 3. oktober 2017, punkt 3:

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Fag MED for Børn og Kultur:

Ved høringsperiodens afslutning er der modtaget 8 høringssvar fra henholdsvis lokal-MED og bestyrelser.

Fag MED for Børn og Kultur, 23. november 2017, pkt. 6:

Medarbejderne fra Fag MED Børn og Kultur udtaler følgende:

Medarbejderne i Fag MED ser det som godt, at man reviderer styrelsesvedtægten, da der ved oprettelsen af distrikter er sket nogle justeringer, som ikke var forudset i den tidligere vedtægt.

Umiddelbart ser det positivt ud med vedtagelsen af max 26 elever i 0. kl., men skolerne vil kunne havne i en uheldig situation, hvor de ved oprettelse af 1. klasser året efter kan risikere at skulle lægge eks. 3 klasser sammen til 2. Det er vigtigt, at de økonomiske midler altid følger med, når der vedtages politiske beslutninger, ellers presses medarbejderne yderligere, og det harmonerer ikke med kommunens tanker om sammenhængende børnepolitik med fokus på gode overgange.

Kompetencen til at anvende § 16 B bør placeres ude på skolerne, men her er det ligeledes vigtigt, at de økonomiske midler følger med, således at der også kan blive økonomisk mulighed for at konvertere understøttende undervisning til 2-lærerordninger i indskolingen, hvor det nok er mest nødvendigt, og hvor det vil komme til at koste SFO-timer.

Det foreslås, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, hvor mange klasser der tildeles ressourcer til i hvert skoledistrikt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at dette vil kunne medføre en elevvandring fra små og mellemstore skoler til de store skoler, jævnfør de indkomne høringssvar. Medarbejderne i Fag MED mener, dette absolut bør undgås.

Generelt mener medarbejderne i Fag MED, at alle de indkomme høringssvar beskriver problematikker, som absolut bør rettes, inden endelig vedtagelse af styrelsesvedtægten.

Fraværende: Jørn Godsk, Mona Olsen og Merete Høier Andreasen mødte for Lena Skjødsholm.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. december 2017:

Børne- og Skoleudvalget drøfter og godkender revideret styrelsesvedtægt på baggrund af modtagne høringssvar.

Børne- Skoleudvalget, 5. december 2017. punkt 4:

Vedr. pkt. 9.1: På baggrund af de indkomne høringssvar ønsker udvalget, at det på januar-mødet 2018 drøftes, hvorledes problemstillingerne vedr. en klassedannelse på 26 elever i 0.klasse kan løses.

De af udvalget besluttede ændringer og præciseringer indarbejdes i forslaget til styrelsesvedtægt.

Udvalget indstiller det reviderede forslag til styrelsesvedtægt godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget, den 13. december 2017:

De modtagne bemærkninger er indarbejdet i "Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune, dec 2017" samt "bilag til styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune, dec 2017", og sendes til godkendelse i Byrådet.

Personale

Ingen.

Bilag

Til toppen


5. Sammenhængende Børnepolitik 2017


Resume

Sagsforløb: Fag-MED BK/HR/BE/BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde i foråret 2017, at revidere kommunens sammenhængende børnepolitik, så den fortsat kan binde en rød tråd på tværs af fagområder inden for hele børne- og ungeområdet.

Børne- og Skoleudvalget sender Sammenhængende Børnepolitik 2017 for Brønderslev Kommune til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Med de seneste års initiativer inden for børne- og ungeområdet besluttede Børne- og Skoleudvalget i foråret 2017 at revidere kommunens sammenhængende børnepolitik med henblik på en politisk godkendelse i Byrådet 20. december 2017.

En styregruppe bestående af: Børne- og familiechef Inge Gorm Andersen, skolechef Carsten Otte og konsulent Hanne Jakobsen har forestået arbejdet med at udarbejde en sammenhængende børnepolitik, som tager udgangspunkt i tilkendegivelser og ønsker fra Børne- og Skoleudvalget og Chefgruppen inden for Børn & Kultur. Styregruppen har haft en konkret ramme for udarbejdelsen. En ramme som bl.a. betyder, at den Sammenhængende Børnepolitik 2017 favner værdier og principper i de eksisterende politikker og strategier – herunder "I samspil med borgerne", "Børnesyn" og den særlige indsats "Varige spor". Den Sammenhængende Børnepolitik 2017 er dermed ’det fælles tredje,’ der skal udstikke en fælles retning for samarbejder og indsatser på både almen- og specialområdet.

Børne- og Skoleudvalget lagde i sit opdrag vægt på, at man i politikrevideringen søgte en bred inddragelse. Nedenstående fire interessentgrupper blev udpeget:

  • Børn og forældre – specialområdet (forældre til børn i Børne- og Familieafdelingen)
  • Børn og forældre - almenområdet (forældre- og skolebestyrelser, elevråd og ungeråd)
  • Foreninger og organisationer (udvalgte foreninger, Integrationsråd, Handicapråd)
  • Kommunale aktører (et repræsentativt udsnit af ledere og medarbejdere i den kommunale forvaltning; Myndighed, PPR, Skoler og Dagtilbud, Forebyggelse og Sundhed, Fritid & Kultur, UU og Ungecenter)

Forskellige processer og metoder er anvendt for at nå bredt ud til så mange som muligt. Bl.a. er elever, forældre og ungeråd inddraget ved hjælp af et spørgeskema, som er rundsendt i november 2017. Forældre- og Skolebestyrelser er endvidere orienteret om arbejdet og inddragelsesprocessen på et møde i det Fælles Rådgivende Organ.

Repræsentanter for kommunale aktører har deltaget i et møde, hvor rammen for politikken er drøftet, og hvor det primære fokus var på dialogen om de retningsanvisende elementer. – Altså hvordan der i hverdagen arbejdes for og samarbejdes om, at alle børn trives, udvikles og lærer.

Forinden inddragelsesprocessen blev igangsat, havde styregruppen sparringsmøde med ledelsesrepræsentanter fra Ungecenteret omkring den reviderede politik.

Efter inddragelsesprocessen er alle input, tilkendegivelser og svarresultater gennemgået af styregruppen, som har klargjort politikken til politisk behandling.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter udkast til revideret Sammenhængende Børnepolitik 2017 for Brønderslev Kommune.

Fag MED for Børn og Kultur, 23. november 2017 punkt 5:

Fag MED er orienteret om, at godkendelse af det forslåede politikudkast ikke i sig selv er opstart til nye indsatser, men at politikken afspejler den retning og de mål, der er arbejdet efter de seneste år og derfor kan ses som ”overliggeren” i forhold til den række af indsatser, der i samme periode har været gennemført, eksempelvis Udvikling i Fællesskaber, Børnesynet og Varige Spor.

Fag MED anbefaler det udarbejdede politikudkast godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. december 2017:

Høringssvar fra henholdsvis Handicaprådet og Beskæftigelsesudvalget vil foreligge til mødet. Efter inddragelsesprocessen i november er alle input, tilkendegivelser og svarresultater gennemgået af styregruppen, som har udarbejdet udkast til politik til drøftelse og behandling i Børne- og Skoleudvalget.

Handicaprådet, 4. december 2017 punkt 4:

Handicaprådet finder, at udkast til Sammenhængende Børnepolitik 2017 er et flot stykke arbejde og anbefaler godkendelse i udvalget.

Afbud:
John Erik Jensen – afbud fra suppleant
Peter Baggesgaard – afbud fra suppleant
Ole Jespersgaard – afbud fra suppleant
Peter H. S. Kristensen – suppleant Knud L. Pedersen var fremmødt.

Beskæftigelsesudvalget, 4. december 2017 punkt 8:

Indstilles til godkendelse.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler det fremlagte forslag til Sammenhængende Børnepolitik godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Opfølgning Varige Spor


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om opfølgning på fordeling af indsatser vedrørende Varige Spor.

Børne- og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager under behandling af punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 6. juni 2017, at der skulle ske opfølgning på Baseline for Varige Spor hvert kvartal.

Med udrulning af Varige Spor i Brønderslev Kommune er målet at opnå:

  • Opgaveløsningen iværksættes tidligere med inddragelse af fagprofessionelle, frontpersonale, foreninger, fritidsliv og private netværk - Effektmål: At antallet af anbragte børn nedbringes
  • Børn får en tidlig, helhedsorienteret og effektiv indsats - Effektmål: At kommunens ressourcer på det specialiserede børneområde frigøres til forebyggelse
  • Det tværfaglige samarbejde styrkes, så der bygges bro til den tidlige og forebyggende indsats på almenområdet - Effektmål: At metodeudvikle den eksisterende tilbudsvifte med inddragelse af almenområdet, netværk og frivillige

Opfølgning er en rapport lavet med sigte på at få en opfølgning over fordelingen af indsatserne pr. 30. september 2017.

Opfølgningen er kun dækkende for Børne- og Familieafdelingen.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Børne- og Skoleudvalget tager opfølgningsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning
  • Orientering om ansøgte puljemidler

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


8. Lukket punkt: Orientering om indstilling til aflastning på institution


Til toppen

Opdateret 6. december 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach