Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 4. marts 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 9 tages af dagsordenen.

Til toppen


3. Børnehaven Rømersvejs fremtid


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal i henhold til Masterplanen for Dagtilbud tage stilling til Børnehaven Rømersvejs fremtid.

Sagsfremstilling

I september 2011 blev det politisk besluttet at sammenlægge daginstitutionerne i Brønderslev, Hjallerup, Jerslev og Øster Brønderslev. Dagtilbudsområdet har siden beslutningen blev truffet arbejdet på at gennemføre følgende sammenlægninger:

 1. I Brønderslev by er børnehaverne Midgård, Hedelundsgade og Jyllandsgade ledelsesmæssigt sammenlagt

 2. I Hjallerup er børnehaverne Møllegården og Hegely ledelsesmæssigt og fysisk sammenlagt

 3. I Jerslev er børnehaverne Smørhullet og Baunehøj ledelsesmæssigt sammenlagt og i Øster Brønderslev er børnehaverne Grøftekanten og Myretuen ledelsesmæssigt sammenlagt. Begge sammenlægninger er med henblik på en fysisk sammenlægning

I henhold til Masterplanen skal der tages politisk beslutning om Børnehaven Rømersvejs fremtid.

Der er udarbejdet følgende scenarier:

 • Fortsat selvstændig institution med særligmålgruppe. Konsekvens: Sårbar økonomisk og fagligt.

 • Sammenlægges med anden institution og bibeholdes som satellit på nuværende matrikel. Konsekvens: Sårbar økonomisk og fagligt.

 • Sammelægges med anden institution og bibeholdes som satellit på nuværende matrikel, men nedlægges når børnetallet falder i 2015. Det bemærkes, at institutionen yder en væsentlig integrations indsats.

 • Sammenlægges med Vuggestuen Himmelblå, som omdannes til en integreret institution (både vuggestue og børnehave). På den måde bibeholdes et børnehavetilbud i den del af byen. Dette forslag forudsætter, at ny institution etableres som en integreret institution. (evt. omdannelse af yderligere en børnehave til integreret institution) Konsekvens: Ændring af Vuggestuen Himmelblås legeplads til større børn. Forudsætter bygningsmæssige justeringer.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at der tages stilling til, hvilket scenarie der skal arbejdes videre med og at berørte institutioner anmodes om en udtalelse.

Beslutning

Udvalget ønsker at se Vuggestuen og Rømervejens Børnehave, inden sagen drøftes videre.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Skolebestyrelsesvalg forud for skoleåret 2014-15


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

I henhold til skolereform og ny skolebestyrelsesbekendtgørelse skal der tages stilling til sammensætningen af skolebestyrelser samt regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne, forud for skoleåret 2014-15.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af den nye folkeskolelov samt ny bekendtgørelse for skolebestyrelser, gældende fra 1. august 2014, skal Byrådet forholde sig til sammensætningen af skolebestyrelserne samt reglerne for afvikling af valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne.

Fagenheden for Børn og Kultur har på baggrund af ovenstående, den 24. januar 2014 sendt forslag til sammensætning af bestyrelserne samt forslag til regler vedrørende valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser med frist for udtalelser den 14. februar 2014.

Brevet til bestyrelserne er vedlagt som bilag 1. De indkomne udtalelser fra skolebestyrelserne fremgår af bilag 2.

Sammensætning af bestyrelserne

I henhold til den nye folkeskolelov § 24 skal Byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne fastsætte rammerne for sammensætningen af skolebestyrelserne.

Der er en række lovgivningsmæssige forhold, der i høj grad er med til at styre sammensætningen af bestyrelserne.

Vedr. forældre- og elevrepræsentation i bestyrelserne

En af bestyrelserne har påpeget, at der på steder med fælles ledelse og Landsbyordning kan være en udfordring i, at antallet af medlemmer af bestyrelsen øges til 8 forældrevalgte og at de 2 forældrerepræsentanter fra børnehavedelen i Landsbyordningerne ikke har børn i børnehavedelen i hele valgperioden.

Angående udfordringen med, at forældrene til børn i børnehavedelen ikke har børn i børnehavedelen i hele valgperioden, så er det ikke et krav, at de har det. I den sammenhæng er det kun tidspunktet for opstilling til bestyrelsen, der har betydning. Der kan endvidere henvises til muligheden for at ansøge om forskudte valg, hvor et antal repræsentanter udskiftes eksempelvis midtvejs i valgperioden.

2 ud af de 9 bestyrelser udtaler, at der i forhold til de steder, hvor der er fælles ledelse mellem to skoler kan være en udfordring i at fastlægge antallet af forældrevalgte repræsentanter på forhånd samt at størrelsen på skolerne ikke kommer til at svare til repræsentationen af forældre i bestyrelserne. De øvrige 7 bestyrelser har ingen indvendinger i den retning.

I den nye folkeskolelov står der bl.a., at "beslutninger, der alene har betydning for dagtilbuddets virksomhed, træffes af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræsentanter fra dagtilbuddet. Forældrerepræsentanter fra dagtilbuddet skal udgøre flertallet ved sådanne beslutninger". Af hensyn til denne formulering, er man nødsaget til at have to repræsentanter fra børnehavedelen.

Der er i lovgivningen fastlagt, at der skal være mindst en forældrevalgt fra hver skole. For at sikre en sammenhæng mellem forældrerepræsentanter i bestyrelser med Landsbyordning/børnehavedel foreslår fagenheden, at der skal være 2 repræsentanter fra børnehavedelen og 2 forældrevalgte fra skoledelen på samme skole, da hovedparten af bestyrelsens arbejde handler om skoledelen.

Nogle af bestyrelserne beskriver en udfordring i at medtage elever i bestyrelsen, som er fra 6. klasse og yngre. Bestyrelserne foreslår, at man vælger 2 elever, hvoraf den ene har gået på den mindste skole. Fagenheden for Børn og Kultur har, på baggrund af ovenstående, ændret i forslaget om elevrepræsentation, så det er de enkelte bestyrelser der kan vælge enten 1 elev fra hver skole eller 2 elever, hvoraf den ene har gået på den mindste skole. Forslaget til sammensætning findes i bilag 3.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår på baggrund af de samlede udtalelser, at den i bilag 3 foreslåede sammensætning af hhv. forældre-, medarbejder- og elevrepræsentanter godkendes af Byrådet.

Muligheden for ekstern deltagelse

I forhold til muligheden for ekstern deltagelse står der i den nye folkeskolelov, at

"Byrådet kan beslutte, at indtil to pladser i skolebestyrelsen skal tildeles repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger".

En bestyrelse udtaler, at de bifalder ekstern repræsentation i bestyrelserne, jf. ovenstående.

De øvrige bestyrelser giver udtryk for, at de nuværende bestyrelser er repræsenteret af en bred vifte af forældre, der på forskellig vis har en tilknytning til dels erhvervslivet, foreninger m.v. Flere af bestyrelserne skriver, at de ad hoc vil indkalde repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, ungdomsuddannelsesinstitutioner og foreningsliv.

Fagenheden foreslår, at der ikke i forhold til kommende skolebestyrelsesvalg gives mulighed for ekstern repræsentation i skolebestyrelserne.

Mulighed for lokalt, at invitere afdelingsleder med til bestyrelsesmøderne

På skoler med fælles ledelse kan Byrådet jf. §§ 24 a og 24 b beslutte, at en eventuel daglig leder af et dagtilbud, fritidshjem og/eller ungdomsskole kan deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Bestyrelserne hilser denne mulighed velkommen, men generelt er holdningen, at beslutning om afdelingslederes deltagelse i bestyrelsesmøderne skal træffes af skoleleder og bestyrelsesformand.

Fagenheden foreslår, at den enkelte skolebestyrelse tager stilling til, i hvilket omfang, afdelingslederne skal deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Fagenheden har samlet ovenstående anbefalinger i bilag 3 "Sammensætning af skolebestyrelser i Brønderslev fra august 2014 og frem". Fagenheden foreslår at bilag 3 godkendes.

Vedr. regler og tidsplan for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i foråret 2014

Ifølge den nye bekendtgørelse for skolebestyrelser skal Byrådet fastlægge regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne. Disse skal godkendes af skolebestyrelserne og skal bl.a. vedrøre:

 • hvem der har ansvaret for gennemførelsen af valget

 • valgtidspunkt

 • afstemning herunder muligheden for elektronisk afstemning

 • muligheden for fredsvalg

 • opgørelse af valget

 • klager over valget

 • skolebestyrelsens konstituering og tiltræden

 • suppleringsvalg

 • bekendtgørelsen af valgets resultater.

Bilag 4 "Valgregler og tidsplan vedr. skolebestyrelsesvalg" beskriver regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne i Brønderslev Kommune.

Bilag 4 har den 24. januar 2014 været sendt til udtalelse ved bestyrelserne. Der er på baggrund af disse udtalelser foretaget enkelte justeringer. Ændringerne handler om henholdsvis rammer for information om afholdelse af valg samt tidspunkt for konstituering af bestyrelserne.

Fagenheden foreslår at Byrådet godkender bilag 4.

Implementering efter godkendelse

Efter Byrådets godkendelse vil styrelsesvedtægten blive revideret, da beslutning om sammensætningen af skolebestyrelser samt regler for afholdelse af valg skal være en del af styrelsesvedtægten på skoleområdet.

Ændring af styrelsesvedtægten forventes at være færdig april-maj 2014.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår at Byrådet godkender sammensætningen af skolebestyrelser i Brønderslev Kommune pr. august 2014.

Byrådet godkender regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne i Brønderslev Kommune

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

”så det er de enkelte bestyrelser der kan vælge enten 1 elev fra hver skole eller 2 elever, hvoraf den ene har gået på den mindste skole.”

Ovenstående præciseres til, at der skal vælges en elevrepræsentant fra hver skole.

Fagenhedens forslag indstilles godkendt med ovenstående præcisering.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Oprettelse af antal børnehaveklasser i skoleåret 2014/15


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til oprettelse af antal børnehaveklasser i skoleåret 2014/15.

Sagsfremstilling

I henhold til Styrelsesvedtægten for skoleområdet i Brønderslev Kommune ligger kompetencen til at indskrive og optage elever fra eget og andre skoledistrikter i kommunen samt til at godkende skolegangsudsættelser hos skolelederen decentralt på den enkelte skole. Dette sker inden for rammerne af antallet af oprettede børnehaveklasser besluttet i Børne - og Skoleudvalget.

I henhold til styrelsesvedtægten er bl.a. anført nedenstående vedrørende valg af anden skole end distriktsskolen:

Skoleåret starter som udgangspunkt aldrig med mere end 28 elever på klassetrinene 0. - 6. klasse. Dog kan der i perioden efter skolernes ressourcetildeling pr. 1. april og frem til sommerferien samt i det efterfølgende skoleår være elever, der tager bopæl i distriktet, som skal optages i klassen, selv om den er på 28.

Oprettelse af nye klasser på klassetrinene 1. - 9. klasse, fordi elevtilgangen overstiger 28 elever, skal behandles i Børne- og Skoleudvalget.

På baggrund af skoleindskrivningen vil der i skoleåret 2014/15 skulle oprettes følgende antal klasser:

Antal klasser 2013/14 Antal klasser 2014/15 Antal elever 2014/15
Agersted Skole 1 1 14
Asaa Skole 1 1 18
Dronninglund Skole 2 3 69
Flauenskjold Skole 1 1 18
Hjallerup Skole 3 3 81
Klokkerholm Skole 1 1 23
Hedegårdsskolen 3 2 54
Skolegades Skole 2 2 56
Søndergades Skole 2 2 44
Thise Skole 1 1 19
Ø. Brønderslev Skole 2 2 33
Toftegårdsskolen 2 2 33
Serritslev Skole 1 1 16

For Skolegades Skole og Hedegårdsskolen betyder ovenstående, at elever fra eget distrikt fylder klasserne. Ansøgninger fra forældre fra andre distrikter vil modtage afslag på ansøgning om skoleskift.

Fagenheden for Børn og Kultur anbefaler, at ovenstående fordeling af børnehaveklasser godkendes.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Godkendt.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen


6. Forslag til fordeling af inklusionsmidler fra skoleåret 2014-15 og frem på baggrund af socioøkonomi og elevtal


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal på baggrund af analyse af de sociale profiler på skolerne samt forslag til model for fordeling af inklusionsmidler tage stilling til, hvilken fordelingsmodel, der skal anvendes.

Sagsfremstilling

Den 3. december 2013 godkendte Børne- og Skoleudvalget, at der skulle udarbejdes en analyse af de socioøkonomiske forhold på skolerne. På baggrund af analyse skulle der desuden udarbejdes et forslag til fordeling af ressourcerne til skoleåret 2014-15, hvor henholdsvis socioøkonomiske forhold og elevtal indgår.

Midlerne, som skal omfordeles og lægges ud på skolerne fra august 2014 og frem er de ressourcer, der tidligere er blevet tildelt som behovstimer (lærertimer), øvrige støttetimer (pædagogtimer) og ressourcer givet som støtte til enkeltintegration.

Der har i skoleåret 2013-14 været uddelt ressourcer i alt for 5,5 mio. kr. Beløbet er eksklusiv de ressourcer, som skolerne tildeles til elever, hvor andre kommuner er betalingskommune.

Analyse af de socioøkonomiske forhold på skolerne foreligger og tager udgangspunkt i de indskrevne elever på de enkelte skoler. Analysen viser, at der er forskel på de socioøkonomiske forhold i de forskellige områder af kommunen. Det er påvist, at der er en sammenhæng mellem en række socioøkonomiske forhold og de faglige resultater i folkeskolen. Der er derfor grund til at inddrage de socioøkonomiske forhold, når ressourcerne til ekstra faglig og social støtte på skolerne skal lægges ud på skolerne.

Forslag om fordeling af inklusionsmidlerne på baggrund af analyse af de socioøkonomiske forhold er helt i tråd med folkeskolereformens overordnede mål, der bl.a. beskriver at skolerne skal mindske betydningen af den sociale baggrund i forhold til de faglige resultater for eleverne.

Resutaterne af den socioøkonomisk analyse

Bilag 1 indeholder den samlede rapport for de sociale profiler på skolerne. Heri redegøres også for beregningsmetoder og opgørelsesgrundlag.

Nedenstående baggrundsoplysninger/indikatorer er anvendt i analysen. De forskellige indikatorer anvendes med forskellig vægtning på baggrund af, hvor stor betydning de har på elevernes afgangskarakterer.

 • Moderens civilstatus

 • Indvandrer/efterkommer

 • Beskæftigelsesstatus

 • Moderens uddannelsesniveau

 • Faderens uddannelsesniveau

 • Samlet bruttoindkomst

Børne- og Skoleudvalget præsenteres for hovedresultaterne og drøfter disse på mødet.

Datagrundlag for analysen

Analysen er foretaget på baggrund af de konkret indskrevne elever på de forskellige skoler i november 2013. På den måde gives det bedst mulige udgangspunkt for en reel analyse af de socioøkonomiske faktorer.

Elever i specialklassetilbud er ikke medtaget i analysen, da de tildelte ressourcer til behovstimer og støttetimer ikke har været uddelt til elever i specialklassetilbud.

Endvidere er 10. klasses eleverne udtaget af analysen, da disse heller ikke har modtaget de tidligere behovstimer og øvrige støttetimer.

Forslag til fordeling af inklusionsmidler fra skoleåret 2014-15 og frem

På baggrund af analysen af de sociale profiler på skolerne og de elevtal, der pt. kendes på skolerne til skoleåret 2014-15 er der i bilag 2 fremstillet forskellige fordelingsmodeller i forhold til fordeling af inklusionsmidlerne.

Der er skitseret modeller, hvor de socioøkonomiske faktorer vægtes med henholdsvis 20, 30, 40 og 50 %. I bilaget fremgår endvidere nogle grafiske oversigter over henholdsvis fordeling af risikoelever samt konsekvenserne ved de forskellige vægtninger af de socioøkonomiske faktorer.

Det skal bemærkes, at de endelige konsekvenser for skoleåret 2014-15 først kendes og udmøntes i ressourcetildelingen til skolerne, når elevtallene lægges fast i løbet af marts måned.

Endvidere fremgår det også i bilag 2, at der i fordelingsmodellerne er tale om et helårsbeløb, som deles op i henholdsvis 5/12 og 7/12 i henholdsvis budget 2013 og budget 2014 til skolerne.

Valg af fordelingsmodel

Som det fremgår af bilag 2 vil det have forskellig betydning, hvilken vægtning de socioøkonomiske forhold har for den enkelte skole. Nogle skoler vil opleve, at få mindre eller flere midler end tidligere.

Især Skolegades Skole, Toftegårdsskolen, Hedegårdsskolen, Hjallerup Skole og Øster Brønderslev Centralskole vil blive påvirket i den ene eller anden retning alt afhængig af socioøkonomisk vægtning.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget beslutter en fordelingsmodel, hvor der foretages en socioøkonomisk vægtning på 30%.

Der er på den ene side gode argumenter for at lade de socioøkonomiske faktorer indgå i en ressourcetildeling til støtte af faglig og social karakter. På den anden side anerkender Fagenheden for Børn og Kultur , at også mange andre ting spiller ind i forhold til elevernes behov for støtte af forskellig art. I forhold til den tildeling, der har været i skoleåret 2013-14 af hhv. behovstimer og andre støttetimer, vil der være skoler, som vil opleve en stigning i tildelingen af ressourcer mens andre vil opleve et fald.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til fordelingsmodel vedrørende fordeling af inklusionsmidler til skolerne for skoleåret 2014-15 og frem.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag om en socioøkonomisk vægtning på 30 % blev godkendt.

Udvalget ønsker, at fagenheden følger op på konsekvenserne af beslutningen.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Takster og opbygning af SFO-tilbud pr. august 2014 og frem


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

I forbindelse med implementering af skolereformen, hvor de almindelige SFO'er fra 0. - 3. klasse og de udvidede SFO'er fra 4. - 7. klasse får en reduceret åbningstid, skal Byrådet tage stilling til nye takster og opbygninger af tilbuddene pr. august 2014 og frem.

Sagsfremstilling

I forbindelse med implementering af skolereformen, vil der som følge af længere skoledag skulle ske reduktion i SFO'ernes åbningstid.

Forældre til nye elever i 0. klasse har modtaget brev i forbindelse med skoleindskrivning, hvor det fremgår, at man som forældre efter 1. april 2014 vil kunne tilmelde sig SFO. Der er derfor brug for, at få fastlagt hvilke muligheder der er for SFO-tilbud samt priser for forældrebetaling pr. august 2014 og frem.

Det fremgår desuden af budgettet, at der i forbindelse med skolereformens implementering fra august 2014 skal fastlægges nye takster for forældrebetaling af de forskellige SFO-tilbud.

Nedenfor følger dels en beskrivelse af de nuværende strukturer og priser i SFO'erne samt forslag til nye strukturer og priser pr. august 2014 og frem.

Nuværende opbygning og takststruktur

Der er på alle skoler i Brønderslev Kommune et almindeligt SFO-tilbud for børn i 0. - 3. klasse. Derudover er der nogle steder et udvidet SFO-tilbud til børn i 4. - 7. klasse. Tilbuddet for børnene i 4. - 7. klasse benævnes også klub-tilbud men er formelt set et udvidet SFO-tilbud. I det efterfølgende benævnt som udvidet SFO-tilbud.

Åbningstiden i både de almindelige SFO'er og udvidede SFO'er er i skoleuger som udgangspunkt fra om morgenen fra kl. 6.30 - 8.00 samt fra kl. 12.00 - 17.00. Der er enkelte steder, hvor der er udvidet åbningstid eksempelvis fra kl. 6.00.

Almindelig SFO (0. - 3. klasse):

Model Pris pr. måned Antal måneder om året
Op til 15 timer pr. uge 1.676 kr. 11
Over 15 timer pr. uge 1.967 kr. 11

Hvis man har tilmeldt sit barn til mere end 15 timer om ugen, har man ret til pasning i alle skoleferier.

Udvidet SFO (4. - 7. klasse):

Findes i Jerslev, Øster Brønderslev, Agersted, Flauenskjold, Asaa og Klokkerholm.

Model Pris pr. måned Antal måneder om året
10 timer pr. uge 702 kr. 11
20 timer pr. uge 1.197 kr. 11

For både den almindelige og udvidede SFO er der mulighed for søskenderabat. Det betyder, at forældre med mere end et barn i pasningstilbud i Brønderslev Kommune, får reduceret forældrebetalingen med 50 % på det billigste tilbud.

Forslag til ny opbygning af de forskellige SFO-tilbud pr. august 2014 og frem

Fra skoleåret 2014-15 og frem reduceres åbningstiden i både de almindelige og de udvidede SFO'er.

I både SFO og udvidet SFO foreslås det, at forældrene kan vælge imellem følgende to moduler, der er nærmere beskrevet nedenfor:

 1. SFO eller udvidet SFO op til 10 timer om ugen. Hvis man som forældre vælger et SFO- eller udvidet SFO-tilbud i op til 10 timer om ugen til sit barn, er barnet garanteret pasning i op til de 10 timer ugentligt. Dette gælder også i uger, hvor skolen er lukket.

 2. SFO eller udvidet SFO i over 10 timer om ugen. Vælges et SFO- eller udvidet SFO-tilbud i mere end 10 timer om ugen, kan tilbuddet benyttes efter behov inden for tilbuddets åbningstid. Dette gælder også i uger, hvor skolen er lukket.

Forslag til takster for forældrebetaling pr. august 2014 og frem

Forslag til takster er baseret på forventede børnetal, ændret åbningstid samt et reguleret indtægtsbudget som følge af skolereformens implementering.

Almindelig SFO (0. - 3. klasse):

Model Pris pr. måned Antal måneder om året
Op til 10 timer om ugen 970 kr. 11
Over 10 timer om ugen 1.250 kr. 11

Udvidet SFO (4. - 7. klasse):

Findes i Jerslev, Øster Brønderslev, Agersted, Flauenskjold, Asaa og Klokkerholm.

Model Pris pr. måned Antal måneder om året
Op til 10 timer om ugen 500 kr. 11
Over 10 timer om ugen 800 kr. 11

Det foreslås, at ordningen med søskenderabat fortsætter som hidtil.

Generel udfordring vedr. pasning i ferier fremadrettet

Den 15. oktober 2013 blev Børne- og Skoleudvalget præsenteret for et notat vedr. potentielle udfordringer på SFO-området i forbindelse med implementering af skolereformen pr. august 2014.

En af de skitserede potentielle udfordringer handlede om, hvorvidt det fremadrettet kan blive vanskeligt fortsat at have åbent i alle SFO'er i skolernes ferieuger hele året. Især de mindste SFO'er kan blive udfordret af dels et forventet fald i børnetal, i medarbejdernes ansættelsesgrad, antallet af medarbejdere samt medarbejdernes behov for selv at kunne afholde sammenhængende ferie.

Fagenheden for børn og Kultur vil i samarbejde med skole- og SFO lederne i løbet af 2014 drøfte disse udfordringer med henblik på, at indarbejde evt. ændringer vedr. feriepasning i Budget 2015.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at opbygning af fremtidige SFO-tilbud og de foreslåede takster godkendes.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag om moduler på under og over 10 timer med tilsvarende takster indstilles godkendt.

Sagen gives ny titel.

Udvalget ønsker en sag vedrørende SFO-tilbuddet til behandling.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen


8. Godkendelse af forsøg med afgangsprøver i skoleåret 2013-14


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

I skoleåret 2013-14 er det igen muligt at deltage i forsøg med folkeskolens afsluttende prøver herunder gruppeprøver, prøver med adgang til internettet samt projekt- og produktorienteret prøver. Byrådet anmodes om at godkende skolernes forsøg med afgangsprøver i foråret 2014.

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen giver nu skolerne mulighed for igen at afprøve de modeller for nye prøveformer, som der i en række fag blev afholdt forsøg med ved prøveterminen maj/juni 2013.

Initiativet er en del af "Et fagligt løft af folkeskolen" og udviklingsforløbet for prøver og eksamen, der løber frem til 2014. Forsøget omfatter:

 • fysik/kemi

 • fremmedsprog

 • skriftlig fremstilling i dansk

 • 9. klasse med adgang til internettet

 • samfundsfag

 • historie

 • kristendomskundskab.

Man kan læse mere om de enkelte forsøg på følgende link:
http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Afsluttende-proever/Tilrettelaeggelse/Forsoeg-og-dispensation/Forsoeg-med-proever-20132014

Fagenheden for Børn og Kultur og alle de prøveafholdende skoler modtog medio januar 2014 en meddelelse om, at det igen er muligt at afprøve forsøg med afgangsprøver, forudsat at tilmeldingerne var godkendt af Byrådet.

Da fristen for tilmelding til forsøg med afgangsprøver var den 1. februar 2014, valgte fagenheden for Børn og Kultur at meddele skolerne, at de kunne tilmelde sig forsøgene, forudsat at Byrådet efterfølgende godkendte det. Hvis ikke Byrådet godkender, at skolerne tilmelder sig forsøg med afgangsprøverne, kan skolerne efterfølgende trække deres tilmelding tilbage.

Følgende skoler har ønsket at gøre brug af muligheden for at afvikle nye prøveformer:

 • Hedegårdsskolen har ansøgt om forsøg med afgangsprøver i kristendom, historie, samfundsfag, skriftlig dansk med internetadgang samt fysik/kemi i 10. klasse.

 • Søndergades Skole har ansøgt om forsøg med afgangsprøven i fysik/kemi i 9. klasse.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender, at de nævnte skoler tilmelder sig forsøg med afgangsprøver i foråret 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen


9. Skolekørsel til specialklasser


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til om specialkørsel fremover skal udliciteres via Nordjyllands Trafikselskab eller om det skal fortsætte i Børn og Kultur.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur har hidtil haft opgaven med at administrere, planlægge og afholde EU-licitationen af skolekørsel til specialklasserne på hhv. Heldagsskolen, Søndergades Skole, Toftegårdsskolen, Klokkerholm Skole og Dronninglund Skole samt kørsel til Specialbørnehaven Himmelblå i Dronninglund.

Kørselskoordinator i Fagenheden for Børn og Kultur har tillige siddet med bevilget kørsel fra socialrådgivere til aflastning, samvær, anden specialkørsel samt fra skolefritidsordning. Denne kørsel er passet ind i licitationskørslen omkring skolekørsel.

Den nuværende EU-licitation udløber pr. 30. juni 2014. Det betyder, at der i år skal laves en ny licitation med virkning fra den 1. august 2014. Til orientering kan det oplyses, at det ikke er muligt at lave en forlængelse af nuværende udbud, da skoleåret 2013/14 har været omfattet af tidligere udbud.

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, hvilken løsningmulighed der skal være gældende for den kommende licitation.

NT - Nordjyllands Trafikselskab

Tendensen er, at flere og flere kommuner gør brug af NT´s muligheder for specialkørsel. Hvis licitation via NT vælges, er der 2 løsningsmodeller der skal overvejes.

 1. NT laver hele licitationen, hvor de får alle nødvendige data omkring elever og på baggrund af disse oplysninger laver kørelister i forhold til samkørsel ud til de forskellige skoler i Brønderslev Kommune eller

 2. NT modtager oplysninger fra Fagenheden for Børn og Kultur og udbyder selve kørslen. Børn og Kultur skal selv tilrettelægge kørelister med afhentningstider. Det vil kræve et edb-system (HD) og bearbejdning af oplysninger vil kræve en del ressourcer.

Ved nye bestillinger er der ved NT op til 5 dages ventetid på fastkørsel. Barnet kommer i første omgang med på variabel kørsel, som er dyrere end fastkørsel.

Fagenheden for Børn og Kultur forventer at modtage bilag fra NT indeholdende oplysninger om licitation via NT. Bilag vil blive eftersendt, så snart det modtages.

Konsekvens: Hvis NT-løsningen vælges, så vil skolekørslen til specialklasser kunne træde i kraft 1. august 2015. Det betyder, at Fagenheden for Børn og Kultur vil skulle lave en ét-årig licitation for skoleåret 2014/15.

Eget udbud

Udbudsmateriale deles op i pakker ud fra hvor eleverne bor samt hvilken skole de skal til. Kørselskoordinator i Fagenheden for Børn og Kultur vil forestå opgaven med EU-udbuddet i samarbejde med konsulent fra Økonomiafdelingen.

Ved eget udbud er der nogle klare fordele grundet kørselskoordinators erfaring og lokal-

kendskab.

Der er hidtil ydet følgende serviceniveau i forbindelse med eget udbud:

 • Vi har vognmændene med til at lave ruterne med afhentningstider ud fra de pakker, der er udbudt.

 • Eleverne hentes af taxa på hjemadressen og køres til den specialskole, som de er visiteret til.

 • Der vil dog kunne forekomme omskiftning af elever et fast aftalt sted, så elevernes køretid begrænses.

 • Vi har mulighed for at få et nyt barn med fra dag til dag på den faste tur, hvilket giver stor fleksibilitet og tryghed hos barnet.

 • Vi har selv mere nærkontakt til forældrene og kendskabet til barnets behov er ofte kendt.

 • Kørsel til aflastning m.v. som ikke kendes ved udbuddet, passes ind hvis det er muligt.

 • Tæt samarbejde med skolerne om hvilke elever der kan sluses over til kollektiv trafik.

Hvis Børn og Skoleudvalget vælger eget udbud, vil der kunne laves et EU-udbud gældende for 3 år.

Skolekørsel til specialkørsel:

Forbrug 2013 4.404.038 kr.
Budget 2014 4.359.777 kr.
Personalemæssige konsekvenser

Ingen umiddelbare konsekvenser. Uanset hvilken løsning der vælges, vil det kræve administrativ opgaver løst af kørselskoordinator.

Beslutning

Sagen taget af dagsordenen.

Til toppen


10. Placering af konfirmationsforberedelse fra skoleåret 2014-15 og frem


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og tage stilling til placering af konfirmationsforberedelse i skoleåret 2014-15 og frem på baggrund af skolereformen og ændret timetal for eleverne.

Sagsfremstilling

I forbindelse med skolereformen skal 7. klasses elever tilbydes 35 timers undervisning om ugen fordelt på hhv. fagopdelt undervisning og understøttende undervisning. 2 af timerne til understøttende undervisning udgør lektiecafe og faglig fordybelse og er frivilligt for eleverne frem til næste folketingsvalg.

En typisk skoleuge for en 7. klasses elev vil være placeret i tidsrummet fra kl. 8.00 - 15.00, 5 dage om ugen. Dog er der tale om en årsnorm, så den enkelte skole kan vælge at placere undervisningen tidligere nogle dage og senere andre dage.

I netop 7. årgang er der tradition for, at mange elever vælger at blive konfirmeret, og konfirmationsforberedelsen har igennem en årrække været placeret f.eks. først på dagen i tidsrummet fra kl. 8.00 - 9.30, - dog med lokale forskelle.

Det ligger fast i den nye folkeskolelov, at konfirmationsforberedelse ikke er en del af hverken den fagopdelte eller understøttende undervisning og derfor skal indregnes og placeres udover de 35 timers undervisning.

Placeringen af konfirmationsforberedelsen har været drøftet i skoleledergruppen på møde i januar 2014, hvor den generelle holdning var, at den bedste placering fremadrettet vil være umiddelbart efter skoletid om eftermiddagen.

Fagenheden for Børn og Kultur har i starten af februar drøftet placeringen af konfirmationsforberedelsen med repræsentanter fra folkekirken. Præsternes forslag er, at konfirmationsforberedelsen i efteråret 2014 placeres i morgentimerne som hidtil, og at der i foråret 2015 tilrettelægges nogle hele dage, hvor præsten i samarbejde med lærerene tilrettelægger undervisning, som både tilgodeser kravene til indhold i konfirmationsforberedelsen samt de faglige mål med undervisningen i eksempelvis historie.

Forslaget blev præsenteret for og drøftet af skoleledergruppen efterfølgende.

Lovgivningsmæssige rammer for placeringen af konfirmationsforberedelsen:

I bemærkningerne til folkeskoleloven gældende fra august 2014 står der vedr. konfirmationsforberedelse, at "konfirmationsforberedelsen så vidt muligt fortsat skal lægges inden for det tidsrum, som undervisningen normalt foregår i, hvilket er mellem ca. kl. 8.00 og 16.00.

Byrådet kan således ikke henvise konfirmationsforberedelsen til om aftenen eller til andre ugedage end dem, hvor almindelig undervisning finder sted".

Fagenheden for Børn og Kultur har kontaktet Undervisningsministeriet med henblik på ovenstående formulering, og ministeriet skriver, at tidsrummet kl. 8.00 - 16.00 "ikke er en absolut regel, og derfor kan tiden for konfirmationsforberedelse i et vist omfang godt placeres lidt senere end til kl. 16. Vurderingen heraf kan derfor alt efter lokale forhold være indtil et senere tidspunkt end lige præcis til kl. 16.00."

Hvis ikke der kan opnås enighed om placeringen af konfirmationsforberedelsen, er det kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om placeringen.

Fagenheden for Børn og Kulturs vurdering på baggrund af drøftelser med skoleledergruppen og repræsentanter fra folkekirken:
Det er fagenhedens vurdering og anbefaling, at konfirmationsforberedelsen på 7. årgang fra skoleåret 2014-15 og frem bør placeres i umiddelbar forlængelse af skoledagen. Det vil sige, at det nogle steder vil kunne foregå på skolen fra kl. 15 - 16.30, mens det andre steder eksempelvis ville kunne blive delt op på flere dage.

Argumenterne for ovenstående anbefaling skitseres her:

 1. Hvis konfirmationsforberedelsen placeres eksempelvis om formiddagen eller i øvrigt i tidsrummet kl. 8.00 - 15.00, vil det betyde, at eleverne på 7. årgang vil skulle indhente et tilsvarende antal undervisningstimer og dermed have en del dage, hvor undervisningen først slutter kl. 16.

 2. Ovennævnte vil give udfordringer i forhold til hjemtransporten af eleverne, da der kun er 2 hjemkørselstidspunkter om dagen.

 3. Det er Fagenheden for Børn og Kulturs vurdering, at udbyttet af den faglige undervisning - alt andet lige - er højere i tidsrummet fra kl. 8 - 15 end senere.

 4. Der er fremadrettet et stort fokus på øget teamsamarbejde generelt og specifikt i forbindelse med Projekt Udvikling I Fællesskaber. Hvis elevernes skoledag forlænges til eksempelvis kl. 16, vil det få den betydning, at de lærere, der er tilknyttet 7. årgang og skal undervise efter kl. 15 vil have vanskeligt ved at kunne deltage i teammøder og teamsamarbejde de pågældende dage.

 5. Forslaget om at placere konfirmationsforberedelse på hele dage i foråret 2015 i samarbejde med lærerne vil ikke kunne tilgodese kravet om både at tælle som konfirmationsforberedelse og undervisning i folkeskolen. Derfor vil også disse timer skulle læses på et andet tidspunkt og på den vis forlænge skoledagen for eleverne i 7. årgang.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, konfirmationsforberedelsen i skoleåret 2014-15 og frem placeres uden for den almindelige skoledag.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Udvalget besluttede, at konfirmationsforberedelsen placeres efter skoletid og så vidt muligt inden kl.16.

Steen Søgaard Petersen, Knud L. Pedersen og Line Vanggaard Pedersen ønsker konfirmationsforberedelsen placeret i morgentimerne.

Til toppen


11. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Der planlægges besøg på skolerne.

Til efterretning.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 23. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer