Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 19. august 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Alle mødt

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Punkt 9 behandles før punkt 7 og punkt 8.

Punkt 10 udsættes.

Til toppen


3. Udarbejdelse af afdækningskatalog for Børne- og Skoleudvalgets områder


Resume

Sagsforløb: BS

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med budget 2015 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2015, herunder også for overførselsudgifterne og de specialiserede områder.

Børne- og Skoleudvalget skal beslutte, hvilke besparelsesforslag, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 13. marts 2014 forslag til budgetprocedure for arbejdet med budget 2015.

I henhold til budgetproceduren skal der udover det igangsatte arbejde med forslag til strukturændringer også udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2015, herunder også for overførselsudgifterne og de specialiserede områder.

Arbejdet med forslag til strukturændringer og afdækningsforslag hænger tæt sammen. Det betyder, at såfremt der indenfor fagudvalgets område ikke arbejdes med større forslag til strukturændringer, at de vedtagne sparekrav i stedet skal findes via afdækningskataloger som kendt fra tidligere budgetår.

Med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer for kommunen, er der i budgetproceduren lagt op til, at der i 2015 skal spares 4% på serviceudgifterne. I forhold til årene 2016-2018 er det foreslået, at der opereres med yderligere årlige sparepuljer på 2%. Hermed kan der for hvert udvalgsområde udmeldes et samlet sparekrav for hvert år i de kommende 4 år.

I de enkelte fagudvalgs spareramme, tages højde for de områder som allerede har indarbejdet planer for langsigtet udmøntning af besparelser, det gælder følgende:

 • Flerårsaftalen på Handicap- og Psykiatriområdet

 • Aftale om digitalisering og velfærdsteknologi

 • Energibesparelser som følge af ESCO-projektet.

Samlet set betyder det følgende sparekrav pr. udvalgsområde:

Serviceudgifter Sparekrav
2015 2016 2017 2018
Økonomiudvalget 303.961 9.427 13.776 19.855 25.934
Børne- og Skoleudvalget 528.158 21.126 31.689 42.253 52.816
Fritids- og Kulturudvalget 56.558 2.262 3.393 4.525 5.656
Beskæftigelsesudvalget* 90.651 3.626 5.439 7.252 9.065
Ældreomsorgsudvalget 284.805 10.652 15.608 21.304 27.001
Social- og Sundhedsudvalget* 178.409 2.879 2.191 2.066 5.634
Miljø- og Teknikudvalget 61.458 2.458 3.687 4.917 6.146
I alt 1.504.000 52.432 75.784 102.171 132.251

* Der skal korrigeres for fordeling af flerårsaftalen mellem handicap- og psykiatriområdet og Ungecenteret.

Økonomiafdelingen foreslår at udvalget drøfter temaer, der skal indgå i fagudvalgets afdækningskatalog.

Børne- og Skoleudvalget, 6. maj 2014, pkt. 4:

Udvalget ønsker en gennemgang af de forskellige konti på udvalgets område.

Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. juni 2014:

Børne- og Skoleudvalget vil på mødet få fremlagt de ønskede oversigter over områdets forskellige konti.

Personalemæssige konsekvenser

Kendes ikke pt.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 3. juni 2014, pkt. 4:
Området gennemgået. Fagenheden for Børn og Kultur udarbejder på baggrund af de faldne bemærkninger afdækningskatalog for området.

Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 19. august 2014:

I henhold til Budgetproceduren for Budget 2015, skal fagudvalgene på møderne i august måned foretage en prioritering og vedtage, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, hvilke besparelsesforslag fra afdækningskataloger, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Beslutning

Udvalget prioriterer forslagene 1-5, 8, 10, 11, 12, 17, 18.

Knud Pedersen, Steen Søgaard og Line Vanggaard Pedersen og Lone Lex ønsker derudover, at der på anbringelsesområdet afdækkes 0,5 mio. kr.

Bilag

Til toppen


4. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 for Børne- og Skoleudvalget


Resume

Sagsforløb: BS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2014, der ud over skøn over udviklingen i budget 2014 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2015.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011, skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2015 på de forskellige politikområder.

Halvårsregnskabet viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

Serviceudgifter………………………. 16.864.000
Overførselsudgifter………………….. -10.658.000
Finansiering…………………………... -10.557.000
Netto mindreforbrug……………….. -4.351.000

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering

af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

På Børne- og Skoleudvalgets områder er de væsentligste ændringer siden Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2014:

 • Merudgift som følge af flere elever i friskoler 435.000 kr.

 • Mindreudgift som følge af lukning af Dronninglund Friskole vil først komme i 2015

 • Merudgift som følge af etablering af 4. klasse på Serritslev Skole162.000 kr.

 • Merudgift i forbindelse med afgang af lærere i den lukkede gruppe 572.000 kr.

 • Mindreudgift som følge af færre elever i efterskole 290.000 kr.

 • Merudgift som følge af flere elever på produktionsskole

 • Merudgift til forebyggende foranstaltninger 695.000 kr.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Forslag til korrektioner til basisbudget 2015 - Børne- og Skoleudvalget


Resume

Sagsforløb: BS

Økonomiafdelingen fremsender administrationens forslag til basisbudget for 2015.

Fagudvalgene skal tage stilling til, hvilke af korrektionerne der ønskes indarbejdet til 1. behandling af budgettet. Fagudvalgene kan ikke indarbejde alternative forslag til korrektioner, men har i stedet mulighed for at fremsende ønsker og særlige problemfelter til budgettet.

Sagsfremstilling

I følge principper for udarbejdelse af budget 2015 udarbejder Økonomiafdelingen forslag til øvrige korrektioner. Disse korrektioner behandles i fagudvalgene på møderne i august måned, hvor fagudvalgene skal indstille, hvilke af korrektionerne, der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Med henblik på at sikre et øget politisk ejerskab til ændringerne, er det besluttet, at korrektionerne får en meget grundig behandling efterfølgende i Økonomiudvalget, efter at disse har været behandlet i fagudvalget.

For at give et overblik over de ændringer, der foreslås indarbejdet, udarbejdes et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde.

Skemaet er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for 2015 i 2015-niveau, dvs. efter der er foretaget en løn- og prisregulering. Endvidere er udgangspunktet også allerede korrigeret for de ændringer, der blev vedtaget i overslagsårene i budget 2014 samt for evt. byrådsbeslutninger i første halvår af 2014 med økonomiske konsekvenser for 2015. Herudover indgår en sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne. Disse omplaceringer er samlet udgiftsneutrale for kommunen under ét, og der er således tale om nogle rent administrative omplaceringer, f.eks. fordeling af lønpuljer.

Herefter tillægges øvrige budgetkorrektioner. Det er disse korrektioner udvalget skal tage stilling til. Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå enten under

 1. Lovgivningsændringer,

 2. Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter,

 3. Ændrede forudsætninger, serviceudgifter,

 4. Ændrede forudsætninger, specialiserede socialområde.

Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema.

Fagudvalgenes forslag til korrektioner behandles i Økonomiudvalget den 27. august 2014, inden budgetforslaget sendes til første behandling.

Forretningsledelsen har endnu ikke behandlet forslag til korrektioner, og der kan derfor komme ændringer eller forslag til ændringer, inden samlet forslag fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, hvilke af de øvrige korrektioner, der anbefales indarbejdet til 1. behandling af budget 2015.

Beslutning

Udvalget ønsker de anførte korrektioner indarbejdet i budgettet.

Betinna Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Budget 2015 - Anlægsforslag til renovering/tilbygning af børnehaver


Resume

Sagsforløb: BS

Børne og Skoleudvalget orienteres om forslag til renovering/tilbygning til børnehaverne Grøftekanten i Øster Brønderslev, Klokkerholm Børnehave, Jerslev Børnehave på Samsøgade og Himmelblå i Dronninglund.

Sagsfremstilling

Afdeling Ejendomme og Service har foranlediget af Fagenheden Børn og Kultur udarbejdet forslag til renovering/tilbygning af Grøftekanten i Øster Brønderslev, Klokkerholm Børnehave, Jerslev Børnehave på Samsøgade og Himmelblå i Dronninglund.

Der er i byggesagsomkostninger ikke indregnet udgifter til ændrede driftsudgifter. Ligeldes er der ikke indregnet udgifter til ændret anvendelse af de bygninger, der fraflyttes samt udflytning fra de eksisterende bygninger.

Tidsperspektiv for den enkelte byggesag er vurderet ud fra opstart, når der foreligger en godkendelse til igangsætning.

Børne og Skoleudvalget orienteres om de nævnte anlægsforslag.

Beslutning

Til efterretning.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Nedlæggelse af Agersted Skole pr. august 2015


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet skal træffe beslutning om nedlæggelse af skolen efter ”Bekendtgørelse om proceduren ved en skolenedlæggelse”, herunder at skoledistriktet henlægges til enten Dronninglund Skoles eller Asaa Skoles distrikt. Derudover skal der tages stilling til forslag til tids- og handleplan for offentlig høring og indhentning af udtalelser fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Sagsfremstilling

Byrådet har på sit møde den 18. juni 2014 besluttet, at Agersted Skole nedlægges som selvstændig skole med virkning fra august 2015. Nedlæggelse er begrundet med et vigende elevantal i skolens distrikt samt behov for at optimere anvendelsen af ressourcerne på skoleområdet.

Agersted Skole har i skoleåret 2014/2015 et samlet elevantal på 0. – 6. klassetrin på 86 elever.

Af opgørelser fra folkeregistreret fremgår det, at der i de kommende 5 år vil være et relativt lavt antal skolesøgende børn i distriktet. Det vil på den baggrund være vanskeligt både økonomisk og fagligt at opretholde en bæredygtig drift af skolen.

Udviklingen i antallet af skolesøgende børn i Agersted Skoles skoledistrikt.

Årgang 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Antal børn 18 12 8 11 13 11

I forhold til de økonomiske konsekvenser for Brønderslev Kommune ved lukningen af Agersted Skole henvises til det vedlagte bilag, der blev fremlagt for Byrådet på mødet den 18. juni 2014.

I analyse af strukturscenarier fremgår det, at eleverne fra Agersted Skoles nuværende skoledistrikt vil kunne være på både Asaa Skole og Dronninglund Skole.

Fagenheden for Børn og Kultur anbefaler Byrådet:

 • At Agersted Skole nedlægges med virkning fra august 2015

 • At der træffes beslutning om at henlægge Agersted Skoles skoledistrikt til enten Asaa Skoles eller Dronninglund Skoles skoledistrikt med virkning fra 1. august 2015.

 • At der i relation til bekendtgørelsens anvisninger gennemføres en offentlig høring på minimum 8 uger.

 • At forslaget fremlægges til gennemsyn i Borgerservice i Brønderslev og Dronninglund

 • At forslaget annonceres i dagbladet Nordjyske og på kommunens hjemmeside

 • At der indhentes udtalelse fra skolebestyrelsen ved de berørte skoler

 • At det skitserede forslag til tids- og handleplan, herunder høringsperiode med frist for indsigelser mod forslaget, godkendes.

 • At behandlingen af forslaget gennemføres i 2014 efter følgende tidsplan:

19. august: 1. behandling i Børne- og Skoleudvalget

27. august: 1. behandling i Økonomiudvalget

3. september: 1. behandling i Byrådet

19. september: Sidste frist for offentliggørelse af forslaget med høring og

frister

14. november: Sidste frist for fremsendelse af forslaget til udtalelse i de

berørte skolebestyrelser

2. december: 2. behandling i Børne- og Skoleudvalget

10. december: 2. behandling i Økonomiudvalget

17. december: 2. behandling i Byrådet

Beslutning

Udvalget indstiller, at Agersted Skoles distrikt henlægges til Asaa Skoles distrikt og fremsender forslaget til godkendelse i Byrådet.

Bilag

Til toppen


8. Nedlæggelse af Serritslev Skole pr. august 2015


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet skal træffe beslutning om nedlæggelse af skolen efter ”Bekendtgørelse om proceduren ved en skolenedlæggelse”, herunder at skoledistriktet henlægges til Skolegades Skoles distrikt samt tids- og handleplan for offentlig høring og indhentning af udtalelser fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 18. juni 2014 besluttet, at Serritslev Skole nedlægges som selvstændig skole med virkning fra august 2015. Nedlæggelse er begrundet med et vigende elevantal i skolens distrikt samt behov for at optimere anvendelsen af ressourcerne på skoleområdet.

Serritslev Skole har i skoleåret 2014/2015 et samlet elevantal på 0. – 4. klassetrin på 71 elever. Af opgørelser fra folkeregisteret fremgår det, at der i de kommende 5 år vil være et fald i antallet af skolesøgende børn i skolens distrikt. Det vil på den baggrund være vanskeligt både økonomisk og fagligt at opretholde en bæredygtig drift af skolen.

Udviklingen i antallet af skolesøgende børn i Serritslev Skoles skoledistrikt.

Årgang 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Antal børn 23 15 14 9 20 5 7 (maj)

Der er tradition for, at et betragteligt antal forældre bosiddende i Serritslev Skoles distrikt vælger friskolen i Stenum i stedet for folkeskolen. Det kan derfor ikke forventes, at det i tabellen anførte antal børn samtidig er et udtryk for det elevantal, der vil kunne forventes på Serritslev Skole, hvis skolen opretholdes.

I forhold til de økonomiske konsekvenser for Brønderslev Kommune ved lukningen af Serritslev Skole henvises til vedlagte bilag, der blev fremlagt for Byrådet på mødet den 18. juni 2014.

Fagenheden for Børn og Kultur anbefaler Byrådet:

 • At Serritslev Skole nedlægges med virkning fra august 2015

 • At Serritslev Skoles skoledistrikt henlægges til Skolegades Skoles skoledistrikt med virkning fra 1. august 2015.

 • At der i relation til bekendtgørelsens anvisninger gennemføres en offentlig høring på minimum 8 uger.

 • At forslaget fremlægges til gennemsyn i Borgerservice i Brønderslev og Dronninglund

 • At forslaget annonceres i dagbladet Nordjyske og på kommunens hjemmeside

 • At der indhentes udtalelse fra skolebestyrelsen ved de berørte skoler

 • At det skitserede forslag til tids- og handleplan, herunder høringsperiode med frist for indsigelser mod forslaget, godkendes.

 • At behandlingen af forslaget gennemføres i 2014 efter følgende tidsplan:

19. august: 1. behandling i Børne- og Skoleudvalget

27. august: 1. behandling i Økonomiudvalget

3. september: 1. behandling i Byrådet

19. september: Sidste frist for offentliggørelse af forslaget med høring og

frister

14. november: Sidste frist for fremsendelse af forslaget til udtalelse i de

berørte skolebestyrelser

2. december: 2. behandling i Børne- og Skoleudvalget

10. december: 2. behandling i Økonomiudvalget

17. december: 2. behandling i Byrådet

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Strategiplan på skoleområdet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte forslag til strategiplan på skoleområdet i Brønderslev Kommune. Strategiplanen er udarbejdet i forbindelse med drøftelse af strukturændringer til budget 2015 og indeholder forslag til udvikling af skolevæsenet inden for især 3 delområder (styrkelse af skoledistrikterne, udvikling af overbygningerne samt arbejdet med inklusion).

Sagsfremstilling

Strategiplanen er udarbejdet på baggrund af Byrådets drøftelser og beslutninger til mødet den 18. juni 2014.

Strategiplanen har til formål at styrke det kommunale skolevæsen i Brønderslev Kommune ved fortsat at sikre en høj faglighed og kvalitet på de kommunale skoler og samtidig skabe stabilitet på undervisningsstederne i en periode under de nuværende kendte forudsætninger. Det sker med en opmærksomhed på udfordringen med faldende børnetal i de kommende år.

Strategiplanen skal derfor sætte retning på udviklingen af skoleområdet og gennem dialog og åbenhed sikre en høj grad af involvering for interessenterne på skoleområdet i Brønderslev Kommune.

Strategiplanen bygger på nogle af de tidligere drøftelser vedrørende strukturændringsforslag samt tidligere forslag til masterplan på skoleområdet. Strategiplanen har endvidere været drøftet i skoleledergruppen med henblik på at medtage deres input til de enkelte delelementer.

Strategiplanen indeholder pejlemærker og opmærksomhedspunkter på følgende 3 delområder:

 • Styrkelse af skoledistrikterne

 • Udvikling af overbygningen

 • Styrkelse af inklusionsindsatsen

Inden for hvert af områderne peges der på, hvilke retninger og opmærksomhedpunkter Fagenheden for Børn og Kultur ser.

Børne- og Skoleudvalget skal på mødet præsenteres for og drøfte forslag til strategiplan. Udvalget skal desuden drøfte tilrettelæggelse af den videre proces med behandling af strategiplanen, både i relation til inddragelse af bestyrelser, MED-udvalg samt den videre politiske proces.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Udvalget ønsker:

 • at pkt. 1 på side 7 omformuleres, og at punkterne 1 og 2 på side 8 slettes

 • at der arbejdes videre med Model 3 og mulighed for at oprette profil-klasser

 • at der på sigt kan arbejdes med en videre styrkelse af overbygningsstrukturen

 • at der arbejdes videre med mulige modeller for organisation og struktur for 10. klasse tilbuddet

Med disse tilføjelser fremsendes Strategiplanen til godkendelse i Byrådet.

Bilag

Til toppen


10. Etablering af landsbyordning i Asaa


Resume

Sagsforløb: BS

Børne og Skoleudvalget skal, på baggrund af tidligere godkendt proces- og tidsplan, tage stilling til etablering af samdrift mellem skole/SFO og børnehave i Asaa.

Sagsfremstilling

Det faldende børnetal i Asaa medfører, at der ikke fremover er børn nok til at kunne opretholde den nuværende struktur og drift i Asaa Børnehave og SFO-Rusen.

Indførelse af den nye skolereform i august 2014 og de deraf følgende ændrede åbningstider i SFO samt et forventet fald i antal SFO-børn, gør det muligt at ændre Rusen og dens faciliteter til SFO-børnene.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at der arbejdes frem mod en placering af

børnehavebørnene i nuværende SFO-Rusen, og at SFO-børnene fremover placeres i lokaler på skolen og i nuværende SFO-Rusen.

Der vil ved etablering af samdrift mellem børnehave og skole/SFO i Asaa være et overordnet formål at skabe en bedre og mere fleksibel udnyttelse af de tildelte ressourcer og dermed et bedre pædagogisk tilbud til børnene i Asaa.

Samdriften forventes bl.a. at bidrage til:

 • En mere sammenhængende pædagogisk indsats.

 • At skabe mere attraktive stillinger i børnehave- og SFO-delen.

 • At forbedre sammenhængskraften i lokalsamfundet.

 • At minimere ulemper ved svingende børnetal.

Høringssvarene fra både skole og børnehave støttede sagen med en opmærksomhed på etableringsomkostninger til fx hegn og flytning af materialer mv.

Der har været iværksat en proces for at afklare etableringsomkostningerne i forbindelse med etableringen af LBO, idet der må forventes udgifter til et sikkerhedshegn, flytning af legeredskaber, toiletforhold og andre almindelige flytteudgifter.

De samlede etableringsomkostninger vil blive fremlagt på Børne og Skoleudvalgets møde.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender samdriften mellem Skole/SFO´en og Børnehaven med virkning fra den 1. januar 2015.

Fagenheden forventer, at der på Børne- og Skoleudvalgs mødet den 9. september kan fremlægges et budgetforslag på anlægningsudgifterne.

Personalemæssige konsekvenser

Ledelsesstrukturen vil blive forandret, idet en samdriftsstruktur vil fordre én leder for det pædagogiske område.

Beslutning

Sagen udsat.

Bilag

Til toppen


11. Driftsoverenskomst med Hjallerup Børnehave


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til opsigelse af driftsoverenskomst med den selvejende institution Hjallerup Børnehave.

Sagsfremstilling

Med baggrund i det faldende børnetal i Hjallerup er der udarbejdet opgørelse over potentielle børn til børnehaverne i Hjallerup:

Potentielle børn i skoleåret 2014-2015 udgør 226.

Potentielle børn i skoleåret 2015-2016 udgør 209.

Potentielle børn i skoleåret 2016-2017 udgør 190.

Kapaciteten i Børnehaven Møllegården udgør max 120 børn og kapaciteten i Børnehuset Petra udgør max 60 børn. I alt 180 børn.

Det er forvaltningens vurdering, at efterspørgslen i skoleåret 2015 og 2016 kan imødekommes i Børnehaven Møllegården og Børnehuset Petra kombineret med etablering af en førskolegruppe i Hjallerup Skole.

I skoleåret 2016 – 2017 vurderes det at efterspørgslen vil kunne imødekommes i Børnehaven Møllegården og Børnehuset Petra, eventuelt kombineret med forlængelse af forløb i dagplejen.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at driftsoverenskomsten med den selvejende institution Hjallerup Børnehave opsiges med virkning fra den 1. august 2015.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Orientering om opstart af Familieiværksætterne - en god start sammen


Resume

Sagsforløb: SS/ BS

I forbindelse med Budgetforliget for 2014 blev der afsat 850.000 kr. til at etablere Familieiværksætterne – en god start som familie i Brønderslev Kommune. Tilbuddet etableres som et samarbejde mellem Fagenheden for Sundhed og Velfærd og Fagenheden for Børn og Kultur.

Første familiegruppe starter i uge 34.

Til orientering for Social- og Sundhedsudvalget samt Børne og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med familiegrupperne er at give alle førstegangsfødende i kommunen de bedst mulige forudsætninger for at lykkes som forældre. Alle får tilbudt et forløb, der kan styrke deres rolle som forældre og danne netværk med andre, der skal have deres første barn på samme tidspunkt.

Forløbet strækker sig fra 26. graviditetsuge og til barnet er 18 måneder. Forløbet strækker sig dermed over en periode på 21 måneder. Undervejs mødes familierne i alt 14 gange á 2 timer. Et hold består af ca. 10 familier, der sættes sammen ud fra deres terminsdato. Det, at familierne mødes i grupper og derigennem danner netværk med andre familier, er afgørende. Hensigten er at motivere forældrene til at hjælpe og trække på hinanden og dermed øge og forlænge effekten af den kommunale indsats.

I forløbet præsenteres familierne for et samlet program med en lang række temaer, der spænder lige fra fødselsforberedelse, barnets udvikling, ernæring og søvn, til gode parforhold, netværk, budgetlægning og jura. Det er alle temaer, der skal hjælpe dem til bedre kvalitet og tryghed i deres nye rolle som forældre. Familierne kommer til at møde en bred vifte af fagfolk, der alle vil give et kort oplæg inden for deres særlige område. Det vil blandt andet være en bankrådgiver, jurist, familiekonsulent, børneterapeut, tandplejer og talepædagog.

Det handler om familien som helhed - ikke kun om mor og barn. Familiekurset er for alle nye familier i kommunen. Familiegrupperne skal give dem viden og redskaber til at blive den bedste udgave af sig selv som familie.

Første familiegruppe starter i uge 34. Alle underviserne, eksterne såvel som interne er så godt som på plads. Der har været stor tilslutning fra det private erhvervsliv til projektet. Rekrutteringen til de første hold er skudt godt i gang. Der er blevet udarbejdet informationsmateriale, som er blevet sendt til alle de praktiserende læger, jordemødrene på Sygehus Vendsyssel og Aalborg Universitets Sygehus, Bibliotekerne og Borgerservice i såvel Brønderslev som Dronninglund.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget samt Børne og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni 2014, pkt. 9:

Til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Familiekurser vil betyde en ny måde at arbejde på i Sundhedsplejen og for familiekonsulenterne. Der vil i langt højere grad være behov for at koordinere indsatsen internt i kommunen, såvel som ud af kommunen. En del af arbejdet med familiekurserne vil ligge uden for det kommunale personales normale arbejdstid. Personalet, som bliver involveret i arbejdet med familiegrupperne, har alle været igennem et særligt tilrettelagt kursusforløb.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at det forventede mindreforbrug for perioden 1. januar til 18. august 2014 bruges til finansiering af den ekstra normeringen i forbindelse med udmøntningen af flerårsaftalen på Handicap- og Psykiatriområdet.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


13. Initiativgruppe bag projekt "Ny Skole i Serritslev" ønsker møde med Børne og Skoleudvalget


Resume

Sagsforløb: BS

Børne og Skoleudvalget skal tage stilling til henvendelse fra initiativgruppen for projekt "Ny skole i Serritslev".

Sagsfremstilling

Den forventede lukning af Serritslev Skole medfører en stor usikkerhed for bl.a. berørte forældre og børn for så vidt angår skole- og institutionsvalg fra medio 2015 - og ikke mindst byens øvrige borgere i forhold til fastholdelse af den igangværende udvikling.

En gruppe borgere i Serritslev har efter Byrådets beslutning den 18. juni 2014 besluttet at afklare muligheden for oprettelse af "Ny skole i Serritslev".

Initiativgruppen har sendt forespørgsel om møde med Børne og Skoleudvalget for at redegøre for projektets indhold, herunder aktuel status. Endvidere ønsker initiativgruppen at afdække muligheden for overdragelse af bygningerne, som i dag anvendes af Serritslev Skole samt Landsbyordning.

Børne og Skoleudvalget skal på baggrund af henvendelse tage stilling til eventuelt møde med initiativgruppen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Formand og næstformand aftaler møde, som afholdes på rådhuset i Brønderslev.

Bilag

Til toppen


14. Ophør af samarbejde om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)


Resume

Sagsforløb: FL/BE/BS/ØK/BY

Jammerbugt Kommune anmoder om udtrædelse af "UU Vendsyssel Øst Vest" pr. 1. januar 2015.

Anmodningen sker ud fra selskabets regler som fastsætter, at en kommune kan udtræde med et års varsel fra den 1. januar, medmindre de deltagende kommuner er enige om, at opløse selskabet med kortere frist.

Byrådet anmodes om at tage stilling til anmodningen.

Sagsfremstilling

UU er i dag organiseret i et selvstændigt selskab i samarbejde mellem Jammerbugt og Brønderslev Kommune under navnet "UU Vendsyssel Øst Vest". Der er tale om et selskab efter den kommunale styrelseslovs § 60.

Selskabet kan opløses i henhold til den kontrakt, der er indgået med en frist på et år gældende fra 1. januar, medmindre de deltagende kommuner er enige om at opløse selskabet med kortere frist.

Jammerbugt Kommune ønsker at opløse selskabet og hjemtage UU til Jammerbugt Kommune pr. 1. januar 2015.

Personalemæssige konsekvenser

Virksomhedsoverdragelsesloven vil gælde for medarbejderne ansat i UU.

Indstilling

Forretningsledelsen, 5. august 2014, pkt. 5:

Forretningsledelsen anbefaler at imødekomme Jammerbugts anmodning, såfremt

det kan ske inden for rammerne af loven om virksomhedsoverdragelse og uden yderligere økonomiske udgifter for nogle af kommunerne.

Beslutning

Forretningsledelsens anbefaling indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


15. Fremtidig organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FL/BS/BE/ØK/BY

Byrådet anmodes om at tage stilling til den fremtidige organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning er p.t. organiseret i et § 60 selskab mellem Jammerbugt og Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune ønsker at udtræde af samarbejdet.

I henhold til Brønderslev Kommunes styrelsesvedtægt er opgaven omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) placeret under Beskæftigelsesudvalget.

På Brønderslev Kommunes budget er der afsat 3.791.000 kr. til UU.

UU er p.t. organiseret således:

Lederen af UU varetager ledelsen af UU for både Jammerbugt og Brønderslev Kommune.

I Brønderslev Kommune sidder lederen af UU fysisk i UngeCentret på Maltvej sammen med 1 ungevejleder og 1 STU-vejleder. Herudover er der i Brønderslev Kommune 4,15 grundskolevejledere (hvoraf 0,55 stilling er vakant). Grundskolevejlederne er fysisk på skolerne.

Lederen refererer til Bestyrelsen for § 60 selskabet.

Forslag til fremtidig organisering:

Det foreslås,

 • at UU fortsat er forankret i Beskæftigelsesudvalget

 • at lederen af UU referer til lederen af UngeCentret

 • at lederen af UU fortsat har personaleledelsen i forhold til medarbejderne i UU

 • at lederen, ungevejlederen og STU-vejlederen fortsat er fysisk placeret i UngeCentret på Maltvej. Det kan oplyses, at den nuværende fysiske placering og samarbejdet med de øvrige medarbejdere, der arbejder med målgruppen i UngeCenret fungerer godt. Der er fokus på tiltag til unge, der ikke er igang med en uddannelse og de unge, der falder ud af uddannelsessystemet. P.t. er der også samarbejde omkring nye initiativer vedr. EGU (Erhvervsgrunduddannelsen) og STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)

 • at de vejledere, der varetager grundskolevejledningen fortsat møder på skolerne.

Lederen er p.t. ansat som fuldtidsleder af UU. Lederen vil fremover kun skulle dække én kommune og vil derfor skulle have tilført opgaver, der hidtil har været varetaget af vejlederne. Der er en vakant stilling i UU, hvilket gør det muligt, at få økonomien til at hænge sammen.

Opgaven omkring EGU er forankret på Produktionsskolen, men Produktionsskolen køber UU til at løse en del af opgaven, hvilket også giver UU flere midler.

Af budgetvejledningen 2015 fremgår: "at Erhvervsuddannelsesreformen medfører væsentlige besparelser på vejledningsområdet. Fremadrettet vil det som udgangspunkt kun være elever, som ikke vurderes uddannelsesparate, der vil modtage individuel gruppebaseret vejledning. Dertil kommer, at en automatisering af uddannelsesparathedsvurderingen vil medføre, at færre elever vurderes som ikke-uddannelsesparate. Endvidere medfører reformen en øget anvendelse af gruppebaseret vejledning frem for den dyre individuelle vejledning. Dertil kommer en række øvrige ændringer med kommunaløkonomiske konsekvenser."

For Brønderslev Kommunes vedkommende udgør denne besparelse340.000 kr. i 2015 stigende til 525.000 kr. fra 2017.

Dette skal drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2015.

Forretningsledelsen, 5. august 2014, pkt. 6:

Forslag til fremtidig organisering anbefales.

Det drøftes med skolelederne, om folkeskoleområdet har ønske om en evaluering af erfaringerne med UU.

Punktet sættes på som orienteringspunkt i de relevante Fag-MED og lokaludvalg

Medarbejderne ved UU har fremsendt høringssvar vedrørende den fremtidige organisering af UU. Høringssvar er vedhæftet.

Personalemæssige konsekvenser

Virksomhedsoverdragelsesloven gælder for medarbejderne ansat i UU.

Beslutning

Forslaget indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


16. Partnerskabsaftale mellem Brønderslev Kommune, Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College Aalborg


Resume

Sagsforløb: FL/BE/LBR/BY

Brønderslev Kommune, Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College Aalborg, har drøftet muligheden for at indgå i et forpligtende samarbejde om at sikre, at flere unge påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse. Parterne har udarbejdet et forslag til en forpligtende aftale.

Byrådet bedes tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal indgå en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College Aalborg.

Sagsfremstilling

Byrådet i Brønderslev Kommune vedtog på møde den 18. december 2013 en Udbudspolitik. Af

denne fremgår det, at Brønderslev Kommune vil indgå partnerskabsaftaler med henblik på at sikre flere uddannelses- og praktikpladser.

Fagenehden for Beskæftigelse har på baggrund heraf afholdt møder med Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College Aalborg, i forhold til at indgå en forpligtende partnerskabsaftale, der skal bidrage til, at flere unge påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse således at virksomhederne også i fremtiden kan får den kvalificerede arbejdskraft der er behov for. Resultatet af disse møder er medsendte udkast til samarbejdsaftale.

Parterne bag aftalen ønsker at etablere et forpligtende samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse, og at der som grundlag for dette tilvejebringes det nødvendige antal praktikpladser.

Alle de involverede parter spiller en rolle i forhold til at sikre, at flere gennemfører en

erhvervsfaglig uddannelse, så virksomhederne i Brønderslev Kommune er sikret kvalificeret

arbejdskraft i fremtiden.

Der er opstillet følgende overordnede målsætning for aftalen:

Alle unge bosiddende i Brønderslev Kommune under erhvervsuddannelse på EUC Nord og Tech College Aalborg indenfor bygge- og anlæg eller industrifagene, skal i et praktikforløb hos en virksomhed.

Hovedmålet understøttes af følgende konkrete målsætninger:

 • Tilmeldingen til erhvervsuddannelserne efter 9. klasse øges til 10 pct. af årgangen(fra det nuværende niveau på 5,7%)

 • Tilmeldingen til erhvervsuddannelserne efter 10. klasse øges til 50 pct. af årgangen(fra det nuværende niveau på 46%)

 • Andelen af unge mellem 18 og 24 på offentlig forsørgelse, som ikke har en uddannelse, skal nedbringes til 8% (fra nuværende 10%), samtidig skal andelen af unge der er i gang med en erhvervsuddannelse eller har gennemført en erhvervsuddannelse hæves til 35% (fra nuværende 33%).

Omdrejningspunktet for samarbejdet vil være en arbejdsgruppe, der består af repræsentanter fra aftaleparterne (herunder UU). Aftaleparterne mødes i arbejdsgruppen ca. 3 gange årligt. Ved møderne evalueres og følges der op på effekten af de igangsatte initiativer, og indsatsen tilrettes lokalt efter skønnet behov.

Det forslås, at partnerskabsaftalen indgås for en toårig periode fra 1.oktober 2014 til 1.oktober 2016. Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel. Der vil løbende blive afrapporteret om partnerskabets resultater til de relevante politiske fagudvalg og Det lokale Beskæftigelsesråd i Brønderslev Kommune.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Byrådet tager stilling til, om Brønderslev Kommune skal indgå en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College Aalborg.

Såfremt det godkendes, at der skal indgås en partnerskabsaftale bedes Byrådet tage stilling til, om LO skal indbydes til at deltage i arbejdsgruppen, med status som observatør.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Forretningsledelsen, 12. august 2014, pkt. 11:

Forretningsledelsen anbefaler aftalen.

Beskæftigelsesudvalget, 21. august 2014, pkt. 15:

Beslutning

Forslaget indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


17. Status, UngeCenter Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FL/BE/BS/SS/ØK/BY/LBR

Efter 6 mdrs. drift af UngeCenter Brønderslev har Fagenheden for Beskæftigelse udarbejdet en status på den første periode.

På forhånd har der været mange positive forventninger til det nye UngeCenter, men der har også været bekymringer.

Det første halve år af UngeCentrets levetid har i høj grad været præget af idriftsættelse. Alligevel oplever både medarbejdere og borgere allerede nu fordele ved det nye UngeCenter.

Byrådet anmodes om at tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

UngeCenter Brønderslev slog dørene op den 2. januar 2014. På dette tidspunkt var de endelige rammer for driften endnu ikke fuldt ud på plads. Derfor har det første halve år af UngeCentrets levetid været præget af idriftsættelse og udviklingstiltag herunder:

 • Indkøring af organisation samt sikring af teamkoordination og faglig ledelse

 • Forhandlinger med moderenhederne i forhold til revurderinger af de normeringer, som skulle overgå til UngeCentret

 • Indkøring af procedurer vedr. snitflader og samarbejdsrelationer til moderenheder og internt i UngeCentret

 • Udarbejdelse af kompetenceplaner

 • Endelig fastlæggelse af budget samt sikring af grundlag for budgetopfølgning

 • Oparbejdelse af kendskab til nye sagsstammer hos de enkelte medarbejdere

 • Oparbejdelse af kendskab til hinandens fagområder

 • Udvikling af ny fælles kultur med et forstærket fokus på de unges uddannelsesmuligheder

 • Udvikling af den tværfaglige ramme omkring arbejdet med sager herunder brug af tværfaglige ”konferencer”

 • Indkøring af visitationsudvalg vedr. STU og ved anbringelser af unge

 • Implementering af kontanthjælpsreform herunder en ny visitationsmodel for unge, der søger uddannelseshjælp

 • Udviklingstiltag på forskellige områder bl.a. vedr. STU, EGU, mentorbistand og andre leverandører

 • kortlægning af områder, hvor der er behov for yderligere udviklingstiltag

UngeCentrets erfaringer efter 6 mdrs. drift:

 • Der iværksættes hurtigt en indsats for de unge på tværs af fagområder

 • God dialog på tværs af fagområder

 • Bedre kendskab til hinandens fagområder

 • Afholdelse af tværfaglig ”konferencer”, som giver input til indsats og koordinering for de sager, som bringes op på mødet.

 • Nyt konstruktivt samarbejde om EGU og STU

 • De unge giver udtryk for tilfredshed

Pr. august 2014 er fundamentet i UngeCentret etableret til at arbejde hen imod de ønskede resultater under målsætningen om, at 95 % af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det kræver dog et fortsat fokus på sikring af den daglige drift samt implementering af udviklingstiltag.

Fagenheden for Beskæftigelse vil løbende følge op på udviklingen af antal ledige unge under 30 år gennem Beskæftigelsesplanen og den kvartalsvise budgetopfølgning.

Fagenheden for Beskæftigelses foreslår, at Byrådet tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 12. august 2014, pkt. 12:

Forretningsledelsen tager status til efterretning og anbefaler en ekstern evaluering af Unge-centeret medio 2015.

Beslutning

Status taget til efterretning.

Til toppen


18. Høring vedr. udkast til politisk sundhedsaftale 2015 - 2018


Resume

Sagsforløb: HAR, ÆR, BS, SS, ÆO, BE, ØK

Sundhedskoordinationsudvalget fremsender høringsudkast til den politiske sundhedsaftale med henblik på at modtage bemærkninger til, hvordan aftalen kan understøtte den politiske vision om: Et stærkt fælles sundhedsvæsen i Nordjylland understøtter og bidrager til, at nordjyske borgere sikres muligheder for at have et godt liv med mange gode leveår.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte den politiske sundhedsaftale og formulere bemærkninger til aftalen.

Sagsfremstilling

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en særdeles vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelsen og implementeringen af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som omfatter borgere med somatiske og/eller psykiske sygdomme, og som går på tværs af de to myndighedsområder: region og kommuner.

Der har det sidste halve år været tæt dialog mellem regionen og kommunerne om de politiske målsætninger. Der har været afholdt møde i KKR’s Sundhedspolitiske Dialogforum og Sundhedskoordinationsudvalgets formandskab har afholdt dialogmøde i de 4 kommunale klynger.

På baggrund heraf fremsender Sundhedskoordinationsudvalget høringsudkast til Den politiske sundhedsaftale med henblik på at få bemærkninger til, hvordan aftalen kan understøtte den politiske vision om at: ”Et stærkt fælles sundhedsvæsen i Nordjylland understøtter og bidrager til, at nordjyske borgere sikres muligheder for at have et godt liv med mange gode leveår.”

Den politiske sundhedsaftale er bygget op omkring fire overordnede pejlemærker:

 1. Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet

 2. Den sociale ulighed skal reduceres

 3. En lærende og respektfuld samarbejdskultur

 4. Sundhedstilbud på nye måder

Inden for hvert pejlemærke er der formuleret en række konkrete målsætninger, som skal fungere som et redskab til at sikre en løbende opfølgning og justering af indsatsen. Sundhedskoordinationsudvalget opfordrer i den forbindelse høringsparterne til at have særlig fokus på afsnittene ”Det vil vi opnå” og ”Vi har også aftalt”, og gerne fremsætte bud, der kan kvalificere dem yderligere.

Som led i sundhedsaftalen udarbejdes en administrativ aftale, der konkretiserer den politiske aftale. Den samlede Sundhedsaftale 2015-2018 forelægges Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet ultimo 2014, hvorefter den fremsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 31. januar 2015.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at den politiske sundhedsaftale drøftes og eventuelle bemærkninger sendes til Sundhed og Velfærd.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Til toppen


19. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling
 1. Planlægning af besøg på skoler og institutioner. Udvalget aflyste deres besøg den 23. juni 2014. Der skal planlægges besøg hos følgende skoler og institutioner:

  • Ny Børnehave, Brønderslev afdeling, Jyllandsgade og Midgård

  • Børnehaven Lærkereden

  • Børnehaven Sct. Georgsgården

  • Hedegårdsskolen

  • Dagplejens Gæstehus i Hedelundsgade

  • Skolegades Skole

  • Søndergades Skole

  • Børnehaven Fasanen

  • Børnehaven Kornumgård

  • Børnehaven Øster Brønderslev, afdeling Grøftekanten og Myretuen

  • Evt. Hegely

 1. Fastsættelse af dato for 2. møde i Det Fælles Rådgivende Organ for Skole og Dagtilbud.

 1. Referat fra 1. bygherremøde - Ny Børnehave i Brønderslev By.

Beslutning

Ad 1. Besøgene afvikles i forbindelse med de to næste møder i udvalget.

Ad 2. Fagenheden for Børn og Kultur finder en dato for mødet.

Ad 3. Formanden orienterede om, at der ingen politisk deltagelse er i byggeudvalget.

Bettina Nielsen var fræværende.

Bilag

Til toppen


20. Lukket punkt: Anbringelser juli og august 2014


Til toppen

Opdateret 23. september 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach