Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 2. december 2014
Lokale: Familiehuset Hegely, Hjallerup
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Peter H.S. Kristensen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Større bilag ønskes udsendt så tidligt som muligt.

Peter H.S. Kristensen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af ferieplan for skoleåret 2015-16


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal godkende forslag til ferieplan for skoleåret 2015-16.

Sagsfremstilling

Den 7. oktober sendte Børne- og Skoleudvalget forslag til ferieplan for skoleåret 2015-16 til høring i skolebestyrelserne med høringsfrist den 20. november 2014.

Der er i alt indkommet høringssvar fra 3 skolebestyrelser, der alle tager forslaget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget anmodes om, at godkende forslaget, som efterfølgende vil blive udsendt til skolerne og senere lagt på kommunens hjemmeside.

Ferieplanen for skoleåret 2015/16 kommer til at se således ud:

Sommerferie 2015:

Lørdag den 27. juni - søndag den 9. august

Efterårsferie:

lørdag den 10. oktober - søndag den 18. oktober

Juleferie:

Lørdag den 19. december -søndag den 3. januar

Vinterferie:

lørdag den 20. februar - søndag den 28. februar

Påskeferie:

lørdag den 19.marts - mandag den 28. marts

St. Bededag:

fredag den 22. april

Kr. Himmelfartsferie:

torsdag den 5. maj – søndag den 8. maj

Pinseferie:

lørdag den14. maj- mandag den 16. maj

Grundlovsdag:

søndag den 5. juni

Sommerferie 2016:

lørdag den 25. juni

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget den 7. oktober 2014:

Sendes til udtalelse.

Lars Bisgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Udarbejdelse af ferieplan skal ske i overensstemmelse med Styrelsesvedtægtens bestemmelser.

Peter H.S. Kristensen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


4. Mødekalender for 2015


Resume

Sagsforløb: BS

Byrådet har den 29. oktober 2014 godkendt mødekalender for 2015.

Mødekalenderen sendes til drøftelse og endelig godkendelse i Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling

Der er planlagt ét møde pr. måned i Børne- og Skoleudvalget. Mødedagen er fastsat til tirsdage, kl. 13.00 på Rådhuset i Brønderslev.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Af mødeplanen fremgår der to møder i oktober, hvilket er en fejl. Mødet den 1. oktober ændres til den 1. september 2015.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender mødeplan 2015 inklusiv ændring af møde fra 1. oktober til 1. september 2015.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Peter H.S. Kristensen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Evaluering af budgetproces


Resume

Sagsforløb: ØK/Fagudvalg

Børne- og Skoleudvalget anmodes om drøftelse af styrker og svagheder ved budgetprocessen for budget 2015, samt om tilbagemelding på en række spørgsmål vedrørende næste år proces.

Endvidere ønskes beslutning omkring den videre evalueringsproces.

Sagsfremstilling

I drøftelsen af styrker og svagheder ved årets budgetproces kunne følgende emner behandles: (men selvfølgelig også andre)

Tidligere i gang end normalt:

 • Oplevelsen af strategiseminar i marts
 • Erfaringerne med den 2 delte budgetfase, hvor principielle ændringer kunne besluttes før budgetvedtagelse

Fagudvalgenes budgetarbejde:

 • Hvilke erfaringer er der med, at udarbejdelsen af afdækningerne blev igangsat, således ”1. behandlingen” kunne ske før sommerferien
 • Hvordan opleves arbejdet med prioritering af afdækningsforslagene i udvalget
 • Hvorledes blev forslag til korrektioner til basisbudget (det tekniske budget) behandlet og drøftet i udvalget

Hørings- og inddragelsesproces:

 • Hvorledes opleves høringsprocessen omkring de strukturelle ændringsforslag før sommerferien
 • Hvorledes var hørings- og inddragelsesprocessen omkring det øvrige budget materiale
 • Oplevelse af effekten og indholdet af bruger–og borgermøde i Brønderslevhallen

Budgetmateriale:

 • Vurdering af indhold og kvalitet af ”Afdækningskatalog”
 • Vurdering af indhold og kvalitet ”Budgetmateriale med bemærkninger”, som udgjorde det tekniske basisbudget
 • Vurdering af indhold og kvalitet af ”Spørgsmål – svar”
 • Hvilken værdi har det, at forvaltningen gennemgår budgetmaterialet og budgetudfordringen på de politiske gruppemøder forud for budgetseminar

Budgetseminarer

 • Hvorledes vurderes det, at ”Økonomiudvalget + 2” starter forhandling på baggrund af forslag fra borgmester om formiddagen inden resten af Byrådet møder ind om eftermiddagen
 • Vurdering af fordelingen mellem gruppemøder, plenum og ”Økonomiudvalget + 2”
 • Vurdering af tidspunkt og sted for seminaret

Spørgsmål til næste års proces:

Fordele og ulemper ved en tidligere udarbejdelse og behandling af Afdækningskatalog, f.eks. udarbejdelse i vinter/forår og udvalgsbehandling i forbindelse med 1. budgetopfølgning?

 • Strategiseminar i april 2015
  • Forslag til temaer/emner på seminaret?
  • Hvilke principielle ”beslutninger”/sigtepunkter kunne med fordel afklares på strategiseminar?
 • Kunne det være en fordel med flere løbende temamøder om budget?
 • Er der erfaringer fra dette års proces, som er meget vigtige at indarbejde i fremtidig proces?

Den videre evalueringsproces

Kommunaldirektør og Stabschef foreslår,

 • at fagudvalgene anmodes om behandling af evalueringen på møderne i december.
 • at Økonomiudvalget præsenteres for et forslag til proces, der indarbejder signalerne fra evalueringen af dette års proces på januar mødet i 2015
Personale

Ingen.

Økonomi

Intet.

Indstilling

Økonomiudvalget, 12. november 2014, pkt. 4:

Drøftet.

Procesforslag godkendt.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget har følgende bemærkninger:

Strategiseminaret opleves positivt og givende.

Den todelte budgetfase virker godt.

En tidlig start på budgetfasen fremmer processen.

Udarbejdelse af afdækninger før sommerferien fungerer godt.

Udvalgets arbejde med prioriteringer opleves positivt.

Hørings- og inddragelsesfasen opleves positivt.

Afdækningsmaterialet findes godt dækkende.

Udvalget efterlyser større sammenhæng mellem strategiseminar, udvalgenes prioriteringer og de efterfølgende budgetdrøftelser og opnåede resultater på budgetseminaret.

Udvalget ønsker, at fagudvalgenefår mulighed for at fremlægge prioriteringerne for Byrådet. Enten på et temamøde eller på budgetseminaret.

Udvalget ønsker en mere åben dialog på budgetseminaret.

Peter H.S. Kristensen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


6. Nedlæggelse af Serritslev Skole pr. 1. august 2015


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget skal efter end høringsperiode indstille til Byrådets godkendelse, at Serritslev Skole nedlægges pr. 1. august 2015 samt at skoledistriktet overgår til Skolegades Skoles distrikt pr. samme dato.

Sagsfremstilling

Den 3. september 2014 besluttede Byrådet, at Serritslev Skole skal nedlægges med virkning fra 1. august 2015 samt at skoledistriktet pr. samme dato overgår til Skolegades Skoles distrikt.

Nedlæggelse er begrundet med et vigende elevantal i skolens distrikt samt behov for at optimere anvendelsen af ressourcerne på skoleområdet.

Serritslev Skole har i skoleåret 2014/2015 et samlet elevantal på 0. – 4. klassetrin på 71 elever. Af opgørelser fra folkeregisteret fremgår det, at der i de kommende 5 år vil være et fald i antallet af skolesøgende børn i skolens distrikt. Det vil på den baggrund være vanskeligt både økonomisk og fagligt at opretholde en bæredygtig drift af skolen.

Udviklingen i antallet af skolesøgende børn i Serritslev Skoles skoledistrikt.

Årgang

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Antal børn

23

15

14

9

20

5

7 (maj)

Der er tradition for, at et betragteligt antal forældre bosiddende i Serritslev Skoles distrikt vælger friskolen i Stenum i stedet for folkeskolen. Det kan derfor ikke forventes, at det i tabellen anførte antal børn samtidig er et udtryk for det elevantal, der vil kunne forventes på Serritslev Skole, hvis skolen opretholdes.

I forhold til de økonomiske konsekvenser for Brønderslev Kommune ved lukningen af Serritslev Skole henvises til vedlagte bilag, der blev fremlagt for Byrådet på mødet den 18. juni 2014.

Udtalelser fra skolebestyrelsen og offentligheden:

Jf. bekendtgørelsen om skolenedlæggelser har der siden Byrådets behandling af sagen i september været en offentlig høring. Der er i den forbindelse indkommet ét høringssvar fra den fælles skolebestyrelse på Serritslev og Skolegades Skoler. Der er ikke kommet yderligere høringssvar.

Skolebestyrelsen giver i sit høringssvar udtryk for, at det er ærgerligt, at skolen står til lukning. Samtidig giver de udtryk for, at de forstår nødvendigheden af, at der bliver truffet beslutninger, der bidrager til at forbedre økonomien. De gør endvidere opmærksom på, at lukningen skal foregå på en hensigtsmæssig og ordentlig måde af hensyn til både elever, ansatte og forældre. Endvidere påpeger de behovet for, at der bliver taget højde for de transportmæssige udfordringer ved hjælp af en god busforbindelse.

Fagenheden for Børn og Kultur er opmærksomme på transportbehovet.

Personale

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at der i samarbejde med de faglige organisationer arbejdes på at sikre en god og gennemsigtig proces i forhold til håndtering af personaledelen vedrørende lukningen af skolen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Byrådet, at Serritslev Skole nedlægges pr. 1. august 2015, og at skoledistriktet overgår til Skolegades Skoles skoledistrikt.

Peter H.S. Kristensen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Nedlæggelse af Agersted Skole pr. 1. august 2015


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget skal efter endt høringsperiode indstillet til Byrådets godkendelse, at Agersted Skole skal nedlægges pr. 1. august 2015 samt at distriktet overgår til Asaa Skoles distrikt.

Sagsfremstilling

Den 3. september 2014 besluttede Byrådet, at Agersted Skole nedlægges som selvstændig skole med virkning fra 1. august 2015, samt at skoledistriktet overgår til Asaa Skoles distrikt.

Nedlæggelse er begrundet med et vigende elevantal i skolens distrikt samt behov for at optimere anvendelsen af ressourcerne på skoleområdet.

Agersted Skole har i skoleåret 2014/2015 et samlet elevantal på 0. – 6. klassetrin på 86 elever.

Af opgørelser fra folkeregistreret fremgår det, at der i de kommende 5 år vil være et relativt lavt antal skolesøgende børn i distriktet. Det vil på den baggrund være vanskeligt både økonomisk og fagligt at opretholde en bæredygtig drift af skolen.

Udviklingen i antallet af skolesøgende børn i Agersted Skoles skoledistrikt.

Årgang

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Antal børn

18

12

8

11

13

11

I forhold til de økonomiske konsekvenser for Brønderslev Kommune ved lukningen af Agersted Skole henvises til det vedlagte bilag, der blev fremlagt for Byrådet på mødet den 18. juni 2014.

Udtalelser fra bestyrelsen og offentligheden

Jf. bekendtgørelsen om skolenedlæggelser har der siden Byrådets behandling af sagen i september været en offentlig høring. Der er i den forbindelse indkommet en indsigelse fra en gruppe, der kalder sig "gruppen til bevarelse af Agersted Skole", som består af 9 borgere og fra skolebestyrelsen på Agersted og Asaa Skoler. Derudover er der ikke kommet yderligere høringssvar.

Fagenheden for Børn og Kultur har udarbejdet et bilag med bemærkninger til indsigelsen fra gruppen til bevarelse af Agersted Skole.

Personale

Fagenheden før Børn og Kultur kan oplyse, at der i samarbejde med de faglige organisationer arbejdes på at sikre en god og gennemsigtig proces i forhold til håndtering af lukningen af skolen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Byrådet, at Agersted Skole nedlægges pr. 1. august 2015, og at skoledistriktet overgår til Asaa Skoles skoledistrikt.

Peter H.S. Kristensen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Godkendelse af styrelsesvedtægt på skoleområdet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget skal på baggrund af modtagne udtalelser fra bestyrelserne drøfte styrelsesvedtægt for kommunens skolevæsen og sende den til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Jævnfør folkeskolelovens § 41 skal Byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. De beslutninger, som Byrådet har truffet vedrørende skolestrukturen m.v., optages i et bilag jf. § 41, stk. 3.

Der er udarbejdet forslag til revideret styrelsesvedtægt samt bilag på baggrund af dels ændret lovgivning på skoleområdet samt de lokale politiske beslutninger, der er truffet forud for implementering af folkeskolereformen. Forslaget til revideret styrelsesvedtægt samt bilag til styrelsesvedtægt har været sendt til udtalelse i skolebestyrelserne.

Udtalelser fra skolebestyrelserne:

Der er indkommet udtalelse fra 6 skolebestyrelser, hvoraf de 3 har udtalt, at de tager styrelsesvedtægten og bilag til efterretning uden bemærkninger. De resterende tager også forslaget til efterretning, men har nogle enkelte spørgsmål og/eller kommentarer, som i hovedtræk skitseres nedenfor.

En enkelt af bestyrelserne har givet udtryk for, at de fortsat ønsker at blive hørt i forhold til de elementer, der er beskrevet i bilaget til styrelsesvedtægten. Dette er Fagenheden for Børn og Kultur opmærksom på. Lovgivningen fastlægger endvidere, hvilke forhold, bestyrelserne skal afgive udtalelser på.

Samme bestyrelse spørger ind til, hvorvidt målsætningerne for folkeskolenskal med i styrelsesvedtægten. Der er i bilaget til styrelsesvedtægten henvist til henholdsvis den sammenhængende børnepolitik, visionen for folkeskoleområdet samt de skolepolitiske mål for inklusion. De gældende skolepolitiske målsætninger er vedtaget tilbage i 2009, og det forventes, at der i løbet af 2015 vil blive vedtaget nogle nye. Når de nye bliver vedtaget, vil det være oplagt at inddrage disse i bilaget til styrelsesvedtægten, som bliver opdateret på kommunens hjemmeside.

En anden skolebestyrelse spørger ind til, hvad formålet er med at have oprettet det Fælles Rådgivende Organ. Dette er uddybet kort i den vedlagte version.

En tredje bestyrelse gør bl.a. opmærksom på, at den ændrede lovgivning fra 2012 vedr. specialundervisningsområdet bør indarbejdes i bilaget til styrelsesvedtægt. Dette er sket i den vedlagte version.

Med udgangspunkt i ovennævnte udtalelser og rettelser i styrelsesvedtægt samt bilag til styrelsesvedtægt, anmodes Byrådet om at godkende forslag styrelsesvedtægt samt bilag hertil.

Efter godkendelse i Byrådet lægges begge dele på kommunens hjemmeside.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 4. november 2014, pkt. 8:

Udsat.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Beslutning

Forslaget til styrelsesvedtægt indstilles godkendt af Byrådet.

Peter H.S. Kristensen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Frokostordninger i daginstitutioner


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY


Børne- og Skoleudvalget orienteres om resultat af høringsperiode vedrørende muligheden for frokostordning i daginstitutioner.

Samtlige forældrebestyrelser i daginstitutionerne har i løbet af november måned 2014, meddelt at de fravælger frokostordning.

Sagsfremstilling

Ifølge Dagtilbudsloven skal alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner have et sundt frokostmåltid alle hverdage. Hvert andet år har forældrebestyrelsen mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid.

Børne og Skoleudvalget godkendte på møde den 7. oktober 2014, at sende valg af frokostordninger til høring i daginstitutionerne ud fra følgende tidsplan:

 • Brønderslev Kommune forelægger beslutningsgrundlag med takster for samtlige forældrebestyrelser den 8. oktober 2014.
 • Svarfrist for fravalg af frokostmåltid den 14. november 2014
 • Orientering om resultat november/december 2014
  • MED-udvalg den 27. november 2014
  • Børne- og Skoleudvalget den 2. december 2014
  • Økonomiudvalget den 10. december 2014
  • Byrådet den 17. december 2014.
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale - 1. kvartal 2015
 • Udbud af frokostordning og valg af leverandør(er) – 2. kvartal 2015.

Takst/forældrebetaling for kommunal tilrettelagt frokostordning er beregnet til 516 kr. pr. måned i 11 måneder.

Takst/forældrebetaling for forældrearrangeret frokostordning vil maksimalt udgøre 516 kr. pr. måned i 11 måneder.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Kortlægningsresultater 2014 og Fælles fokusområder for 2015


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om rapport indeholdende kortlægningsresultater for projekt "Udvikling i Fællesskaber".

Sagsfremstilling

Projekt "Udvikling i Fællesskaber" er etableret for at skabe en vellykket omstilling til inklusion og for at sikre trivsel, udvikling og læring for alle kommunens børn. For at lykkes med en øget omstilling til inklusion har Brønderslev Kommune lagt vægt på, at fremadrettede udviklingstiltag baseres på baggrund af to baselinerapporter. Således giver de to rapporter Brønderslev Kommune bedre mulighed for i højere grad at målrette arbejdet med at kvalificere inklusionsindsatsen.

I samarbejde med Ministeriets Læringskonsulenter gennemførte Brønderslev Kommune i efteråret 2013 en analyse blandt kommunens ledere og medarbejdere. Målet var at stille skarpt på de udfordringer, de decentrale ledere og medarbejdere oplever i forhold til kommunens inklusionsindsats. Et særligt fokusområde i denne analyse var samarbejdet på tværs af faggrupper og institutioner. Resultatet af analysen fremgår af ’Statusanalyse på inklusionsindsatsen i Brønderslev Kommune’. Resultaterne foreligger på kommuneniveau.

Tilsvarende har Brønderslev Kommune i samarbejde med LSP, Aalborg Universitet også i december 2013 gennemført en kortlægning af kommunens dagtilbud og skoler. Ud over ledere og medarbejdere har også børn/elever og forældre deltaget i undersøgelsen.

Kortlægningens resultater er samlet i rapporten "Kortlægningsundersøgelse i Brønderslev Kommune" og afdækker lærings- og trivselsresultater, påviser sammenhænge mellem pædagogiske indsatser og læringsresultater samt giver anbefalinger til, hvordan der effektfuldt kan iværksættes en vedvarende udvikling, der forbedrer elevernes læring og trivsel. Rapporten er vedhæftet som bilag til orientering for Børne- og Skoleudvalget.

Kortlægningsresultaterne foreligger på to niveauer; et institutionsniveau og et kommuneniveau. Det betyder, at det enkelte dagtilbud / den enkelte skole har sine egne konkrete resultater for deres institution. Disse resultater skal kvalificere udviklingstiltag lokalt. Men kortlægningen omfatter endvidere et samlet resultat for hhv. Dagtilbudsområde og Skoleområde. Disse resultater giver mulighed for at udpege fælles fokusområder på tværs af dagtilbud og skoler, som kan understøtte en fælles pædagogisk platform og styrke den sammenhængende indsats.

Resultater – Statusanalyse og Kortlægning T1

Overordnet set kan resultaterne af de to undersøgelser opsummeres i følgende punkter:

 • Få lærere oplever, at de lykkes med inklusionsopgaven
 • Svagt fælles sprog
 • Forskellige fortællinger mellem dagtilbud og skole
 • Forskellige fortællinger mellem ledelse og medarbejdere
 • Store forskelle mellem forskellige institutioner (skoler og dagtilbud)
 • Børnene er kun i nogen grad en del af børnefællesskabet
 • Forholdsvis lave forventninger til børn i vanskeligheders faglighed
 • Meget lidt tværfagligt samarbejde om børnene både horisontalt og vertikalt (tillid mellem professioner)
 • Dialogen mellem fagenheden og de decentrale ledelser kan optimeres
 • Systematisere og udvikle den løbende refleksion og sparring på det daglige pædagogiske arbejde
 • Oplevelse af manglende kompetencer i forhold til inklusionsarbejdet

Projektgruppe, direktør og chefer gennemførte den 6. oktober 2014 et seminar, hvor de nøje gennemgik og bearbejdede resultaterne. På denne baggrund er der udpeget følgende 7 fælles fokusområder:

 1. Pædagogisk ledelse
 1. Etablering af en central, tværfaglig konsulentenhed
 1. Overgange - dagtilbud og skoler
 1. Forventningsafstemning - sprog og adfærd
 1. Børneperspektivet ind i den pædagogiske praksis
 1. Nye veje i samarbejdet mellem almenområdet og specialområdet
 1. Strategi for øget forældresamarbejde i forhold til inklusionsarbejdet

Fokusområderne er målrettet forskellige målgrupper - ledere, medarbejdere, fagenhed og forældre, - og Projektgruppen arbejder i øjeblikket med at planlægge forløbet af hvert enkelt fokusområde.

Fagenheden for Børn og Kulturforeslår, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag indeholdende kortlægningsresultater eftersendes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker løbende at blive orienteret om udviklingen i projektet.

Peter H.S. Kristensen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Kortlægning af indsatserne i Forebyggelsespakkerne


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/MT/BE/ÆO/BS/FK

Forretningsledelsen godkendte på mødet den 2. september 2014, at der igangsættes en kortlægningsproces af kommunens indsatser inden for forebyggelsespakkernes temaer.

Sagen sendes til orientering i udvalgene.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har udgivet en række forebyggelsespakker indenfor temaerne: Fysisk aktivitet, tobak, alkohol, mental sundhed, hygiejne, indeklima i skoler, seksuel sundhed, solbeskyttelse, mad og måltider, overvægt og stoffer.

Pakkerne indeholder faglige anbefalinger til en kommunal sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Pakkerne er udarbejdet særskilt for hver risikofaktor, dels for at skabe overblik over fakta og anbefalinger, og dels for at tilgodese beskrivelsen af specifikke metoder og erfaringer inden for hvert tema. Pakkernes anbefalinger retter sig mod raske såvel som syge borgere i kommunen.

Formålet med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker er at bidrage til at styrke folkesundheden gennem en kommunal forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats af høj faglig kvalitet. Pakkerne vurderes at udgøre den sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats, der kan give en positiv udvikling i danskernes sundhed. Sundhedsstyrelsens udmelding er, at den mest effektive forebyggelsesindsats, kommunen kan opnå, er ved at beskæftige sig med indholdet af alle forebyggelsespakkerne.

Udover pakkerne, som beskriver anbefalinger og indsatser inden for hvert tema, har Sundhedsstyrelsen til brug for medarbejdere med borgerkontakt samt deres ledere udarbejdet fem målgruppespecifikke oversigter. Oversigterne samler de anbefalinger, som direkte relaterer sig til arbejdet med borgerne. De fem oversigter omhandler målgrupperne spæd- og småbørn, skolebørn, unge, voksne og ældre borgere. Samlet set giver forebyggelsespakkerne og de målgruppespecifikke oversigter Brønderslev Kommune et redskab til at kvalitetssikre både eksisterende og nye indsatser.

Kortlægningen skal gøre det synligt hvor kommunen allerede har iværksat gode initiativer, som påvirker folkesundheden i en positiv retning, og hvor der med fordel kan sættes ind med nye tiltag. Når kortlægningen er udarbejdet, fremsendes den til drøftelse i alle de politiske udvalg.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at udvalget tager sagen til efterretning

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


12. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling
 • Sidste frist for tilmelding til Børn og Unge Topmøde er den 12. december 2014.
 • Forældrebestyrelsen for Børnehaven Kornumgård har sendt ønske om, at blive en aldersintegreret institution til udvalgsformand Lone Birkmose Lex.
Beslutning

Taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 11. december 2014
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach