Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 13. januar 2015
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Bilag med budget til pkt. 7 udleveret.

Punkt 8 tages af dagsorden.

Til toppen


3. Anvendelse af bygninger efter skolelukninger


Resume

Sagsforløb: BS/ØK

I forbindelse med lukning af skolerne og landsbyordningerne i Serritslev og Agersted bliver der flere bygninger ledige.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om bygningerne skal anvendes til andet kommunalt formål eller udbydes til salg.

Sagsfremstilling

I forbindelse med lukning af skolerne og landsbyordningerne i Serritslev og Agersted bliver der flere bygninger ledige.

I Serritslev er der skolen med et bebygget areal på 2.073 m2, og to bygninger der anvendes af Landsbyordningen med et samlet areal på 256 m2 og 240 m2. Matriklen hvor bygningerne ligger anvendes også af idrætsforeningen.

I Agersted er der skolen med et bebygget areal på 1.772 m2, og Landsbyordningen med et bebygget areal på 807 m2. Skolen ligger på en selvstændig matrikel på 6.430 m2. Landsbyordningen deler matriklen med idrætsforeningen.

I de to lokalområder arbejdes der på at oprette en friskole.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget drøfter om:

  • bygningerne skal anvendes til andet kommunalt formål?
  • bygningerne skal overdrages til de eventuelle to lokale friskoler og eventuelt til hvilket beløb?
  • bygningerne skal udbydes til salg i offentligt udbud?
Personale

Ingen.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget er lokalemæssigt udfordret med hensyn til forbedrede fysiske rammer for Heldagsskolen og i forhold til tilgangen af både børn i relation til flygtningekvoten og asylbørn.

Udvalget peger i den forbindelse ikke nødvendigvis på, at de nævnte bygninger indgår i løsningen af denne udfordring.

Udvalget gør opmærksom på, at udvalget arbejder med en vedtaget strategiplan for hele folkeskoleområdet. I den forbindelse er det fremtidige lokalebehov endnu ikke opgjort.

Line Vanggaard Pedersen anbefaler, at bygningerne afhændes.

Til toppen


4. Godkendelse af plan for inddragelsesproces i relation til strategiplanen på skoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og tage stilling til indhold i plan for inddragelsesproces vedrørende strategiplan på skoleområdet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 7. oktober 2014 den overordnede tidsplan for arbejdet med strategiplanen på skoleområdet. I henhold til den overordnede tidsplan har Fagenheden for Børn og Kultur udarbejdet en plan for inddragelsesprocessen i foråret 2015.

Der planlægges stormøde tirsdag den 10. marts 2015, hvor forskellige interessenter bliver inviteret til en dialog omkring strategiplanen.

Planen for inddragelsesproces lægger op til, at Børne- og Skoleudvalget sender strategiplanen i høring i skolebestyrelser, lokale MED-udvalg samt Fag-MED i perioden fra den 13. januar 2015 til den 10. februar 2015 med henblik på at få input til:

  • Hvad er vigtigt at få klarlagt og drøftet inden eller på stormødet i marts?
  • Hvad er skolebestyrelsernes og MED-udvalgenes umiddelbare tanker om henholdsvis fordele og opmærksomhedspunkter ved strategiplanen?

Fagenheden for Børn og Kultur vil på baggrund af input i høringssvarene tilrettelægge stormødet den 10. marts 2015.

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at godkende konkretiseringen af inddragelsesprocessen og sende strategiplanen i høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Tilpasses efter udvalgets bemærkninger.

Godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Nyt projekt med undervisning af de ældste modtage- og asylbørn


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om samarbejdsprojekt mellem Skolegades Skole og Ungdomsskolen vedrørende undervisning af de ældste modtage- og asylbørn.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om et samarbejdsprojekt mellem Skolegades Skole og Ungdomsskolen vedrørende undervisning af de ældste modtage- og asylbørn.

Vedlagte bilag indeholder foreløbig beskrivelse af projektet. Der er en igangværende dialog mellem bl.a. Fagenheden for Børn og Kultur, Ungdomsskolen og Skolegades Skole om detaljerne i udmøntningen af projektet.

Formålet med projektet er bl.a. at eleverne udvikler og styrker deres faglige, sproglige, sociale og personlige kompetencer samt bliver afklaret i forhold til videre uddannelsesforløb.

Tilbuddet finansieres inden for Børne- og Skoleudvalgets egne rammer og de midler, der tildeles til undervisning af asylbørn.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Integrationsindsatsen for flygtningebørn i Brønderslev By


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal med baggrund i beslutning om at lukke Børnehaven Rømersvej tage stilling til, hvor integrationsindsatsen skal varetages fra den 1. august 2015.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har med baggrund i det faldende børnetal besluttet, at nedlægge Børnehaven Rømersvej med virkning fra den 1. august 2015. Børnehaven Rømersvej varetager en vigtig integrationsindsats for flygtningebørn der skal i børnehave. Integrationsindsatsen kan fra den 1. august 2015 varetages i én eller to udvalgte børnehaver eller varetages i alle fem børnehaver.

Børne og Skoleudvalget anmodes om at tage stilling til hvor integrationsindsatsen skal varetages fra den 1. august 2015.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker, at integrationsopgaven løses i alle dagtilbud, og at indsatsen tilpasses det enkelte barns behov.

Der etableres et beredskab for børn med specielle behov.

Indsatsen følges løbende for vurdering af behovet for at etablere beredskabet på en lokalitet.

Til toppen


7. Godkendelse af budget 2015 - VRC Intern skole


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal godkende VRCs interne skoles (Vendsyssel Rådgivnings Center) budget for 2015, herunder godkendelse af undervisningstaksten.

Sagsfremstilling

VRCs interne skole har indsendt budget for 2015, herunder takst til godkendelse.

Takst pr. dag: 774 kr. Der er regnet med 12 elever.

Taksten er beregnet på baggrund af et samlet budget på 3.249.120 kr., der fordeler sig på følgende måde:

  • Lønudgifter: 2.511.600 kr.
  • Ejendomsudgifter: 390.720 kr.
  • Øvrige udgifter: 346.800 kr.

Det forudsættes, at budgetrammen som helhed overholdes. Der skal desuden finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke kan overskrides, og at lønudgifterne ikke kan overskrides.

Det oplyses at taksten i 2014 var 759 kr. pr. dag.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender budgettet og taksten for 2015.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


8. Inventar til Sundhedshus


Resume

Sagsforløb: BK, SS, ØK, BY

Byrådet besluttede ved budgetforlig for 2015 at afsætte 1.000.000 kr. på budgettet for 2015 til indkøb af inventar og træningsudstyr til det kommende Sundhedshus.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et nyt budget for indkøb af inventar og træningsudstyr til det Sundhedshuset. Der har været fokus på i så høj grad som muligt at genanvende det udstyr og inventar, der allerede findes. Der er tillige beskåret yderligere i indkøb af inventar.

Samlet set beløber udgifterne til træningsudstyr, inventar og IT sig til nu til 1.355.292 kr.

Byrådet bedes godkende frigivelse af de 1.000.000 kr. til inventar, IT og træningsudstyr til Sundhedshuset, som er afsat på budget 2015 samt godkende anvendelse af 255.292 kr. fra Sundhedsområdets ramme og 100.000 fra Sundhedsplejens ramme for 2015.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 2. april 2014 præsenterede Fagenheden udvalget for et samlet budget på indkøb på 1.878.375 kr. Udvalget ønskede, at eksisterende inventar og træningsredskaber i størst mulig omfang blev genanvendt.

Det bemærkes, at der i det oprindelige budget for etablering af Sundhedshus ikke er indregnet udgifter til inventar og IT.

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 10. september 2014 behandlede udvalget et revideret budget, med omprioriteret genanvendelse frem for ny-indkøb, hvor der er muligt. Her besluttede Social- og Sundhedsudvalget at sende sagen over til budgetdrøftelserne for 2015.

Byrådet besluttede som led i budget 2015 at afsætte 1.000.000 kr. til indkøb af inventar, maskiner mv. til Sundhedshuset.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremlægger derfor endnu et revideret budget, hvor der er foretaget beskæring i indkøb, og hvor der er fundet overskydende midler fra hele sundhedsområdet til supplerende finansiering.

Oprindeligt budget

Nyt budget med en højere grad af genanvendelse.

1. reduktion

2. reduktion

Nyt budget med reduktion af indkøb

Maskiner

665.950 kr.

483.400 kr.

-182.550 kr.

- 65.000 kr.

418.400 kr.

Diverse

45.500 kr.

42.500 kr.

-3.000 kr.

42.500 kr.

Redskaber

126.125 kr.

100.092 kr.

-26.033 kr.

100.092 kr.

Opsætning

Ikke medtaget

30.000 kr.

+30.000 kr.

30.000 kr.

Trænings-udstyr i alt

837.575 kr.

655.992 kr.

-181.583 kr.

-65.000 kr.

590.992 kr.

Inventar

i alt

1.040.800 kr.

689.400 kr.

-351.400 kr.

-213.000 kr.

476.400 kr.

IT-udstyr

Ikke medtaget

302.900 kr.

+302.900 kr.

-15.000 kr.

287.900 kr.

Samlet budget til indkøb

1.878.375 kr.

1.648.292 kr.

-230.083 kr.

-293.000 kr.

1.355.292 kr.

Fagenheden har tidligere gennem skærpet fokus på genanvendelse reduceret behovet for ny indkøb med 532.983 kr. Fagenheden har ved anden gennemgang af budgettet reduceret ønskerne til indkøb af inventar og træningsudstyr med yderligere 278.000 kr.

Det betyder, at udgifterne til udstyr og inventar beløber sig til ca. 1 mio. kr. Dertil kommer udgifter til IT-udstyr.

Budgettet indeholder udgifter til IT-udstyr på 302.900 kr., som ikke var med i det oprindelige budget. Udgifterne til IT-udstyr er ved anden gennemgang blevet reduceret med 15.000 kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har ved gennemgang af økonomien på sundhedsområdet fundet 200.000 kr. i overskud på Tandplejens budget fra 2014, som foreslås overført til køb af IT-udstyr til Sundhedshuset. Da Sundhedsplejen også er en del af det kommende Sundhedshus er det aftalt at der findes 100.000 kr. inden for Sundhedsplejens budget, som ligeledes overføres til indkøb af IT-udstyr.

Det samlede budget for indkøb af træningsudstyr, inventar og IT er på 1.355.292 kr. De resterende ca. 55.000 kr. forventes fundet inden for sundhedsområdets budget.

Sagen fremlægges nu, da indkøb af inventar er nært forestående, i og med en certificeringsordning DGNB, som byggeriet er omfattet af, kræver, at inventar skal være leveret og afdunstet 3 uger inden ibrugtagning.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender frigivelse af 1.000.000 kr. på budget 2015 til indkøb af inventar, IT og træningsudstyr. Det indstilles at restfinansieringen på 355.292 fordeles med 200.000 på Tandplejens område og 55.000 på Sundhedsområdets budget samt 100.000 på Sundhedsplejens område i 2015.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte restfinansiering for så vidt angår Sundhedsplejens område i 2015.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Udvalget besluttede at tage sagen af dagsorden.

Til toppen


9. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

LSP (Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis) samarbejde med bl.a. COK om Mærsk projekt.

Om henvendelse fra forældre i Voerså.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen

Opdateret 14. januar 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer