Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 3. februar 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Bettina Nielsen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


3. Udarbejdelse af afdækningskatalog for Børne- og Skoleudvalgets område


Resume

Sagsforløb: BS

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2016 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2016.

Børne - og Skoleudvalget skal drøfte forslag til områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2016.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede sparemål for 2016 fastsættes i første omgang til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2015 viser sig budgetskred, således at det samlede resultat for Budget 2015 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsættelse besparelser allerede i 2015.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v. henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2016”, der er vedlagt som bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Personale

Kendes ikke endnu.

Beslutning

Budgetoplægget drøftet. Fagenheden udarbejder materiale til arbejdet med den videre proces.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Fordeling af 2-kulturelle elevers placering


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte fordeling af de 2-kulturelle elevers placering på kommunernes skoler.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har efter mødet den 13. januar 2015 tilkendegivet et ønske om, at få en status på Skolegade Skoles arbejde med modtage- og asylklasserne.

I første halvår af 2013 blev der efter aftale med Brovst Asylcenter indgået aftale om oprettelse af 3 klasser. Elevtallet i skoleåret 2013/14 var på 57 elever, og pr. 12. december 2014 er der 102 elever indskrevet, og der tilkendegives en forventet forøgelse af elever med 36 nye asylbørn.

Den oplyste tilgang af elever i de 2-kulturelle klasser har indflydelse på lokalesituationen, hvorfor der er igangsat en drøftelse mellem Skolegade Skole, Brovst Asylcenter og forvaltningen. Skolegade Skole har pt. ikke yderligere lokaler der kan inddrages til modtage - og asylklasser.

Eleverne skal som udgangspunkt opdeles i entydige modtage- og asylklasser. Optimalt bør eleverne fordeles på flere skoler, især af hensyn til integration. Integrationen får vanskelige vilkår med antallet af modtage- og asylelever, selv efter overflytning af de ældste elever til ungdomsskolen.

Skolegade Skole har ca. 18% elever med anden etnisk baggrund i de almindelige klasser. Totalt set er over 1/3 af elevmassen pt. af anden etnisk oprindelse.

Skolegade Skole vil i de kommende skoleår opleve, at udslusning af elever kan blive klasseudløsende på flere årgange. Den akutte lokale situation og fødselstallets udvikling i skoledistriktet, gør at der forventes lokalemæssige problemer.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter fordelingen af de 2-kulturelle elevers placering på skolerne i kommunen.

Beslutning

Udvalget anbefaler, at der koordineres mellem boligplacering, tilbud om dagtilbudsplads og skolegang.

Udvalget anbefaler, at der skelnes mellem asylansøgere og kvoteflygtninge i denne proces.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at drøfte og tage stilling til ansøgning til pulje om mere pædagogisk personale i dagtilbud.

Sagsfremstilling

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har udmeldt en pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud for 2015 og 2016.

Puljen er på 250 mio. kr. Af ansøgningsbetingelserne fremgår det, at kommunerne vedansøgning forpligter sig til at anvende midlerne til pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne kan anvendes til mere pædagogisk personale i både daginstitutioner og dagplejen. I dagplejen kan midlerne bl.a. målrettes bedre vikardækning og øget pædagogisk sparring.

Brønderslev Kommunes andel udgør 1,568 mio. kr. i både 2015 og 2016.

Kommunerne kan ansøge om midler fra puljen gennem tilskudsportalen, hvor der også kan findes diverse informationer om ansøgningsprocedure:https://tilskudsportal.sm.dk/Sider/paedagog2015.aspx

Ansøgningsfristen er onsdag den 18. februar 2015, kl. 12.

Dagtilbudschefen har udarbejdet notat på baggrund af forslag fra dagtilbudslederne. Notatet fremlægges på MED-udvalg mandag, den 2. februar 2015, bemærkninger fra MED-udvalg vil forelægge til mødet.

FOA- Nordjylland har fremsendt forslag til anvendelse af midlerne - vedlægges som bilag.

Beslutning

FagMed for Børn og Kultur anbefaler, at midlerne søges hjem og fordeles forholdsvis til institutionerne med henblik på en øget indsats i arbejdet med ”Udvikling i Fællesskaber”.

Udvalget godkender FagMeds forslag som grundlag for ansøgningen.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling
  • Skolebestyrelsen for Agersted og Asaa skoler har fremsendt brev vedrørende etablering af Landsbyordning i Asaa.
Beslutning
  • Der sendes svar til skolebestyrelsen for Agersted og Asaa skoler.
  • Udvalgets møde den 3. marts starter kl. 12.00.

Til efterretning.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 4. februar 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach