Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 14. april 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


3. Mulige scenarier for nye skoledistrikter i relation til Strategiplanen for skoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og træffe beslutning om, hvilke scenarier for fremtidige skoledistrikter, der skal arbejdes videre med samt godkende forslag til revideret tidsplan.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Byrådets godkendelse af strategiplanen på skoleområdet, har der været afholdt dialogmøde den 10. marts 2015 med forskellige repræsentanter fra skoleområdet og øvrige interessenter. Derudover blev der den 9. marts 2015 afholdt møde med elevrepræsentanter, hvor fokus var en styrkelse af undervisningen i overbygningen. På baggrund af input fra disse møder, anmodes Børne- og Skoleudvalget om at behandle følgende underemner:

1. Udvælgelse af skoledistriktsscenarier:

Hvilke skoledistriktsscenarier skal fagenheden arbejde videre med inden det endelige forslag til ny skolestruktur, med virkning fra august 2016, sendes til politisk behandling og høring?

2. Fremtidig overbygningsstruktur:

Hvilke scenarier skal der arbejdes videre med i relation til en fremtidig overbygningsstruktur?

3. Inklusionsindsats:

Drøftelse af den fremtidige ressourcemodel til understøttelse af arbejdet med at styrkeinklusionsindsatsen lokalt på skolerne.

4. Revideret tidsplan:

Godkendelse af en revideret tidsplan der fremskønner den endelige beslutning for gennemførelsen af strategiplanen for skoleområdet.

I bilag 1 findes en sammenfatning af de input, der kom frem på dialogmødet d. 10. marts. Der kom mange input, og det er vanskeligt at tegne et fælles billede af synspunkterne. Der blev stillet en del spørgsmål til forskellige forhold, som fremadrettet vil blive medtænkt i forhold til implementering af en ny struktur.

1. Fremtidige skoledistrikter:

På dialogmødet kom det frem, at der ønskes en bæredygtighed nu og på sigt – både i et økonomisk, logistisk, organisatorisk og pædagogisk perspektiv. Der er fokus på at tænke nye muligheder og forholde sig konstruktivt til bosætningsproblematikken og transportudfordringerne. Desuden var der et ønske om meningsfuld organisering – både med hensyn til klasseoptimering, faglig og social interaktion på alle niveauer samt funktionelle it-løsninger. Der var i høj grad fokus på at skabe det bedst mulige uddannelsestilbud for børn og unge i Brønderslev Kommune.

På baggrund af den aktuelle drøftelse har fagenheden udarbejdet forskellige scenarier til fremtidige skoledistrikter.

Der peges på, at følgende parametre kan og bør indtænkes i overvejelserne vedr. fremtidige distrikter:

1. De geografiske områder (herunder transportforhold)

2. At størrelserne på de nye skoledistrikter er forholdsvis ens (bærdygtighed)

3. At der udpeges en hovedskole i hvert af de nye distrikter.

4. Opmærksomhed på de nuværende forbindelser mellem skolerne – ”hvor tager eleverne deres overbygning” i den nuværende skolestruktur.

I bilag 2 findes de seneste forventede elevtal på de kommunale skoler til skoleåret 2015-16. Disse tal danner baggrund for beregninger af det samlede elevtal i de nye foreslåede distrikter.

På baggrund af de opstillede parametre er der udarbejdet følgende scenarier til den videre behandling.

Distriktsnavn

Scenarie

Hovedskole

Skoledistrikter

Antal elever

Dronninglund

1

Dronninglund skole

DR, AS (inkl. tidligere Agersted)

887

Hjallerup

2

Hjallerup Skole

HJ, KH, FL

1063

Brønderslev Øst

3

Skolegades Skole

SK, TO, ØB (inkl. tidligere Serritslev)

991

Brønderslev Vest

4

Hedegårdsskolen

HE, TH, SØ

1403

Brønderslev Nord

5

Hedegårdsskolen

HE, TH, TO (inkl. tidligere Serritslev)

1228

Brønderslev Syd

Brønderslev Syd

6 A

6 B

Skolegades Skole

Søndergades Skole

SK, SØ, ØB

SØ, SK, ØB

1166

1166

Der kan udarbejdes scenarier på tværs af de opstillede forslag.

Formålet med strategiplanen er at styrke folkeskoleområdet i Brønderslev Kommune. Derfor er der i materialet ikke lagt op til beregninger af potentielle økonomiske rationaler, fx gennem klasseoptimeringer eller andre optimeringer af eksempelvis administrative funktioner. Det er endvidere fagenhedens vurdering, at det inden for overskuelig fremtid, på trods af et samlet elevtalsfald, vil være vanskeligt at undvære nogle af de tilbageværende undervisningssteder. Dog vil det være muligt at undersøge, hvorvidt antallet af klasser på de enkelte årgange vil kunne reduceres i nogle af distrikterne. Men det fremtidige børnetal peger på en markant nedgang, og derfor bør skoledistrikterne etableres således, at området på den bedst mulige måde kan imødekomme den fremtidige børnetalsudvikling.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- Skoleudvalget tager stilling til, hvilke scenarier der skal arbejdes videre med forud for udarbejdelsen af det endelige forslag til ny skolestruktur.

2. Udvikling af overbygningsstrukturen

Dialogen vedr. udvikling af overbygningsstrukturen peger i retning af et ønske om at styrke overbygningen – både i et pædagogisk, organisatorisk og logistisk perspektiv. Der er fokus på at tænke nye samarbejdsmuligheder med ungdomsuddannelserne og forholde sig konstruktivt til transportudfordringerne. Dialogen bærer præg af en interesse for en styrkelse af brobygningen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse.

Overbygningsstrukturen i Brønderslev by er et centralt omdrejningspunkt i forhold til etableringen af nye distrikter. Fagenheden kan identificere to mulige modeller på baggrund af de aktuelle drøftelser og input:

 1. En samlet overbygningsskole i Brønderslev by.

Hvis der skal arbejdes videre med denne del, vil det bl.a. kræve investeringer i faglokaler på den valgte overbygningsskole. Det vil ligeledes betyde en del i relation til trafiksikkerhedsforanstaltninger i Brønderslev By, da flere yngre elever vil skulle færdes længere til og fra skole.

 1. Overbygningerne samles (med tiden) på en skole i hvert af de nye distrikter i takt med at lokalekapaciteten tillader det. Der arbejdes i hvert distrikt med at udvikle en tydelig profil for overbygningen.

Der var på dialogmødet stor interesse for profil-overbygningsklasser. Der vil være mulighed for at give skolebestyrelserne mulighed for selv at træffe beslutning om, hvilke profiler skolen bør have repræsenteret i deres distrikt. På baggrund af inputtene fra dialogmødet virker det ikke realistisk at udarbejde en model, hvor eleverne skal træffe valg på tværs af distrikterne. Men alle elever kan jf. gældende lovgivning benytte sig af det frie skolevalg.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- Skoleudvalget tage stilling til, hvilken overbygningsmodel der skal arbejdes videre med i processen.

3. En styrkelse af inklusionsindsatsen gennem arbejdet med udvikling i fællesskaber

Dialogen vedr. inklusion og organisering af kommunes specialtilbud peger i retning af et ønske om øget kommunikation, samarbejde og vidensdeling – både i forhold til almenskolen, forældrene, tværfaglige samarbejdspartnere og forvaltning. Der er fokus på at tænke nye muligheder i forhold til ressourcetildeling og samarbejdet med almenområdet. Dialogen bærer ligeledes præg af en interesse for reorganisering og nytænkning af enkeltintegration og specialtilbud i Brønderslev Kommune. Endvidere er der et ønske om at samarbejde med Heldagsskolen med henblik på anbringelsesforebyggende tiltag.

Arbejdet med ”Udvikling i Fællesskaber” er i tråd med skolereformens hensigter om en styrkelse af læringsmiljøerne for alle elever i folkeskolen. Alle pædagogiske team på skolerne har gennemført kompetenceforløbene (PA-analyse), og der er fokus på den videre proces - blandt andet med at skabe tid og rum til de nødvendige didaktiske og pædagogiske drøftelser.

I samarbejde med skolerne er der fortsat fokus på at styrke læringsmiljøerne, således der er plads til elevernes mangfoldighed og forskellige læringsforløb – også for de elever, der umiddelbart udfordrer de eksisterende rammer. Men de lokale pædagogiske indsatser bør understøttes af en højere grad af decentralisering af de økonomiske ressourcer, således der bliver fokus på læringsprogressionen.
En anden væsentlig faktor i denne inklusionsproces er uddannelsen af læringsmiljøvejledere, der iværksættes med virkning fra skoleåret 15/16. Dermed arbejdes der målrettet med at opfylde et af de politiske fastsatte, kvalitative mål i inklusionsindsatsen i forhold til, at det pædagogiske personale har kvalificeret vejledning og rådgivning fra skolens ressourcecenter og fra kommunens PPR i forhold til egen praksis, elevernes læring og læringsmiljøet.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til, om den nuværende ressourcetildelingsmodel med 45 % til elevtakster og 55 % til klassetakster skal ændres ved implementering af en ny struktur med større skoledistrikter. Det er fagenhedens forslag, at:

 • der udarbejdes en ny ressourcetildelingsmodel, hvor ressourcerne følger eleven. Dermed vil visitationsprocessen blive decentral, og en eventuelt visitering til et specialundervisningstilbud i kommunen vil skulle finansieres af skolens egne midler
 • den nuværende ressourcemodel bliver ændret til en 100 % elevtakst model. Herunder decentraliseres midlerne, der er allokeret til enkeltintegration ud på skolerne
 • der bør ske en afklaring af Heldagsskolen: Enten fastholdes den som en selvstændig enhed i en tæt samarbejdsrelation til familieafdelingen eller også tilknyttes den til en af skolerne rent fysisk og organisatorisk

4. Revideret tidsplan for gennemførelsen af strategiplanen for skoleområdet

På dialogmødet kom der mange spørgsmål til afklaring i forhold til de praktiske forhold. Det forventes, at der er et stort behov for, at den administrative proces får rum og tid til afklaring af de forskellige praktiske og principelle forhold. En del af disse spørgsmål kan naturligvis kalde på en politisk afgørelse. Derfor anbefales det, at processen vedr. implementering af strategiplanen fremskønnes, således fagenheden i højere grad kan understøtte en konstruktiv proces gennem inddragelse af både bestyrelser og MED-systemet.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til revideret tidsplan, som fremgår af bilag 3. I denne tidsplan er der lagt op til, at Byrådet den 16. september 2015 træffer den endelige beslutning om ny skolestruktur med virkning fra den 1. august 2016.

Skolechef Carsten Otte deltager i drøftelsen af dette punkt.

Beslutning

Vedr.1. Skoledistrikter

Udvalget besluttede, at der skal etableres 4 skoledistrikter, men ønsker, at fordele og ulemper i de beskrevne distrikter 3, 4, 5, 6a og 6 b beskrives nærmere. Materialet ønskes udarbejdet til udvalgets møde i juni.

Vedr. 2 Overbygningsstruktur

Udvalget ønsker fordele og ulemper ved en overbygningsskole i Brønderslev by beskrevet.

Vedr. 3. Styrkelse af inklusionsindsatsen

Udvalget ønsker fordele og ulemper ved de foreslåede modeller beskrevet nærmere.

Vedr. 4. Revideret tidsplan

Forslaget godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Undervisning af asylklasser


Resume

Sagsforløb: IR/BS/ØK

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til frigivelse af midler til kapacitetsudvidelse på Søndergade Skole.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. februar 2015 har Fagenheden for Børn og Kultur arbejdet videre med 2 strategier i forhold til at imødekomme udfordringerne på Skolegades Skole.

Det udarbejdede notat peger på nogle aktuelle udfordringer i den aktuelle organisering af undervisningsopgaven på det 2-kulturelle område. Vedhæftede notat indeholder et fokus på både modtager- og asylområdet.

Der arbejdes på skoleområdet på to udfordringer omkring Skolegades Skole:

 • Kapacitetsproblemer/mangel på lokaler
 • Andelen af integrationselever i almen området

Fagenheden for Børn og Kultur ser et akut behov for at øge kapaciteten i Brønderslev by, idet andelen af både modtager- og asylelever forudses at være stigende. Det anbefales, at lokalerne i kælderen på Søndergades Skole renoveres, så asylklasserne fra august kan blive undervist på Søndergades Skole. Det er væsentligt, at processen vedrørende etablering af lokalerne igangsættes tidsnok til at lokalerne allerede fra starten af skoleåret 2015/16 vil være anvendelige til formålet.

Afdelingen Ejendomme og Service har udarbejdet overslag vedrørende renovering af 4 lokaler med tilhørende gangarealer til brug for skoleklasser i kælderen i fløj D. Udgiften for bygningsrenoveringen er beregnet til 685.000 kr.

Der er ikke krav om udgravning langs facader, hvorfor der ikke er medtaget udgifter hertil. Lokalerne udstyres med inventar, herunder skolemøbler, tavler mm. fra de skoler, som nedlægges pr. 1. august 2015.

Kapacitetsudvidelsen finansieres indenfor den fastsatte takst for asylelever.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår at, Børne- og Skoleudvalget tager stilling til frigivelse af midler til kapacitetsudvidelse på Søndergade Skole.

Skolechef Carsten Otte deltager i drøftelsen af dette punkt.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at Brønderslev Kommune opnår en indtægt pr. asylelev på 65.700 kr. pr. år for undervisning. I 2014 beløb denne indtægt sig til 1.932.480 kr, heraf blev der afholdt udgifter til løn og drift. Indtægten for 2015 kendes ikke, men det forventes at indtægten i år vil blive højere, idet der forventes at komme flere asylbørn. Med det foreslåede anlægsprojekt, vil en stor del af indtægten i 2015 blive anvendt hertil.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Kvalitetsoplysninger på dagtilbud


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om "Faglige Kvalitetsoplysninger 2015".

Sagsfremstilling

Regeringen og KL blev i økonomiaftalen for 2010 enige om at dokumentere oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud. Det betyder, at kommunerne hvert andet år skal offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet.

De faglige kvalitetsoplysninger kan tjene flere formål. Blandt andet kan de give såvel politikere og ledelse som forældre og institutionspersonale et sammenfattende billede af og status på det pædagogiske arbejde i kommunens dagtilbud. Samtidig vil oplysningerne kunne danne baggrund for at fastlægge indsatsområder og fokuspunkter for den kommende periode.

Rapport nr. 3 vedrørende faglige kvalitetsoplysninger foreligger nu til politisk behandling.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at de faglige kvalitetsoplysninger - dagtilbud 2015 tages til efterretning.

Dagtilbudschef Jørn Godsk deltager i orienteringen om dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget ønsker rapporten oversendt til Byrådet til orientering.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Politiske mål på Dagtilbudsområdet 2015-17


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til nye politiske mål 2015-2017 på Dagtilbuds-området.

Sagsfremstilling

Med baggrund i beslutning i Børne- og Skoleudvalget har dagtilbudsområdet i perioden 2012 - 2014 arbejdet med følgende to politiske mål:

 • Børn i fællesskaber
 • Sprog og sprogstimulering

Institutionerne er sideløbende startet op med udvikling og indsatser i forhold til de fire mål i "Udvikling i fællesskaber":

 • At der er etableret en fælles pædagogisk platform for arbejdet med inklusion på tværs af skoler, dagtilbud og PPR
 • At dagtilbud og skoler er kendetegnet ved en inkluderende kultur, hvor den fælles platform afspejles i medarbejdernes sprog og adfærd
 • At alle dagtilbud og skoler har fleksible og inkluderende læringsmiljøer, hvor børn og unge opnår optimal læring og trivsel
 • At alle dagtilbud og skoler inddrager forældrene i udviklingen af inkluderende fællesskaber

For yderligere uddybning af de fire mål henvises til projektets blog: http://udviklingifaellesskaber.dk og beskrivelse fra Faglige kvalitetsoplysninger 2015, side 10-11.

De fire mål er en naturlig forlængelse af arbejdet med "Børn i fællesskaber" og er et stort indsatsområde både i Fagenheden for Børn og Kultur samt ude i de enkelte dagtilbud. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, hvis de fire projektmål også er de politiske mål for de kommende tre år.

Fagenheden for Børn og Kulturforeslår,at de nye politiske mål bliver de fire mål fra projekt "Udvikling i Fællesskaber".

Dagtilbudschef Jørn Godsk deltager i drøftelsen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


7. Planlægning af møde i det Fælles Rådgivende Organ


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til møde i Fælles Rådgivende Organ for Skoler og Dagtilbud.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at møderne holdes onsdag den 10. juni 2015 efter følgende plan:

Fælles Rådgivende organ for SKOLER: kl. 16.00 - 18.00

Fælles Rådgivende organ for DAGTILBUD: kl. 19.00 - 21.00

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


8. Team Varige Spor


Resume

Sagsforløb: BE/BS/ØK/BY

Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, om forslaget til indsats, som beskrevet i projektet ”Varige Spor”, skal indstilles godkendt af Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015 under emnet ”Udsatte børn og unge”, at der skal arbejdes med ”- en planlagt iværksat indsats på udvalgt belastet lokalområde”.

Fagenheden for Børn og Kultur har i relation til Byrådets beslutning udarbejdet projekt ”Varige Spor”.

I rapporten ’Analyse og udvikling på det specialiserede børn- og ungeområde i Brønderslev Kommune’ beskrives følgende: ”Det anbefales at styrke og udvide myndighedsfunktionen, således at rådgiveren har mulighed for at arbejde både bredere og dybere med problematikker og muligheder i forhold til barnet/den unge og familien. Der hentes her inspiration fra Sveriges-modellen ved at indsatsen bliver mere fremskudt, tidsintensiv og tovholderbaseret og med større delegation af ansvar og kompetence til rådgivere. Myndighedens mere fremskudte funktion betyder, at rådgiver også har ansvar for samspillet med de almene tilbud og det civile og nære netværk omkring barnet/den unge.”

Med baggrund i analysen af det specialiserede børn- og ungeområde og dens anbefalinger har Fagenheden for Børn og Kultur udarbejdet en beskrivelse af en særlig indsats inspireret fra den svenske model. ’Sverigesmodellen’ er udviklet i Borås i Sverige, og bl.a. Herning Kommune har gode erfaringer med modellen.

Udgangspunktet er, at hver socialrådgiver maksimalt har 15-20 sager. Der er en særdeles tæt opfølgning på sagerne, og sagsbehandlingen følger helt særlige principper og metoder, som altid er vidensbaseret. Inddragelse af det familiære og professionelle netværk er til stede i alle sager, og så er det en vigtig forudsætning, at alle socialrådgivere arbejder ud fra den samme metode til at afdække barnets/den unges udviklingsmæssige behov.

I ’Sverigesmodellen’ er den såkaldte Indsatstrappe central. Fokus er hele tiden på at komme ned af indsatstrappen og anvende den mindst muligt indgribende foranstaltning.

De overordnede principper er:

 • at sagsbehandlingen følger helt særlige principper og metoder
 • at sagsbehandlingen altid er vidensbaseret
 • at fokus på at bevæge sig ned af Indsatstrappens fem trin altid er bærende elementer i såvel myndighedsarbejdet, almenområdet og tilbudsviften.

Fordi Brønderslev Kommune allerede har en stor del af anbringelser i plejefamilie (godt 80 %) vil disse anbringelser være et udviklingsområde, ligesom netværkspleje, de hjemmebaserede indsatser og forebyggelse vil være det.

Ved etablering af "Varige Spor" skal der udvælges et område. Til grund for udvælgelsen ligger følgende kriterier:

 • Området skal følge den geografiske opdeling for skoledistrikter og de deraf følgende geografiske afgrænsninger
 • Der skal være ledelsesmæssig deltagelse og opbakning fra dagtilbud og skoler
 • Udvælgelsen skal tage udgangspunkt i den socioøkonomiske analyse udarbejdet af BDO, hvor andelen af børn og unge med risikofaktorer for udsathed er opgjort og fordelt på skoledistrikter
 • De udvalgte skoledistrikter skal have en vis volumen sagsmæssigt

På denne baggrund peges der på følgende skoledistrikter for "Varige Spor":

 • Dronninglund skoledistrikt
 • Asaa skoledistrikt
 • Agersted skoledistrikt

Beskæftigelseschef og Børne- og Familiechef foreslår, at man som udgangspunkt forankrer og etablerer en ’Sverigesmodel’ i Børne- og Familieafdelingen – det vil sige for målgruppen 0-14 årige. Indsatsen vil have en direkte afsmittende effekt, når den unges sag overgår til UngeCenter.

En optælling af sager i de udvalgte skoledistrikter viser et aktuelt sagstal på 112. Dette sagsantal vedrører udelukkende børn i udsatte positioner. Det betyder, at sager med børn, som udelukkende har funktionsnedsættelse, ikke er talt med.

Fagenheden for Børn og kultur foreslår, at der etableres et team med en teamleder, hvis funktion er tilsvarende de øvrige teamledere i afdelingen. Foruden teamleder skal teamet bestå af 6 socialrådgivere, som skal betjene de 3 skoledistrikter. Teamet kaldes "Team Varige Spor".

Den overordnede målsætning for Varige Spor er:

 • At få tidligere øje på udsatte børn og unge i det udvalgte område
 • At børnenes og de unges opvækstbetingelser sikres i deres nærmiljø og med inddragelse af netværk
 • At børn og unge med behov for anbringelse - til sikring af deres opvækstbetingelser - oplever, at det sker rettidigt og effektivt - og med en tæt opfølgning

Ved etablering af "Varige Spor" er forventningen, at de beskrevne mål indfries, og at der i de særligt udvalgte områder kan dokumenteres en omlægning, som viser sig effektfuld i forebyggelsesøjemed.

Der er endvidere en forventning om, at "Varige Spor" kan blive prototypen på en effektiv, tidlig og forebyggende indsats, som kan implementeres i kommunens øvrige skoledistrikter.

Det vurderes, at implementeringstiden kan forventes at have et tidsperspektiv på 1-2 år, og at gevinster i forhold til udgiftsniveau kan forventes indenfor 1-3 år.

Indsatsen skal således betragtes som en investering, hvor der i løbet af en årrække, foruden en effektfuld forebyggende indsats også vil kunne høstes en økonomisk gevinst.

2015

2016

2017

2018

2019

Ialt

Udgift

1.641.717

2.875.850

2.875.850

2.875.850

2.875.850

13.145.117

Forventet besparelse P303

0

2.875.850

3.300.000

5.400.000

5.400.000

16.975.850

Nettobesparelse

-1.641.717

0

424.150

2.524.150

2.524.150

3.830.733

Konkretisering af ovenstående opgørelse fremgår af vedhæftede bilag.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at projekt ”Varige Spor ” godkendes.

Familiechef Inge Gorm Andersen deltager i drøftelse af dette punkt.

Personale

Der skal ansættes yderligere personale, som beskrevet i projektets økonomidel.

Økonomi

Økonomiafdelingen har udarbejdet budgettet til "Varige Spor" i samarbejde med Børne- og Familieafdelingen.

Der henvises til bilag for detaljeret gennemgang af forventede udgifter og besparelser.

Samlet set over perioden fra 1. august 2015 til 31. december 2019 er den samlede udgift på 13,1 mio. kr. og en forventet besparelse på 16,9 mio. kr., eller en nettobesparelse på 3,8 mio. kr.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 13. april 2015, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. UU Brønderslev, kvartalsrapport 4. kvartal 2014


Resume

Sagsforløb: BE/BS

UU har udarbejdet kvartalsrapport for 4. kvartal 2014. Kvartalsrapporten giver et overblik over uddannelse og beskæftigelse blandet kommunens 15-24 årige borgere. Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2014 har især fokus på uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse, som er et nyt tiltag. Desuden er der fokuseret på tilgangen til erhvervsuddannelserne.

Børne- og Skoleudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

UU Brønderslev har udarbejdet en kvartalsrapport for 4. kvartal 2014. Kvartalsrapporten giver et overblik over uddannelse og beskæftigelse blandt kommunens 15-24 årige borgere pr. 20. januar 2015.

15-17 årige:

96,5 % af de 15-17 årige i Brønderslev Kommune er tilknyttet uddannelsessystemet.

Til trods for at erhvervsuddannelserne er i fokus, ses en nedgang i optagelser til erhvervsuddannelserne i forhold til sidste år på -2,5%.

Af de som ikke er tilknyttet uddannelsessystemet, er der sket en stigning i tilmelding til Produktionsskolen fra 13 unge i 2013 til 29 unge i 2014. Dette kan skyldes et øget samarbejde mellem UngeCentret og Produktionsskolen.

Uddannelsesparathedsvurdering:


Ifølge en ny bekendtgørelse skal elever i 8. klasse fra skoleåret 2014/2015 have vurderet deres uddannelsesparathed. Dette skal medvirke til, at de elever som ikke umiddelbart vurderes parate, kan få iværksat en ekstra indsats for at blive klar til at tage en ungdomsuddannelse.

Vurderingen foretages i samarbejde mellem skole og UU, og tager udgangspunkt i den enkelte elevs personlige og sociale forudsætninger samt karaktergennemsnit. Nedenstående tabel viser status på vurderingen af uddannelsesparathed.

Brønderslev

Frederikshavn

Hjørring

Jammerbugt

Ikke parate

18,4 %

29,3 %

22,5 %

28,2 %

Ikke vurderet

6,5 %

0,1 %

4,7 %

6,5 %

Elever i alt

474

712

772

461


Det bemærkes, at de elever som ikke er vurderet, kan være elever i specialklasser. Desuden kan der forekomme usikkerhed i vurderingerne, idet disse ikke har været foretaget før.

18-24 årige:

Nedenstående tabel viser status på de unge mellem 18 og 24 år. Der er en tendens til, at unge, særligt dem som har gennemført en gymnasial uddannelse, fraflytter kommunen. Dette skyldes blandt andet muligheden for videreuddannelse i de større studiebyer.

Status på de 18-24 årige

Brønderslev 2014

Brønderslev 2013

I gang med en uddannelse

911

36,8%

896

37,3%

Har gennemført en uddannelse

1.052

42,5%

1.013

42,2%

Er ikke i gang og har ingen uddannelse

511

20,7%

490

20,5%

I alt

2.474

100%

2.399

100%

Tabellen viser, at 511 unge er helt udenfor uddannelsessystemet. 195 af de 511 unge er på offentlig forsørgelse.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Børne- og Skoleudvalget tager kvartalsrapporten til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning
 • Om invitation fra Naturvejlederne.
 • Borgermøde om Strategiplanen for skoleområdet den 11. maj kl. 19 i Klokkerholm.

Til efterretning.

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 15. april 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach