Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 5. maj 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2015 - Børne- og Skoleudvalget


Resume

Sagsforløb: BS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2015.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte budgetopfølgningen indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2015. Ifølge principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 1 viser, at der på Børne- og Skoleudvalgets områder forventes en mindreudgift på serviceudgifterne på 3,573 mio. kr., der relaterer sig til dagtilbudsområdet, ogen merudgift på overførselsudgifterne på 691.000 kr., der skyldes en mindreindtægt i statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager.

Det samlede resultat ved 1. budgetopfølgning for Brønderslev Kommune er endnu ikke endeligt klar, men vil, sammen med Forretningsledelsens indstilling, foreligge forud for Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af budgetopfølgningen.

En uddybende forklaring på afvigelserne inden for Børne- og Skoleudvalgets område fremgår af vedlagte bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Evaluering af skolereformen i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet præsenteres for en status og foreløbig evaluering af skolereformen i Brønderslev Kommune. Evalueringen indeholder bl.a. resultater af spørgeskemaer hos elever, lærere/pædagoger samt forældre.

Fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af Budget 2015 følgende:

”Der ønskes en status på opstarten af folkeskolereformen i 1. kvartal 2015 med henblik på evt. at kunne justere implementeringen i forhold til reformens ånd”

Fagenheden for Børn og Kultur har udarbejdet vedlagte status- og evalueringsnotat, der bl.a. indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt elever, lærere/pædagoger og forældre samt øvrige betragtninger på rammer og indhold i relation til status på implementering af skolereformen.

Jævnfør den seneste version af kvalitetsrapporten, som Byrådet godkendte d. 18. marts 2015, er der et resultatmæssigt godt udgangspunkt for det videre arbejde med implementeringen af de nationale målsætninger, der er i skolereformen.

Status og evaluering på de indholdsmæssige områder

Skolereformen indeholder mange nye elementer; både på det organisatoriske og indholdsmæssige plan, at skolerne og fagenheden nødvendigvis har måttet prioritere i, hvilke områder der i første omgang er blevet fokuseret på. Skolernes ledere og medarbejdere har i første omgang måttet fokusere på, hvordan organiseringen af den nye hverdag for både medarbejdere og elever bedst muligt tilrettelægges.

Fagenheden for Børn og Kultur vurderer, at alle ledere og medarbejdere har arbejdet ihærdigt på at få reformens elementer bragt i spil i hverdagen, men det er klart, at en så stor omvæltning af skoledagen for alle parter tager tid.

I spørgeskemaundersøgelsen, der har haft relativt gode svarprocenter, er følgende fokusområder undersøgt:

- Lektiecafé/faglig fordybelse

- Bevægelse i undervisningen

- Understøttende undervisning

- En længere skoledag

- Målstyret undervisning

Fagenheden for Børn og Kultur har kommenteret de enkelte undersøgelsesområder, og der er generelt givet udtryk for både positive og negative oplevelser inden for de forskellige fokusområder. Det er vigtigt at påpege, at der i enhver implementeringsproces er et aspekt, der handler om tid. Det tager tid at implementere de mange elementer af den nye skolereform.

Det vurderes, at den dataindsamling, der har fundet sted blandt elever, forældre og medarbejdere er særdeles anvendelig i et fremadrettet perspektiv og kan være med til at kaste lys på de aktuelle og potentielle udfordringer, der ligger forud i det videre arbejde med implementering af reformen lokalt.

Som nævnt indledningsvist er det endvidere besluttet i forbindelse med kvalitetsrapporten, at der skal udarbejdes nye lokale skolepolitiske målsætninger, der sammen med reformens målsætninger vil være med til at sætte retningen for fremtidige prioriteringer af indsatser centralt og decentralt.

Fagenheden for Børn og Kultur gør opmærksom på, at der lokalt på de enkelte skoler arbejdes ihærdigt – af alle aktører – på at få skabt de bedst mulige betingelser for en videre succesfuld implementering af reformen.

Vedr. rammerne for implementering af reformen i Brønderslev Kommune

I bilaget indgår der et afsnit, der handler om særlige opmærksomhedspunkter vedrørende de økonomiske rammer for implementeringen af skolereformen. Heri beskrives udfordringer i relation til henholdsvis SFO-området, driftsbudgetterne samt fremtidige investeringsbehov i relation til et lovkrav om etablering og implementering af nye digitale læringsplatforme.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet tager evalueringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget kan konstatere, at evalueringen er gennemført meget tidligt i reformens levetid og desuden skal ses i relation til Lov 409, som omhandler lærernes arbejdstid.

Udvalget ser på evalueringens resultater med alvor og ønsker at sætte fokus på den fortsatte implementering af reformens indhold.

Desuden ønsker udvalget, at evalueringen skal ses i sammenhæng med både kvalitetsrapporten for folkeskoleområdet og de kortlægninger, som gennemføres med udgangspunkt i Udvikling i Fællesskaber. Udvalget vil drøfte sammenhængen mellem disse dokumenter på et udvalgsseminar i efteråret. På seminaret vil udvalget ligeledes drøfte en kommende evaluering af reformen.

Udvalget forventer, at både skoler og Fagenheden for Børn og Kultur følger op på de problemstillinger, som evalueringen viser.

Udvalget vil derudover sætte fokus på de økonomiske udfordringer, som evalueringen også peger på.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. 12-12 seminar for Børne- og Skoleudvalget


Resume

Sagsforløb: BS

Børne og Skoleudvalget drøfter forslag til 12-12 seminar for Børne- og Skoleudvalget i skoleåret 2015-16.

Sagsfremstilling

Skolechef Carsten Otte orienterer om foreløbige tanker vedrørende afholdelse af "12-12-seminar".

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at 12-12 seminaret afholdes fra onsdag den 21. oktober 2015 ca. kl. 12 til torsdag den 22. oktober 2015 ca. kl. 12.

På baggrund af Børne- og Skoleudvalgets drøftelser udarbejdes forslag til indhold og program, som forelægges udvalget.

Beslutning

Seminaret afholdes den 8. og 9. oktober 2015.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


6. Etablering af flere børnehavepladser i Øster Brønderslev og frigivelse af anlægsmidler til projektering af tilbygning


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsmidler til projektering af tilbygning ved afdeling Grøftekanten.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2015 afsat 1.000.000 kr. til projektering af tilbygning til Børnehaven i Øster Brønderslev – afdeling Grøftekanten.

I september 2011 blev det med baggrund i masterplan for dagtilbudsområdet politisk besluttet at sammenlægge daginstitutioner i Hjallerup, Jerslev, Brønderslev by og Øster Brønderslev:

  • I Hjallerup er børnehaverne Møllegården og Hegely ledelsesmæssigt og fysisk sammenlagt i Børnehaven Møllegården.
  • I Jerslev er børnehaverne Baunehøj og Smørhullet ledelsesmæssigt og fysisk sammenlagt ved Børnehaven Smørhullet og tidligere SFO Regnbuen.
  • I Brønderslev by er børnehaverne Hedelundsgade, Jyllandsgade og Midgaard ledelsesmæssig og fysisk sammenlagt i Børnehaven Galaksen.
  • I Øster Brønderslev er børnehaverne Myretuen og Grøftekanten ledelsesmæssigt sammenlagt.

Med henblik på fysisk sammenlægning af børnehaverne i Øster Brønderslev blev der i august 2014 udarbejdet forslag til tilbygning ved Grøftekanten til yderligere 38 børn. Byggeomkostningerne var overslagsmæssigt beregnet til 6.000.000 kr.

I forbindelse med budget 2015 vedtog Byrådet at afsætte et anlægsbeløb til projektering af tilbygningen på 1.000.000 kr.

Der er nu udarbejdet forslag til, at de kommende skolebørn placeres fysisk i en afgrænset del af SFO-området på Øster Brønderslev skole. Denne mulighed indebærer, at kommende skolebørn overflyttes til fysiske rammer på skolen et år tidligere en ellers. Ændringerne i de fysiske rammer på skolen til børnehavebørn er beregnet til 50.000 kr.

Fysisk placering af kommende skolebørn på skolen betyder, at tilbygningen ved Grøftekanten kan reduceres til 25 børn. Byggeomkostningerne er overslagsmæssigt beregnet til 4.470.000 kr.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at:

  • kommende skolebørn placeres i de fysiske rammer på skolen
  • Byrådet frigiver 1.000.000 kr. til projektering af tilbygning til 25 børn ved Grøftekanten
  • der afsættes 3.520.000 kr. i budget 2016 til færdiggørelse af projektet
Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015 blev afsat 1.000.000 kr. til projektering vedrørende Øster Brønderslev Børnehave.

Beslutning

Udvalget indstiller fagenhedens forslag godkendt.

Line Vanggaard Pedersen tager forbehold for frigivelsen.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Frigivelse af anlægsmidler til renovering af Klokkerholm Børnehave


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet anmodes om frigivelse af anlægsmidler til renovering af Klokkerholm Børnehave.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2015 afsat 500.000 kr. til renovering af Klokkerholm Børnehave.

Bygningskontoret har udarbejdet forslag til renovering af Klokkerholm Børnehave hvor det nedslidte elementkøkken udskiftes.

Det nye køkken etableres i nuværende fællesområde. Nye garderober placeres i nuværende køkkenområde. Endvidere vil der i et tidligere toiletområde blive genmonteret toiletter og håndvaske, så rummet igen kan anvendes som toilet. Endelig etableres der ovenlysvindue i tagfladen, så dagslysindfaldet forbedres.

Det samlede budget for renovering er beregnet til 500.000 kr. Notat fra Ejendomme og Service er vedlagt som bilag.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet frigiver anlægsbeløb på 500.000 kr. til renovering af Klokkerholm Børnehave.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan bekræfte, at der i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015, blev afsat i alt 500.000 kr. til renovering af Klokkerholm Børnehave.

Beslutning

Udvalget indstiller fagenhedens forslag godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Ansøgning om etablering af privat børnehave i Serritslev


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at tage stilling til ansøgning fra Nørreådal Friskole om godkendelse af den private børnehave Nørreådal Børnehave i Serritslev.

Sagsfremstilling

Nørreådal Friskole har fremsendt ansøgning om godkendelse af den private børnehave Nørreådal Børnehave i Serritslev med virkning fra den 1. august 2015. Der søges om godkendelse til 28 børn fra 2½ år.

Byrådet godkendte den 18. marts 2015 salg af bygningerne (skole og landsbyordning) til Nørreådal Friskole.

Nørreådal Børnehave er planlagt etableret i de bygningsmæssige rammer som landsbyordningen benytter i dag.

Byrådet har den 6. marts 2008 godkendt kriterier for godkendelse af private institutioner jf. dagtilbudsloven § 19, stk. 4.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at ansøgningen godkendes.

Beslutning

Ansøgning godkendt.

Peter H.S. Kristensen og Knud L. Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Taleinstituttet - køb af timer i 2016


Resume

Sagsforløb: BS/SS/BE

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte ny godkendt finansieringsaftale vedrørende Taleinstituttet. Brønderslev Kommune skal indgive et forventet forbrug for 2016. Administrativt er der indmeldt et forventet forbrug på 1.500 timer under forudsætning af efterfølgende politisk godkendelse.

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at tilslutte sig køb af 1.500 timer.

Sagsfremstilling

Socialdirektørkredsen har på møde den 8. april 2015 godkendt en ny finansieringsmodel for Taleinstituttet gældende for 2016 og frem. Finansieringsmodellen afløser den nuværende overgangsmodel for finansiering af Taleinstituttet, som er er gældende i 2014 og 2015 efter Aalborg Kommune overtog tilbuddet.

Den nye model giver mulighed for valg af forskellige abonnementsmodeller afhængig af, hvor stort et forbrug den enkelte kommune forventer. Jo større forbrug , jo lavere timepris. Aalborg Kommune har oplyst, at der i overgangsperioden arbejdes med en timepris på 923 kr. Abonnement vælges for et år af gangen, og valget skal foretages senest 1. maj året før, og kommunen er forpligtet til at købe det indmeldte timetal. Den politiske godkendelse af modellen sker i forbindelse med godkendelse af rammeaftalen for 2016.

Brønderslev Kommune er en af de kommuner, der har brugt Taleinstituttet i stort omfang. Der er ikke umiddelbart udsigt til, at dette mønster vil ændre sig afgørende. Ifølge den nuværende overgangsaftale har Brønderslev Kommune haft et forbrug på ca. 1.700 timer årligt. Administrativt foreslås, at der meldes 1.500 timer ind til Aalborg Kommune, svarende til model A med tilkøb af yderligere timer. Bliver der behov for yderligere timer, forventes det muligt at tilkøbe de ekstra timer.

Som følge af tidspresset i år er der administrativt indmeldt et forventet timetal til Aalborg Kommune på 1.500 timer i 2016 under forudsætning af efterfølgende politisk godkendelse.

Fagenheden for Børn og Kultur samt Sundhed og Velfærd foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tilslutter sig, at Brønderslev Kommune forpligter sig til at købe 1.500 timer hos Taleinstituttet i 2016.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt.

Peter H.S. Kristensen og Knud L. Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning
  • Invitation fra Tostrup Stenum Friskole til at besøge skolen. Udvalget vil gerne tage imod invitationen i det kommende skoleår
  • Om borgermødet om Strategiplanen den 11. maj i Hjallerup Idrætscenter.

Peter H.S. Kristensen og Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 6. maj 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach