Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 18. august 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2014 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FL/BE/BS/SS/ØK/BY

Kommunens revisionsselskab har fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet 2014.

Hovedkonklusionen er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Brønderslev Kommunes aktiver, passiver og finansielle forhold. Samtidig har revisionen dog givet bemærkninger, som skal besvares over for Tilsynsmyndigheden.

Revisionsberetningen fremsendes til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes revisionsselskab PwC har fremsendt revisionsberetning på baggrund af revision af årsregnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. PwC har afgivet én samlet beretning, der både dækker det samlede årsregnskab samt de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder.

Revisionsselskabets konklusion på baggrund af den gennemførte revision er følgende:

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis".

Revisionsselskabet oplyser endvidere, at:

"Det er vores opfattelse, at det fremlagte regnskabsmateriale generelt har været af god kvalitet. Revisionen har løbende givet anledning til drøftelser, anbefalinger og aftaler med forvaltningsledelserne, som er rapporteret i administrative notater. Det er vores opfattelse, at vores noter, spørgsmål og anbefalinger er modtaget positivt og behandlet seriøst".

Revisionens gennemgang af årsregnskabet har givet anledning til følgende bemærkninger, der skal besvares over for Tilsynsmyndigheden:

Overholdelse af bevillingsregler

I den kommunale styrelseslovs § 40 fastslås det, at bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Samtidig præciseres det, at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Vi har konstateret, at der i 2014 har været væsentlige overskridelser af driftsbevillingen på politikområderne ”UngeCenter” og ”Socialpsykiatri, handicap og misbrug”.

Politikområde

DKK 1.000

Oprindeligt Budget

Korrigeret Budget

Regnskab

Afvigelse

Forbrugs-

procent

UngeCenter

141.314

152.103

160.130

-8.026

105,3

Socialpsykiatri, handicap og misbrug

130.632

134.480

147.556

-13.076

109,7

Vi er bekendt med, at de forventede bevillingsoverskridelser er drøftet i Byrådet i forbindelse med de løbende økonomiopfølgninger. Overskridelserne er endvidere regnskabsforklaret, men formelt er bevillingsreglerne ikke overholdt, da Byrådet ikke har meddelt tillægsbevilling til disse merforbrug.

Under anlægsudgifterne har vi konstateret, at projektet ”Skolegade Skole” udviser et merforbrug på DKK 8,6 mio. – både i forhold til den samlede anlægsbevilling på DKK 34 mio. og rådighedsbeløbet for 2014. Merforbruget ses ikke regnskabsforklaret.

Forvaltningen har oplyst, at der udestår nogle uafklarede forhold, som søges løst, inden projektet kan afsluttes. Det er endvidere oplyst, at projektets økonomi er drøftet i Byrådet.

Formelt er bevillingsreglerne dog ikke overholdt på anlægsområdet vedrørende dette projekt.

Der henstilles til, at der fokuseres på overholdelse af bevillingsreglerne fremover.

Uddannelseshjælp efter Aktivlovens og Beskæftigelseslovens bestemmelser

På baggrund af resultatet af vores gennemgang, er det vores opfattelse, at området ikke har været administreret fuldt ud tilfredsstillende, idet der er konstateret et højt fejlniveau med fejl i 4 ud af 5 bevillingssager.

Kommunen anbefales med baggrund i resultatet af revisionen at have et særligt fokus på området, således at det sikres, at området fremadrettet lever op til lovens krav og bestemmelser.

Samtidig anbefales kommunen via det interne ledelses- og handlingstilsyn at have ekstra fokus på administrationen af området.

Integrationsområdet

På baggrund af de samlede resultater af sagsgennemgangen, er det vores opfattelse, at området ikke administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt, idet vi har konstateret væsentlige og systematiske fejl i 4 ud af 5 af de gennemgåede bevillingssager.

Vi anbefaler, at kommunen sætter stort fokus på administrationen af integrationsområdet og iværksætter et genopretningsarbejde i sagerne med henblik på at udbedre fejl og mangler.

Fagenheden for Beskæftigelse oplyser følgende:

A) Uddannelseshjælpområdet

UngeCentret har i 2015 tilrettelagt arbejdsgange, så de integrerer lovens krav til sagsbehandling i de etablerede procedurer.

I dialogen med medarbejdere og fagkonsulent er der fokus herpå.

B) Integrationsområdet

Økonomiudvalget har godkendt en opnormering på området med en medarbejder. Der er iværksat særlig fokus på området.

Økonomiafdelingen foreslår, at

  • Revisionsberetningen til årsregnskabet for 2014 for Brønderslev Kommune godkendes med administrationens bemærkninger til de bemærkninger som Revisionen har fremsendt.
  • Årsregnskabet for 2014 godkendes endeligt.
Indstilling

Forretningsledelsen, 16. juni 2015, pkt. 6:

Beretning behandles i relevante fagudvalg. Sagen udsendes til Byrådet i denne uge.

Forretningsledelsen forventer, at de beskrevne tiltag på uddannelseshjælp og integrationsområdet vil have oprettende effekt, ligesom revisionen beskriver i beretningen.

Forretningsledelsen finder de givne bemærkninger vedr. manglende bevilling af flerårsaftalen samt manglende afslutning af anlægsregnskab for Skolegades Skole som rene formaliteter, da sagerne er fuldt oplyste over for Økonomiudvalg og Byråd.

Beskæftigelsesudvalget, 17. august 2015, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 2 - Børne- og Skoleudvalget


Resume

Sagsforløb: BS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2. pr. 30. juni 2015, der ud over skøn over udviklingen i budget 2015 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2016.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011, skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2016 på de forskellige politikområder.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering

af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Forslag til udvidelser og reduktioner til basisbudget 2016 – Børne- og Skoleudvalget


Resume

Sagsforløb: BS

Fagudvalgene skal beslutte, hvilke forslag til ændringer der ønskes indarbejdet i basisbudget for 2016.

Sagsfremstilling

I følge principper for udarbejdelse af budget 2016 udarbejder Økonomiafdelingen forslag til udvidelser og reduktioner. Disse behandles i fagudvalgene på møderne i august måned, hvor fagudvalgene skal indstille, hvilke af forslagene, der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet.

For at give et overblik over de ændringer, der foreslås indarbejdet, udarbejdes et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde.

Skemaet er opbygget således, at øverste del består af rent budgettekniske tilretninger (pris og løn fremskrivning, sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne (udgiftsneutrale samlet set), ændringer som konsekvens af beslutninger i forbindelse med budget 2015, samt for evt. byrådsbeslutninger i første halvår af 2015 med økonomiske konsekvenser for 2016).

Herefter er opstillet forslag til udvidelser og reduktioner. Det er disse forslag udvalget skal behandle. Hvert af forslagene er beskrevet selvstændigt.

Fagudvalgenes indstillinger behandles i Økonomiudvalget den 26. august 2015, inden budgetforslaget sendes til første behandling.

For Børne- og Skoleudvalget er summen af ændringsforslag pr. politik område i 2016:

301

7.697

302

-7.901

303

360

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, hvilke forslag til udvidelser og reduktioner, der ønskes indarbejdet i basis budget 2016.

Beslutning

Udvalget ønsker, at 1,7 mio. kr. til undervisningsmidler/driftsmidler til folkeskolen (se punkt 7 i dagsorden) medtages i forslag til udvidelser og reduktioner til basisbudget 2016.

Udvalget foreslår, at de øvrige foreslåede ændringer indarbejdes i budgettet.

Bilag

Til toppen


6. Prioritering af afdækningskatalog for Børne- og Skoleudvalgets område


Resume

Sagsforløb: BS

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2016 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2016.

Fortsat drøftelse af afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2016.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede sparemål for 2016 fastsættes i første omgang til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2015 viser sig budgetskred, således at det samlede resultat for Budget 2015 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2015.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v. henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2016”, der er vedlagt som bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Personale

Kendes ikke endnu.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 3. februar 2015, pkt. 3:

Budgetoplægget drøftet. Fagenheden udarbejder materiale til arbejdet med den videre proces.

Bettina Nielsen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets behandling den 2. juni 2015:

I henhold til Budgetproceduren for Budget 2016, skal fagudvalgene på møderne ultimo maj/juni måned foretage en prioritering af, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Børne- og Skoleudvalget foretager en prioritering af hvilke besparelsesforslag fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Børne- og Skoleudvalget, 2. juni 2015, pkt. 3:

Udvalget kan i ikke prioriteret rækkefølge pege på afdækningsforslag nr. 1, 4, 9, 13 og 16.

Vedrørende forslag 16 er hele udvalget enige om at pege på 2,4 mio. kr. på anbringelser.

Udvalget ønsker afdækningsforslag 2 delt i Heldagsskole og Erhvervsklasse og afdækningsforslag 8 belyst med en model, hvor ledelsen ligger i SFO-regi.

Udvalget ønsker, at forslag 14 og 15 ikke bringes i spil.

Sagen drøftes igen på udvalgets møde i august.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 18. august 2015:

Fortsat drøftelse af afdækningskatalog.

Beslutning

Udvalget ønsker ikke, at afdækning 2, 6, 17, 18 og 20 bringes i spil.

Vedr. afdækning 8 og 19 er udvalget er opmærksom på, at der i forbindelse med strukturtilpasningerne vil være et rationale. Udvalget er af den opfattelse af rationalet skal ske i forbindelse med den kommende strukturændring.

Bilag

Til toppen


7. Tilpasning af driftsbudget som følge af skolereform


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om behov for tilpasning af driftsbudgettet på skoleområdet som følge af skolereformen og anmodes om at medtage dette i budgetforhandlingerne for Budget 2016.

Sagsfremstilling

Byrådet blev på møde den 24. april 2015 præsenteret for evaluering af skolereformen, og i den forbindelse blev det skitseret, at der er behov for tilpasning af driftsbudgettet på skoleområdet.

I forbindelse med skolereformen skal eleverne have langt flere undervisningstimer i skolen. Udover de flere timer skal dagen kendetegnes ved at være mere varieret end tidligere; bl.a. i kraft af understøttende undervisning, hvor der bl.a. skal indgå bevægelse samt arbejdes med nogle af de elementer, der indgår i den fagopdelte undervisning; blot på en endnu mere praksisrettet måde.

I Brønderslev Kommune er det samlede driftsbudget til henholdsvis undervisningsmaterialer, elevaktiviteter samt inventar ikke blevet ændret som følge af implementering af skolereformen. Der mangler ressourcer decentralt til undervisningsmaterialer og elevaktiviteter i kraft af, at eleverne har fået væsentligt flere timer på alle årgange, alene for at opretholde det nuværende serviceniveau. Dette kommer bl.a. til udtryk i spørgeskemaundersøgelsen i den evaluering, der blev foretaget i foråret 2015.

Det samlede timetal for elevernes undervisning er steget med 35,8%. Det er både fagenhedens og skolernes vurdering, at det øgede timetal afstedkommer et behov for ekstra midler til henholdsvis undervisningsmaterialer og elevaktiviteter. Samtidig vil det faktum, at eleverne er i skolen i langt flere timer betyde, at der sker større slitage på inventaret på skolen. Det kan derfor forventes, at der vil blive større udgifter til udskiftning af inventar.

Nuværende årligt driftsbudget til undervisningsmaterialer,

elevaktiviteter samt inventar til almenområdet (eksklusiv special-klasseområdet)

Undervisnings-materialer

Elev-aktiviteter

Inventar

I alt

5.119.314

1.882.090

361.154

7.362.558

Driftsbudgetterne har de seneste år været pålagt besparelser i form af, at der ikke er sket en fremskrivning af budgetterne. Ved godkendelse af budget 2013 blev der vedtaget en rammebesparelse på 700.000 kr. i alt på driftsbudgettet.

I forbindelse med indføring af nye fag i skolen (bl.a. engelsk fra 1. klasse, håndværk og design, tysk på mellemtrinet, obligatorisk valgfag fra 7. klasse) er der behov for indkøb af nyt undervisningsmateriale.

Undervisnings-materialer

Elev-aktiviteter

Inventar

I alt

Nuværende budget

5.119.314

1.882.090

361.154

7.362.558

Reelt behov ved ligefrem proportional stigning i budgettet

6.952.625

2.556.098

490.489

9.999.212

Forskel på behov og tildelte ressourcer

-1.833.311

-674.008

-129.335

-2.636.654

Ved en halvering af ekstrabehovet bliver det årligt (*):

-916.655

-337.004

-64.668

-1.318.327

(*) I forhold til behovet for midler til undervisningsmaterialer, elevaktiviteter og inventar, er det fagenhedens vurdering, at behovet ikke nødvendigvis stiger ligefrem proportionalt med antallet af undervisningstimer, da nogle af materialerne kan genanvendes. Det er dog Fagenheden for Børn og Kulturs vurdering, at der reelt er et behov for at øge andelen af driftsmidler til almenområdet med, hvad der svarer til de ca. 1,3 mio. kr. årligt.

På specialundervisningsområdet gælder de samme vilkår i forhold til øget timetal. Der er det samlede driftsbudget årligt på ca. 2,3 mio. kr. Også her opleves det som en udfordring, at driftsbudgetterne ikke er steget efter reformens implementering. En fremskrivning tilsvarende almenområdet vil betyde et reelt merbehov for driftsmidler på specialundervisningsområdet som følge af skolereformen på i alt ca. 0,4 mio. kr. årligt.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, atBørne- og Skoleudvalget medtager ønske om tilpasning af driftsbudgetterne for almen- og specialundervisningsområdet i Budget 2016.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker, at 1,7 mio. kr. til undervisningsmidler/driftsmidler til folkeskolen medtages i forslag til udvidelser og reduktioner til basisbudget 2016.

Til toppen


8. Efterspørgsel på børnehavepladser i Øster Brønderslev


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte efterspørgsel på børnehavepladser i Øster Brønderslev.

Sagsfremstilling

Der er et fald af børnehavebørn i Øster Brønderslev hvilket betyder, at alle børnene kan rummes i afdeling Grøftekanten kombineret med etablering af en førskolegruppe på Øster Brønderslev Skole.

I september 2011 blev det med baggrund i masterplan for dagtilbudsområdet politisk besluttet, at sammenlægge daginstitutioner i Hjallerup, Jerslev, Brønderslev by og Øster Brønderslev:

· I Hjallerup er børnehaverne Møllegården og Hegely ledelsesmæssigt og fysisk sammenlagt i Børnehaven Møllegården.

· I Jerslev er børnehaverne Baunehøj og Smørhullet ledelsesmæssigt og fysisk sammenlagt ved Børnehaven Smørhullet og tidligere SFO Regnbuen.

· I Brønderslev by er børnehaverne Hedelundsgade, Jyllandsgade og Midgaard ledelsesmæssig og fysisk sammenlagt i Børnehaven Galaksen.

· I Øster Brønderslev er børnehaverne Myretuen og Grøftekanten ledelsesmæssigt sammenlagt.

I forbindelse med budget 2015 vedtog Byrådet at afsætte et anlægsbeløb til projektering af tilbygningen på 1.000.000 kr.

Efterspørgsel på børnehavepladser:

Efterspørgsel skoleåret 15-16:104 børn

Efterspørgsel skoleåret 16-17: 79 børn

Efterspørgsel skoleåret 17-18: 63 børn

Fald i efterspørgsel på børnehavepladser betyder, at børnehavebørnene vil kunne rummes i afdeling Grøftekanten kombineret med etablering af en førskolegruppe i en afgrænset del af SFO-området på Øster Brønderslev skole. Dette betyder, at kommende skolebørn overflyttes i grupper til fysiske rammer på skolen i den udstrækning og på det tidspunkt, der er behov herfor.

Ændringerne i de fysiske rammer på skolen til børnehavebørn er beregnet til 50.000 kr.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til om:

· afdeling Myretuen nedlægges den 31. juli 2016.

· tilbygning ved Grøftekanten udskydes til evt. stigning i børnetallet i Øster Brønderslev.

· der etableres førskolegruppe for kommende skolebørn på skolen i den udstrækning der er behov herfor.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Henvendelse fra børnehavens bestyrelse udleveret på mødet. Henvendelsen medsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Til toppen


9. Godkendelse af regnskab 2014 for Dronninglund Børnehave


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og indstille Dronninglund Børnehaves regnskab 2014 til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Dronninglund Børnehave fremsender regnskab 2014 indeholdende udtalelse fra Pricewaterhouse Coopers til godkendelse i Byrådet.

I henhold til indgået driftsoverenskomst mellem Brønderslev Kommune og Dronninglund Børnehave skal regnskab revideres af kommunens revisor, og godkendes af Byrådet.

Konklusionen fra revisionen er: "Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Dronninglund Børnehave i al væsentlighed giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014, samt at resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 til 31. december 2014 er i overensstemmelse med Brønderslev Kommunes kasse- og regnskabsregulativ og Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner."

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Dronninglund Børnehaves regnskab 2014 godkendes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Foreslås godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Beredskabsplan i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn


Resume

Sagsforløb: BS/BY

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og godkende revideret beredskabsplan i forhold til mistanke eller viden om overgreb mod børn.

Sagsfremstilling

Nuværende beredskabsplan i forhold til mistanke eller viden om overgreb mod børn blev udarbejdet i 2013.

Beredskabsplanen er revideret på baggrund af lovændringerne i Overgrebspakken samt vejledning fra Socialstyrelsen. Det er som følge af lovændringerne i Overgrebspakken lovpligtigt, at kommunen har en beredskabsplan i forhold til mistanke eller viden om overgreb. Beredskabsplanen indgår som en del af det samlede informationsmateriale, der ligger i Den Digitale Værktøjskasse og er tilgængeligt for alle.

Til yderligere hjælp og støtte til vores decentrale enheder er der udarbejdet en tjekliste på baggrund af Beredskabsplanen og der er i løbet af 2015 etableret besøg på samtlige decentrale enheder som et led i implementering.

Fagenheden for Børn og Kultur planlægger opfølgning på denne implementering i 2016.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne og Skoleudvalget:

  • godkender den reviderede Beredskabsplan i forhold til mistanke eller viden om overgreb mod børn
  • godkender at fremtidige ændringer grundet lovændringer, ny viden på området o.lign sker administrativt.
Personale

Ingen.

Beslutning

Foreslås godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Forslag til fremtidig organisering af ledelsen af Fagenheden for Børn og Kultur


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

Direktøren for Børn og Kultur foreslår, at sekretariatslederen for Børn og Kultur får tillagt det ledelsesmæssige ansvar for fritids- og kulturområdet og får titel af fritids- og kulturchef.

Den kommende fritids- og kulturchef vil få både fritids- og kulturområdet og sekretariatet i Børn og Kultur som sit samlede ressortområde.

Sagsfremstilling

Tidligere omlægning af ledelsen i Børn og Kultur:

Direktøren for Børne- og Kulturområdet forslår, at der laves en ny organisering af ledelsen af Børne- og Kulturområdet. Fagenheden for Børn og Kultur har tidligere optimeret på ledelsesressourcerne ved, at dagtilbudschefen har overtaget ledelsen af PPR.

Motivering for forslaget om yderligere omlægning:

Arbejdet med større tværgående projekter som ”Udvikling i Fællesskaber”, Den Digitale Værktøjskasse” og ”Varige Spor” har som praksiseksempler understreget behovet for samarbejdet på tværs af organisationen i Børn og Kultur.

De videre sonderinger har motiveret ønsket om at danne en faglig enhed, der med afsæt i de pædagogiske udfordringer på hele børne- og kulturområdet, skal skabe synergi og fremme de tværfaglige indsatser.

Den faglige enhed vil komme til at bestå af nuværende konsulenter, og der er derfor ikke tale om en udvidelse af personaleressourcerne. De enkelte konsulenter vil fortsat skulle løse opgaver i relation til den chef og det fagområde, hvor de pt. er ansat. Der sigtes mod at samle enheden fysisk.

Den faglige enhed etableres fra den 1. august 2015 og forankres hos skolechefen.

Der har fra Fritids- og Kulturudvalget været et ønske om at optimere indsatsen på fritids- og foreningsområdet med ansættelse af en fritidskonsulent. Dvs. at den tidligere fritids- og kulturkonsulentstilling, hvor stillingsindholdet i høj grad tog udgangspunkt i kulturområdet ændres, så stillingsindholdet i højere grad målrettes fritids- og foreningslivet. Fritidskonsulenten vil samtidig kunne være forbindelsesleddet mellem fritidslivet og kommunens dagtilbud og skoler. Den kommende fritidskonsulent forventes ansat i efteråret 2015 og tilknyttes den faglige enhed.

For fortsat at imødekomme behovet fra kulturområdet foreslås det, at den nuværende sekretariatsleder i Børn og Kultur gøres til fritids- og kulturchef og fortsat leder af FAS (Faglig Administrativ Support). Sekretariatslederen har sin nuværende stillingsbeskrivelse fokus på fritids- og kulturområdet og ansvar for den administrative del i forhold til dette område.

Dele af tidligere kulturtilbud er for indeværende tillagt Kulturskolen og Biblioteket.

Fritids- og kulturchefstillingen vil blive indplaceret på niveau 3, hvilket er samme niveau som sekretariatslederstillingen.

Stillingsændringen vil betyde, at de decentrale ledere for henholdsvis Biblioteket, Kulturskolen og Ungdomsskolen vil referere til fritids- og kulturchefen.

Fremtidig organisering af ledelsen i Børn og Kultur:

Den nye organisering i Børn og Kultur vil se således ud:

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Økonomiudvalget godkender forslaget til fremtidig organisering af ledelsen i fagenheden.

Fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


12. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Børne og Skoleudvalget får en orientering om:

  • Pædagogisk dag for lærere, pædagoger og ledere
Beslutning
  • Om organisationers foretræde for udvalget.
  • Om kick-off for Brønderslev Kommune som referencekommune i samarbejde med Socialstyrelsen.

Til efterretning.

Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering om anbringelser juni 2015


Til toppen

Opdateret 19. august 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer