Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 3. november 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse



1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Lars Bisgaard.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Budget 2016, aftalepunkter og status


Resume

Sagsforløb: BS

På baggrund af budgetaftalen for 2016 har Økonomiudvalget og Forretningsledelsen drøftet, hvilke opgaver og initiativer, der skal tages som en konsekvens af aftalen.

Det ønskes i forlængelse heraf, at fagudvalget drøfter og prioriterer opgaverne på eget område.

Sagsfremstilling

På baggrund af vedlagte oversigt har Økonomiudvalget og Forretningsledelsen drøftet hvilke opgaver og initiativer, der er en konsekvens af budgetaftalen for 2016.

Oversigten viser den foreløbige status på udmøntningen af aftalen, og Økonomiudvalget har besluttet, at oversigten skal behandles i de respektive fagudvalg med henblik på:

 • at få et overblik over opgaverne i eget område
 • at prioritere indsatserne på fagudvalgets område

Der ønskes derfor en drøftelse af de indsatser og initiativer m.v., som skal tages samt en drøftelse af, hvordan indsatsen ønskes prioriteret.

Beslutning

Drøftes og følges løbende.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 3 - 2015


Resume

Sagsforløb: BS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2015.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2015. Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Udmøntning af Budget 2016 på skoleområdet


Resume

Sagsforløb: FL/BS/ØK

Fagenheden for Børn og Kultur præsenterer forslag til udmøntning af Budget 2016 på skoleområdet i forhold til den vedtagne rammebesparelse på dagtilbuds- og SFO-området.

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetforliget i Budget 2016 skal der udmøntes en besparelse på dagtilbud og SFO-området svarende til 2 mio. kr. årligt. Besparelsen skal udmøntes ved ferielukning og omstrukturering af SFO-ledelsesområdet i forbindelse med etableringen den nye skolestruktur.

Den samlede besparelse på ferielukning er rammesat til 0,5 mio. kr. pr. år. fordelt mellem dagtilbuds- og SFO-området, hvilket betyder, at der skal findes et rationale på 1,5 mio. kr. på SFO-ledelsesstrukturen.

Forslag til udmøntning af besparelse

I vedhæftede bilag fremføres forslag til, hvordan besparelsen på SFO-ledelsesstrukturen kan effektueres.

Som det fremgår, vil der i den nye SFO-ledelsesstruktur være én overordnet SFO-leder i hvert af de 4 nye skoledistrikter, jf. bilaget der lå til grund for Byrådets beslutning om ny skolestruktur.

I forbindelse med udmøntning af besparelsen på SFO-ledelsesstrukturen foreslås det, at nogle af midlerne, der frigives ved at reducere antallet af SFO-ledere, anvendes til ansættelse af hhv. koordinatorer og afdelingsledere, alt afhængig af SFO afdelingens størrelse og kompleksitet.

Forslaget giver mulighed for, at der i skoleåret 2016/17 planlægges efter følgende struktur:

Brønderslev Nord

Hjallerup

Hedegårdsskolens SFO

SFO-leder + koordinator

Hjallerup SFO

SFO-leder + koordinator

Thise LBO

Afdelingsleder

Flauenskjold LBO

Afdelingsleder

Toftegårdsskolens SFO

Koordinator

Klokkerholm SFO

Koordinator

Brønderslev Syd

Dronninglund

Skolegade SFO

SFO-leder + koordinator

Dronninglund SFO

SFO-leder + koordinator

Søndergade SFO

Afdelingsleder

Asaa SFO

Koordinator

Ø. Brønderslev SFO

Koordinator

Økonomisk oversigt over udmøntningen af besparelsen på SFO-ledelsesstrukturen:

Nuværende udgift til SFO-ledelsesstrukturen

5.329 mio. kr.

Rationale gennem omstrukturering

1.500 mio. kr.

Ressourcer til en ny ledelsesstruktur

3.829 mio. kr.

Udgift til den nye ledelsesstruktur på SFO-området:

Lederoverenskomst 4 x SFO-ledere

2.128 mio. kr.

Medarbejder med status af afdelingsleder (ex. Løn til pædagoglønnen)

- LBO i Thise, Søndergade SFO, LBO i Flauenskjold

0.220 mio. kr.

Medarbejder med status som afdelingskoordinator (ex. Løn til pædagoglønnen)

- De øvrige SFO-tilbud (8 steder)

0.336 mio. kr.

Tid til børnerettede aktiviteter

1.145 mio. kr.

Lønudgiften til afdelingslederstillingerne og koordinatorerne vil afhænge af de udpegede pædagogers anciennitet. De opstillede tal ovenfor beror på en gennemsnitsberegninger og efter godkendelse vil der blive et forhandlingsforløb med den faglige organisation.

Direktøren for Børn og Kultur foreslår, at forslaget til udmøntning af Budget 2016 på dagtilbuds- og SFO-området godkendes.

Personale

Udmøntningen af besparelsen på SFO-ledelsesstrukturen vil betyde, at 4 af de nuværende SFO-ledere vil blive omplaceret som SFO-ledere i de 4 nye skoledistrikter. På baggrund af forhandlinger med BUPL, vil udmøntningen af besparelsen sandsynligvis betyde både afskedigelser og omplaceringer af de øvrige nuværende SFO-ledere.

Indstilling

Forretningsledelsen, 27. oktober 2015, pkt. 6:

Anbefales.

Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Beslutning

Fag Med for Børn og Kultur skal drøfte processen vedrørende udmøntningen af strukturen den 16. november 2015.

Indstilles godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Anlægsregnskab for Skolegades Skole, om- og tilbygning


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet godkendte i 2010 en om- og tilbygning på Skolegades Skole. Byggeriet er afsluttet, og Økonomiafdelingen har udarbejdet endeligt anlægsregnskab. Anlægsregnskabet foreslås godkendt, selv om en voldgiftssag i forbindelse med byggeriet endnu ikke er afsluttet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i mødet den 24. juni 2010 at meddele en anlægsbevilling på 27.846.900. kr. til om- og tilbygning på Skolegades Skole. Der er tidligere frigivet 6.153.100 kr., til indkøb af pavilloner 3.069.100 kr., rådgiverhonorer 1.084.000 kr. og lærerværelse 2.000.000 kr. I alt 34.000.000 kr.

Udgifterne til byggeriet har undervejs vist sig ikke at kunne holdes inden for det afsatte budget. Den 22. januar 2014 fik Økonomiudvalget følgende orientering om status på byggesagen:

”Den 15. januar 2014 har totalrådgiver udarbejdet et byggeregnskab, der indeholder allerede indtil nu afholdte udgifter til byggesagen. Alle sædvanlige udgifter på sagen er afsluttet, men der er enkelte poster, der stadig er uafklarede, så byggeregnskabet kan endnu ikke endeligt afsluttes.

Det er den sidste ratebetaling til rådgiver, nogle penge afsat til ekstra behandling af trapper samt primært advokatsalærer, der endnu ikke er fastlagte.

En opstilling på byggeregnskabet svarende til opstillingen i sidste orientering til Økonomiudvalget (lukket punkt på dagsordenen 4. september 2013) ser således ud:

04. september.2013

15. januar.2014

Underskud inkl. vinterforanstaltninger og UF

5.077.000

4.839.000

Voldgift med ventilationsentreprenør - videregives til rådgiver

?

274.000 + ?

Ventilation og tag Krogensgadebygningen

Er udført

Er udført

Forlig med rådgiver

-350.000

-350.000 + 85.000

Salg af pavilloner ikke opnået

1.800.000

1.800.000

Inventar

610.000

589.000

I alt

7.137.000 + ?

7.237.000 + ?

Der blev 16. december 2013 afsagt kendelse i voldgiftssagen rejst af ventilationsentreprenøren.

Voldgiftsretten gav ventilationsentreprenøren ret, da rettes fastslog, at totalrådgiveren bar skylden for tvisten, og Brønderslev Kommune (som sagen jo blev anlagt mod i første omgang) blev pålagt at betale ventilationsentreprenøren 1,7 mio. kr. + sagsomkostninger. (Den udgift der er medregnet i ovenstående post til voldgiftssagen er alene allerede afholdte udgifter til egen advokat i sagen.)

I juli 2013 blev der indgået et forlig med totalrådgiveren. Forliget indebar at totalrådgiveren gav afkald på et budgetteret tillægshonorar på 350.000 kr. mod at Brønderslev Kommune undlod at føre erstatningssag. I forliget med rådgiveren er der taget høje for den verserende voldgiftssag, og der blev indgået en suspensionsaftale, således at forliget ikke forhindrer Brønderslev Kommune i evt. at forfølge totalrådgiverens ansvar i voldgiftssagen.

I oktober 2013 gik totalrådgiveren konkurs, men alle selskabets sager er overført til et datterselskab, der dermed har overtaget den oprindelige totalrådgivers forpligtelser.

Der pågår således på nuværende tidspunkt en korrespondance mellem Brønderslev kommunes advokat på sagen og den ”nye” totalrådgivers forsikringsselskab om sagen."

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Anlægsarbejdes er nu afsluttet, og Økonomiafdelingen fremsender anlægsregnskab med anmodning om godkendelse.

fordelt således:

Merudgifterne er opgjort oktober 2015 til 8.808.702 kr. og skyldes:

 • Merudgift opgjort pr. 31. december 2013 er 6.984.816 kr.
 • Merudgift 2014 - 2015 Hovedstol voldgiftsag, advokat, renter 1.823.886 kr.

Voldgiftssagen er endnu ikke afsluttet.

Kommunaldirektøren foreslår,

 • at anlægsregnskabet godkendes og
 • at der oprettes en ny sag, når udfaldet af voldgiftssagen er kendt
Beslutning

Indstilles godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Ledelsesstruktur på skoleområdet pr. skoleåret 2016-17


Resume

Sagsforløb: ØK/BS

Økonomiudvalget har godkendt forslag til ny ledelsesstruktur på skoleområdet som følge af beslutningen om etablering af 4 skoledistrikter i kommunen pr. skoleåret 2016-17.

Børne- og Skoleudvalget orienteres om Økonomiudvalgets beslutning.

Sagsfremstilling

Som led i implementeringen af den nye skolestruktur, der blev vedtaget af Byrådet den 16. september 2015, skal der etableres nye ledelsesteams på skoleområdet.

Fagenheden for Børn og Kultur har i dialog med de nuværende ledelser og de faglige organisationer igennem en periode drøftet, hvordan den overordnede ledelses- og samarbejdsstruktur kunne etableres med udgangspunkt i beslutningen om nedlæggelse af alle skoler og etablering af 4 nye skoledistrikter.

I vedlagte bilag præsenteres de overordnede ledelsesprincipper samt forslag til ny ledelsesstruktur på skoleområdet.

Forslaget tager udgangspunkt i det bilag, der lå til grund for beslutningen om ny skolestruktur. I dette fremgik, at der i hvert af distrikterne vil være:

- Én skole med et overordnet navn samt tilknyttede undervisningssteder

- Én ledelse med 1 skoleleder og afdelingsledere/mellemledere

- Ét budget

- Én bestyrelse

- Én SFO med afdelinger på undervisningsstederne

Desuden er forslaget udarbejdet med udgangspunkt i de lovgivnings- og overenskomstmæssige rammer, herunder bl.a. krav om en skoleleder samt mellemleder med souschef funktioner.

Endvidere har fagenheden i forslaget til principper og ny ledelsesstruktur indarbejdet et ønske fra politisk side om tilgængelig ledelse på hvert undervisningssted; et ønske der også er givet udtryk for fra lærernes fagforening i deres høringssvar forud for beslutningen om ny skolestruktur.

Principperne for skoleledelse tager bl.a. udgangspunkt i Undervisningsministeriets vejledende publikation til drøftelse i den enkelte kommune. Disse ledelsesprincipper henter således sin primære reference i Brønderslev Kommunes forståelse af Leadership Pipeline, Undervisningsministeriets publikation og nyere forskning omkring ledelse af læringsprocesser i folkeskoler.

Principper for skoleledelse

De beskrevne principper for skoleledelse er nærmere beskrevet i vedlagte bilag, men her følger i overskriftsform de forskellige principper:

 • Skoleledelsesprincip (distriktslederen tillægges den formelle betegnelse ”skolelederen”, jf. folkeskoleloven)
 • Nærhedsprincip (alle undervisningssteder har tilknyttet en fast leder)
 • Decentraliseringsprincip (de decentrale enheder tillægges beslutningskompetence )
 • Videndelingsprincip (ansvarsområder defineres via tilknytning til ledernetværk)
 • Vilkårsprincip (Der arbejdes hen imod, at lederne arbejder fuld tid med ledelse)
 • Organiseringsprincip(ledelsen er organiseret i teams)

Ny ledelsesstruktur på skoleområdet

I bilag 1 fremgår den nuværende ressourceanvendelse og -fordeling i relation til ledelsestid på skoleområdet. Endvidere er der skitseret et eksempel på, hvordan den nye ledelsesstruktur kunne se ud i et af de kommende distrikter.

Tildeling af ledelsestid i den nye ledelsesstruktur, sker inden for den nuværende ramme/beregning for ledelsestid.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Økonomiudvalget godkender den foreslåede ledelsesstruktur på skoleområdet.

Beslutning fra Økonomiudvalget den 28. oktober 2015:

Godkendt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Peter H.S. Kristensen udtaler kritik af, at SFO-delen indgår i denne sag.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Opfølgning på 12-12 seminar i oktober 2015


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget præsenteres for procesplan som opfølgning på 12-12 seminar i oktober vedrørende udarbejdelsen af nye skolepolitiske mål.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget deltog den 8. - 9. oktober 2015 i et 12-12 seminar med Fagenheden for Børn og Kultur, lærerforeningen og skoleledere.

Som opfølgning på 12-12 seminaret præsenteres udvalget for forslag til procesplan, der beskriver de næste skridt.

Der lægges op til, at der udarbejdes et arbejds- og vurderingsgrundlag for kommunens skoler de næste to år med afsæt i folkeskolereformens målsætning.

I det vedlagte bilag præsenteres forslag til procesplan.

Direktøren for Børn og Kultur foreslår at, Børne- og Skoleudvalget godkender procesplanen for udarbejdelsen af nye skolepolitiske mål.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalgets bemærkninger indarbejdes i procesplanen.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Forslag til byrådsbeslutning fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe


Resume

Sagsforløb: BS

Drøftelse af forslag fra den konservative byrådsgruppe om henvendelse til undervisningsministeren til drøftelse i Børne og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling

Forslag til byrådsbeslutning fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe:

Fælles brev fra Byrådet til børne- og undervisningsminister Ellen Trane Nørby med ansøgning om dispensation fra den understøttende undervisning og de tvungne lektiecaféer i folkeskolen.

Formål: At afkorte de skoledage, der efter Det Konservative Folkepartis vurdering er blevet for lange.

Baggrund: Konsekvenserne af skolereformen begynder at vise sig. Ifølge en undersøgelse fra Gallup ved slutningen af sidste skoleår mener 44 % af forældre ikke, at den understøttende undervisning sikrer, at deres barn lærer mere.

Det Konservative Folkeparti foreslår derfor, at der sendes et brev til ministeren som et led i at arbejde for dispensation for disse dele af skolereformen. Det vil give mere frihed til den enkelte skole i forhold til at tilrettelægge skoledage, så de lokale skoler i Brønderslev Kommune får mere frihed og selvbestemmelse.

Det Konservative Folkeparti har tillid til, at skoleledere og lærere kan administrere mere frihed og selvbestemmelse til glæde for eget arbejdsmiljø og især børnenes faglighed og fritid. Det Konservative Folkeparti mener, at en dispensation til ovenstående vil gavne eleverne.

Timerne kan erstattes af reel undervisning eller give eleverne kortere skoledage, men med mere faglighed. Det gør eleverne mere friske til indlæring i undervisningstimerne og giver mulighed for at bibeholde fritidsaktiviteter.

Byrådet, 16. september 2015, pkt. 8:

Fagudvalget anmodes om at drøfte emnet.

Gitte Krogh var fraværende (Jan Thaibert mødt).

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 3. november 2015:

Den konservative byrådsgruppe ønsker, at Børne og Skoleudvalget drøfter skolebestyrelsens og skoleledelsens mulighed for selv at kunne planlægge skoleåret med eller uden understøttende undervisning og lektiecafé. Af bilag fremgår oversigt over skoledagens sammensætning, herunder timer til understøttende undervisning og lektiecafé.

Personale

Forslagets gennemførelse vil kunne medføre personalereduktioner.

Beslutning

Udvalget ønsker ikke at søge dispensation i henhold til forslaget.

Line Vanggaard Pedersen ønsker sagen behandlet i Byrådet.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Ansøgning fra Stjernestunden om ændring af alderskriterier


Resume

Sagsforløb: BS

Børne og Skoleudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Børnehuset Stjernestunden om ændring af alderskriterier.

Sagsfremstilling

Børnehuset Stjernestunden har foranlediget af politisk beslutning om ændring af alderskriteriet for overgang fra dagpleje til børnehave sendt ansøgning om ændring af optagelse i institutionen.

Stjernestunden ønsker at blive godkendt til 48 børn i alderen fra 2 år og 9 mdr. indtil 6 år (skolestart). Ved denne ændring bliver Børnehuset Stjernestunden jf. lovgivningen stillet ens med de kommunale dagtilbud.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at ansøgning imødekommes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Børne og Skoleudvalget orienteres om:

 1. KL sender invitation til Børn & Unge Topmøde tirsdag den 19. januar – onsdag den 20. januar 2016. Topmødet finder sted i Aalborg Kongres & Kultur Center.
 2. Skolechefen har på vegne af Brønderslev Kommune involveret skolevæsenet i projektforløb med henblik på at der udarbejdes en ansøgninger til Mærsk.
Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 4. november 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer