Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 1. september 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Orientering om Kvartalsrapport for UU for 2. kvartal 2015


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om UU Kvartalsrapport nr. 3.

Charlotte Hove fra UU deltager under punktet med henblik på at give Børne- og Skoleudvalget et indblik i udviklingen af de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse.

Sagsfremstilling

UU i Brønderslev udarbejder hvert kvartal en kvartalsrapport. Rapporten giver et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse i Brønderslev Kommune. Data stammer fra UU’s database og er trukket ud pr. 1. juli 2015.

Flere 15 – 17 årige indenfor uddannelsessystemet

Alle unge i Danmark under 18 år skal være i gang med uddannelse eller være i gang med at forberede sig til uddannelse, som beskrevet i ”pligtbekendtgørelsen” (Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet). Af de 15-17 årige i Brønderslev Kommune er langt de fleste indenfor uddannelsessystemet (1551 af de unge svarende til 97,5 %).

40 af de 15-17 årige (2,5 %) i Brønderslev Kommune er ikke i uddannelsessystemet. Disse unge er enten i gang med forberedende og udviklende aktiviteter (27 unge) eller midlertidige aktiviteter (6 unge). De resterende 7 unge opsøges af UU.

 • Forberedende og udviklende aktiviteter dækker blandt andet over: Produktionsskole, arbejde, ophold i udlandet mv.
 • Midlertidige aktiviteter dækker primært over unge, der er helt uden for uddannelse og arbejdsmarkedet. Her er der i alt 6 unge. Heraf er de 3 sygemeldte, 1 har orlov og 2 er på foranstaltning under serviceloven.

Set i forhold til 2014 og 2013 er der i 2015 en større andel af de 15 til 17 årige, som er i uddannelsessystemet.

Rapporten viser også, at der har været en stigning i antallet af unge mellem 15 og 17 år, der er i gang med grundskolen. Det skyldes, at flere unge i år vælger at fortsætte i 10. klasse, enten på 10. klasses center i Brønderslev eller på efterskole.

Flest unge fortsætter i gymnasiet

Langt størstedelen af de unge, der afslutter 9. eller 10. klasse vælger at fortsætte i gymnasiet, 72,2% af de unge fra Brønderslev fortsætter i gymnasiet.

I forhold til erhvervsuddannelserne har 21,7 % af de unge valgt denne uddannelsesretning. I Hjørring og Frederikshavn kommuner, søger flere unge ind på erhvervsuddannelserne end i Brønderslev. Årsagen kan være, at der både i Hjørring og Frederikshavn er tekniske skoler, modsat Brønderslev. Det betyder, at de transportmæssige barrierer er større i Brønderslev end i Hjørring eller Frederikshavn, da unge fra Brønderslev Kommune enten skal til Aalborg eller Hjørring for at gå på en erhvervsskole.

Status på de 18-24 årige – mange påbegynder uddannelse i august

Når det gælder de unge mellem 18 og 24 år i Brønderslev Kommune, har UU kontakt til 2.598 unge. Heraf er 2003 unge i gang med en uddannelse, eller har gennemført en uddannelse. Af de resterende er der pt. 218 af de unge, som modtager offentlig forsørgelse. Denne gruppe arbejdes der intensivt med i hele UngeCentret via uddannelsesrettede tiltag.

Statistikudtræk fra Workbase viser, at der er 66 unge mellem 18 og 24 år, der i perioden juni – august har afsluttet deres uddannelseshjælpssag med begrundelsen ”borgeren er gået i uddannelse”.

Samlet set var der pr. 19. august 2015 305 unge på uddannelseshjælp (alle unge mellem 18 og 29), hvilket svarer til et fald på ca. 70 sager fra begyndelsen af juni måned.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager sagen til orientering og drøfter, hvorledes flere unge kan motiveres til at tage en erhvervsuddannelse.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Beslutning om ny skolestruktur pr. 1. august 2016 i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet skal efter endt høringsperiode tage stilling til forslag til ny skolestruktur i Brønderslev Kommune pr. 1. august 2016.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 17. juni 2015 at sende forslag til ny skolestruktur i offentlig høring samt høring i skolebestyrelserne i kommunen. Høringsperioden har forløbet fra 18. juni til og med 14. august 2015.

Forslag til ny skolestruktur i Brønderslev Kommune tager udgangspunkt i den strategiplan, Byrådet godkendte den 3. september 2014.

Det overordnede mål med den nye skolestruktur er at styrke det kommunale skolevæsen ved fortsat at sikre en høj faglighed og kvalitet på de kommunale skoler og samtidig skabe stabilitet på undervisningsstederne i en periode under de nuværende kendte forudsætninger. Det sker med en opmærksomhed på udfordringen med faldende børnetal i de kommende år.

Det bilag, der har været sendt i høring vedrørende forslag til ny skolestruktur, er vedlagt som bilag 1.

Efter Byrådets godkendelse af den overordnede strategiplan den 3. september 2014 har der været dialogmøder med elever, bestyrelsesrepræsentanter og andre interessenter samt borgermøder.

Strategiplanen indeholder forskellige forslag til udviklingen af skoleområdet, hvert af de 3 områder er beskrevet nærmere i bilag 1.

Her følger i oversigtsform de forskellige konkrete forslag, der har været i høring efter Byrådets godkendelse den 17. juni 2015.

Styrkelse af skoledistrikterne

Det fremgår af vedlagte bilag, at der ved etablering af større distrikter vil være både faglige, pædagogiske og ressourcemæssige argumenter for at etablere større skoledistrikter.

Børne- og Skoleudvalget behandlede den 14. april 2015 forskellige scenarier for styrkelse af skoledistrikterne. På baggrund at mødet har fagenheden udarbejdet vedlagte bilag, hvor der er beskrevet fordele og ulemper ved de forskellige scenarier.

Uanset hvilket scenarie der vælges, så vil der blive tale om oprettelse af 4 skoledistrikter i kommunen.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at der oprettes følgende 4 skoledistrikter pr. 1. august 2016:

Distriktsnavn

Bestående af følgende nuværende distrikter

Dronninglund

Dronninglund, Asaa (inkl. tidligere Agersted distrikt).

Hjallerup

Hjallerup, Klokkerholm og Flauenskjold.

Brønderslev Nord

Hedegårdsskolen, Thise Skole og Toftegårdsskolen (inkl. tidligere Serritslev distrikt)

Brønderslev Syd

Skolegade Skole, Søndergades Skole og Øster Brønderslev Centralskole

Det foreslås endvidere, at der fortsat tilbydes undervisning i 10. klasse på henholdsvis Hedegårdsskolen og Dronninglund Skole.

Udvikling af overbygningen

I strategiplanen er der skitseret forskellige muligheder for udvikling af overbygningen (7. - 9. klasse)

Byrådet godkendte den 17. juni 2015 fagenhedens forslag vedrørende udvikling af overbygningen.

Det betyder konkret, at der i hvert af de 4 nye skoledistrikter skal være undervisning i overbygningen på ét af undervisningsstederne. Overbygningerne på Klokkerholm Skole, Toftegårdsskolen og Asaa Skole flyttes til hhv. Hjallerup undervisningssted, Hedegårdsskolens undervisningssted og Dronninglund undervisningssted i takt med, at lokalekapaciteten tillader det de pågældende steder. Overbygningerne på Søndergades Skole og Skolegades Skole samles på ét undervisningssted, når lokalekapaciteten tillader det.

Styrkelse af inklusionsindsatsen

3. hovedområde i strategiplanen beskriver bl.a., at der er behov for at tage stilling til placeringen af Heldagsskolen, både rent fysisk samt organisatorisk og ledelsesmæssigt.

En af anbefalingerne fra analyse af den vidtgående specialundervisning i Brønderslev Kommune fra 2012 er, at alle specialundervisningstilbud placeres i tilknytning til almenskolerne for bedre at kunne understøtte en hensigtsmæssig dynamik imellem specialtilbud og almenskole.

Det er aktuelt kun Heldagsskolen, som ikke er placeret i tilknytning til eller organiseret under en almenskole. Byrådet godkendte den 17. juni 2015 forslag om, at Heldagsskolen nedlægges som selvstændig skole pr. 1. august 2016 og oprettes som et specialklassetilbud på lige fod med kommunens øvrige specialklassetilbud; fortsat placeret på matriklen i Øster Hjermitslev. Heldagsskolen lægges med virkning fra samme dato organisatorisk og ledelsesmæssigt ind under det distrikt, hvor Hedegårdsskolen placeres. Endvidere skifter den navn til Heldagsklassen.

Udtalelser fra offentligheden samt skolebestyrelser

Det er i overvejende grad de lokale skolebestyrelser, der har gjort brug af muligheden for at komme med bemærkninger i høringsperioden.

I bilag 2 er samtlige indkomne bemærkninger vedlagt.

Opmærksomhedspunkter vedrørende implementering af ny skolestruktur

Igennem temamøder for ledelserne, dialogmøde med bestyrelser m.fl., borgermøde samt indkomne udtalelser i processen, er Børne- og Skoleudvalget og fagenheden blevet gjort opmærksom på en række forhold, der skal drøftes og besluttes i forbindelse med implementeringen af en ny skolestruktur. Nogle forhold er afledt af lovgivningen, mens andre forhold er afledt at de input, der er kommet i inddragelsesprocessen.

Det er fagenhedens vurdering, at der, efter beslutningen om en ny skolestruktur, vil være behov for en grundig tilrettelagt implementeringsproces i dialog med alle berørte parter. Processen forventes at forløbe i efteråret 2015 og foråret 2016.

I bilag 1 fremgår nogle af de opmærksomhedspunkter, der skal være efter beslutningen om en ny skolestruktur er truffet. Flere forhold vil efterfølgende skulle politisk behandles. Det gælder eksempelvis en evt. ny ressourcefordelingsmodel samt ny styrelsesvedtægt.

Fagenheden for Børn og Kulturforeslår, at de oprindelige indstillinger fra byrådsmødet den 17. juni 2015 fastholdes:

 • alle kommunale folkeskoler i Brønderslev Kommune nedlægges med virkning fra den 1. august 2016.
 • der pr. 1. august 2016 oprettes 4 nye skoledistrikter som beskrevet i sagsfremstillingen.
 • der i hvert af de 4 nye skoledistrikter skal være undervisning i overbygningen på ét af undervisningsstederne. Overbygningerne på Klokkerholm Skole, Toftegårdsskolen og Asaa Skole flyttes til hhv. Hjallerup undervisningssted, Hedegårdsskolens undervisningssted og Dronninglund undervisningssted i takt med, at lokalekapaciteten tillader det de pågældende steder. Overbygningerne på Søndergades Skole og Skolegades Skole samles på ét undervisningssted, når lokalekapaciteten tillader det.
 • Heldagsskolen nedlægges som selvstændig skole pr. 1. august 2016 og oprettes som et specialklassetilbud på lige fod med kommunens øvrige specialklassetilbud. Heldagsskolen lægges med virkning fra samme dato organisatorisk og ledelsesmæssigt ind under det distrikt, hvor Hedegårdsskolen placeres. Endvidere skifter den navn til Heldagsklassen.

Fagenheden for Børn og Kultur vil inddrage de indkomne udtalelser i den efterfølgende implementeringsproces, således at processen fra beslutning om ny skolestruktur til ikrafttræden pr. 1. august 2016 vil blive så optimal som muligt.

Beslutning

Udvalget har drøftet de indkomne høringssvar med henblik på de opmærksomhedspunkter, der er fremført i svarene i forhold til den efterfølgende proces.

Udvalget foreslår, at Heldagsskolen kan fortsætte under navnet ”Heldagsskolen”.

Fagenhedens forslag indstilles med denne ændring godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Ferieplan for skoleårene 2016-17 og 2017-18


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at drøfte Fagenheden for Børn og Kulturs forslag til ferieplan for skoleårene 2016-17 og 2017-18. Forslaget til ferieplan sendes efterfølgende til udtalelse i skolebestyrelserne.

Sagsfremstilling

Jf. bilaget til styrelsesvedtægt på skoleområdet udarbejder Fagenheden for Børn og Kultur forslag til ferieplan på skoleområdet.

Børne- og Skoleudvalget drøfter forslaget og sender det til udtalelse i skolebestyrelserne med henblik på endelig beslutning på Børne- og Skoleudvalgsmødet den 1. december 2015.

Som noget nyt foreslår fagenheden, at ferieplanen fastlægges så den er godkendt 2 år frem i tiden.

I forhold til placeringen af vinterferien, bedes Børne- og Skoleudvalget drøfte om ferien skal afvikles, som fremstillet i forslaget (uge 8) eller om vinterferien skal flyttes til uge 7.

1) Forslag til ferieplan i skoleåret 2016-17

 • Første skoledag: 10. august 2016
 • Efterårsferie 15. oktober - 23. oktober 2016
 • Juleferie 22. december 2016 - 2. januar 2017
 • Vinterferie 18. februar - 26. februar 2017
 • Påskeferie 8.april - 17. april 2017
 • Bededagsferie 12. april -14. april 2017
 • Kr. Himmelfartsferie 25. maj - 28. maj 2017
 • Pinseferie3. juni- 5. juni 2017
 • Sommerferie fra og med 24. juni - 13. august 2017

De nævnte dage er første og sidste dag i ferien.

2) Forslag til ferieplan i skoleåret 2017-18

 • Første skoledag: 14. august 2017
 • Efterårsferie 14. oktober - 22. oktober 2017
 • Juleferie 21. december 2017 - 2. januar 2018
 • Vinterferie 17. februar - 25. februar 2018
 • Påskeferie 24.marts - 2. april 2018
 • Bededagsferie 27. april -29. april 2018
 • Kr. Himmelfartsferie 10. maj - 13. maj 2018
 • Pinseferie19. maj– 21. maj 2018
 • Grundlovsdag 5. juni 2018
 • Sommerferie fra og med 30. juni 2018

De nævnte dage er første og sidste dag i ferien.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslaget til ferieplan.

Fagenheden sender forslaget til udtalelse i skolebestyrelserne i perioden fra 2. september 2015 frem til 16. oktober 2015.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker ikke vinterferien flyttet fra uge 8.

Udvalget ønsker mulighederne for ferieplanlægningen nærmere undersøgt.

Sagen udsat til næste møde.

Til toppen


6. Forslag til etablering af aldersintegrerede institutioner for 0-6 årige i Brønderslev by


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte forslag om etablering af aldersintegrerede institutioner i Brønderslev By.

Sagsfremstilling

Med baggrund i gode erfaringer fra Børnehuset Petra i Hjallerup er der udarbejdet forslag om etablering af aldersintegrerede institutioner for 0 – 6 årige i Brønderslev by.

Fagenheden for Børn og Kultur vurderer, at der er stor efterspørgsel på aldersintegrerede institutioner. Med baggrund heri og gode erfaringer fra Børnehuset Petra i Hjallerup er der udarbejder forslag til etablering af aldersintegrerede institutioner i Brønderslev by.

Kapacitet og efterspørgsel på vuggestuepladser:

Vuggestuen Himmelblå er normeret til 65 vuggestuebørn. Nedenfor fremgår belægningsoversigt:

2013

2014

2015

Januar

65

57

54

Februar

62

60

62

Marts

58

60

58

April

56

58

58

Maj

57

62

64

Juni

56

60

65

Juli

53

61

65

August

52

59

65

September

55

56

65

Oktober

57

55

November

55

54

December

54

57

Såfremt der etableres aldersintegrerede institutioner, vurderes det at efterspørgslen vil stige.

Kapacitet og efterspørgsel på børnehavepladser

Det vurderes ikke, at antallet af børnehavepladser kan nedjusteres i Brønderslev i by i de kommende år. Derfor vil etablering af aldersintegrerede institutioner nødvendigvis indebære en omfordeling af vuggestuepladser og børnehavepladser indenfor de eksisterende bygningsmæssige rammer.

Forslag til omfordeling af vuggestuepladser og børnehavepladser:

Vuggestuen Himmelblå

Børnehaven Galaksen

Børnehaven Kornumgaard

Børnehaven Fasanen

Nuværende pladser

65

120

86

92

Omfordeling børnehavepladser

+70

-25

-20

-25

Omfordeling vuggestuepladser

-45

+15

+15

+15

Antal pladser efter ændring:

Vuggestuen Himmelblå

Børnehaven Galaksen

Børnehaven Kornumgaard

Børnehaven Fasanen

Vuggestue

20

15

15

15

Børnehave

70

95

66

67

Udgifter vedrørende bygningsmæssige ændringer/justeringer er beregnet til (bilag vedlagt):

 • Vuggestuen Himmelblå: Overslagsmæssigt er de bygningsmæssige tiltag beregnet til at udgøre ca. 220.000 kr. Ændringen forventes ikke at give en merudgift i driften.
 • Børnehaven Galaksen: Overslagsmæssigt er de bygningsmæssige tiltag beregnet til at udgøre ca. 350.000 kr. Ændringen forventes ikke at give en merudgift i driften.
 • Børnehaven Kornumgaard: Overslagsmæssigt vil der med nuværende lejeniveau være en øget årlig lejeudgift på ca.100.000 kr. Hertil vil der komme en årlig merudgift på driften på ca. 75.000 kr.
 • Børnehaven Fasanen: Overslagsmæssigt er de bygningsmæssige tiltag beregnet til at udgøre ca. 410.000 kr. Ændringen forventes ikke at give en merudgift i driften.

Merudgifter ved produktion af mad i mindre enheder er beregnet til ca. 500.000 kr.

Fagenheden for Børn og Kulturforeslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslag om etablering af aldersintegrerede institutioner for 0 – 6 årige i Brønderslev by.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget indstiller at Byrådet i forbindelse med budget 2016 aftaler, at Vuggestuen Himmelblå nedlægges som vuggestue, og at der i stedet i Brønderslev by etableres et antal integrerede institutioner med hver sit tilbud til vuggestuebørn og børnehavebørn i alderen 0-6 år. Aldersintegrerede institutioner er efterspurgte tilbud og passer godt ind i strategien om at udvikle tilbud, der gør kommunen attraktiv som bosætningskommune.

Udvalget indstiller, at der afsættes 1 mio. kr. på anlæg til ombygning af eksisterende institutioner samt 0,5 mio. kr til yderligere drift pga. øgede udgifter til madproduktionen til vuggestuebørnene.

Bilag

Til toppen


7. Planlægning af møde i det Fælles Rådgivende Organ


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til møde i Fælles Rådgivende Organ for Skoler og Dagtilbud.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at møderne holdes onsdag den 25. november 2015 efter følgende plan:

Fælles Rådgivende organ for skoler: kl. 16.00 - 18.00

Fælles Rådgivende organ for dagtilbud: kl. 19.00 - 21.00

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


8. Orientering om foreløbigt program for 12-12 seminar 8. - 9. oktober 2015


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om og drøfter foreløbigt program for 12-12 seminar 8. - 9. oktober 2015.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 5. maj 2015, at 12-12 seminaret for Børne- og Skoleudvalget skulle placeres den 8. - 9. oktober 2015.

Samtidig blev det besluttet, at fagenheden skulle udarbejde et foreløbigt program, som skulle forelægges Børne- og Skoleudvalget. Foreløbig program er vedlagt som bilag.

Skolechef Carsten Otte orienterer om tankerne bag det foreløbige program.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter det foreløbige program og giver input til det videre arbejde med færdiggørelse af programmet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning
 • Ansøgning om at blive partnerskabskommune i relation til Socialstyrelsen er indsendt.

Til toppen

Opdateret 2. september 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach