Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 2. februar 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Bettina Nielsen, Lars Bisgaard og Knud Pedersen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Bettina Nielsen, Lars Bisgaard og Knud Pedersen var fraværende.

Til toppen


3. Udarbejdelse af afdækningskatalog for Børne- og Skoleudvalgets område


Resume

Sagsforløb: BS

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2017 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2017.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte forslag til områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2016 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2017.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede besparelseskrav for 2017 fastsættes i første omgang til 30,2 mio. kr. af serviceudgifterne ud over de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktioner i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne, og her fastsættes sparekravet til 5,0 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2016 viser sig budgetskred således, at det samlede resultat for budget 2016 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2016.

For at sikre flerårsperspektivet i budgetarbejdet tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser, som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Størrelse af afdækningskatalog

Mål for besparelser i 2017

Helårlig effekt

Effekt i 2017

Økonomiudvalget

8.185

15.006

11.523

Børne og Skoleudvalget

11.460

21.885

16.672

Fritids- og Kulturudvalget

1.298

2.379

1.838

Beskæftigelsesudvalget

1.515

3.720

2.792

Ældreomsorgsudvalget

6.313

12.015

9.164

Social- og Sundhedsudvalget

490

1.214

852

Teknik- og Miljøudvalget

960

1.760

1.579

I alt

30.221

57.979

44.420

Beskæftigelsesområdet, Overførselsudgifter

5.000

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v. henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2017”.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Beslutning

Sagen drøftet. Fagenheden arbejder videre efter udvalgets bemærkninger.

Bettina Nielsen, Lars Bisgaard og Knud Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Børnenormering og overbelægning i Hjallerup Børnehave


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at drøfte overbelægning i Hjallerup Børnehave.

Sagsfremstilling

Hjallerup Børnehave har i december 2015 forespurgt om muligheden for en overbelægning på 5-7 børn i juli måned 2016.

Dette har givet anledning til en gennemgang af den kommende efterspørgsel til Hjallerup Børnehave. Pladsanvisningen har registreret nedenstående:

01.08.15 45 børn

01.09.15 46 børn

01.10.15 48 børn

01.11.15 51 børn

01.12.15 52 børn

01.01.16 55 børn

Hjallerup Børnehave er godkendt til en normering på 50 børn med mulighed for overbelægning på 9 børn.

I vedtægter for Hjallerup Børnehave fremgår ”institutionens normering er 50 børn med en mulighed for en overnormering på op til 9 børn i en mindre periode” (§ 3, stk 1).

Fagenheden har anmodet bestyrelsesformanden om skriftlig præcisering af hvordan Hjallerup Børnehave fortolker normering af børn og overbelægning, herunder hvordan en mindre periode defineres. Mail fra Bestyrelsesformand vedlægges til orientering.

Afdelingen Ejendomme og Service har udarbejdet en opgørelse over, hvor mange børn der i henhold til bygningsreglementet maksimalt kan rummes i Hjallerup Børnehave. Det maximale antal er 54 børn.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at:

  • Hjallerup Børnehaves normering fortsat er 50 børn med mulighed for overbelægning på 9 børn
  • Belægning ud over 50 børn skal godkendes af Fagenheden for Børn og Kultur
  • En mindre periode defineres som 4 måneder i foråret (april, maj, juni og juli)
Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget godkender, at Hjallerup Børnehave godkendes til en normering på 54 børn med mulighed for yderligere at indtage 5 børn i en kortere periode defineret som månederne april, maj, juni og juli.

Belægning over 54 børn godkendes af Fagenheden for Børn og Kultur.

Bettina Nielsen, Lars Bisgaard og Knud Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Status - kollektiv trafikplanlægning


Resume

Sagsforløb: BS

Styregruppen bag udarbejdelse af kollektiv trafikplan for Brønderlev Kommune fremsender til orientering til Børne- og Skoleudvalget udførte trafikanalyser af bybusserne i Brønderslev samt rute 203, Brønderslev-Jerslev-Hjørring. Analyserne indgår i den videre planlægning af den nye kollektive trafikplan.

Sagsfremstilling

Styregruppen bag udarbejdelse af ny kollektiv trafikplan for Brønderslev Kommune, fremsender til orientering trafikanalyser af bybusserne i Brønderslev by samt rute 203, Brønderslev-Jerslev-Hjørring.

Trafikanalysen konkluderer på baggrund af passagertællinger fra 2015, at der et stort potentiale i at optimere og sammentænke bybuskørslen med den øvrige buskørsel i Brønderslev by.

I forbindelse med at rute 203, Brønderslev-Jerslev-Hjørring, nedlægges ved køreplanskiftet sommeren 2016, arbejder styregruppen på at sikre kollektiv trafikbetjening af Hallund-Jerslev-Sterup området til Hjørring ved omlægning af eksisterende ruter, således at trafikken til og fra Hjørring sker via tog ved Brønderslev Banegård. NT har udarbejdet analyse af rute 203.

Teknik- og Miljøudvalget tager på mødet den 1. februar 2016 stilling til, om styregruppen skal arbejde videre med trafikanalysens omlægning af bybusbetjeningen samt forslaget til erstatning af rute 203 med en kollektiv trafikbetjening af Hallund-Jerslev-Sterup området til Hjørring via tog til og fra Brønderslev Banegård.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager analyserne til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bettina Nielsen, Lars Bisgaard og Knud Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om:

  • Brev fra Skolebestyrelsesformand for Klokkerholm og Flauenskjold Skoler vedr. udetoiletter for eleverne.
  • Brev fra Forældrerådet i Børnehuset Himmelblå vedr. fortsættelse af inklusionsprojekter i relation til "Udvikling i Fællesskaber"
Beslutning

Til efterretning.

  • Invitation til udvalget til skoleskak på Skolegades Skole
  • Om evt. besøg på Børnehaven Kornumgaard

Bettina Nielsen, Lars Bisgaard og Knud Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 3. februar 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach