Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 12. april 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Tosprogsområdet - fordeling og håndtering af skoletilbud til tosprogede elever


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til vedlagte reorganiseringsplan og kompetenceløft af medarbejdere på tosprogsområdet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har besluttet at styrke integrationsarbejdet for nyankomne tosprogede skolesøgende børn ved at etablere et centralt afklaringsforløb i forhold til at belyse nyankomne tosprogede skolesøgende børns kompetencer, hvorefter der foretages en udslusning til en skole i Brønderslev Kommune. Med inspiration fra tosprogsområdet i andre kommuner har Fagenheden for Børn og Kultur udarbejdet en reorganiseringsmodel, som tager udgangspunkt i at etablere et mere bæredygtigt tilbud til nyankomne tosprogede elever med udgangspunkt i det enkelte barns behov. Hensigten er at strukturere et tilbud, der har kvalitet og fleksibilitet som overskrift. Omdrejningspunktet er på den baggrund at iværksætte de mest hensigtsmæssige løsningsmodeller på tosprogsområdet i henhold til gældende lovgivning på området og lokale forhold.

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 8. marts 2016 en procesplan for data- og erfaringsgenereringen med en uddybning af udfordringsområder i forhold til at skabe det bedst mulige skoletilbud for tosprogede elever i Brønderslev Kommune. I vedlagte bilag fremstilles et forslag til en reorganiseringsmodel med fokus på beskrivelsen af et kompetenceafklaringsforløb for nyankomne tosprogede elever i Brønderslev Kommune og et forslag til kompetenceløft af skolernes medarbejdere i forhold til ansættelse af en tosprogskoordinator og uddannelse af medarbejdere i Dansk Som Andetsprog (DSA) med reference til den nyeste EVA-rapport på tosprogsområdet.

Reorganiseringsplanen planlægges inden for de eksisterende rammer i forhold til undervisning og drift. Der vil samlet set være et investeringsbehov til kompetenceløft i 2016 og 2017 på 500.000 kr., som ikke er indeholdt i det eksisterende budget. Derfor er der behov for en tillægsbevilling.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og godkender procesplan for implementering af reorganiseringsmodellen og kompetenceløft af medarbejderne.

Integrationsrådet, den 16. marts 2016, pkt. 6:

Integrationsrådet foreslår, at der oprettes modtagerklasse på flere byskoler i Brønderslev by, og at børnene udsluses til klasser på de skoler, hvor de har gået i modtagerklasse. Hvis der boligplaceres mange flygtninge i den østlige del af kommunen, foreslår Integrationsrådet, at der etableres modtagerklasser der.'

Integrationsrådet bemærker, at høringen sendes alt for sent i beslutningsprocessen.

Salah-Eldin E.S. El-Awad, Søren Krog Jensen, Emilly Leilah K. Pedersen, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Personale

Ingen.

Beslutning

Reorganiseringsplanen positivt modtaget. Forslaget sendes til udtalelse i de berørte skolebestyrelser således, at udvalget kan behandle sagen igen i maj.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af takst for pasning af egne børn


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne og Skoleudvalget genoptager drøftelse af tilskud til pasning af egne børn.

Sagsfremstilling

Børne og Skoleudvalget har på møde den 12. januar 2016 godkendt, at ordning med tilskud til pasning af egne børn skal afprøves i en periode, dvs. resten af 2016.

Der er enighed om, at der kan søges om tilskud for en periode fra minimum 8 uger og maksimalt 3 måneder.

Dagtilbudslovens §§ 86 - 88 beskriver betingelserne for tilskud, hvor blandt andet nævnes:

 • ansøger kan ikke samtidig modtage offentlig overførselsindkomst eller have en arbejdsindtægt
 • ansøger skal have opholdt sig i landet i 7 ud af de seneste 8 år
 • der kan maksimalt udbetales 3 tilskud til samme husstand (maks 3 børn)
 • det samlede tilskud må ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge
 • tilskuddet kan gives for en samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Børne og Skoleudvalget har besluttet, at perioden skal være minimum 8 uger og maksimalt 3 måneder.

Fastsættelse af tilskud fremgår af dagtilbudslovens § 89, hvoraf det fremgår at Byrådet fastsætter tilskuddet ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Tilskuddet må højest udgøre 85% af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet fastsætter takst for pasning af egne børn.

Børne- og Skoleudvalget, 12. januar 2016, pkt. 5:

Udvalget ønsker ordningen afprøvet i en periode, dvs. resten af 2016. Der kan søges om tilskud for en periode fra min. 8 uger og maksimalt 3 måneder.

Fagenheden udarbejder forslag til takst, som forlægges Byrådet til godkendelse.

Peter H.S. Kristensen og Lars Bisgaard mener ikke, de ligestillingsmæssige og sociale aspekter ved ordningen er tilstrækkeligt belyst og stemmer imod.

Bettina Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget, 20. januar 2016, pkt. 21:

Tilbagesendes til udvalget med henblik på belysning af samlede økonomiske konsekvenser og finansiering heraf.

Arne M. Jensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 12. april 2016:

Der har været 2 konkrete henvendelser på muligheden for at opnå tilskud til pasning af egne børn, begge henvendelser opfylder ikke kriterier for tilskud.

Borgere der kan gøre brug af tilskud til pasning af egne børn er:

 • Forældre med børn i dagtilbud - ingen væsentlig øget udgift.
 • Forældre med svagt eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet uden mulighed for overførselsindkomst, eller forældre der efter eget valg har besluttet selv at passe børnene.

Det er vanskeligt at angive en samlet merudgift i forhold til sidstnævnte gruppe, men det forventes, at kun meget få forældre vil kunne få tilskud via ordningen.

Taksterne er korrigeret siden udvalgets første behandling af sagen.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget genoptager drøftelsen af tilskud til pasning af egne børn, herunder evt. anbefaling af takst.

Personale

Opgaven vil få administrative konsekvenser i form af godkendelse, kontrol og udbetaling af tilskud. Der vil blive tale om en delt opgave mellem Fagenheden for Børn og Kultur og Stabsenheden for Økonomi, IT og Personale.

Økonomi

Tilskud børn 0 - 2 år og 9 måneder. Billigste nettodriftsudgift årligt 80.362 kr. 85 % heraf svarer til 68.304 kr. pr. år/5.692 pr. måned.

Tilskud børn 0 - 2 år og 9 måneder. Billigste nettodriftsudgift årligt 80.362 kr. 75 % heraf svarer til 60.276 kr. pr. år/5.023 pr. måned.

Tilskud børn 2 år og 10 måneder - 6 år. Billigste nettodriftsudgift pr. fuldtidsplads årligt 45.836 kr. 85 % heraf svarer til 38.960 kr. pr. år/3.246 kr. pr. måned.

Tilskud børn 2 år og 10 måneder - 6 år. Billigste nettoodrifsudgift pr. fuldtidsplads årligt 45.836 kr. 75 % heraf svarer til 34.377 kr. pr. år/2.864 kr. pr. måned.

Beslutning

Efter, at sagen er nærmere belyst,ønsker udvalget pt. ikke, at der etableres mulighed for at søge tilskud til pasning af egne børn.

Beslutningen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Til toppen


5. Planlægning af møde i det Fælles Rådgivende Organ


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til møder i Fælles Rådgivende Organ for Skoler og Dagtilbud i 2016.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at møderne holdes onsdag den 15. juni 2016 og onsdag den 16. november 2016 efter følgende plan:

Fælles Rådgivende organ for SKOLER: kl. 16.00 - 18.00

Fælles Rådgivende organ for DAGTILBUD: kl. 19.00 - 21.00

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


6. Ansøgning om midler til opsporing og tidlig indsats i Børne- og Familieafdelingen


Resume

Sagsforløb: BS/SS/ØK

Social- og Sundhedsudvalget ansøges om etablerings- og driftsmidler til implementering af opsporingsmodel til fremme af tidlig indsats i Børne- og Familieafdelingen.

Børne og Skoleudvalget orienteres om ansøgning sendt til Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Ifølge Sundhedsstyrelsen er omkring 15 % af de kommende mødre sårbare og kan have brug for ekstra støtte under deres graviditet og den første tid efter fødslen. Det drejer sig ofte om par, der har en kompleks livssituation med f.eks. psykisk sygdom, misbrug, langvarig arbejdsløshed eller en baggrund med svære opvækstvilkår. Gravide med særlige behov kan medføre vanskeligheder i forhold til varetagelse af barnets tarv. Den tidlige mor/barn-relation er ofte påvirket af moderens psykiske belastninger, hvilket kan give risiko for alvorlig forstyrrelse i relationen og i tilknytningen mellem mor/barn.

Brønderslev Kommune er der årligt ca. 350 fødsler. Det forventes, at screeningen vil finde de ca. 35-40 udsatte gravide pr. år - svarende til ca. 10-15 %.

Genindlæggelse for spædbørn inden for de første 30 dage efter fødslen er steget i Brønderslev. Begrundelsen ligger sandsynligvis i sektorovergangen, idet fødeafdelingerne i Regionen de sidste år har øget omlægning fra stationære til ambulante fødsler. Dette betyder, at flere familier bliver sendt hjem et par timer efter fødslen. Personalet når ikke altid at få en fornemmelse for den enkelte families mestringsevne. De sårbare familiers særlige behov identificeres ikke altid. Dermed øges antallet af genindlæggelser på grund af barnets manglende trivsel. Hvis sundhedsplejerskerne får kontakt med familierne allerede i graviditeten, er der mulighed for at få et tydeligere billede af den enkelte families ressourcer og forældrekompetencer.

Genindlagte børn inden for 30 dage efter fødslen.

Regionen/kommune

Årstal

Antal fødsler

Genindlagte nyfødte pct.

Region Nordjylland samlet

2012

5497

1,9

2013

5069

3,1

2014

5146

3,3

Brønderslev Kommune

2012

358

1,4

2013

260

2,7

2014

335

6,3

Opsporingsmodellen tager afsæt i gældende national og international forskning inden for området. Hjørring Kommune har udviklet en opsporingsmodel i forbindelse med satspuljeprojektet med støtte fra Sundhedsstyrelsen til projektet ”Model til opsporing af de udsatte gravide og en målrettet indsats gennem et tværfagligt og tværsektorielt team”. Denne opsporingsmodel vil Brønderslev Kommune tage afsæt i og tilpasse Brønderslev Kommune. Opsporingsmodellen tænkes udarbejdet som en interviewguide, som alle gravide i Brønderslev Kommune vil blive screenet efter i graviditetsbesøg. Målet er, at tilbuddet bliver et generelt tilbud til alle gravide og sikrer, at der ikke sker en stigmatisering af de gravide/familier i den første fase, hvor tillid og relation mellem kommende forældre og sundhedsplejerske bliver opbygget og er af afgørende betydning for det videre forløb.

Det forventes, at opsporingsmodellen kan bidrage til styrket indsats i forhold til ”Varige Spor” og dermed give Børne- og Familieafdelingen en unik mulighed for at støtte den gravide/familien så tidligt som muligt, inden skaden er sket og indsatsen bliver mere indgribende for barn og familie.

Sundhedsplejerskerne tilknyttes ”Varige Spor” og følger de udsatte gravide i hele indsatsperioden i samarbejde med relevante, tværfaglige aktører fra både ”Varige Spor” samt øvrige indsatstilbud. Dermed sikres den enkelte familie et sammenhængende forløb for barn og familien.

Mål og succeskriterier for implementering af opsporingsmodel samt model for opsporingsmodel er vedlagt som bilag.

For at lykkes med screeningen skal det tværsektorielle samarbejde med jordemoder og praktiserende læge øges. Jordemødrene har afgørende betydning for rekruttering til samtalen hos sundhedsplejersken. På Dronninglund Rådhus er jordemødrene og sundhedsplejerskerne fysisk sammen, og den 15. januar 2016 flyttede jordemødrene ind i sundhedshuset i Brønderslev. Dette vil gøre det lettere at få etableret det tværsektorielle samarbejde. Der skal udarbejdes faste procedurer for samarbejdet og rekruttering af de gravide.

Inden opstart vil der være behov for, at sundhedsplejerskerne opkvalificeres i forhold til at arbejde systematisk med interviewguiden og den tværfaglige indsats. De udsatte gravide og deres partnere har ofte en kompleks livssituation og problematiske opvækstvilkår, som i et eller andet omfang udgør en risiko eller belastning for deres udgangspunkt for det kommende forældreskab.

Beregning af midler til etablering og drift:

Engangsudgifter - etablering:

4 temadage m/ faglig viden koblet med træning i at bruge interviewguiden.

Pris pr. dag, ca. 15.000 kr.

60.000 kr.

Forplejning 13 personer af 75 kr. pr. dag i 4 dage

3.900 kr.

I alt

63.900 kr.

Drift:

Ved et estimat på 350 fødsler pr. år. Indeholdende samtalen, kørsel, efterfølgende dokumentation og tværfaglig kontakt ca. 2 timer pr./gravid.

2 timer pr. gravid * 350 fødsler

700 timer/pr. år

Dette svarer til en opnormering på 19 timer pr./uge i sundhedsplejen.

Det er ikke muligt, at øge sundhedsplejerskernes nuværende ansættelsesnorm sammenlagt med 19 timer pr. uge. Derfor er det nødvendigt at ansætte en sundhedsplejerske for at løfte opgaven. Ved ansættelse af en sundhedsplejerske skal overenskomstmæssigt fravær samt deltagelse i personalemøder og kursus indregnes.

Dette giver et timeforbrug ved ansættelse af sundhedsplejerske på i alt 1042 timer: 42 uger svarende til 25 timer/uge.

Årlig udgift til en opnormering af en sundhedsplejerske på 25 timer.

Løn og Personale har beregnet gennemsnitsløn til 222,26 kr. * 25 timer * 52 uger

288.938 kr.

Der ansøges konkret om midler til en projektperiode på 2 år. På baggrund af denne periode vil der foretages en evaluering på de mål, der er nævnt i bilaget – særligt reducering af genindlæggelser og reducering af underretninger.

Der ansøges således om et beløb, der dækker driftsomkostninger i en periode på to år samt engangsudgift til etablering, nemlig:

2016: 63.900 kr. + 144.500 kr. = 208.400 kr.

2017: 289.000 kr.

2018: 144.500 kr.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender etablering af opsporingsmodel og tidlig indsats i Sundhedsplejen.

Personale

Ansættelse af sundhedsplejerske i 25 timer pr. uge.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at saldoen på sundhedspuljen for 2016 efter godkendelse af alle forslag på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2016 vil være 76.239 kr.

Beslutning

Udvalget kan anbefale, at ansøgningen imødekommes.

Bilag

Til toppen


7. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning
 • Næstformanden i udvalget udarbejder sammen med fagenheden dagsorden til majmødet.
 • Sagen om integrerede institutioner kommer på udvalgsmødet i maj
 • Om kommende møde med lærerkredsen.
 • Om kommende besøg i Verdensklassen efter sommer

Til toppen

Opdateret 13. april 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach