Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 10. maj 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Lone Lex var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Lone Lex var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2016


Resume

Sagsforløb: BS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2016.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2016. Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 26. april 2016, pkt. 5:

Det blev aftalt, at der laves en ny sammenfatning i budgetopfølgningen, som oplister de hovedændringer som budgetopfølgningen viser i såvel positiv som negativ retning. Herigennem bliver det tydeligt, hvilke områder der især skal være fokus på i forhold til budgettet.

Forretningsledelsen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes med en bemærkning om, at der skal være særligt fokus på de områder, hvor der er risiko for budgetskred med henblik på at imødegå budgetproblemer på disse områder.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lone Lex var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Prioritering af afdækningskatalog for Børne- og Skoleudvalgets område


Resume

Sagsforløb: BS

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2017 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2017.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte forslag til områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2016 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2017.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede besparelseskrav for 2017 fastsættes i første omgang til 30,2 mio. kr. af serviceudgifterne ud over de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktioner i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne, og her fastsættes sparekravet til 5,0 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2016 viser sig budgetskred således, at det samlede resultat for budget 2016 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2016.

For at sikre flerårsperspektivet i budgetarbejdet tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser, som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Størrelse af afdækningskatalog

Mål for besparelser i 2017

Helårlig effekt

Effekt i 2017

Økonomiudvalget

8.185

15.006

11.523

Børne og Skoleudvalget

11.460

21.885

16.672

Fritids- og Kulturudvalget

1.298

2.379

1.838

Beskæftigelsesudvalget

1.515

3.720

2.792

Ældreomsorgsudvalget

6.313

12.015

9.164

Social- og Sundhedsudvalget

490

1.214

852

Teknik- og Miljøudvalget

960

1.760

1.579

I alt

30.221

57.979

44.420

Beskæftigelsesområdet, Overførselsudgifter

5.000

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v. henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2017”.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Børne- og Skoleudvalget, 2. februar 2016, pkt. 3:

Sagen drøftet. Fagenheden arbejder videre efter udvalgets bemærkninger.

Bettina Nielsen, Lars Bisgaard og Knud Pedersen var fraværende.

Beslutning

Afdækningskataloget drøftet. Udvalget fortsætter drøftelserne på junimødet.

Lone Lex var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Forslag til næste skridt i udviking af overbygningen


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og komme med input til forslag til næste skridt i arbejdet med udvikling af overbygningen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 16. september 2015 en ny skolestruktur med 4 skoledistrikter, og at der i hvert af de 4 nye skoledistrikter skal være undervisning i overbygningen på ét af undervisningsstederne. Overbygningerne på Klokkerholm Skole, Toftegårdsskolen og Asaa Skole flyttes til henholdsvis Hjallerup Undervisningssted, Hedegårdsskolens Undervisningssted og Dronninglund Undervisningssted i takt med, at lokalekapaciteten tillader det de pågældende steder. Overbygningerne på Søndergades Skole og Skolegades Skole samles på ét af undervisningsstederne, når lokalekapaciteten tillader det.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 8. marts 2016, at overbygningen fra Asaa Skole pr. august 2016 skulle flyttes til Dronninglund.

Endvidere godkendte Børne- og Skoleudvalget på samme møde, at der bliver nedsat et "overbygningsudvalg", der fra august 2016 skal arbejde med implementering af den nye overbygningsstruktur og udviklingen af overbygningen i skolevæsenet.

I stedet for at udarbejde et konkret kommissorium for etablering af et "overbygningsudvalg", har fagenheden udarbejdet et kort notat, der beskriver fagenhedens tanker om næste skridt i arbejdet med udviklingen af overbygningen, hvor det videre arbejde er opdelt i henholds vis en strukturdel og indholdsdel.

Forslaget er vedlagt sagen som bilag.

Med udgangspunkt i forslaget til det videre arbejde med udvikling af overbygningen, foreslår Fagenheden for Børn og Kultur, at Børne- og Skoleudvalget forholder sig til følgende:

 • I hvilken grad kan udvalget godkende fagenhedens forslag til videre arbejde med kvalificering af overbygningen?
 • Med udgangspunkt i de allerede eksisterende vedtagne rammer (beskrevet på side 2):
 • I hvilken grad skal det være op til bestyrelser, ledere og medarbejdere i de enkelte distrikter at skabe en overbygning, der matcher de overordnede krav og mål?– og evt. på hvilke områder – bør der være fælles retning og principper for udviklingen af overbygningerne i skolevæsenet?
Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget drøftede udviklingen af overbygningen på baggrund af oplægget fra fagenheden. Overordnet ønsker udvalget fleksibilitet for den enkelte skolebestyrelse og skoleledelse til at planlægge undervisningen i overbygningen, inden for gældende rammer, men samtidig kunne skabe skolens profil. Udvalget ønsker, at forskellige interessenter inddrages i arbejdet.

Skoleafdelingen arbejder videre med oplægget på baggrund af udvalgets drøftelser.

Lone Lex var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Tosprogsområdet - fordeling og håndtering af skoletilbud


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og godkende reorganiseringsmodellen og kompetenceløft af medarbejdere.

Sagen blev drøftet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 12. april 2016, hvor det blev besluttet at sende forslaget til udtalelse i de berørte skolebestyrelser.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har besluttet at styrke integrationsarbejdet for nyankomne tosprogede skolesøgende børn ved at etablere et centralt afklaringsforløb i forhold til at belyse nyankomne tosprogede skolesøgende børns kompetencer, hvorefter der foretages en udslusning til en skole i Brønderslev Kommune. Omdrejningspunktet er på den baggrund at iværksætte de mest hensigtsmæssige løsningsmodeller på tosprogsområdet i henhold til gældende lovgivning på området og lokale forhold. Fagenheden for Børn og Kultur har på den baggrund udarbejdet en reorganiseringsmodel og et forslag om et kompetenceløft af medarbejderne i Brønderslev Kommunes skolevæsen, hvilket Børne- og Skoleudvalget behandlede den 12. april 2016.

Børne- og Skoleudvalget har ønsket at sende reorganiseringsmodellen og forslaget om et kompetenceløft af medarbejderne til udtalelse i skolebestyrelserne i Brønderslev by. I bilag fremstilles således udtalelserne fra skolebestyrelserne fra Søndergades Skole, Skolegades Skole og Hedegaardsskolen/Thise Skole.

Fagenheden vil på baggrund af udvalgets drøftelse og beslutning udarbejde en procesplan for implementering af reorganiseringsmodellen for nyankomne tosprogede skolesøgende børn i Brønderslev Kommune og et kompetenceløft af medarbejderne i Brønderslev Kommunes skolevæsen.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og skoleudvalget godkender reorganiseringsmodellen og et kompetenceløft af medarbejderne i Brønderslev Kommunes skolevæsen.

Integrationsrådet, den 16. marts 2016, pkt. 6:

Integrationsrådet foreslår, at der oprettes modtagerklasse på flere byskoler i Brønderslev by, og at børnene udsluses til klasser på de skoler, hvor de har gået i modtagerklasse. Hvis der boligplaceres mange flygtninge i den østlige del af kommunen, foreslår Integrationsrådet, at der etableres modtagerklasser der.

Integrationsrådet bemærker, at høringen sendes alt for sent i beslutningsprocessen.

Salah-Eldin E.S. El-Awad, Søren Krog Jensen, Emilly Leilah K. Pedersen, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 12. april 2016, pkt. 3:

Reorganiseringsplanen positivt modtaget. Forslaget sendes til udtalelse i de berørte skolebestyrelser således, at udvalget kan behandle sagen igen i maj.

Beslutning

Reorganiseringsmodellen godkendt.

Forslaget til finansiering beskrevet i notatet fremsendes til Økonmiudvalgets godkendelse.

Lone Lex var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Aldersintegrerede institutioner i Brønderslev By


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og godkende etablering af aldersintegrerede institutioner i Brønderslev by.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit møde den 12. januar 2016

 • at der udarbejdes forslag til indretning af integrerede institutioner i Vuggestuen Himmelblå, Børnehaven Galaksen og Børnehaven Fasanen
 • at der laves mad til vuggestueafdelingen på den enkelte institution
 • at fagenheden finder den manglende finansiering til drift på ca. 150.000 kr. indenfor budgettets rammer.

På udvalgets møde den 8. marts 2016 udtrykte udvalget behov for yderligere at drøfte den manglende finaniansiering til drift. Beløbet er efterfølgendeberegnet til 184.000 kr.

Med baggrund i Børne- og Skoleudvalgets drøftelser og beslutning den 12. januar 2016 og 8. marts 2016 indrettes der integrerede institutioner i Vuggestuen Himmelblå, Børnehaven Galaksen og Børnehaven Fasanen.

Der laves mad til vuggestueafdelingen på den enkelte institution.

Der nedlægges 15 vuggestuepladser.

Fordeling af vuggestuepladser og børnehavepladser vil herefter blive følgende:

Vuggestuen Himmelblå

Børnehaven Galaksen

Børnehaven Fasanen

Nuværende pladser

65

120

92

Omfordeling børnehavepladser

+65

-25

-25

De øvrige børnehaver i Brønderslev by nednormeres med 15 pladser.

Antal pladser efter ændring:

Vuggestuen Himmelblå

Børnehaven Galaksen

Børnehaven Fasanen

Vuggestue

17

17

16

Børnehave

65

95

67

Ved ovenstående fordeling sikres børn, der starter i vuggestueafdelingen, efterfølgende en plads i børnehaveafdelingen.

Af hensyn til gennemførelse af de nødvendige bygningsændringer og det naturlige flow af børn i børnehaverne i relation til skolestart, vil det optimale tidspunkt for opstart af de aldersintegrerede tilbud være den 1. september 2017.

Udgifter vedrørende bygningsmæssige ændringer/justeringer (bilag vedlagt)

Udgifter til bygningsmæssige ændringer i Vuggestuen Himmelblå, Børnehaven Fasanen og Børnehaven Galaksen er beregnet til 980.000 kr. Ændringen forventes ikke at give en merudgift i driften.

Merudgifter ved produktion af mad i 3 mindre enheder er beregnet til ca. 375.000 kr. årligt.

Finansiering

Anlægsudgifter vedr. bygningsmæssige ændringer/justeringer på 980.000 kr. finansieres ved frigivelse af reserverede anlægsmidler.

Øgede driftsudgifter vedrørende madproduktion på 375.000 kr. finansieres indenfor den økonomiske ramme for dagtilbudsområdet, herunder nedlæggelse af 15 vuggestuepladser samt midler fra pasningspuljen, som sikrer ressourcer i forhold til udgiftsvariationer på dagtilbudsområdet.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at

 • der med virkning fra den 1. september 2017 etableres aldersintegrerede institutioner i Vuggestuen Himmelblå, Børnehaven Fasanen og Børnehaven Galaksen.
 • 15 vuggestuepladser konverteres til 15 dagplejepladser med virkning fra den 1. september 2017.
 • øgede driftsudgifter vedrørende madproduktion på 375.000 kr. finansieres inden for den samlede ramme fra følgende områder
  • nedlæggelse af 15 vuggestuepladser 191.000 kr.
  • fra pasningspuljen 184.000 kr.
  • reserverede anlægsmidler på 980.000 kr. frigives til formålet.

Fag MED for Børn og Kultur, den 2. maj 2016

Fag MED for Børn og Kultur drøftede punktet og finder etableringen af aldersintegrerede institutioner i Brønderslev bysom værende en god idé, som bør gennemføres. Udvalget lagde vægt på, at forslaget er fremkommet på baggrund af pædagogiske overvejelser.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Jon Miller og Carsten Otte. Lars Andreasen mødte for Lasse Jørgensen.

Personale

Ressourcetildelingen følger det enkelte barn ved tilmeldingen til dagtilbud. Personaleressourcen tilpasses derfor løbende henover året.

Der vil være behov for omrokeringer i personalegrupperne.

Økonomi

Det kan oplyses at der på anlægsbudgettet til 2016 er afsat 1.000.000 kr. til etablering af aldersintegrerede institutioner.

Yderligere kan oplyses, at restbeløbet 184.000 kr. kan finansieres fra pasningspuljen fra 2017 og fremover.

Beslutning

Udvalget indstiller, at de afsatte midler 980.000 kr. til området frigives med henblik på, at bygningsændringerne kan påbegyndes pr. 1. januar 2017.

Fagenheden udarbejder plan for iværksættelsen.

Godkendt.

Lone Lex var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Godkendelse af regnskab 2015 for Dronninglund Børnehave


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet anmodes om at godkende Dronninglund Børnehaves regnskab for 2015.

Sagsfremstilling

Dronninglund Børnehave fremsender regnskab 2015 indeholdende udtalelse fra Pricewaterhouse Coopers.

I henhold til indgået driftsoverenskomst mellem Brønderslev Kommune og Dronninglund Børnehave skal regnskab revideres af kommunens revisor og godkendes af Byrådet.

Konklusionen fra revisionen er: "Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Dronninglund Børnehave i al væsentlighed giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015, samt at resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 til 31. december 2015 er i overensstemmelse med Brønderslev Kommunes kasse- og regnskabsregulativ og Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner."

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Dronninglund Børnehaves regnskab 2015 godkendes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker en uddybende af teksten i regnskabet. Behandles igen på mødet i juni.

Lone Lex var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om tværkommunal partnerskabsaftale


Resume

Sagsforløb: BE/BS/ØK/BY

Byrådet besluttede den 16. september 2015, at Brønderslev Kommune skulle indgå i en tværkommunal partnerskabsaftale, der erstatter den nuværende partnerskabsaftale, som Brønderslev Kommune har med Dansk Byggeri, Dansk Industri og erhvervsskolerne. Sidenhen har der været nedsat en arbejdsgruppe på tværs af kommuner, som har arbejdet med et forslag til en tværkommunal partnerskabsaftale.

Ved møde mellem aftaleparterne den 3. marts 2016 måtte det imidlertid konstateres, at der ikke endnu er grundlag for at indgå forpligtende partnerskabsaftaler på tværs af de involverede kommuner. Dette betyder, at Brønderslev Kommunes partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord samt Tech College fortsætter som hidtil.

Byrådet bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 16. september 2015, at Brønderslev Kommune skulle indgå i en tværkommunal partnerskabsaftale.

Aftalens parter er:

 • Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Jammerbugt Kommune og Hjørring Kommune
 • Dansk Byggeri og Dansk Industri
 • Tech College Aalborg, EUC Nord (EUC Nordvest og AMU Nordjylland er tillige indbudt til at deltage i partnerskabet)
 • LO

Processen har været tilrettelagt således, at de 4 kommuner i fællesskab har udarbejdet et aftaleudkast, som har været i høring hos aftales øvrige parter. Der blev den 3. marts efterfølgende afholdt et møde, hvor aftale udkastet blev drøftet.

På det fælles møde med alle interessenter måtte detkonstateres, at der ikke endnu er grundlag for at indgå forpligtende partnerskabsaftaler på tværs af de involverede kommuner.

Ovenstående betyder, at den lokale partnerskabsaftale, som Brønderslev Kommune har med Dansk Byggeri, Dansk Industri, Tech College Aalborg og EUC Nord fortsætter som hidtil.

De 4 formænd for beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalgene har på baggrund af ovenstående fremsendt medsendte brev til aftaleparterne.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Byrådet tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 4. maj 2016, pkt. 11:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Lone Lex var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning
 • Om normeringen i SFO
 • Om besøg på ØB vedr. valg til skolebestyrelsen

Lone Lex var fraværende.

Til toppen

Opdateret 11. maj 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer