Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 7. juni 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Lars Bisgaard var fraværende i punkterne 1-4.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Orientering om resultaterne af den nationale trivselsmåling på skoleområdet, foråret 2016


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om resultaterne af den nationale trivselsmåling, som er foretaget på skolerne i foråret 2016 samt progressionen på udvalgte spørgsmål, der knytter an til de skolepolitiske målsætninger og målene i projekt udvikling i fællesskaber.

Sagsfremstilling

Lars Brøndum Leed, pædagogisk konsultent præsenterer trivselsmålingerne for Børne- og Skoleudvalget.

Fra foråret 2015 og frem er der blevet indført årlige obligatoriske trivselsmålinger på skoleområdet.

I december 2015 besluttede Børne- og Skoleudvalget nye skolepolitiske målsætninger i Brønderslev Kommune.

De 3 overordnede målsætninger lød således:

Læring: Elevernes læring understøttes af læringsmålstyret undervisning

Trivsel: Elevernes trivsel understøttes af nære relationer

Den varierede skoledag: Elevernes skoledag understøttes af varierede læringsmiljøer

Derudover har Projekt Udvikling I Fællesskaber været igang siden 2013. Under "børneperspektivet" i projektet var delmålene følgende:

 • at alle børn og unge er en del af og bidrager aktivt til et fællesskab
 • at alle børn og unge får faglige udfordringer svarende til deres udviklingszone
 • at der er klare læringsmål for alle børn og unge
 • at de fysiske læringsmiljøer understøtter børn og unges deltagelse i fællesskabet

National trivselsmåling 2016

Den nationale trivselsmåling indeholder en række data, som indikerer, hvordan eleverne oplever hverdagen på skolerne; både i relation til "læring", "trivsel" og "den varierede skoledag". Samtidigt knytter nogle spørgsmålene til eleverne an til de delmål, der er i Projekt Udvikling I Fællesskaber.

Udover de obligatoriske spørgsmål i trivselsmålingen har man i Brønderslev valgt, at trivselsmålingen for 4. - 9. klasse suppleres med 9 ekstra spørgsmål om de fysiske og æstetiske omgivelser, da disse sammen med de 20 øvrige spørgsmål udgør en fuld kortlægning af undervisningsmiljøet til brug i den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering.

Resultaterne af trivselsmålingen er obligatorisk med i kvalitetsrapporten, der fremadrettet kun skal udarbejdes hvert 2. år (næste gang i foråret 2018).

Vedlagt er de 2 kommunerapporter, som fagenheden kan trække ud på baggrund af den netop afviklede trivselsmåling i foråret 2016. De omhandler hhv. 0. - 3. klassetrin og 4. - 9. klassetrin.

I rapporterne kan det bl.a. læses, hvordan de enkelte spørgsmål, som eleverne har besvaret, kategoriseres i henholdsvis "faglig trivsel", "social trivsel", "støtte og inspiration i undervisningen" samt "ro og orden". Der vises derudover en detaljeret oversigt over, hvordan svarene har fordelt sig på de enkelte spørgsmål.

Da et af målene med skolereformen er, at elevernes trivsel skal øges år for år, vurderer fagenheden, at det er interessant at sammenligne trivselsmålingen fra 2015 med den fra 2016. Endvidere er det interessant at se, hvordan eleverne i Brønderslev Kommunes skolevæsen svarer sammenlignet med elever på landsplan.

Det er desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt at indhente landstallene for trivselsmålingen i 2016.

På baggrund ovenstående har fagenheden udarbejdet en oversigt over progressionen i besvarelserne af de enkelte spørgsmål under hver af de 4 kategorier. Disse er samlet i bilag 3. For hvert af spørgsmålene ses fordelingen af elevernes besvarelser for henholdsvis "Hele landet, 2015", "Brønderslev, 2015" samt "Brønderslev, 2016".

Samlet set vurderes det, at det på hovedparten af områderne er lykkes skolerne i Brønderslev Kommune at skabe en god udvikling inden for de forskellige trivselsindikatorer. På flere af spørgsmålene er svarene mere positive, end de er på landsplan, og der er flere områder, hvor det faktisk er lykkes at skabe en positiv udvikling fra 2015 til 2016.

De kommende 2 års arbejde med at implementere de skolepolitiske målsætninger samt målene i Projekt Udvikling I Fællesskaber, vil forhåbentligt give et fortsat godt grundlag for yderligere progression i forhold til at øge trivslen hos eleverne yderligere.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager resulaterne af trivselsmålingen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget vurderer samlet set, at det på hovedparten af områderne er lykkes skolerne i Brønderslev Kommune at skabe en god udvikling inden for de forskellige trivselsindikatorer.

På flere af spørgsmålene er svarene mere positive, end de er på landsplan, og der er flere områder, hvor det faktisk er lykkes at skabe en positiv udvikling fra 2015 til 2016.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Orientering om inklusionsindsatsen - Progressionen 2013-2015


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om resultaterne af Statusanalysen 2015, som viser progressionen i inklusionsarbejdet i dagtilbud, skoler og PPR i perioden 2013-2015.

Overordnet set viser resultaterne, at progressionen for inklusionsindsatsen 2013-2015 i Brønderslev Kommune går i en positiv retning.

Sagsfremstilling

Hanne Jakobsen, udviklingskonsulent præsenterer statusanalysen.

Brønderslev Kommune indgik i 2012 en samarbejdsaftale med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Som en del af samarbejdsaftalen har kommunen gennemført to statusanalyser for at få et billede af, hvordan det går med omstillingen til øget inklusion. Formålet med statusanalyserne har været:

 • at stille skarpt på de udfordringer og successer, som de decentrale ledelser og medarbejdere har oplevet i forhold til kommunens inklusionsindsats
 • at give Styregruppe og øvrige beslutningstagere et styrket datagrundlag i forhold til kommunens fortsatte arbejde med at styrke inklusionsindsatsen

Statusanalysen 2013

Statusanalysen 2013 bidrog til udpegning af en række fokusområder, som har været retningsgivende i forhold til temaer, indsatser og aktiviteter i den mellemliggende periode. Fokusområderne ses nedenfor:

 • Pædagogisk Ledelse
 • Etablering af tværfaglig konsulentenhed for Fagenheden Børn & Kultur
 • Den gode overgang fra børnehave til skole
 • Sprog og inkluderende tilgang og adfærd (børnesyn og systemteori i praksis)
 • Nye veje i samarbejdet mellem almenområdet og specialområdet – Pilotindsatsen Varige spor
 • Taktik for et stærkt forældresamarbejde i forhold til inklusionsarbejdet

Statusanalysen 2015 – Progressionen 2013-2015

Det er vigtigt at være opmærksom på, at statusanalysen ‘kun’ viser ledere og medarbejderes oplevelse af inklusionsarbejdet. Børn i dagtilbud, elever i skolerne samt forældrenes stemme er ikke en del af statusanalysen.

På skoleområdet udarbejdes der hvert år obligatoriske trivselsmålinger. Status på elevernes trivsel fremgår af en selvstændig opgørelse, som i sin opbygning dels knytter an til de skolepolitiske mål, dels til de delmål der er for ‘Børneperspektivet’ i Projekt ‘Udvikling i Fællesskaber’.

Med resultaterne af Kortlægningen T2 (forskningssamarbejde med LSP, Aalborg Universitet) vil kommunen få kortlagt trivslen for børn i dagtilbud samt høre forældrenes stemme (både i dagtilbud og skoler). Disse resultater forventes at foreligge oktober/november 2016.

Generelt er der god grund til at være tilfreds med progressionen for inklusionsindsatsen 2013-2015 i Brønderslev Kommune. Vi er endnu ikke i mål med arbejdet (projektets mål), men er på vej i den rigtige retning.

Brønderslev Kommune er i inklusionsindsatsen gået en anden vej end mange andre kommuner. En vej som jævnfør Statusanalysen peger i retning af at være et godt valg, men også en retning som forudsætter ’det lange seje træk’ – en forandring, der skabes over tid gennem kvalificering af ledere og fagprofessionelle medarbejdere – herunder implementering af fælles mål og metode samt et fælles teoretisk ståsted og forståelse (mindset) på tværs af forskellige fagprofessioner.

Statusanalysen 2015 viser, at der fortsat er udfordringer at arbejde med, men overordnet set er der fremskridt præcist på de områder, hvor projektet har haft sit fokus – fx fælles sprog og forståelse for inklusionsindsatsen samt kompetencer til at skabe en inkluderende pædagogik. Brønderslev Kommune skal derfor fortsat fastholde: fælles mål og tværfagligt fokus, den fælles metode Pædagogisk Analyse samt fælles lederseminarer, og så skal sammenhængen i samarbejdskæderne styrkes særligt i forhold til samarbejdet mellem almenområdet og specialområdet bl.a. via Pilotindsatsen Varige spor.

Nedenstående progressionsresumé er udarbejdet jf. de syv temaer i datamaterialet (se bilag kap. 4, p.17-).

 1. Status for inklusionsindsatsen

Resultaterne af statusanalysen viser generelt en positiv udvikling i inklusionsindsatsen. På alle områder er andelen af ledere og medarbejdere, der bakker op om inklusionstanken øget. Det samme gælder andelen af ledere og medarbejdere, der oplever, at de samlet set lykkes med inklusionsindsatsen. Også andelen af ledere og medarbejdere der oplever, at børn i stigende grad er en del af et børnefællesskab er øget, og dette på trods af at flere oplever, at antallet af børn i vanskeligheder er steget de seneste 2-3 år.

 1. Kompetencer

Resultaterne vedrørende ledere og medarbejderes kompetencer for at lykkes med inklusion er generelt også i positiv fremgang. Således oplever hovedparten, at de besidder de relevante kompetencer for dels at lede, dels at arbejde med inklusion. Endvidere er andelen, der oplever at have de rette kompetencer i forhold til at skabe en inkluderende pædagogik forøget. Oplevelsen af at få støtte og vejledning til børn med særlige behov er ligeledes forøget.

 1. Mål og fælles retning

På spørgsmål om hvorvidt kommunens mål skaber klare retningslinjer for inklusionsarbejdet peget analyseresultaterne i modsatrettede retninger. Andelen af ledere i dagtilbud og medarbejdere i PPR er her forøget markant, hvorimod der ses en nedadgående tendens hos ledere og medarbejdere på andre områder.

 1. Arbejdet i dagtilbud/ på skolen

Resultaterne vedrørende systematiske drøftelser af børns trivsel og udvikling samt løbende observation og faglig sparring peger i flere retninger. Dagtilbudsledere og skolelærere har her en forøget positiv oplevelse, mens skoleledere og daginstitutionspædagoger tilkendegiver det modsatte.

 1. Samarbejde

Oplevelsen af at få støtte og hjælp fra PPR er steget væsentligt på dagtilbudsområdet, hvorimod den på skoleområdet er faldende. Ser man derimod på resultaterne af samarbejdet mellem dagtilbud og myndighed, er resultaterne delte. Skoleledere og lærere/skolepædagoger giver udtryk for en svagt stigende tilfredshed i samarbejde med dagtilbud og myndighed i forhold til børn i vanskeligheder, hvor det for dagtilbuds vedkommende enten er status quo eller svagt faldende.

 1. Fælles sprog og forståelse

Indsatser og aktiviteter for at opnå et fælles sprog og en fælles forståelse for det pædagogiske arbejde har i Projekt ‘Udvikling i Fællesskaber’ haft en fremtrædende rolle. I projektet refereres der til opbygningen af en fælles platform på tværs af dagtilbud, skoler og PPR. Statusanalysen viser, at der på alle områder er en markant stigning i oplevelsen af et fælles sprog og fælles forståelse for inklusionsindsatsen hos både ledere og medarbejdere – både i det interne samarbejde og i det tværprofessionelle samarbejde.

 1. Styring og økonomi

Generelt oplever skoleområdet sig udfordret i forhold til styringsmodel og økonomi. Derimod viser oplevelsen hos dagtilbudslederne en stigende tilfredshed især i forhold til dialog om mål, muligheder og barrierer i forhold til inklusionsarbejdet.

Resultaterne på SFO-området

Generelt er der tilbagegang i forhold til resultaterne på SFO-området. Jf. Læringskonsulenternes Inklusionsteam er det en tendens, der ses i samtlige 20 samarbejdskommuner, og som i høj grad tilskrives de markant ændrede vilkår og rammer på SFO-området som følge af Skolereformen. Hertil kommer lokalpolitiske drøftelser og beslutninger vedrørende besparelser på området på tidspunktet for gennemførelse af analysen.

Fagenheden Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Udvalget vurderer, at der har været arbejdet udmærket med inklusionsindsatsen og at progressionen for inklusionsindsatsen 2013-2015 i Brønderslev Kommune går i en positiv retning, men der er naturligvis områder, som der fremover kan sættes yderligere fokus på.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Prioritering af afdækningskatalog for Børne- og Skoleudvalgets område


Resume

Sagsforløb: BS

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2017 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2017.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte forslag til områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2016 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2017.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede besparelseskrav for 2017 fastsættes i første omgang til 30,2 mio. kr. af serviceudgifterne ud over de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktioner i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne, og her fastsættes sparekravet til 5,0 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2016 viser sig budgetskred således, at det samlede resultat for budget 2016 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2016.

For at sikre flerårsperspektivet i budgetarbejdet tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser, som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Størrelse af afdækningskatalog

Mål for besparelser i 2017

Helårlig effekt

Effekt i 2017

Økonomiudvalget

8.185

15.006

11.523

Børne og Skoleudvalget

11.460

21.885

16.672

Fritids- og Kulturudvalget

1.298

2.379

1.838

Beskæftigelsesudvalget

1.515

3.720

2.792

Ældreomsorgsudvalget

6.313

12.015

9.164

Social- og Sundhedsudvalget

490

1.214

852

Teknik- og Miljøudvalget

960

1.760

1.579

I alt

30.221

57.979

44.420

Beskæftigelsesområdet, Overførselsudgifter

5.000

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v. henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2017”.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Børne- og Skoleudvalget, 2. februar 2016, pkt. 3:

Sagen drøftet. Fagenheden arbejder videre efter udvalgets bemærkninger.

Bettina Nielsen, Lars Bisgaard og Knud Pedersen var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 10. maj 2016, pkt. 4:

Afdækningskataloget drøftet. Udvalget fortsætter drøftelserne på junimødet.

Lone Lex var fraværende.

Fag MED for Børn og Kultur den 25. maj 2016, pkt 6:

Afdækningskatalogerne for henholdsvis Børne- og Skoleudvalgets og for Fritids- og Kulturudvalgets områder blev drøftet. Det er Fag MEDs opfattelse, at størrelsen af afdækningskravet i forhold til det angivne sparemål er problematisk stor. Det store afdækningskrav og som konsekvens heraf de omfattende afdækninger skaber usikkerhed både blandt medarbejdere og ledere i forhold til fremtidig ansættelse.

Fag MED foreslår, at afdækningskravets størrelse i relation til sparemål fremover drøftes ved kommende budgetlægninger.

Fag MED har forståelse for kommunens økonomiske situation, men vil gerne understrege, at kommunen samtidig har stærkt brug for, at kompetente medarbejdere fortsat finder det attraktivt at være ansat i kommunen.

Vedrørende de enkelte afdækningsforslag må Fag MED konstatere, at hensigterne og målene på det samlede børneområde får vanskelige vilkår, såfremt afdækningsforslagene på specialundervisningsområdet og nednormering i dagtilbuddene realiseres.

Fag MED gør opmærksom på, at der i begge udvalgsområder er en række myndighedsopgaver, som bør have et serviceniveau, der gør, at Brønderslev Kommune fortsat vil kunne betragtes som en attraktiv bosætningskommune.

Fag Med vil gerne gøre opmærksom på, at de gennemsnitlige udgifter pr. barn i henholdsvis dagtilbud og skole allerede er blandt de allerlaveste både i Nordjylland og på landsplan.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Jonna Østenkær, Lena Skjødsholm, Annette Larsen, Jon Miller og Hanne Kristensen.

Beslutning

Udvalget kan i uprioriteret rækkefølge pege på afdækningsforslag 6 og14. Derudover er der i udvalget enighed om, at der kan findes en rammereduktion på mellem 2 og 5 % på forslag 3.

Vedrørende forslag 4 afventer udvalget forvaltningens redegørelse for en harmonisering af udgifterne på lejrskole mellem almen- og specialområdet.

Udvalget kan ikke pege på forslagene 5, 10 og 15.

Der kan ikke opnås enighed om forslagene 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 og 13, men der er enighed i udvalget om, at evt. behov for yderligere afdækninger skal findes inden for disse forslag.

Der udover peger udvalget på afdækning af naturvejlederne. Bettina Nielsen., Peter H.S. Kristensen og Lars Bisgaard er imod.

Bilag

Til toppen


6. Godkendelse af regnskab 2015 for Dronninglund Børnehave


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at godkende Dronninglund Børnehaves regnskab for 2015.

Sagsfremstilling

Dronninglund Børnehave fremsender regnskab 2015 indeholdende udtalelse fra Pricewaterhouse Coopers.

I henhold til indgået driftsoverenskomst mellem Brønderslev Kommune og Dronninglund Børnehave skal regnskab revideres af kommunens revisor og godkendes af Byrådet.

Konklusionen fra revisionen er: "Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Dronninglund Børnehave i al væsentlighed giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015, samt at resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 til 31. december 2015 er i overensstemmelse med Brønderslev Kommunes kasse- og regnskabsregulativ og Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner."

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Dronninglund Børnehaves regnskab 2015 godkendes.

Børne- og Skoleudvalget, 10. maj 2016, pkt. 8:

Udvalget ønsker en uddybning af teksten i regnskabet. Behandles igen på mødet i juni.

Lone Lex var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. juni 2016:

Der er indhentet oplysninger om indholdet i tillægsbevilling - vedhæftet som bilag.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning
 • Orientering om møde med repræsentanter fra Hjallerup Børnehave.

Til toppen

Opdateret 8. juni 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach