Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 16. august 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Regnskab 2015 - Revisionsberetning


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/BS/ØK/BY

Kommunens revisionsselskab har fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet 2015.

Hovedkonklusionen er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Brønderslev Kommunes aktiver, passiver og finansielle forhold.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, som skal besvares overfor tilsynsmyndigheden.

Revisionsberetningen fremsendes til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes revisionsselskab PwC har fremsendt revisionsberetning på baggrund af revision af årsregnskabet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. PwC har afgivet én samlet beretning, der både dækker det samlede årsregnskab samt sociale-, beskæftigelses- og integrationsområder.

Revisionsselskabets konklusion på baggrund af den gennemførte revision er følgende:

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis".

Revisionsselskabet oplyser endvidere, at:

"Det er vores opfattelse, at det fremlagte regnskabsmateriale generelt har været af god kvalitet. Revisionen har løbende givet anledning til drøftelser, anbefalinger og aftaler med forvaltningsledelserne, som er rapporteret i administrative notater. Det er vores opfattelse, at vores noter, spørgsmål og anbefalinger er modtaget positivt og behandlet seriøst".

Revisionsberetningens bilag 2-3, fremsendes til orientering for så vidt angår afsnit 6.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet

 • godkender revisionsberetningen til årsregnskabet for 2015 for Brønderslev Kommune
 • godkender årsregnskabet for 2015 endeligt
Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 28. juni 2016, pkt. 5:

Revisionsberetning anbefales godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 2, pr. 30.06.2016


Resume

Sagsforløb: BS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2. pr. 30. juni 2016, der udover skøn over udviklingen i budget 2016 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2017.

Budgetopfølgningen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse, skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2017 på de forskellige politikområder.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Forslag til udvidelser og reduktioner til basisbudget 2017


Resume

Sagsforløb: BS

Børne og Skoleudvalget skal beslutte, hvilke forslag til ændringer der ønskes indarbejdet i basisbudget for 2017.

Sagsfremstilling

Ifølge principper for udarbejdelse af budget 2017, udarbejder Økonomiafdelingen forslag til udvidelser og reduktioner. Disse behandles i fagudvalgene på møderne i august måned, hvor fagudvalgene skal indstille, hvilke af forslagene, der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet.

For at give et overblik over de ændringer, der foreslås indarbejdet, udarbejdes et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde.

Skemaet er opbygget således, at øverste del består af rent budgettekniske tilretninger (pris og løn fremskrivning, sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne (udgiftsneutrale samlet set), ændringer som konsekvens af beslutninger i forbindelse med budget 2016, samt for evt. byrådsbeslutninger i første halvår af 2016 med økonomiske konsekvenser for 2017).

Herefter er opstillet forslag til udvidelser og reduktioner. Det er disse forslag udvalget skal behandle. Hvert af forslagene er beskrevet selvstændigt.

Fagudvalgenes indstillinger behandles i Økonomiudvalget den 24. august 2016, inden budgetforslaget sendes til 1. behandling.

For Børne- og Skoleudvalget er summen af ændringsforslag pr. politik område i 2017:

301 - Skoler og undervisning

1.859

302 - Børnepasning

4.964

303 - Udsatte Børn og unge

0

Økonomiafdelingen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, hvilke forslag til udvidelser og reduktioner, der ønskes indarbejdet i basis budget 2017.

Beslutning

Udvalget kan anbefale de angivne tilpasninger af budgettet. Udvalget er opmærksom på, at der stadig arbejdes med at præcisere børnetallet og den tilhørende økonomi på dagtilbudsområdet.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. IT - udstyr i Folkeskolen


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalgtet skal tage stilling til, om de vil fastholde BYOD (Bring You own Device) på mellemtrinet med henvisning til "Brønderslev IT-strategiplan" eller investere i en 1:1 løsning.

Sagsfremstilling

På baggrund af brugerportalsinitiativet, en aftale mellem KL og regeringen i 2014, har Brønderslev Kommune indkøbt læringsplatformen MinUddannelse. Implementeringen af læringsplatformen er i fuld gang på kommunens skoler. Med MinUddannelse får eleverne fremover digital adgang til årsplaner, forløb og ugeplan. I MinUddannelse får eleverne tildelt opgaver og kan via platformen aflevere deres opgaver til læreren, hvilket beskrives i bilaget "MinUddannelse - lærer og pædagog".

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har oprettet en pulje, som er medfinansierende ved indkøb af digitale læremidler. Brønderslev Kommune fik i 2015 tildelt 500.000 kr. fra puljen. Det betyder, at der i 2015 er indkøbt for en samlet værdi af ca. 1 mio. kr. til digitale portaler/læremidler. Alle elever har adgang til Office 365, som er et digitalt arbejdsværktøj. Disse tiltag er forankret i folkeskolereformens øgede fokus på anvendelse af IT i undervisningen.

For at udnytte de digitale tiltag og skabe en digital læringskultur i kommunen, er det en forudsætning, at den enkelte elev har adgang til device f.eks. pc eller tablet. I "Brønderslev IT-strategiplan" er BYOD (Bring Your Own Device) et centralt element. Dog vurderes det ikke realistisk, at alle elever har mulighed for at medbringe deres eget udstyr jvf. "Udklip fra Status og evaluering af skolereformen i Brønderslev Kommune".

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at BYOD udrulles i udskolingen med den antagelse, at forældre allerede har indkøbt pc/tablet til denne aldersgruppe. At eleverne medbringer deres egen device har den fordel, at de får et stort kendskab til enheden, og selv er ansvarlige. Desuden frigøres skolernes pc’er til de øvrige brugere. De elever, der ikke har mulighed for at medbringe eget device, vil få stillet udstyr til rådighed af den enkelte skole. Til indskolingen foreslår skoleafdelingen, at man bruger skolens eksisterende udstyr, samt det udstyr, der bliver frigivet fra udskolingen. Min Uddannelse er på dette trin tænkt som et arbejdsredskab for læreren. Til mellemtrinet foreslår skoleafdelingen, at skolerne leaser bærbare enheder. Dette har følgende fordele:

 • Alle enheder har ensartet setup og er tidssvarende
 • Lærere og IT-vejledere har lettere ved at vejlede eleverne, når computerne er ensartede
 • Forsikringen og support påhviler udbyderen af leasingen
 • Der vil på mellemtrinet være en fælles minimums standard, og der vil løbende kunne afsættes et fastlagt beløb til it.

Økonomiske overslag

IT-udvalget (skolernes it-medarbejdere og PLC ansvarlige) har i samarbejde med et firma indenfor indkøbsaftalen udarbejdet et leasingforslag, hvor en årgang i kommunen i gennemsnit koster 450.650 kr. En beregning, der udarbejdes på baggrund af følgende talmateriale: 90,13 kr. pr. måned pr. elev, eller 1081,65 kr pr. år pr. elev.

IT-udvalget foreslår:

 • 3.-6. årgang, dvs. 4 årgange x 450.650 kr, i alt 1.802.600 kr pr. år.
 • Alternativt 4.-6. årgang, dvs 3 årgange x 450.650 kr, i alt 1.351.950 kr pr. år.

Desuden har kommunen tidligere investeret i et it-pædagogisk redskab til alle medarbejdere. Disse it-redskaber er udløbet pga. alder. Fagforvaltningen foreslår, at der fremadrettet indarbejdes en leasingaftale for medarbejderne på ca. 450.000 kr pr. år.

Alle leasingaftalerne løber over en 3 års periode, hvilket skal indarbejdes som en tillægsbevilling til distriktsskolernes driftsbudget, med opstart fra budget 2017 og i overslagsårene.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalgtet drøfter og tager stilling til, om de vil fastholde BYOD på mellemtrinet med henvisning til "Brønderslev IT-strategiplan" eller investere i en 1:1 IT-løsning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Udvalget ønsker at fremme implementeringen af IT på skolerne og fremsender sagen til behandling i forbindelse med budgettet.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om:

 • Dialogmøder med de nye skolebestyrelser
 • Opfølgning på trivselsmålinger på skoleområdet
Beslutning
 • Der planlægges med at afholde et udvalgsmøde i hver skoledistrikt for ved samme lejlighed at gennemføre et dialogmøde med skolebestyrelsen.
 • Om borgermødet om Budget 2017.

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


8. Lukket punkt: Anbringelser 1. halvår 2016


Til toppen

Opdateret 5. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach