Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 13. september 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Bloktilskudsfinansierede aktiviteter


Resume

Sagsforløb: ØK/ÆO/BS

3 områder bliver fremover overført fra finansiering via puljetildeling og direkte aktivitetsbestemt tilskud til generelt bloktilskud. Disse aktiviteter er derfor ikke udgiftsført i basisbudget.

Dette fremlægges til Økonomiudvalget til orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL blev der aftalt 3 områder, hvor tidligere puljetildeling eller direkte aktivitetstilskud er ændret til generelt bloktilskud.

Det betyder, at der skal tages specifik politisk stilling til, hvorvidt disse aktiviteter skal fortsætte og i evt. hvilket omfang i de fremtidige budgetter.

Konsekvensen heraf er, at aktiviteterne ikke er udgiftsført i basisbudget for 2017 og overslagsårene.

De 3 områder er:

Omlægning af pulje til pædagogisk personale:

I forbindelse med Finansloven for 2015 blev det aftalt, at der årligt i 2015 og 2016 skulle afsættes 250 mio. kr. til at finansiere mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne er i 2015 og 2016 fuldt ud blevet udmøntet gennem en ansøgningspulje.

I forbindelse med aftalen mellem Regeringen og KL er det aftalt, at beløbet overføres fra finansloven og til at være en del af bloktilskuddet, hvilket betyder, at det fra 2017 indgår i kommunens bloktilskud.

Brønderslev Kommunes andel udgør 1.575.000 kr. Beløbet er ikke indlagt i budgetforslaget til budget 2017. Dvs. der i forbindelse med budgetdrøftelserne skal tages stilling til, hvorvidt ordningen skal fortsætte fremadrettet, og der skal i givet fald afsættes midler hertil i budgetforslaget.

Klippekort til personlig og praktisk hjælp på ældreområdet:

Med vedtagelsen af Finanslov 2015 blev Brønderslev Kommune tilført puljemidler til implementering af en klippekortsordning med det formål at skabe øget livskvalitet hos de svageste modtagere af personlig og praktisk hjælp i form af hjælp til opgaver, der ellers ikke ville være blevet bevilget hjælp til fx ledsagelse, sociale aktiviteter eller praktiske opgaver i hjemmet.

I forbindelse med aftalen mellem Regeringen og KL er det aftalt, at beløbet overføres fra finansloven og til at være en del af bloktilskuddet, hvilket betyder, at det fra 2017 indgår i kommunens bloktilskud. I alt er der overført 150 mio. kr. fra finansloven til bloktilskuddet.

Brønderslev Kommunes andel udgør 945.000 kr. Beløbet er ikke indlagt i budgetforslaget til budget 2017. Dvs. der i forbindelse med budgetdrøftelserne skal tages stilling til, hvorvidt ordningen skal fortsætte fremadrettet, og der skal i givet fald afsættes midler hertil i budgetforslaget.

Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen:

I forlængelse af Aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 2. juni 2016 om styrket indsats for den ældre medicinske patient fordeles i årene 2016-2018 et statsligt tilskud til kommunerne til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Brønderslev Kommunes andel hertil er 360.000 kr. i 2016, 696.000 kr. i 2017 og 959.000 kr. i 2018. Der er ikke afsat midler i 2019 og 2020. Beløbet er ikke indlagt i budgetforslaget til budget 2017. Dvs. der i forbindelse med budgetdrøftelserne skal tages stilling til, hvorvidt der skal afsættes midler hertil i budgetforslaget.

Sagen forlægges til orientering og drøftelse.

Direktionens medlemmer vil deltage under punktet.

Økonomiudvalget, 24. august 2016, pkt. 6:

Oversendes til budgetforhandlingerne.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


4. Udrulning af Varige Spor i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte forslag til udrulning af Varige Spor til at omfatte hele Brønderslev Kommune på baggrund af en evaluering af pilotprojektet.

Børn og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager i drøftelse af dette punkt.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 8. marts 2016

  • at anbefale, at der arbejdes med en investeringsstrategi på området.
  • at oplægget præsenteres på Byrådets strategidag, inden der fortsættes med videre politisk behandling.

Børne- og Skoleudvalget har ønsket yderligere belysning af indholdet i oplægget og at afvente evalueringen af pilotprojektet august 2016 inden videre stillingtagen.

Indsatsen er blevet evalueret i august 2016 – efter et års drift. Evalueringen viser

  • at indsatsen er meningsfuld, og har en positiv effekt – både i samarbejdskæderne og for det enkelte barn/familie
  • at organisering og metode er velvalgt og effektfuld
  • at indsatsen bidrager til et ændret mindset og øger fokus på tidlig opsporing og forebyggelse samt løsninger så tæt på det normale som muligt

Økonomisk viser der sig et markant mindreforbrug i området i 2016 sammenlignet med 2015.

Det er ikke blot de gode resultater, der gør, at tiden er moden til udrulning. Det er også et alt overvejende indtryk, at der lige nu er en forandringsparathed i organisationen - såvel i de decentrale enheder som centralt i administrationen - hvilket er en forudsætning for så stor en forandring, som Varige Spor er. En udrulning af Varige Spor og dermed den nye metode og tilgang i sagsbehandlingen er desuden en direkte og medvirkende årsag til fastholdelse og rekruttering af kompetente socialrådgivere.

Team Varige Spor har i løbet af det første års drift allerede opnået gode resultater i forhold til indsatser med inddragelse af netværk, hvor der tidligere typisk ville være iværksat en forebyggende foranstaltning. Et beskrivende eksempel herpå kan være i en sag, hvor rådgiver arbejder målrettet med inddragelse af netværket til hjælp til aflastning, hvor den biologiske far er inddraget. Tidligere ville der typisk blive ansat en aflastningsfamilie til opgaven.

Flere forældre til anbragte børn frasiger sig tilbuddet om en såkaldt § 54 støtteperson (støtte til forældre i forbindelse med anbringelse af deres barn). Forældrene oplever i dag, at de får den nødvendige støtte hos rådgiveren.

I to sager er børnene blevet hjemgivet, det ene barn fra døgninstitution og det andet barn fra plejefamilie.

Ud over ovenstående flow på indsatstrappen er det konstateret, at indsatsen bliver overordentligt godt modtaget hos kommunens samarbejdspartnere, ikke mindst i skoler og dagtilbud.

I forbindelse med udrulning af Varige spor til kommunens øvrige skoledistrikter organiseres den særlige indsats i to team – Team Øst og Team Vest. Denne organisering matcher endvidere organiseringen for både PPR og Sundhedsplejen.

Team Øst omfatter de to skoledistrikter Dronninglund og Hjallerup. Team Vest omfatter skoledistrikterne Brønderslev Syd og Brønderslev Nord.

Efter udrulning af Varige Spor til hele kommunen og til, at indsatsen også omfatter børn med funktionsnedsættelse, etableres der i hvert team en gruppe af medarbejdere. Med 4 rådgivere, som udelukkende har målgruppen ”Børn med funktionsnedsættelse”. For at opretholde den faglige standard og en ensartet sagsbehandling vil én af de fire socialrådgivere have en særlig funktion som faglig koordinator. De to faglige koordinatorer mødes på tværs af de to team for at koordinere og sikre, at standarden og den faglige kvalitet i forhold til de særlige bestemmelser, der gælder for børn med funktionsnedsættelse, bevares.

Økonomi:

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslag om udrulning af Varige Spor til at omfatte hele Brønderslev Kommune.

Personale

Udrulning af Varige spor vil betyde en yderligere normering på ni socialrådgivere. Den økonomiske beregning fremgår ovenfor.

Økonomi

Økonomiafdelingen har udarbejdet budgettet til "Udrulning af Varige Spor i Brønderslev Kommune" i samarbejde med Børne- og Familieafdelingen. Der henvises til økonomioversigt.

Samlet set over perioden fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2020 er den samlede udgift på 17,4 mio. kr. og den forventede besparelse på 24,5 mio. kr. eller en nettobesparelse på 7,1 mio. kr.

Brønderslev Kommunes serviceudgifter forøges.

Beslutning

Udvalget anbefaler Byrådet, at Varige Spor udrulles i hele kommunen efter den fremlagte model, og at resultaterne af den gennemførte evaluering og modenhedsanalyse indarbejdes i udrulningen.

Udvalget ønsker en uddybning af beregningerne i baseline–rapporten.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om tilsyn i private børnehaver


Resume

Sagsforløb: BS

Til orientering fremlægges resultatet af det gennemførte tilsyn i de private børnehaver 2016.

Sagsfremstilling

Der er ført tilsyn i Nørreådals Friskoles børnehave, Agersted Fribørnehave, Børnehuset Stjernestunden og Hjallerup Børnehave.Tilsynet er udført i henhold til kravene i Dagtilbudsloven og til kommunens politiske vedtagne godkendelsesgrundlag. Tilsynet forløb i maj/juni 2016.

Fra Fagforvaltning for Børn og Kultur deltog dagtilbudschef Jørn Godsk og konsulent Lene Bering, og fra børnehaverne deltog leder og en til to medarbejdere.

Emnerne i tilsynet 2016 var:

1. Fordelingen af uddannet og ikke uddannet personale

2. Personalets efteruddannelse og kompetencer i det enkelte dagtilbud

3. Politiske mål:

  • Hvor er der arbejdet med "Børn i fællesskaber" ?
  • Hvordan er der arbejdet med "Sprog og sprogstimulering" ?

4. En kort beskrivelse af børnehavens profil

5. Hvordan arbejdes der med det enkelte barns trivsel og udvikling?

6. Beskriv eksempler på handleplaner i forhold til børn der har brug for en særlig indsats

Ovenstående emner blev uddybet og drøftet, og der blev desuden drøftet lokale relevante temaer. Hvert tilsynsbesøg er mundet ud i et tilsynsnotat, udarbejdet af Fagforvaltningen, som er blevet tilsendt til de pågældende børnehaver.

Konklusion:

Der blev på årets tilsyn ikke konstateret forhold i de fire børnehavers pædagogiske praksis, der giver anledning til bemærkninger i relation til Dagtilbudsloven og kommunens politisk vedtagne Godkendelsesgrundlag.

Fagforvaltningen for Børn & Kultur forslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om tilsyn i de private børnehaver til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


6. Orientering om udviklingen i antal specialklasseelever i og uden for kommunen


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om den samlede udvikling inden for antal specialklasseelever i og uden for kommunen de seneste år.

Skolechef Carsten Otte deltager i fremlæggelse og drøftelse af denne sag.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om den samlede udvikling inden for antal specialklasseelever i og uden for kommunen de seneste år.

Opgørelsen er foretaget i august 2016 og viser tendensen de seneste skoleår.

Fagforvaltningen for Børn & Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning
  • Om næstformandens møde med BUPL

Til toppen

Opdateret 5. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach