Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 29. november 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Peter H.S. Kristensen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Peter H.S. Kristensen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


3. Samling af overbygninger i Brønderslev By


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal på baggrund af udtalelser fra skolebestyrelser, MED-udvalg og ledelser i henholdsvis Brønderslev Syd og Brønderslev Nord, drøfte og beslutte hvad næste skridt skal være i forhold til samling af overbygningerne i begge distrikter.

Skolechef Carsten Otte deltager i punktet

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 5. oktober 2016 at sende materiale vedrørende samling af overbygningerne til udtalelse i skolebestyrelser, MED-udvalg og ledelser i Brønderslev Syd og Brønderslev Nord i perioden frem til den 14. november 2016.

De indsendte udtalelser er vedlagt som bilag til sagen.

Endvidere er vedlagt en udtalelse fremsendt af Lærerkredsen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår,at Børne- og Skoleudvalget drøfter og beslutter, hvad næste skridt skal være i forhold til samling af overbygningerne i hhv. Brønderslev Syd og Brønderslev Nord.

Personale

Ingen.

Økonomi

Kendes ikke p.t.

Beslutning

Udvalget konstaterer, at det i den nuværende situation ikke er muligt på hensigtsmæssig vis at forsætte processen i henhold til Strategiplanen med samling af overbygningen på en matrikel i hverken Distrikt Syd, Distrikt Nord eller Distrikt Hjallerup.

Udvalget besluttede derfor,

 • at der på baggrund af udtalelserne fra Distrikt Syd udarbejdes principper for, hvorledes der kan etableres én overbygning på to matrikler. Der indhentes udtalelse om principperne fra Distrikt Syd, Distrikt Nord og Distrikt Hjallerup.
 • at elevtalsudviklingen følges løbende og status evalueres i både Distrikt Nord, Distrikt Syd og Distrikt Hjallerup senest i slutningen af 2018 således, at evt. ændringer/tilpasninger i relation til Strategiplanen kan etableres fra og med skoleåret 2019/2020.

Peter H.S. Kristensen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Frokostordninger i daginstitutioner


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY


Byrådet orienteres om resultat af høringsperiode vedrørende muligheden for frokostordning i daginstitutioner.

Sagsfremstilling

Ifølge Dagtilbudsloven skal alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner have et sundt frokostmåltid alle hverdage. Hvert andet år har forældrebestyrelsen mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid

Forældrebestyrelser, der fravælger frokostmåltidet, kan beslutte at oprette en forældrearrangeret frokostordning og kan endvidere beslutte en forældrearrangeret madordning for den mad, der ikke udgør frokostmåltidet.

Det er de enkelte forældre, der beslutter, om de vil benytte den forældrearrangerede frokost- eller madordning, ligesom det er forældrene selv, der betaler udgifterne til ordningen – herunder administration af ordningen og evt. lønudgift til køkkenpersonale. Brønderslev Kommune giver fripladstilskud til forældrearrangerede frokostmåltider til forældre, som er berettiget hertil.

Byrådet har fastlagt rammerne for forældrearrangerede frokost- og madordninger:

 • Forældrearrangerede frokost- og madordninger etableres i henhold til Fødevarestyrelsens anbefalinger om sund kost
 • Det forudsættes af køkkenfaciliteterne er godkendt til den valgte frokostordning
 • Køkkenfaciliteter ud over dem, der stilles til rådighed af kommunen pr. 1. januar 2011 finansieres af den enkelte daginstitution indenfor eget budget
 • Maksimumbeløbet til forældrearrangerede frokostordninger pr. barn pr. mdr. skal til enhver tid svare til det fastsatte prisniveau for kommunal frokostordning (inkl. moms)
 • Der er ikke fastsat beløb på madordninger (morgen-, formiddags- og eftermiddagsmad)
 • Forældrene afholder de faktiske udgifter – herunder administration af ordningen samt udgifter til regnskab. Udgiften til frokost- og madordning opgøres ekskl. ejendomsudgifter – herunder husleje og vedligeholdelse
 • Forældrene kan vælge at ansætte køkkenpersonale
  • Forældrene afholder udgifterne til løn
  • Kommunen afholder udgifter til administration af ansættelsesforholdet
 • Kommunen yder fripladstilskud til frokostmåltidet til de forældre, der er berettiget hertil. Der ydes ikke fripladstilskud og søskenderabat til øvrige madordninger.

Takst/forældrebetaling for forældrearrangeret frokostordning vil maksimalt udgøre 531 kr. pr. måned i 11 måneder.

Forældrebestyrelsen for Børnehuset Brundur har meddelt, at de ønsker forældrearrangeret frokostordning/madordning, så snart det er praktisk muligt. Fagforvaltningen vil indgå i dialog med forældrebestyrelsen/Børnehuset Brundur herom.

De øvrige 14 forældrebestyrelser/daginstitutioner har meddelt, at de fravælger frokostordning.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning. Sagen sendes ikke videre til ØK/BY.

Peter H.S. Kristensen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


5. Kvartalsrapport fra UU for 3. kvartal 2016


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune udarbejder løbende en kvartalsrapport. Rapporten giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune. Målgruppen for rapporten er 15-24 årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Data i rapporten stammer fra UU's database og er trukket den 1. oktober 2016.

Kvartalsrapportens konklusioner er, at 97 % af de 15-17-årige unge er aktuelt i gang med en ungdomsuddannelse.

48 unge mellem 15 og 17 år (svarende til 3 %) er aktuelt ikke i gang med en ungdomsuddannelse i Brønderslev Kommune. Langt de fleste af disse 48 unge vurderes at være i gang med tilfredsstillende aktiviteter. Det drejer sig primært om forløb på produktionsskole, tilbud om vejledning og opkvalificering efter LAB-loven eller ordinært arbejde.

27 % af de unge, som afsluttede folkeskolens 9. eller 10. klasse i juni 2016, påbegyndte en erhvervsuddannelse i august 2016. Heraf har 6 afbrudt uddannelsen pr. oktober 2016.

Flere unge er påbegyndt en erhvervsuddannelse efter afslutning af folkeskolen i Brønderslev Kommune i 2016. I 2015 søgte 23 % af de unge ind på en erhvervsuddannelse efter afslutning af folkeskolen. I 2016 gælder dette 27 %, hvilket svarer til 122 unge i Brønderslev Kommune. Samtidig er frafaldet fra de påbegyndte erhvervsuddannelser lavt. Kun 6 af de 122 unge har medio oktober 2016 afbrudt uddannelsesforløbet.

EUC Nord oplever det mindste frafald nogensinde fra deres uddannelser, hvilket EUC Nord tilskriver erhvervsuddannelsesreformen, som nu har været etableret et år.

80 % af de 18-24-årige er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse

538 unge mellem 18 og 24 år (svarende til 20 %) i Brønderslev Kommune har ikke eller er ikke i gang med en ungdomsuddannelse. Halvdelen heraf (273 unge) er i gang med forberedende eller udviklende aktiviteter. Det handler primært om produktionsskole, beskæftigelse eller VUC.

171 af de unge mellem 18 og 24 år i Brønderslev Kommune, som ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse, modtager offentlig forsørgelse.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager sagen til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget, 7. november 2016, pkt. 8:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget tager den foreliggende rapport til efterretning, men har et ønske om, at fagforvaltningen tager kontakt til Ungecenteret, herunder UU med henblik på at fremtidige kvartalsrapporter udformes således,

 • at rapporten er mere tydelig i talmaterialet
 • at udviklingen/historikken fremgår tydeligere
 • at indsatsen i folkeskolen fremgår
 • at udvalget på baggrund af rapporterne kan drøfte, hvordan folkeskolen løser/kan løse opgaven fremover.

Peter H.S. Kristensen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning
 • om ansøgninger fra Hjallerup Børnehave, Livstræet i Jerslev og Den Grønne Giraf.

Til efterretning.

Peter H.S. Kristensen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 30. november 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer