Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 6. december 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Knud Jørgensen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Der er tilføjet et punkt på dagsordenen vedr. valg af repræsentant til patientinddragelsesudvalget.

Knud Jørgensen var fraværende.

Til toppen


3. Præsentation


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ældrerådets medlemmer gav en orientering om hidtidig virke.

Knud Jørgensen var fraværende.

Til toppen


4. Ældrerådets opgaver


Resume

Sagsforløb: ÆR

Direktør for Sundhed og Velfærd Henrik Aarup-Kristensen vil give en kort orientering om Ældrerådets opgaver.

Beslutning

Brønderslev Kommune har tradition for at have et meget velfungerende og konstruktivt Ældreråd.

Ældrerådet skal høres om sager, som har betydning for ældre. Det vil sige, at en stor del af de sager, som forelægges Ældreomsorgsudvalget først forelægges Ældrerådet.

Der afholdes 2 årlige møder mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet, hvor Ældrerådet bliver bedt om input til, hvad der skal drøftes.

Ældrerådet fungerer i princippet efter samme model som et Byråd/udvalg, dvs. at der kan stemmes om sagerne. I praksis opnås dog størst indflydelse, hvis Ældrerådet kan lave en fælles udtalelse i en sag.

Ældrerådet kan få stille alle relevante oplysninger til rådighed. For at sikre, at alle medlemmer er ens orienteret bør afklarende spørgsmål rejses på møderne eller via formanden. Forvaltningen sikrer, at alle medlemmer får del i oplysningerne.

Der stilles sekretær til rådighed, jf. punkt 6. Sekretæren hjælper med mødeforberedelse, referatskrivning m.v. Sekretæren sikrer desuden, at der kommer svar til Ældrerådet på de rejste spørgsmål.

Der udleveres vedtægter og forretningsorden fra indeværende periode, som Ældrerådet skal forholde sig til i starten af det nye år.

Knud Jørgensen var fraværende.

Til toppen


5. Konstituering


Resume

Sagsforløb: ÆR

Ældrerådet konstituerer sig med formand og næstformand.

Beslutning

Formand: Inger Møller Nielsen.

Næstformand: Jonna Raasted.

Knud Jørgensen var fraværende.

Til toppen


6. Sekretariatsbistand


Resume

Sagsforløb: ÆR

Byrådet stiller sekretariatsbistand til rådighed for rådet, hvis dette ønskes.

Beslutning

Ældrerådet ønsker at benytte sig af sekretærbistand.

Knud Jørgensen var fraværende.

Til toppen


7. Mødekalender 2018


Resume

Sagsforløb: ÆR

Under forudsætning af at Byrådet den 1. december 2017 godkender mødekalenderen for 2018, skal Ældrerådet tage stilling til Ældrerådets mødekalender for 2018.

Sagsfremstilling

Der er planlagt ét møde pr. måned i Ældrerådet. Mødedagen er fastsat til onsdage, kl. 9.00 på Rådhuset i Brønderslev. Derudover er planlagt 2 fællesmøder med Ældreomsorgsudvalget i 2018 henholdsvis i april og oktober. Disse fremgår af mødekalenderen.

Stabsforvaltningen foreslår, at møder i råd, nævn og øvrige organer planlægges holdt senest 1 uge før møderne i de politiske udvalg, så udtalelserne herfra kommer til at fremgå af dagsordenteksten til de politiske møder.

Eventuelle ændringer i forhold til forslaget skal af hensyn til sagsflow så vidt muligt ske til en tidligere dato.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet godkender forslag til mødeplan 2018.

Beslutning

Ældrerådet godkender mødekalender for 2018, med den ændring at mødet den 14. februar flyttes til den 28. februar

Der sendes opdateret mødekalender til medlemmerne.

Knud Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Digitalisering af Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Stillingtagen til digitalisering af Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Det tidligere Ældreråd har foreslået, at Ældrerådet fra 1. januar 2018 udstyres med iPads, således at rådet kobles til dagsordensystemet First Agenda og tilgår dagsorden og bilag herfra. Ordningen vil sikre hurtig formidling af dagsordener, referater, mails m.v. og vil tillige være besparende i udgift til papir og porto.

Direktionen ser positivt på forslaget, men vedtog at afvente det nye Ældreråds holdning hertil.

En ordning om elektronisk formidling vil være obligatorisk for medlemmerne, medmindre der er tungtvejende årsager til fritagelse, f.eks. pga. handicap. Der vil ved godkendelse af ordningen ske undervisning i brug af ipad og programmer.

Ældrerådet anmodes om at drøfte forslaget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet ønsker at blive udstyret med iPads og kobles til dagsordensystemet First Agenda. Der ønskes undervisning i brugen af systemet.

Knud Jørgensen var fraværende.

Til toppen


9. Valg af repræsentant til patientinddragelsesudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆR

Ældrerådet skal udpege repræsentant til patientinddragelsesudvalget i perioden 2018-2021.

Sagsfremstilling

Der er fra Regionsældrerådet modtaget henvendelse vedrørende udpegning af repræsentant til patientinddragelsesudvalget i perioden 2018 - 2021. Forretningsudvalget anbefaler Torben Andersen, Rebild Kommune. Ældrerådet bedes tage stilling til, om forretningsudvalgets indstilling kan tilsluttes.

Beslutning

Ældrerådet tilslutter sig indstillingen på Torben Andersen, Rebild Kommune.

Til toppen


10. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet.

Knud Jørgensen var fraværende.

Til toppen


11. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Næste møde er onsdag den 10. januar 2018.

Knud Jørgensen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 8. december 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer