Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 10. januar 2018
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat.

Beslutning

Referatet godkendt.

Til toppen


4. Orientering om ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Direktør Henrik Aarup-Kristensen giver en orientering om ældreområdet.

Beslutning

Ifølge aftale vedhæftes slides brugt på mødet.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af kvalitetsstandard for praktisk hjælp


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Med afsæt i budgetforliget for Budget 2018 og dermed beslutningen om udlicitering af hjælp til tøjvask og opsigelse af kontrakten om levering af klude til Frit Valg til brug for rengøring fremsendes udkast til ny kvalitetsstandard for praktisk hjælp visiteret efter servicelovens § 83.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende kvalitetsstandarden.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetforliget omkring Budget 2018 vedtog Byrådet en budgetreduktion på hjælp til tøjvask på 220.000 kr. pr. år. Reduktionen skal opnås ved hjælp af udlicitering af hjælp til tøjvask for de borgere, der vurderes at kunne klare sig med hjælp til tøjvask hver 14. dag. Med budgetforliget blev der samtidig truffet beslutning om opsigelse af kontrakten om levering af klude mm. til brug for Frit Valgs medarbejdere i forbindelse med rengøring i borgernes hjem. Borgere, der får hjælp til rengøring, skal fremadrettet selv stille rengøringsartikler til rådighed.

Ændringer i den gældende kvalitetsstandard for praktisk hjælp

På baggrund af budgetforliget fremsendes udkast til en ny kvalitetsstandard for praktisk hjælp til høring i Ældrerådet og til godkendelse i Ældreomsorgsudvalget.

I forhold til den eksisterende kvalitetsstandard for praktisk hjælp er der foretaget følgende ændringer:

 • Det er tilføjet, at hjælp til tøjvask som udgangspunkt gives hver 14. dag, medmindre særlige forhold fx svær inkontinens taler for hyppigere tøjvask. Der ydes ikke hjælp til tøjvask med kortere interval, hvis årsagen er, at borgeren ikke har tilstrækkeligt med tøj.
 • At tøjvasken foretages af en af kommunens private leverandører uden for borgerens hjem. Leverandøren henter tøjet hver 14. dag og returnerer det 14 dage senere i forbindelse med afhentning af næste portion vasketøj.
 • Der er tilføjet en række praktiske forhold omkring afhentning af vasketøjet.
 • Mulighed for visitation til hjælp af opgaver omkring vask af tøj herunder at sætte vasketøj til afhentning og at lægge tøj på plads.
 • Brugerbetaling, der opkræves af kommunen efter de af Byrådet vedtagne gældende takster.
 • At borgere, som modtager hjælp til rengøring selv skal stille følgende redskaber til rådighed for medarbejderen, der skal hjælpe med rengøringen:
  • Kost og fladmoppe med teleskopskaft, som kan trækkes ud til 180 cm. i længden.
  • Spand, der passer til moppen. Spanden skal have håndtag.
  • Rene klude (gerne mikrofiberklude) samt 2–3 gulvmopper.
  • Støvsuger udstyret med teleskopstang og/eller forlængerrør, minimum 135 cm. -180 cm lang.
  • En støvsuger på hver etage, hvis boligen er i flere etager.
 • Medarbejderen og borgeren planlægger sammen, hvilke rengøringsmidler, der skal anvendes.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender kvalitetsstandarden for praktisk hjælp.

Beslutning

Ældrerådet tager kvalitetsstandarten til efterretning med den bemærkning, at Ældrerådet følger udviklingen tæt, og forbeholder sig retten til at drøfte det yderligere.

Bilag

Til toppen


6. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. december 2017 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalgets og Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Beslutning

Ventelisten er drøftet og taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om Ældrepolitik


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering om Brønderslev Kommunes Ældrepolitik ved Sundheds- og ældrechef Lone Iversen.

Sagsfremstilling

Den 22. december 2017 godkendte Byrådet Brønderslev Kommunes nye Ældrepolitik. Sundheds- og ældrechef Lone Iversen orienterer herom.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning, og Ældrerådet opfordrer til at lave strategi for hvorledes politikken udmøntes.

Bilag

Til toppen


8. Forretningsorden for Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Drøftelse af eventuelle ændringer af Forretningsorden for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Det ønskes drøftet, om der er behov for ændringer i Forretningsordenen for Ældrerådet.

Beslutning

Forretningsordenen er drøftet, og formand/næstformand udarbejder forslag til ændringer. Der ses på Danske Ældreråds anbefalinger, og Forretningsordenen sættes på dagsordenen til næste møde i Ældrerådet den 31. januar 2018.

Bilag

Til toppen


9. Diæter og befordringsgodtgørelse til medlemmer af Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering om udbetaling af diæter og befordringsgodtgørelse til medlemmerne af Ældrerådet i forbindelse med deltagelse i møder m.v.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning. Ældrerådet har besluttet, at der ønskes udbetalt diæter kvartalsvis.

Der udleveres kørselsskema samt vejledning på næste møde den 31. januar 2018.

Bilag

Til toppen


10. Mødekalender 2018 for Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Byrådet har på det konstituerende møde den 1. december 2017 principgodkendt forslag til mødekalender for 2018.

Ældrerådet skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2018 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet har på det konstituerende møde den 1. december 2017 principgodkendt forslag til mødekalender for 2018.

Stabsforvaltningen foreslår, at Ældrerådet godkender mødekalender 2018 endeligt.

Beslutning

Mødekalender godkendes med den ændring, at mødet tirsdag den 8. maj ændres til onsdag den 9. maj. Dette på grund af Ældrerådskonference den 7. og 8. maj 2018.

Bilag

Til toppen


11. Orienteringsmøde for Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orienteringsmøde for Ældrerådet

Sagsfremstilling

Ældrerådet skal tilstræbe at holde mindst 1 årligt møde med centerbestyrelser, ældreorganisationer og foreninger.

Drøftelse af tidspunkt for afholdelse af orienteringsmøde.

Beslutning

Ældrerådet vedtager at der fremadrettet skal afholdes 2 møder årligt. 1. møde planlægges til efteråret.

Der opfordres til både at invitere skriftligt og gennem dagspressen.

Der er enighed om, at punktet sættes på næste møde den 31. januar 2018, både med fastlæggelse af dato og med hensyn til placering af mødet.

Til toppen


12. Informationspjece - Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Drøftelse af, om der ønskes udarbejdet informationspjece vedrørende Ældrerådets virke.

Beslutning

Der er enighed om, at pjecen ønskes genoptrykt med det nye Ældreråd. Eventuelt med en ny forside.

Bilag

Til toppen


13. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Der aftales en fordeling af, hvilke medlemmer af Ældrerådet, der informerer om nyt fra relevante udvalgsmøder.

Beslutning

Fordeling af relevante informationer fra de forskellige udvalgsbeslutninger, er følgende:

Social- og Sundhedsudvalget - Knud Jørgensen

Teknik- og Miljøudvalget - Jan Lindegaard Munkholt

Børne- og Skoleudvalget - Annette Thomsen

Fritids- og Kulturudvalget - Kurt Kristensen

Ældreomsorgsudvalget - Jonna Raasted

Beskæftigelsesudvalget - Erik Nielsen

Økonomiudvalget - Gerda Pedersen

Til toppen


14. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden.

Sagsfremstilling
 • Orientering om opstartsmøde i Midtbyråd for Brønderslev.
 • Ældrerådet mødes med Ældreomsorgsudvalget 2 gange årligt til gensidig orientering og drøftelse af tiltag på det ældrepolitiske område.

Fællesmøderne er planlagt til den 11. april 2018 og 10. oktober 2018.

Beslutning

Formand Inger Møller Nielsen orienterede om forestående Fritids- og Idrætspolitik, der i øjeblikket er i støbeskeen. Det forsøges, at booke konsulent Jeppe Østergaard til næste ældrerådsmøde den 31. januar, for en kort præsentation af politikken og visionerne bag.

Det er besluttet at tilmelde Kurt Kristensen som repræsentant for Ældrerådet til Midtbyrådet for Brønderslev.

Annette Thomsen undersøger om Dronninglund Midtbyråd stadig eksisterer.

Danske Ældreråd afholder den 1. marts 2018 Temadag i Aabybro.

Temaet er: Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-/seniorråd.

Tilmeldingsfrist er den 19. februar. Der ønskes besked på Ældrerådsmødet den 31. januar om deltagelse.

Bilag

Til toppen


15. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelt

Beslutning

Intet.

Til toppen


16. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Punkter til pressen.

Beslutning

Formand Inger Møller Nielsen kontakter pressen vedrørende orientering om opstart af det nye Ældreråd.

Til toppen


17. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Næste møde i Ældrerådet er den 31. januar 2018.

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 31. januar 2018.

Til toppen

Opdateret 10. januar 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer