Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 31. januar 2018
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Gurli Margrethe Larsen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Beslutning

Referatet godkendt.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. januar 2018 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ventelisten er drøftet og taget til efterretning.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Status på plan for fremtidens plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO, BY

Byrådet skal på temamødet i februar 2018 drøfte Plan for fremtidens plejecentre. Fagforvaltningen giver forud for temadrøftelserne i Byrådet en status på arbejdet med plan for fremtidens plejecentre.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen giver forud for temadrøftelserne i Byrådet en status på arbejdet med plan for fremtidens plejecentre med henblik på, at sikre opgaveoverlevering til de nye råd og udvalg.

Direktør for Sundhed og Velfærd Henrik Aarup-Kristensen deltager under punktet.

Beslutning

Henrik Aarup-Kristensen gennemgik proces og orienterede om status i forhold til plan for fremtidens plejecentre.

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og drøfter sagen påny i Ældrerådets næste møde med henblik på afgivelse af indstilling, idet der udtrykkes en vis bekymring i forhold til de lukkede plejehjemspladser.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


6. Nedsættelse af husleje i ældreboliger med kommunal anvisningsret


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

For at minimere det kommunale tab ved tomgang i ældreboliger med kommunal anvisningsret foreslås det, at Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd tildeles kompetencen til at sænke huslejen med 1/3 eller 1/2 for derved at minimere det kommunale tab ved disse boliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har anvisningsretten til en række ældreboliger, som ejes og drives af almennyttige boligselskaber. Som følge af den kommunale anvisningsret hæfter kommunen også for huslejen, hvis en bolig ikke kan lejes ud. Ofte er det de samme boliger, som står tomme. For at minimere de kommunale udgifter til tomgangshusleje foreslås det derfor, at Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd får kompetence til at nedsætte huslejen med 1/3 eller 1/2, når en ældrebolig med kommunal anvisningsret har stået tom i 6 måneder. Hvor meget huslejen sænkes med vil bero på fagforvaltningens vurdering af den enkelte bolig. Dette vil fortsat betyde et tab for Brønderslev Kommune, men tabet vurderes at være mindre, end hvis kommunen hæfter for den fulde leje.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at fagforvaltningen gives kompetencen til at sænke huslejen med 1/3 eller 1/2 efter en konkret individuel vurdering, når en ældrebolig med kommunal anvisningsret har stået tom i 6 måneder.

Beslutning

Ældrerådet anbefaler, at fagforvaltningen tildeles kompetence som foreslået.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


7. Fritids- og Idrætspolitik i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ÆR

Arbejdet med Fritids- og Idrætspolitik for Brønderslev Kommune er i gangsat.

Konsulent Jeppe Østergaard præsenterer arbejdet og formålet med politikken.

Sagsfremstilling

Arbejdet med en Fritids- og Idrætspolitik for Brønderslev Kommune er igangsat. Jeppe Østergaard giver en kort orientering om arbejdet med politikken og formålet med denne.

Dernæst ønskes en åben dialog omkring interessante emner eller centrale pointer til politikken fra Ældrerådets synspunkt.

Det kan være centrale pointer i forhold til det gode fritids- og idrætsliv, og hvordan dette skabes.

Konsulent Jeppe Østergaard deltager under dette punkt.

Beslutning

Jeppe Østergaard gennemgik proces og status i forhold til arbejdet med udarbejdelse af fritids- og idrætspolitik.

Det anbefales, at Ældrerådet deltager i stormøder i marts måned.

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


8. Forslag til ændring af Forretningsorden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Drøftelse af forslag til ændring af Forretningsorden for Ældrerådet i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til revision af gældende Forretningsorden for Ældrerådet.

Der er i forslaget tilføjet følgende:

Denne forretningsorden er forankret i vedtægtens § 6.

Herudover tilføjes følgende i § 1:

Sekretærens opgave. Forberede Ældrerådets møder sammen med formand og næstformand.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet godkender forslag til revision af Forretningsorden.

Beslutning

Godkendt, men således, at § 8 ændres til følgende formulering:

Over Ældrerådets møder føres et kort beslutningsreferat. Referatet godkendes på mødet ved oplæsning af beslutninger v/referent.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Revision af Ældrerådets vedtægter


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

Drøftelse af forslag til ændring af vedtægterne for Ældrerådet i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til revision af gældende vedtægter for Ældrerådet i Brønderslev Kommune.

Der er i forslaget tilføjet følgende bestemmelse i § 4:

Et medlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignede har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Afgørelse om, hvorvidt en anmodning om fritagelse skal imødekommes, træffes af Ældrerådet.

Herudover er der foretaget redaktionelle ændringer i vedtægten.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet godkender forslag til revision af vedtægter for Ældrerådet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der udarbejdes forslag til tilføjelse til vedtægten vedrørende mulighed for orlov ved længerevarende sygdom.

Genoptages på næste møde.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Tilrettelæggelse af besøgsrunde på plejecentre og aktivitetscentre


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Tilrettelæggelse af besøgsrunde på Brønderslev Kommunes Plejecentre og aktivitetstilbud.

Beslutning

Besøgene afvikles på følgende datoer:

8. marts 2018

16. april 2018

27. august 2018

28. august 2018

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Fastsættelse af dato for årets orienteringsmøde 2018


Resume

Sagsforløb: ÆR

Der skal fastsættes en dato for efterårets orienteringsmøde, samt hvor mødet ønskes afholdt. Ligeledes fastsættelse af dato for orienteringsmøde i foråret 2019.

Sagsfremstilling

Det er besluttet på Ældrerådets møde den 10. januar 2018, at der fra 2019 afholdes 2 årlige orienteringsmøder.

Forslag til oplæg ved demensoverlæge Karsten Vestergaard.

Placering kan eventuelt være på Sognegården, Dronninglund.

Beslutning

Orienteringsmødet i efteråret 2018 afvikles i Hjallerup Kulturhus.

Mødet forsøges afviklet i uge 43, alternativt uge 39, afhængig af hvilket tidspunkt, der passer i demensoverlæge Karsten Vestergaards kalender.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


12. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Orientering fra udvalgene

Beslutning

Inger Møller Nielsen orienterede fra møde i Midtbyråd for Brønderslev vedr. Banegårdspladsen. Inger Møller deltog som suppleant for Kurt Kristensen. Næste møde holdes den 9. februar 2018, hvor Kurt Kristensen deltager.

Intet at bemærke fra udvalgsmøder.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


13. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden

Ny folder til Ældrerådet er under udarbejdelse.

Ældrerådsmøde tirsdag den 8. maj 2018 er flyttet til onsdag den 9. maj 2018.

Fællessekretariatet siger god for kvartalsvis udbetaling af diæter.

På spørgsmålet om udelukkelse af medlemmer ved gentagne udeblivelser, er der fra jurist Mikkel Mose Baltersen følgende svar:

Det er ikke muligt at indsætte en bestemmelse i vedtægterne for Ældreråd om, at et medlem kan ekskluderes, hvis medlemmet udebliver fra møderne flere gange. Det skyldes, at medlemmerne af Ældrerådet er folkevalgte, og at Brønderslev Kommune er forpligtet til at have et sådant råd.

Tilmelding til Temadag ved Danske Ældreråd i Aabybro 1. marts 2018. Sidste tilmeldingsfrist er 18. februar 2018.

Midtbyråd Dronninglund. Der skal vælges en repræsentant fra Ældrerådet.

Beslutning

Til orientering.

Hele Ældrerådet undtagen Gerda Pedersen og Jan Lindegaard Munkholt tilmeldes Temadag i Aabybro den 1. marts 2018.

Ældrerådet deltager fremover i møder i Midtbyrådet for Dronninglund. Annette Thomsen udpeget hertil.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


14. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelt

Beslutning
  • Ældrerådet ønsker et punkt på næste møde vedrørende sagsbehandlingstid i forhold til visitering til venteliste/plejehjemsplads.
  • Ældrerådet udarbejder fremover årsberetning med henblik på synliggøre Ældrerådets arbejde. Årsberetning udarbejdes første gang i efteråret 2018.
  • Information om Ældrerådet på kommunens hjemmeside drøftes på Ældrerådets næste møde.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


15. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Punkter til pressen

Beslutning

Intet at bemærke.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


16. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Næste møde er 28. februar 2018

Beslutning

Der er afbud fra Jan Lindegaard Munkholt til mødet den 28. februar 2018.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 31. januar 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer