Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 4. april 2018
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Til toppen


3. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. marts 2018 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Chef for Visitationen Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ventelisten er taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af kvalitetsstandard for plejeboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der er udarbejdet udkast til kvalitetsstandard for plejeboliger visiteret efter servicelovens § 192. Ændringen i forhold til den gældende kvalitetsstandard er, at sagsbehandlingstiden sænkes fra ”op til 16 uger” til ”op til 8 uger”.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende forslag til kvalitetsstandard.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal Byrådet "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsats samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarden skal revideres én gang årligt.

Ansøgninger om plejeboliger behandles efter servicelovens § 192. I Brønderslev Kommunes gældende kvalitetsstandard for plejeboliger er sagsbehandlingstiden "op til 16 uger". I vedlagte udkast til en ny kvalitetsstandard sænkes sagsbehandlingstiden til ”op til 8 uger”.

Derudover er der foretaget følgende tekniske korrektioner til den eksisterende kvalitetsstandard:

 • Det er tilføjet, at borger har ret til frit valg af leverandør.
 • Tilsynet foretages nu af BDO og Styrelsen for patientsikkerhed.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender udkast til kvalitetsstandard for servicelovens § 192.

Beslutning

Ældrerådet tager sagen til efterretning med den bemærkning, at der ønskes en gennemgang af de regler, der visiteres efter og samtidig en gennemgang af nødkald. Der indkaldes koordinator til næste Ældrerådsmøde.

Bilag

Til toppen


5. Budgetproces og tidsplan for Budget 2019


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Med baggrund i Økonomiudvalgets drøftelser på mødet den 24. januar 2018 af budgetproces for budget 2019, har Økonomiafdelingen udarbejdet oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2019.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Med baggrund i Økonomiudvalgets drøftelser på mødet den 24. januar 2018 af budgetproces for budget 2019 har Økonomiafdelingen udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2019.

For at opnå balance på driften i budget 2019 i forhold til budget 2018 foreslås det, at fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere en reduktionspulje på minimum 0,75 %. Hvis der ønskes mulighed for en politisk prioritering, kan reduktionspuljen forøges - eksempelvis til 1,0 %, 1,3 % eller 1,5 %. Reduktionspuljen fordelt pr. udvalg fremgår af vedhæftede bilag: Budgetproces 2019.

Der er som sidste år mulighed for at større og principielle beslutninger evt. kan træffes udenfor budgetprocessen, hvor der samtidig er politisk enighed om, at resultatet heraf kan indregnes i budgettet. Dette kunne for eksempel være "strukturen på plejecenterområdet", "museumsområdet", "ændringer i skole- eller specialundervisningsstrukturen".

Stabsforvaltningen foreslår, atØkonomiudvalget

 • godkender budgetproces og tidsplan for budget 2019
 • tager stilling til størrelsen af reduktionspuljen, samt
 • træffer beslutning om, hvorvidt der er emner, der skal behandles udenfor budgetprocessen
Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 14. februar 2018, pkt. 4:

Budgetproces og tidsplan indstilles godkendt.

Det indstilles, at processen igangsættes i fagudvalgene m.h.t. beskrivelse af reduktionsforslag på 1,5 %, endelig beslutning om størrelse sker efter strategi- og visionsseminar i april.

Strukturændringer inden for skole, ældre og kulturområdet indstilles behandlet uden for budgetprocessen.

Arne M Jensen var fraværende.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Budget 2019 - reduktionsforslag


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2019” på mødet den 14. februar 2018 igangsættes processen med hensyn til beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte, hvilke områder der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

For at opnå balance på driften i budget 2019 i forhold til budget 2018 samt mulighed for en politisk prioritering, igangsættes processen med hensyn til beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene. Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere reduktionsforslagene. Forslagene skal behandles på fagudvalgenes møder i maj måned. Økonomiudvalget orienteres den 23. maj 2018, hvorefter forslagene sendes i høring.

Der lægges op til, at der skal ske en beskrivelse af reduktionsforslag på 1,5 %. Endelig beslutning om størrelsen sker efter strategi- og visionsseminar i april. Samtidigt foreslås det, at strukturændringer inden for skole-, ældre- og kulturområdet behandles udenfor budgetprocessen, men at resultatet heraf kan indregnes i budgettet.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg nu skal starte arbejdet med at udarbejde reduktionsforslag på 1,5 %, men at den endelige størrelse fastlægges senere. Fordelt på udvalg svarer det til følgende reduktionspuljer.

I 1.000 kr.

Korr. budget indenfor serviceramme 2019

Reduktionspulje 1,5 %

Brønderslev Kommune

1.597.766

23.966

-Økonomiudvalget

363.515

5.453

-Børne- og Skoleudvalget

527.532

7.913

-Fritids- og Kulturudvalget

55.592

834

-Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

102.819

1.542

-Ældreomsorgsudvalget

293.326

4.400

-Social- og Sundhedsudvalget

196.113

2.942

-Teknik- og Miljøudvalget

58.868

883

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med reduktionspuljer igangsættes, og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 7. marts 2018, pkt. 8:

Udvalget ønsker fremsendt forslag til udmøntning bredt inden for ældreområdet.

Udmøntning af ny finanslovpulje drøftet. Denne forelægges på næste møde.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Til toppen


7. Orientering om årsrapport om frivillighed på tværs af Sundhed og Velfærd 2018


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/ÆO/SS/FR

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremlægger årsrapporten om frivilligsamarbejde på tilbud/aktiviteter under Sundhed og Velfærd.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

I vinteren 2017 besluttede chefgruppen i Sundhed og Velfærd, at der i 2018 skulle igangsættes en undersøgelse med henblik på en kortlægning af frivilligsamarbejdet på tilbuddene/aktiviteterne i fagforvaltningen.

Frivilligrådet blev i januar 2018 orienteret om, at der skulle udarbejdes en årsrapport om frivillighed på tværs af Sundhed og Velfærd.

Formålet med denne årsrapport er at kortlægge frivilligsamarbejdet i Fagforvaltningen Sundhed og Velfærd. Med kortlægningen belyses omfanget og karakteren af samarbejdet mellem frivillige enkeltpersoner, foreninger/organisationer og kommunale tilbud i Brønderslev Kommunes Sundhed og Velfærd.

Rapportens resultater bygger på svar fra to spørgeskemaundersøgelser besvaret af henholdsvis tilbuddenes/aktiviteternes afdelingsledere og de frivillige.

Formålet med de frivilliges besvarelser er at belyse, hvem de frivillige er, deres motivation for at indgå i frivilligt arbejde, deres opgaver på tilbuddene/aktiviteterne og hvilke gode råd de kan give videre, for at samarbejdet kan udvikles. Med niveau 5 afdelingsledernes besvarelser belyses en række emner så som organiseringen af frivilligsamarbejdet, rekruttering, antallet af frivillige og vurderinger af og holdninger til samarbejdet

Formålet med denne årsrapport er endvidere at inspirere til fagforvaltningens tilbuds videre arbejde med frivilligsamarbejde.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Konsulent Anne Juul Pedersen deltager under punktet.

Indstilling

Handicaprådet, 20. marts 2018, pkt. 3:

Handicaprådet tager punktet til orientering.

Handicaprådet anbefaler, at undersøgelsen fremadrettet dækker bredt i hele kommunen og ikke blot fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd.

Handicaprådet ønsker forsikring af frivillige behandlet som punkt på kommende møde med relevante politikker og regler som bilag.

Fraværende:

Karsten Frederiksen - afbud fra suppleant

Line Vanggaard Pedersen - suppleant ikke mødt

Margit Chemnitz - suppleant Dennis Kvesel mødt

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og anbefaler, at der indgås samarbejdsaftaler, samt at der oprettes en forsikringsordning.

Bilag

Til toppen


8. Afregning for nødkald


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Drøftelse af forslag om grundabonnement på nødkald i 2018.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med det igangværende arbejde i Sundhed og Velfærd om omstilling og effektivisering af Frit Valg områdets leverandører, foreslår fagforvaltningen, at der med virkning fra 1. januar 2018 indføres et grundabonnement for nødkald på 2.000 kr. årligt tidsbegrænset til 2018 som anbefalet i PwCs analyse af Frit Valg området.

Det foreslås, at der ultimo 2018 laves en opgørelse over tilgang og afgang af nødkald med henblik på afregning for hele året gennem efterbetaling af 2.000 kr. pr. nødkald til leverandøren.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som i 2018 arbejder videre med PwCs anbefalinger omkring et grundabonnement på nødkald, herunder tidsregistrering og dataanalyse af nødkald med henblik på en nærmere beregning og fastsættelse af fremtidig takst, der afspejler de reelle omkostninger forbundet med nødkald. Dette vil afspejles i taksten for 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender det årlige grundabonnementet på 2.000 kr. for nødkald i 2018.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der er tale om et 0-regnestykke, idet der blot vil ske en afregning mellem Myndighed og Udfører.

Der har ikke tidligere været afregnet for nødkald, hvorfor den nye model skal ses som en del af planen for at gøre Frit-valgsområdet økonomisk bæredygtigt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 7. marts 2018, pkt. 6:

Godkendt.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Til toppen


9. Planlægning af fællesmøde mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆR

Ældreomsorgsudvalget afholder 2 møder om året med Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Møderne mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet er i 2018 berammet til henholdsvis den 11. april og 10. oktober 2018.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet drøfter punkter til dagsordenen.

Beslutning

Ældrerådet ønsker at drøfte følgende på fællesmødet den 11. april 2018:

 • Inddragelse i Budgetprocessen.
 • Status på den nye struktur på plejecentrene samt tidsplan med renoveringen af Plejecenter Margrethelund.
 • Drøftelse af Vasketøj – hvad er status?
 • Der ønskes en drøftelse af Boligselskabernes dobbeltindskud, hvis borger på garantiventeliste indplaceres på andet plejecenter end ønsket, og derfor ved først kommende lejlighed ønsker at flytte.
 • Beboerne på plejecenter Stengården, har som det er i dag, kun lov til at opholde sig i aktivitetsområdets fællesareal en gang om ugen. Der ønskes en drøftelse heraf.

Til toppen


10. Besøgsrunde 16. april 2018


Resume

Sagsforløb: ÆR

Ældrerådet skal i løbet af 2018 på rundvisning på kommunens plejecentre, aktivitetscentre samt sundhedshuse.

Andet besøg er planlagt til den 16. april 2018.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Besøg på Asaa Friplejehjem, Plejecenter Margrethelund, Genoptræningscenter Sophielund samt Aktivitetscentret Rosendalcentret.

16. april 2018:

10.00 - 11.00 Asaa Friplejehjem, rundvisning ved Forstander Malene Haugaard Jensen.

11.20 - 13.00 Plejecenter Margrethelund incl. frokost.

13.15 - 14.15 Genoptræningscenter Sophielund.

14.30 - 15.30 Rosendalcentret.

Leder af plejecentrene Lene H. Nørgaard deltager ved rundvisningen på plejecentrene, og Leder Helle Rasmussen deltager på genoptræningscentret og aktivitetscentret.

Af hensyn til forplejning ønskes deltagerantal oplyst.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og alle medlemmer deltager.

Til toppen


11. Kontaktperson fra Ældrerådet til hvert plejecenter, aflastnings-, genoptrænings- samt aktivitetscentre


Resume

Sagsforløb: ÆR

Ældrerådet ønsker at koble en kontaktperson på hvert plejecenter samt aktivitetscentre.

Sagsfremstilling

Der ønskes en fast kontaktperson på følgende centre:

 • Aktivitetscenter Grønningen
 • Aktivitetscenter Stengårdscentret
 • Aktivitetscenter Rosendalcentret
 • Plejecenter Elmehøj
 • Plejecenter Hellevadlund
 • Plejecenter Kornumgaard
 • Plejecenter Margrethelund
 • Plejecenter Rosengården
 • Plejecenter Stengårdscentret
 • Plejecenter Støberiet
 • Plejecenter Valdemarsgade
 • Aflastnings- og rehabiliteringscenter Stenumgaard
Beslutning

Fordeling af kontaktpersoner er således:

 • Aktivitetscenter Grønningen Knud Jørgensen
 • Aktivitetscenter Stengårdscentret Gurli Larsen
 • Aktivitetscenter Rosendalcentret Jan Munkholt
 • Plejecenter Elmehøj Kurt Kristensen
 • Plejecenter Hellevadlund Jonna Raasted
 • Plejecenter Kornumgaard Anette Thomsen
 • Plejecenter Margrethelund Jonna Raasted
 • Plejecenter Rosengården Kurt Kristensen
 • Plejecenter Stengårdscentret Gurli Larsen
 • Plejecenter Støberiet Erik Nielsen
 • Plejecenter Valdemarsgade Gerda Pedersen
 • Aflastnings- og rehabiliteringscenter Stenumgaard – Ældrerådet afventer den politiske beslutning omkring Stenumgaard.

Det aftales at Inger Møller Nielsen bliver den fremtidige kontaktperson for Plejecenter Vivaldi.

Der forfattes brev til centrene, hvori der gøres opmærksom på meningen med at have en kontaktperson fra Ældrerådet i Brønderslev Kommune, koblet på.

Ligeledes tages kontakt til Flauenskjold og Asaa aktivitetscentre.

Til toppen


12. Planlægning af Danske Ældreråds konference 7.-8. maj 2018


Resume

Sagsforløb: ÆR

Planlægning af deltagelse ved Danske Ældreråds konference 7.-8. maj 2018

Beslutning

Planlægningen er taget til efterretning.

Til toppen


13. Evaluering af Danske Ældreråds Temadag i Aabybro


Resume

Sagsforløb: ÆR

Evaluering af danske Ældreråds temadag i Aabybro "Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-/seniorråd"

Beslutning

Evalueringen er taget til efterretning.

Til toppen


14. Evaluering af Regionsældrerådsmøde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Evaluering af Regionsældrerådsmøde.

Beslutning

Evalueringen er taget til efterretning.

Til toppen


15. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Orientering fra udvalgene.

Beslutning

Der blev informeret om punkter på møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Kurt Kristensen sender information fra Midtbyrådet Brønderslev rundt på mail.

Til toppen


16. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden:

 • Indberetning 1. kvt. vedrørende mødediæter afleveres til sekretær.
 • Invitation til møde i Ældresagen.
 • Henvendelse fra borgmesteren vedrørende deltagelse i Ældrerådsmøde.
 • Bevæg dig for livet - senior, Orientering om projektet på Ældrerådsmøde den 9. maj. Morten Borregaard Poulsen deltager.
 • Orientering om budget 2018 for Ældrerådet.
Beslutning

Meddelelser fra formanden:

 • Indberetning af 1. kvt. mødediæter afleveres til sekretær.
 • Invitation til møde i Ældresagen.
 • Henvendelse fra Borgmesteren vedr. deltagelse i ældrerådsmøde.
 • Bevæg dig for livet - senior. Orientering om projektet på ældrerådsmøde den 9. maj 2018. Morten Borregaard Poulsen deltager.
 • Orientering om budget 2018 for Ældrerådet

Til toppen


17. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Stormøde planlægges til den 25. oktober. Der tages kontakt til overlæge Mogens Vestergaard for debatoplæg. Kulturhuset Hjallerup bookes.

Kurt Kristensen har deltaget i konference i Vrå ”ondt i leddene” invitation fra Handicaprådet.

Den 21. juni 2018 er der kursus for nye ældrerådsmedlemmer. Kurset er udbudt af Faglige seniorer.

Til toppen


18. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Punkter til pressen.

Beslutning

Ældrerådets folder.

Den reducerede ventetid for sagsbehandling på plejeboliger.

Ældrerådets kontaktperson til pleje- og aktivitetscentre.

Til toppen


19. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Næste møde.

Beslutning

Næste møde er den 11. april 2018.

Til toppen

Opdateret 5. april 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer