Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 9. maj 2018
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Til toppen


3. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 16. april 2018 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Orientering om nødkald i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering om nødkald i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

På opfordring fra Ældrerådet orienteres om nødkald i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Visitator Annie Vibeke Præstegaard deltager under dette punkt.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Til toppen


5. Orientering om visitationspraksis til plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering om Visitationspraksis til plejecentre.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

På opfordring fra Ældrerådet orienteres om visitationspraksis til plejecentre i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Visitator Annie Vibeke Præstegaard deltager under dette punkt.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Til toppen


6. Status på "Bevæg dig for livet-Senior"


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/FK

Brønderslev Kommune og DGI/DAI indgik i juni 2017 et 2½- årigt projektsamarbejde ”Bevæg dig for livet – Senior” om at aktivere flere af kommunens borgere over 60 år.

Projektet har været i gang siden 1. oktober 2017, og der fremsendes nedenstående status på arbejdet.

Sagen fremsendes til Ældrerådets til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune og DGI/DAI indgik i juni 2017 et 2½- årigt projektsamarbejde i ”Bevæg dig for livet – Senior” om at aktivere flere af kommunens borgere over 60 år. Bag beslutningen står både Fritids- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Ældreomsorgsudvalget – dog er finansieringen udelukkende kommet fra Social- og Sundhedsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget.

Der er ansat en projektleder i 18,5 timer/uge, som er organiseret i Afdelingen for Forebyggelse, Rehabilitering og Træning.

Målsætningen for "Bevæg dig for livet – Senior" er, at der inden udgangen af projektet i 2020 skal være 15 % flere medlemmer over 60 år i Brønderslev Kommunes idrætsforeninger år, svarende til 495 borgere.

Fra projektets side ønskes der en bred indsats hos seniormålgruppen, og potentialet er vurderet til at ligge i disse tre grupperinger:

 • at fastholde voksne medlemmer i foreningerne i længere tid,
 • at invitere selvorganiserede med ind i foreningerne,
 • at aktivere inaktive enten i forening eller selvorganiseret.

Det kræver, at der arbejdes henimod en udvidelse af eksisterende aktiviteter og en etablering af nye, samt der kommer øget fokus på at kommunikere det ud til seniormålgruppen.

De overordnede fokuspunkter i partnerskabsaftalen mellem Brønderslev Kommune og "Bevæg dig for livet – Senior" lyder:

 • Mental sundhed, hvor der rettes fokus på det hele menneske. Der ønskes fokus på at skabe gode muligheder for fællesskaber i Brønderslev Kommune.
 • Fra patient til aktiv borger. Der fokuseres på gode overgange mellem genoptræning, forebyggelse og rehabilitering og motionstilbud.

Sidstnævnte skal ske i samarbejde med patientforeninger og idrætsforeninger, hvor de kommunale rehabiliterende træningstilbud placerer enkelte træningsgange ude i foreningsregi. Ligeledes kan der i foreningsregi oprettes beskyttede hold for de patientgrupper, som udsluses fra et kommunalt tilbud.

Siden projektlederen på "Bevæg dig for livet – Senior" blev ansat pr. 1. oktober 2017 har indsatsen rettet sig mod at kortlægge, hvilke eksisterende tilbud der var for målgruppen i kommunen. Der er blevet udarbejdet en seniorbefolkningsprognose, som kortlægger målgruppens demografiske udvikling i Brønderslev Kommunes hoved- og lokalbyer. Herefter er der udarbejdet en handleplan for hele indsatsen i 2018.

For at få flere aktive ældre er der arbejdet med at indgå partnerskaber med en række udvalgte idrætsforeninger (og idrætshaller), der arbejder målrettet for at løfte tilbuddene til 60+ målgruppen.

Brønderslev Floorball Club blev udvalgt som pilotprojekt på partnerskabsmodellen for at undersøge, hvorvidt man i samarbejde kunne løfte foreningens tilbud og gøre dem endnu mere attraktive for borgerne og fungere som udslusningstilbud for deltagere på kommunale rehabiliteringstilbud. Der er udarbejdet trykte materialer til foreninger, lavet opslag på kommunens Facebook-side og skabt presseomtale i Nordjyske.

Det er lykkedes at skabe en partnerskabsmodel, som projektet forventer at udrulle til andre relevante foreninger i 2018. Der er allerede indgået forhåndsaftaler med Brønderslev Golfklub, Hjallerup IF Fodbold, Dronninglund IF Fodbold samt både Dronninglund- og Brønderslev Tennisklub. For yderligere information om partnere henvises til http://www.bronderslev.dk/bdfl-senior

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og projektleder Morten Borregaard Poulsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Projekt "Demensvenner i Danmark"


Resume

Sagsforløb: ÆR

Brønderslev Kommune er indgået i et projekt med Alzheimerforeningen om at gøre Danmark og dermed også Brønderslev Kommune mere demensvenlig

Sagsfremstilling

I løbet af 2018 kører Alzheimerforeningen projekt ”Demensvenner i Danmark”, hvor 7 kommuner sammen med Alzheimerforeningen har til formål at gøre Danmark og de enkelte kommuner mere demensvenlige.

Projektet har til formål at nedbryde tabuer, myter og misforståelser omkring demens. Dette kan opnås ved at få flere til at melde sig som demensvenner, få uddannet lokale demensveninstruktører og indgå lokale partnerskaber med arbejdspladser/firmaer om at blive demensvenlige.

I den forbindelse vil Brønderslev Kommune gerne tilbyde Ældrerådet at blive demensvenlige. Dette sker ved, at Ældrerådet modtager 1 times informationsmøde af en demensveninstruktør, som giver information og viden omkring demens. Efter denne time har Ældrerådets medlemmer mulighed for at registrere sig som demensvenner, hvilket betyder, at den enkelte støtter projektet, tør tale om et svært emne som demens og tør række hånden ud, hvis den enkelte møder en borger med demens på sin vej. Ligeledes modtager Ældrerådet pins til tøjet, som et synligt bevis på, at Ældrerådet støtter kampen mod demens og en bedring af vilkårene for borgere med demens.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet godkender at blive demensvenlige og samtidig fastlægger dato for afholdelse af informationsmøde ved en demensveninstruktør.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og kvalitetskoordinator Anne-Cathrine K. Visborg deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Beslutning

Ældrerådet ønsker at blive Demensvenner, og det aftaltes at på næste ældrerådsmøde den 30. maj 2018, afholdes informationsmøde med kvalitetskoordinator Anne-Cathrine K. Visborg.

Til toppen


8. Omlægning af Cassiopeia og Stenumgård


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS/ÆR

Byrådet vedtog den 20. december 2017, at der skal ske en omlægning af botilbuddet Cassiopeia og Stenumgård.

Stillingtagen til lukning af botilbuddet Cassiopeia og overdragelse af bygning til Sundheds- og Ældreområdet samt åbning af et nyt botilbud på den ene del af Stenumgård, mens den anden del indtil videre fortsætter med et reduceret antal aflastningspladser.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Beslutningen i Byrådet indebærer, at botilbuddet Cassiopeia på Handicapområdet lukkes, og at bygningen, som dette botilbud benytter, overføres til Sundheds- og Ældreområdet. Samtidig åbnes et nyt botilbud til Cassiopeias målgruppe i en del af bygningen på Stenumgård. Stenumgård overføres således delvist til Socialområdet. Der sker derved en reduktion af pladser på Stenumgård fra 18 til 10, hvilket svarer til den nuværende og forventede belægning.

Den anden del af bygningen på Stenumgård skal indtil videre fortsat anvendes til aflastningspladser på Sundheds- og Ældreområdet. Der vil samtidig åbne nye aflastningspladser på en del af Margrethelund. Der vil således være udgifter forbundet med at have aflastningspladser to steder i kommunen. Endvidere er det muligt, afhængig af flytteprocessen, at der skal være et midlertidigt stop for indtag til aflastning, hvilket vil få betydning for betaling af færdigbehandlede patienter til regionen. Der gøres endvidere opmærksomt på, at hvis Ældreområdet fortsat skal have aflastning i den del af Stenumgård, der ikke skal benyttes af Handicapområdet, kan den forventede besparelse på 1 mio. kr. ikke opnås fuldt ud.

Der vil ligeledes være udgifter forbundet med flytningen af borgerne og ombygning og renovering af lokaler.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget godkender, at:

 • Cassiopeia lukkes som botilbud ultimo 2018. Datoen udmeldes senest 3 måneder inden lukning,
 • at der åbnes et nyt tilbud, godkendt af Socialtilsyn Nord, på Stenumgård til de nuværende beboere på Cassiopeia,
 • at aflastningspladser og genoptrænings-/rehabiliteringspladser på Stenumgård delvis flyttes til Margrethelund, og at der indtil videre fortsat skal være aflastningspladser i den ene del af bygningen på Stenumgård, samt
 • at der bliver åbnet for en intern flytteproces på Margrethelund.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har på nuværende tidspunkt ikke foretaget de samlede økonomiske konsekvensberegninger. Der er ikke afsat særskilt budget til ovenstående. Derudover opnås den forventede besparelse på 1 mio. kr. ikke fuldt ud på Ældreområdet.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 11. april 2018, pkt. 5:

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. april 2018, pkt. 7:

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Udvalget opfordrer Ældreomsorgsudvalget til at etablere flere aflastningspladser med henblik på at undgå færdigbehandlingstakst for borgere indlagt på sygehuset.

Udvalget ønsker en drøftelse af, hvordan den samlede økonomiske kabale ved omflytningen finansieres via en tillægsbevilling. Sagen drøftes på fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget.

Beslutning

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen gav en uddybende beretning, og Ældrerådet tager denne til efterretning.

Til toppen


9. Ombygning af 2 fløje på Margrethelund


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY/ÆR

Byrådet anmodes om at frigive 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af byggeprogram med henblik på at ombygge 2 fløje på Margrethelund.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

I budget 2018 er der afsat 0,3 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019 til ’Projektering og renovering af Margrethelund’. Der fremgår videre følgende af budgetaftaleteksten: ’Med henblik på ombygning/renovering af Margrethelund igangsættes udarbejdelse af byggeprogram, som tager hensyn til såvel at sikre plejeboliger til borgere med begrænset økonomisk formåen, som at sikre kommunen økonomisk overkommelige aflastningspladser.’

Med henblik på at påbegynde udarbejdelse af byggeprogram foreslås de 0,3 mio. kr. frigivet. Det forudsættes i forlængelse af budget 2018, at der ombygges 2 fløje på Margrethelund svarende til 24 boliger. Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til fremtidig målgruppe i de ombyggede boliger, herunder om antallet af boliger skal fastholdes, eller om der skal bygges om til færre og større boliger.

Det forudsættes, at der indføres et visitationsstop til Margrethelund, med henblik på at sikre, at de 2 fløje er tomme, når ombygningen skal påbegyndes. Ombygningen koordineres med den allerede besluttede omflytning mellem Stenumgård og Cassiopeia. Ombygningen forventes i overensstemmelse med budget 2018 at kunne påbegyndes i 2019.

Den foreslåede igangsætning af ombygning flugter med den aftale, som blev indgået på politisk møde den 14. marts 2018, hvor igangsætning af ombygning af Margrethelund, etablering af rehabiliteringscenter på Hellevadlund samt udlejning af plejecenterboliger, der har stået tomme i mere end tre måneder, blev drøftet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget beslutter, hvordan de ombyggede boliger skal anvendes fremover, samt at der indføres visitationsstop til Margrethelund.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår desuden, at Byrådet godkender frigivelse af 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af byggeprogram for ombygning af Margrethelund.

Økonomi

I anlægsbudgettet er der afsat 0,3 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019 til Projektering og renovering af Margrethelund.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 11. april 2018, pkt. 4:

Udvalget indstiller til Byrådet,

 • at Byrådet frigiver 0,3 mio.kr. til udarbejdelse af et konkret projekt for ombygning af Margrethelund,
 • at der ombygges 2 fløje, hvor de 24 boliger ombygges til 16 boliger, hvorved antallet af almindelige plejehjemspladser bevares på Margrethelund,
 • at det undersøges, om der kan laves en samlet faseopdelt ombygning, som sikrer at grundkapitalindskud for det samlede byggeri alene bliver 10%,
 • at der indføres visitationsstop til Margrethelund,
 • at der optages drøftelse med Danske Diakoner med henblik på at omdanne 16 plejehjemspladser på Kornumgård til tryghedspladser,
 • at der efterfølgende tages stilling til, hvilket boligselskab der skal stå for ombygningen.

Udvalget ønsker undersøgt, om der er ældre borgere i eget hjem, som kan profitere af et kort ophold på en plads, og som efterfølgende kan komme tilbage til eget hjem. Baggrunden er ønsket om at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehuset for de +80 årige.

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Visitationsstoppet forudsættes omfattende de 2 fløje, der skal ombygges.

Det anbefales, at renovering foretages i regi af kommunes eget boligselskab.

Karsten Frederiksen kan ikke gå ind for, at der kun optages drøftelser med Kornumgård omkring tryghedspladser.

Steen Søgård indstiller fagforvaltningens forslag.

Byrådet, 25. april 2018, pkt. 7:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Byrådet ønsker - efter følgende afstemning - evt. tryghedspladser udbredt på de plejehjem i hele kommunen, hvor det er muligt

 • For 14
 • Imod 11 (A)
 • Hverken for eller imod 2 (J)

J tilslutter sig forvaltningens indstilling.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at en langsigtet plan for hele plejeområdet ville være ønskeligt, således Brønderslev Kommune undgår lappeløsninger.

Til toppen


10. Principper for udlejning af tomme plejeboliger


Resume

Sagsforløb: Fag MED Sundhed og Velfærd/ÆR/ÆO/ØK/BY

Drøftelse og godkendelse af principper for udlejning af tomme plejecenterboliger som ældreboliger.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget har den 9. november 2017 besluttet, at plejecenterboliger, der har stået tomme i mere end 3 måneder, ønskes udlejet som ældreboliger.

Fagforvaltningen har i den sammenhæng udarbejdet principper for den konkrete udmøntning af denne beslutning.

Udkastet til principperne findes som bilag til dagsordenen sammen med en oversigt over kommunale plejeboliger i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Sundhed og velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter principperne i bilagene til dagsordenen og godkender, hvor der fremadrettet skal ske udlejning af tomme plejecenterboliger som ældreboliger, når de har stået tomme i 3 måneder.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Økonomi

Der er ikke afsat anlægsbudget til etablering/genetablering på Ældreområdet. Økonomiafdelingen har herudover ingen bemærkninger.

Indstilling

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 14. marts 2018, pkt. 5:

Henrik Aarup-Kristensen orienterede omkring principperne for udlejning af tomme plejeboliger.

Der blev drøftet fordele og ulemper ved udlejning af tomme plejeboliger, herunder:

 • Hvilke plejeboliger der kunne være attraktive som plejebolig.
 • Hvilken indflydelse det kan få på personalets arbejdsopgaver.
 • Om borgeren kan blive i boligen, om lejeboligen kan blive konverteret til en plejehjemsplads, uden borgeren skal flytte ud af boligen.

Følgende forslag blev fremlagt:

 • Første prioritet er at udvælge 1-2 plejecentre, hvor tomme boliger kan lejes ud, idet der herved opnås en samling af denne type pladser.
 • Anden prioritet er at begrænse udlejning til 2-rums boliger.

Fraværende: Inga Lillian Eriksen

Ældreomsorgsudvalget, 11. april 2018, pkt. 6:

Udvalget ønsker, at der udvælges 1-2 plejecentre, hvor tomme boliger kan lejes ud. Fagforvaltningen forelægger oplæg om, hvilke plejecentre der anvendes til ældreboliger.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 16. maj 2018:

Byrådet besluttede den 25. april 2018 "Eventuelle tryghedspladser udbredt på de plejehjem i hele kommunen, hvor det er muligt". I forlængelse af udvalgets behandling af sagen den 11. april 2018 og Byrådets beslutning den 25. april 2018 foreslår fagforvaltningen, at der udlejes tomme boliger som ældreboliger i overensstemmelse med de fremlagte principper (se bilag til sagen) på følgende plejecentre:

 • Kornumgård
 • Stengården
 • Støberiet
 • Rosengården

Det er i lighed med tidligere beslutning en forudsætning, at der ikke sker større udlejning, end der fortsat kan være plejehjemsdrift med minimum 17 pladser på det enkelte plejecenter.

Såfremt der på et senere tidspunkt tages stilling til brug af Hellevadlund som rehabiliteringscenter foreslår forvaltningen, at udvalget også beslutter udlejning af de resterende boliger på Hellevadlund som ældreboliger, da en stor del af boligerne også egner sig til dette grundet størrelse, køkkenfaciliteter og adgangsforhold.

Der mangler beslutning om, hvorvidt det skal forsøges at samle boliger til udlejning på det enkelte center, eller hvorvidt den enkelte lejer af en ældrebolig på et af centrene skal have ret til at blive i boligen, når/hvis beboeren bliver plejehjemsbeboer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget

 • godkender, at der på Kornumgård, Stengården, Støberiet og Rosengården udlejes tomme boliger som ældreboliger i overensstemmelse med de fremlagte principper, således at der som minimum fastholdes 17 plejeboliger på hvert center,
 • beslutter, om det skal forsøges at samle boliger til udlejning på det enkelte center, eller om den enkelte lejer af en ældrebolig på et af centrene, skal have ret til at blive i boligen, når/hvis beboeren bliver plejehjemsbeboer.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at der bør kigges på tomme ældreboliger i byområderne, om disse kan renoveres, fremfor at inddrage plejehjemspladser.

Ældrerådet fremsender høringssvar angående dette.

Bilag

Til toppen


11. Pulje til bedre bemanding på plejeområdet


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

I forbindelse med tilskuddet på 3.588.000 kr. til bedre bemanding på plejeområdet i 2018 har fagforvaltningen udarbejdet et forslag til udmøntning af midlerne, som sendes til godkendelse i Ældreomsorgsudvalget.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Med aftalen om finansloven for 2018 er der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til en bedre bemanding på plejeområdet.

Brønderslev Kommune har den 7. marts 2018 modtaget et foreløbigt tilsagn om et tilskud på 3.588.000 kr. svarende til kommunens andel af de afsatte midler til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger for 2018.

For at tilsagnet kan stadfæstes og midlerne bringes til udbetaling, skal kommunen inden den 1. april 2018 sende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet over den forventede anvendelse af midlerne. Fagforvaltningens oplæg til forbruget af midlerne er, at de tilgår budgettet i forhold til finansiering af brug og pladser ved åbningen af Vivaldi Friplejehjem og dermed til finansiering af bemanding. Redegørelsen er sendt ind til Sundheds- og Ældreministeriet med forbehold for politisk godkendelse.

Der er mulighed for at justere fordelingen af midlerne i løbet af året. Når behovet er tydeliggjort på Frit Valg området, vil forslaget til udmøntningen af midlerne blive genvurderet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender det vedlagte forslag til udmøntning af midlerne.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 11. april 2018, pkt. 11:

Godkendt.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at det ses kritisk, at der fra politisk side ikke sidste år blev afsat penge af i Budget 2018, til de udgifter åbningen af Plejehjemmet Vivaldi ville komme til at koste, eftersom det har været kendt, at udgiften ville komme i 2018.

Ældrerådet påpeger nødvendigheden i at blive inddraget i processen rettidigt, således at der er mulighed for, at høringssvar kommer inden en afgørelse er truffet.

Ældrerådet fremsender høringssvar vedrørende dette.

Erik Nielsen var fraværende til dette punkt

Bilag

Til toppen


12. Fast kontaktperson fra Ældrerådet til Plejecentre, genoptrænings- samt aktivitetscentre


Resume

Sagsforløb: ÆR

Ældrerådet ønsker at koble en fast kontaktperson på hvert pleje- og aktivitetscenter.

Sagsfremstilling

Der skal udpeges kontaktperson til aktivitetscentrene i Flauenskjold og Asaa.

Beslutning

Det aftaltes, at kontaktperson til aktivitetscentret i Flauenskjold bliver Jan Lindegaard Munkholt.

Asaa ønsker ingen kontaktperson.

Erik Nielsen var fraværende til dette punkt.

Bilag

Til toppen


13. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Orientering fra udvalgene.

Beslutning

Der blev orienteret om omsorgstandpleje. Der ønskes på et senere tidspunkt mere information om dette.

Erik Nielsen var fraværende til dette punkt.

Til toppen


14. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden.

 • Evaluering af plejehjemsbesøg
 • Evaluering af konference i Nyborg
 • Reservation af Kulturhuset, Hjallerup den 25. oktober 2018.
Beslutning

De to første besøgsrunder på plejecentre og aktivitetscentre er nu veloverstået. Ældrerådet blev taget godt imod, og er enige om, at det har været lærerigt.

Konference i Nyborg er også veloverstået, der har været spændende seminarer.

Kulturhuset er bestilt til den 25. oktober 2018. Tidspunkt bliver fra kl. 14 – 16. Det er ønskeligt at Anne-Cathrine K. Visborg samt demens-koordinatorerne inviteres med. Jonna Raasted sørger for at tage kontakt.

På ældrerådsmødet til august foregår den videre planlægning, tekst til annonce, hvem og hvordan der skal inviteres.

Erik Nielsen var fraværende til dette punkt.

Til toppen


15. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Status på puljeansøgninger ved sundheds- og ældrechef Lone Iversen.

Beslutning

Der er tre ansøgninger undervejs:

 • Kompetenceudvikling på demensområdet.
 • Fællesskabsklippekort.
 • Videreudvikling af demenstilbud (Margrethelund)

Erik Nielsen var fraværende til dette punkt.

Til toppen


16. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Punkter til pressen.

Beslutning

Ældrerådet bliver Demensvenner.

Brønderslev Kommunes strategi for plejecentre - eller mangel på samme.

Erik Nielsen var fraværende til dette punkt.

Til toppen


17. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Næste møde

Beslutning

Næste møde den 30. maj 2018.

Til toppen

Opdateret 9. maj 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer