Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 30. maj 2018
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Til toppen


3. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. maj 2018 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Venteliste er taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Drøftelse af projekt "Sundhedsindsats i samarbejde med de frivillige foreninger"


Resume

Sagsforløb: ÆR/FK/SS/ØK

Fagforvaltningen Børn og Kultur sender følgende projekt til drøftelse i Fritids- og Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget. Derudover sendes projektet til udtalelse hos Ældrerådet og hos Idrætssamvirket. Projektet er målrettet til puljen for tværgående sundhedstiltag og bevægelse under Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Dette projekt er et fællesskabende sundhedstiltag med fokus på bevægelse. I et samarbejde mellem Forebyggelses-, Rehabiliterings- og Træningsafdelingen og Fritids- og Kulturafdelingen samt projekt Bevæg dig for livet - Senior i Brønderslev Kommune arbejdes der på, at bygge bro mellem de kommunale forebyggelses-, rehabiliterings- og træningstilbud og de fysiske aktivitetstilbud i kommunens folkeoplysende foreninger. Det er således samskabelse mellem to kommunale forvaltninger og mellem kommune og foreningsliv, der i dette projekt skal være med til at løfte den samlede sundhedsindsats yderligere. Projektet har en modig og nysgerrig tilgang til sundhedsarbejdet, da tiltaget bunder i modet til at forsøge det fællesskabende projekt, der skal skabe merværdi for borgerne. Derudover er tiltaget afsøgende omkring hvilken organisering, hvilke konkrete tiltag der er fordelagtige for et vellykket samarbejde, samt hvilke ressourcer, der er nødvendige.

Målet med samarbejdet er, at flere borgere fastholdes i aktivitet efter endt forløb. Dermed bidrager samarbejdet til at borgerne fastholder deres funktionsniveau, forbedrer deres sundhedstilstand og udskyder senkomplikationer og forbliver selvhjulpne længere. Det har en lang række positive effekter – både på borgernes livskvalitet og på kommunens økonomi i form af besparelser på sundhedsydelser, hjemmepleje, sygedagpenge, m.v. Dette skal ske gennem et tiltag når forløbene på Sundhedscentrene er ved at være afsluttede, hvor der i den sidste del af det kommunale tilbud vil være en brobygning til foreningstilbuddet.

Et centralt aspekt i samarbejdet er opkvalificeringen af de frivillige ledere/instruktører i foreningerne. Her skal der udbydes relevante kurser eller anden opkvalificering til foreningerne, således disse er klædt på til at levere aktivitetstilbud til målgruppen, som både udfordrer og matcher, og som har en form, der er attraktiv for målgruppen. Her får de ansatte i Sundhedscentrene en central rolle, da de skal medvirke til opkvalificeringen af de frivillige lokale ledere gennem afholdelse af lokale træneruddannelser med inddragelse af kompetente undervisere udefra og de lokale fagprofessionelle ansatte fra Sundhedscentrene.

Det er målet at igangsætte 4 aktivitetstilbud i foreningsregi, der er målrettet borgere i et kommunalt forebyggelses- eller rehabiliteringstilbud. Derigennem skal borgerne aktiveres af de opkvalificerede frivillige ledere. Der skal skabes en synlighed omkring tilbuddene og gennemføres tværgående møder mellem ansatte på sundhedscentrene og de frivillige foreninger. Selve projektet skal medvirke til at samle erfaringer og viden, der gør, at modellen omkring fastholdelse i aktivitet udvikles og kan forankres. Der skal derfor samles viden om det organisatoriske og praktiske setup, således projektet kan forankres fremover med størst mulig succes.

Til projektet søges i alt 115.000 kr. fra puljen for tværgående sundhedstiltag og bevægelse.

Kommunikation

25.000 kr.

PR-materiale til aktiviteterne

10.000 kr.

Uddannelse af instruktører i foreningerne

10.000 kr.

Tydeliggørelse af foreningstilbuddene til de ansatte i Sundhedscentrene og aflønning af kommunale medarbejdere

30.000 kr.

Facilitering af møde og udvikling mellem foreninger og de ansatte på sundhedscentrene

10.000 kr.

Tilskud til opstart i forening

20.000 kr.

Forankring – Opsamlingskonference med indspark og inspiration til videre arbejde

10.000 kr.

I alt

115.000 kr.

Projektets nærmere beskrivelse og indhold kan ses i vedlagte projektbeskrivelse.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender orientering om projektet til udtalelse i Ældrerådet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter projektet og sender det til godkendelse i Økonomiudvalget.

Beslutning

Projektet er taget til efterretning med den bemærkning, at ved uddannelse af instruktører, bør tabt arbejdsfortjeneste være tænkt ind i processen, netop for at gøre uddannelsen attraktiv for bredere aldersgrupper.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om Demensvenligt Ældreråd


Resume

Sagsforløb: ÆR

Som aftalt på sidste Ældrerådsmøde afholdes informationsmøde af demensveninstruktør og kvalitetskoordinator Anne-Cathrine K. Visborg med henblik på at gøre Ældrerådet demensvenligt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune er en del af projekt ”demensvenner i Danmark” med Alzheimerforeningen, hvor målet er at gøre Danmark mere demensvenlig. Dette gøres ved at få flere til at melde sig som demensvenner, få uddannet demensveninstruktører, indgå lokale partnerskaber med foreninger/arbejdspladser/virksomheder samt afholde et dialogmøde for borgere med demens og deres pårørende.

På dette Ældrerådsmøde kommer demensveninstruktør Anne-Cathrine K. Visborg og afholder informationsmøde. I løbet af ca. 45 min vil Ældrerådet modtage generel information om demens og bliver klogere på, hvordan Ældrerådet i dets daglige virke kan hjælpe med at gøre Brønderslev Kommune og dermed Danmark mere demensvenligt. Herefter vil Ældrerådet være demensvenligt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og kvalitetskoordinator Anne-Cathrine K. Visborg deltager under dette punkt. Ligeledes er Esben Heine Pedersen fra Nordjyske Medier inviteret efter mødet til at skrive en artikel om, at Ældrerådet bliver demensvenligt.

Personale

Ingen

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og er nu officielt et demensvenligt Ældreråd.

Til toppen


6. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene

Beslutning

Ældrerådet følger Ældreomsorgsudvalget tæt.

Til toppen


7. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden

Invitation fra Sundhedskoordinationsudvalget og Patientinddragelsesudvalget til temamøde omkring Borger- og patientinddragelse.

Den 4. juni åbner Aalborg Demensby. Drøftelse af eventuelt besøg/fremvisning.

Regions-ældrerådsmøde.

Beslutning

Formanden gør opmærksom på, at der er fremsendt en samlet henvendelse fra Ældrerådene i Kommunerne i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev og Rebild, til formand Jørgen Lindemann, vedrørende fremtidigt arbejde i Regions-ældrerådet.

Det aftaltes at spørge Ældreomsorgsudvalget om samlet deltagelse, vedrørende besøg ved Aalborg Demensby. Sundheds- og ældrechef Lone Iversen formidler kontakten til Ældreomsorgsudvalget.

Til toppen


8. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt

Beslutning

Ældrerådsmøde den 28. november 2018 starter kl. 10.00.

Der afholdes ekstraordinært Ældrerådsmøde den 27. juni 2018 kl. 09.00 for behandling af 1. høring vedrørende Budget 2019.

Disponering af midler i forhold til Værdighedsmilliarden 2018, sendes ifølge aftale, ud til Ældrerådets orientering.

Til toppen


9. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen

Beslutning

Formanden kontakter pressen vedrørende fremtidige besparelser.

Til toppen


10. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde

Beslutning

Næste møde er den 27. juni 2018 kl. 9.00.

Til toppen

Opdateret 30. maj 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer