Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 2. oktober 2018
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Kurt Kristensen, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger eller ændringer til dagsordenen.

Kurt Kristensen, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


3. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 14. september 2018 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ventelisten er taget til efterretning.

Kurt Kristensen, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. I sikre hænder


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS/ÆR

Drøftelse af dagsordenpunkt fra Carsten Ullmann Andersen vedrørende projekt "I sikre hænder".

Leder af Plejecentrene Lene H. Nørgaard deltager under dette punkt.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Carsten Ullmann Andersen har anmodet om optagelse af følgende punkt på Ældreomsorgsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden.

"Jeg er blevet opmærksom på et projekt, som hedder ”I sikre hænder”. Det sætter fokus på en sikker pleje og behandling ved at reduceretryksår, medicinfejl, fald og infektioner i ældreplejen.

Jeg ser dog også en forebyggende effekt af projektet, som kan spare mange penge på indlæggelser. Dermed er projektet interessant for både Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Jeg vil opfordre til, at projektet drøftes med henblik på nærmere at undersøge muligheder, effekt og omkostninger ved deltagelse i projektet".

Fagforvaltningen oplyser, at Brønderslev Kommune i 2016 vurderede, om kommunen skulle være en del af projektet. Der er tale om et relevant projekt, som har medvirket til at forebygge utilsigtede hændelser. Pt. er 18 kommuner med i projektet. Brønderslev Kommune valgte ikke at søge, da projektdeltagelse ville kræve ansættelse af en projektleder.

I forhold til de indsatser der arbejdes med i "I sikre hænder", er der foretaget følgende på Plejecenterområdet:

Tryksår

Det opleves meget sjældent, at beboere har tryksår. Baggrunden herfor er, at plejepersonalet er meget opmærksomme på at forebygge med forskellige madrasser, lejring og vending med jævne mellemrum mm.

Når det opleves, at en beboer / borger har et tryksår er det som oftest, når de kommer fra sygehuset og på en midlertidig plads – eller når en beboer har været indlagt og kommer hjem fra sekundær sektor med et tryksår.

Infektioner

Plejecenterområdet har på alle centre indført SWASH vaske servietter. Dette har haft den positive og forebyggende effekt, at urinsvejsinfektioner praktisk taget ikke længere er eksisterende.

Tena Identify har ligeledes haft en positiv indvirkning på dette, fordi der bliver givet hjælp til toiletbesøg eller skift af ble i rette tid, således beboerne ikke ligger for længe med et vådt produkt og dermed mindskes risikoen for at udvikle svamp eller urinsvejsinfektion.

Medicin

Dette område er altid i fokus, da vi stadig oplever en del UTH på området – mest glemt medicin.

Ledergruppen på plejecenterområdet har derfor besluttet, at medicinskema gennemgås inden middag, inden aften og før sengetid for på den måde at reducere risikoen for at glemme medicingivningen.

Medicinrunden betyder, at der gås fysisk rundt i husene for at kigge i alles medicin æsker – igen for at kunne nå at give medicinen.

Fald

Her har et enkelt center indført tilbud om skridsikre sokker til natten, fordi det opleves, at beboerne falder, når de selvstændigt står op om natten for at gå på toilettet.

Faldet sker, når de står op og vil klare toiletbesøget uden hjælp fra personalet - og når de står op og evt. rejser sig for hurtigt og bliver svimmel. For at forebygge dette er der nu indført tilbud om skridsikre sokker.

Endvidere er der indført TRIAGERING på alle 8 centre på alle fem hverdage, hvor beboerne / borgeren inddeles i RØD - GUL -GRØN, alt efter hvor akutte og komplekse deres situation er.

Dette er til stor hjælp for alle hele døgnet og giver det hurtige overblik over beboerne / borgerne.

Der er fysiske tavler på alle 8 centre.

Nuværende aftale

Der er indgået aftale med regionen om brug af en hygiejnesygeplejerske, som kan hjælpe med råd og vejledning på mange område (infektioner, multiresistens bakterier, mm.) Kommunen betaler for at være med i ordningen.

Alle steder er der efterfølgende udpeget hygiejne personer, og der er udarbejdet en hygiejne politik.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og leder Lene H. Nørgaard deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 22. august 2018, pkt. 9:

Til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 13. september 2018, pkt. 4:

Til efterretning.

Beslutning

Sagen er taget til efterretning.

Ældrerådet takker Leder af plejecentrene Lene H. Nørgaard for en rigtig flot gennemgang af tiltagene på Brønderslev Kommunes plejecentre.

Kurt Kristensen, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


5. Informering fra Budgetseminar 2019 til Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Informering om beslutninger på Ældreområdet, vedrørende Budget 2019 fra Budgetseminar, ved Chef for Økonomi, Kai Ø Christensen.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning med den bemærkning, at Ældrerådet gerne vil inddrages i drøftelserne om visitationskrav.

Ældrerådet takker Chef for økonomi Kai Ø. Christensen, for en god overordnet gennemgang af ældreområdets økonomi.

Ældrerådet ser gerne en lignende gennemgang ved de fremtidige budgetseminarer.

Kurt Kristensen, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


6. Planlægning af orienteringsmøde forår 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR

Planlægning af offentligt orienteringsmøde forår 2019 - fastlæggelse af dato for arrangementet.

Beslutning

Mødedato for forårets orienteringsmøde er fastlagt til torsdag den 2. maj 2019.

Mulige emner:

Fremtidsfuldmagter

Kroniske sygdomme, bl.a. KOL

Telemedicin

Foredrag med Formand for Etisk råd

Fokus på ensomme ældre i eget hjem.

Punktet sættet på til næste møde i Ældrerådet, hvor der tages stilling til forårets emne.

Kurt Kristensen, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


7. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene.

Beslutning

Anette Thomsen orienterede om nyt fra Midtbyrådet i Dronninglund.

Kurt Kristensen, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


8. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden

  • 1. oktober, invitation til Tænketank for kommende demensstrategi.
  • 3. oktober, Temadag hos Danske Ældreråd.
  • 10. oktober, fællesmøde med Ældreomsorgsudvalget.
  • 24. oktober, besøg ved Aalborg Demenslandsby sammen med Ældreomsorgsudvalget.
  • 25. oktober, Orienteringsmøde ved Ældrerådet.
  • 15. november, ældrepolitisk konference i Vingstedcentret - tilmeldingsfrist 5. november.
Beslutning

Formanden meddeler, at mødet vedrørende den kommende demensstrategi var konstruktivt, men få deltagere. Et af fokuspunkterne på mødet var, alle de skiftende hjælpere de demente borgere skal forholde sig til. Der bør sættes diskussion i gang vedrørende muligheden for bedre planlægning, eventuelt demensteams, således at de demente borgere har trygheden i, at det så vidt muligt, er de samme kendte hjælpere der kommer i hjemmet.

Dette kunne tænkes som et punkt til fælles drøftelse med Ældreomsorgsudvalget.

Den 10. oktober er der fællesmøde med Ældreomsorgsudvalget. Inger Møller Nielsen har på mødet for den kommende demensstrategi, efterlyst invitationen til det tidligere foreslåede temamøde hos Ole Jespersgaard og Klaus Riis Klæstrup.

Klaus Riis Klæstrup foreslog at fællesmødet den 10. oktober aflyses, og der i stedet findes en hel dag i november hvor både Ældreråd og Ældreomsorgsudvalg finder tid til fordybelse i relevante emner.

Aftalt blev, at Ole Jespersgaard snarest vil give Ældrerådet besked om eventuelt aflysning af mødet den 10. oktober, og samtidig fremkomme med ny mødedato i november måned.

Ældrerådet afventer besked fra Ole Jespersgaard.

Annonce til Ældrerådets orienteringsmøde den 25. oktober er godkendt og sendes i lokalaviserne for øst og vest.

Næste års mødedatoer sættes på dagsordenen til næste møde.

Kurt Kristensen, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


9. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt

Beslutning

Det er aftalt, at fremadrettet ændres mødetiden tilbage til kl. 9.00.

Jonna Raasted orienterede fra Regionsmødet.

Kurt Kristensen, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


10. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen.

Beslutning

Formanden orienterede om Orienteringsmøde i Hjallerup.

Sikre hænder.

Budget 2019.

Kurt Kristensen, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


11. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet er den 10. oktober 2018.

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 7. november 2018.

Kurt Kristensen, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen

Opdateret 2. oktober 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer