Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 7. november 2018
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Erik Nielsen gør opmærksom på, at på referat fra den 24. oktober 2018, vedrørende besøg ved Aalborg Demenslandsby, er Erik Nielsen noteret som fraværende. Dette er ikke korrekt, Erik Sørensen fra Ældreomsorgsudvalget var fraværende.

Ældrerådet ser gerne, at der i fremtidige referater står afbud fra og ikke fraværende.

Til toppen


3. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. oktober 2018 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Chef for Visitationen Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Ventelisten er taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Sagsbehandlingstid ved ansøgning om hjælpemidler


Resume

Sagsforløb: ÆO/HAR/ÆR

På baggrund af en forespørgsel fra Ældreomsorgsudvalget beskrives i det følgende arbejdsgangen fra en ansøgning om et hjælpemiddel visiteret efter servicelovens §§ 112 og 113 modtages og til, der træffes afgørelse. Sagsbehandlingstiden er op til 8 uger.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at drøfte sagsbehandlingstiden.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

På baggrund af en forespørgsel fra Ældreomsorgsudvalget beskrives i det følgende arbejdsgangen fra en ansøgning om et hjælpemiddel visiteret efter servicelovens §§ 112 og 113 modtages og til der træffes afgørelse. Sagsbehandlingstiden er op til 8 uger.

Hjælpemidler kan inddeles i 4 overordnede grupper:

Standardhjælpemidler

Hjælpemidler, som ikke skal specialfremstilles, men som kan indstilles til den enkelte borger fx rollatorer, badebænke og plejesenge. Standardhjælpemidler bevilges ofte på baggrund af oplysninger fra plejepersonalet og oplysninger, som Visitationen allerede har.

APV-hjælpemidler

Hjælpemidler, som er nødvendige til brug for plejepersonalet for at sikre et godt arbejdsmiljø. Leverandørerne er selv ansvarlige for at anskaffe disse.

Specialhjælpemidler

Specialløsninger, som produceres eller tilpasses til den enkelte borger. Hjælpemidlet skal typisk afprøves, inden det indkøbes. Specialhjælpemidler bevilges ofte på baggrund af oplysninger fra plejepersonalet og oplysninger, som Visitationen allerede har suppleret med lægelige oplysninger.

Hjælpemidler og forbrugsgoder til midlertidigt brug

Midlertidige hjælpemidler, der ikke kan bevilges efter anden lovgivning, og som er nødvendige for borgerens genoptræning eller som kan nedsætte borgerens behov for hjælp i en midlertidig periode.

Både standard- og specialhjælpemidler bevilges på baggrund af servicelovens §§ 112 – 113. APV-hjælpemidler bevilges efter arbejdsmiljølovens § 15. Sagsbehandlingsfristen er:

Servicelovens § 112

Hjælpemidler – genbrugs

Hjælpemidler kropsbårne

8 uger

8 uger

Arbejdsmiljølovens § 15

APV Hjælpemidler

Straks

Servicelovens § 113

Forbrugsgoder

El-køretøjer

8 uger

8 uger

Servicelovens § 113B

Hjælpemidler og forbrugsgoder til midlertidigt brug

5 dage – endnu ikke politisk godkendt

På baggrund heraf redegøres i det følgende for arbejdsgangene ved behandling af ansøgninger om standard- og specialhjælpemidler. Sagsbehandlingstiden på hjælpemidler er i dag op til 8 uger og regnes fra den dag ansøgningen modtages af Brønderslev Kommune. Sagsbehandlingstiden for forbrugsgoder er endnu ikke fastsat. Den afventer behandling af kvalitetsstandard for servicelovens § 113.

1. Ansøgningen modtages

 • Hvis ansøgningen modtages elektronisk via www.borger.dk ledsages denne af en samtykkeerklæring, som giver kommunen ret til at indhente de nødvendige oplysninger fx ved læge, fysioterapeut eller i dagtilbud til belysning af sagen. Der sendes en kvittering til borgeren for modtagelsen af ansøgningen, og sagsbehandlingen igangsættes.
 • Hvis ansøgningen ikke modtages sammen med en samtykkeerklæring, som giver kommunen ret til at indhente de nødvendige oplysninger til belysning af sagen, sendes der en kvittering til borgeren for modtagelse af ansøgningen samt en anmodning om samtykke til indhentning af de nødvendige oplysninger til belysning af sagen. Sagsbehandlingen fortsættes, når samtykket er modtaget.

2. Sagen oplyses

De nødvendige oplysninger til brug for behandling af ansøgningen indhentes fx ved lægen, på sygehuset eller hos en fysioterapeut. Når oplysningerne er modtaget, vurderes det om:

 • Borgeren er i målgruppen for bevilling af hjælpemidlet dvs.:
  • Er der tale om en varigt nedsat funktionsevne og hvis ja, kan hjælpemidlet kompensere for denne?
  • Er der tale om et hjælpemiddel, som skal indgå som en del af en behandling? (Behandlingshjælpemidler er en regional og ikke en kommunal opgave)
 • Hvad er den bedst egnede billigste løsning?
 • Evt. test af hvilken type hjælpe middel/model, der er den rette. (Kan ofte udelades)

3. Partshøring

Hvis der som led i sagens oplysning er indhentet oplysninger, som er til ugunst for borgeren, partshøres denne i 8 dage, før der træffes afgørelse. (Kan ofte udelades)

4. Afgørelse

 • Borger meddeles kommunens afgørelse.
 • Afgørelser med afslag meddeles skriftligt, og klagevejledning medfølger.
 • Ved afgørelse med bevilling iværksættes levering samtidig.

Generelt gælder det, at jo mere specialiseret et hjælpemiddel, der er behov for, jo længere vil sagsbehandlingstiden være, hvilket skyldes et større behov for at indhente sundhedsfaglige oplysninger til belysning af sagen samt et øget arbejde med at finde det rette og evt. specielt tilpassede hjælpemiddel til de enkelte. I ikke-specialiserede sager, hvor der ikke er behov for standardiserede hjælpemidler, gennemføres sagsbehandlingen typisk i løbet af få dage. Nedenstående tabel viser sagsbehandlingstiden for ansøgninger modtaget i perioden juni-august 2018:

Modtagne ansøgninger

0-7 dage

8-14 dage

15-21 dage

22-28 dage

29-35 dage

+36 dage

Ikke færdigbehandlede

SEL § 112 i alt

1.456

65 %

11 %

5 %

3 %

2 %

10 %

4 %

Kropsbårne hjælpemidler (diabetes, engangs, inkontinens og kompressionshjælpemidler)

876

59 %

16 %

8 %

4 %

3 %

10 %

2 %

Genbrugshjælpemidler

580

74 %

3 %

1 %

1 %

7 %

11 %

7 %

SEL § 113

13

38 %

0 %

0 %

0 %

0 %

23 %

38 %

(Tabellen er udarbejdet 11. september 2018)

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter sagsbehandlingstiden for ansøgninger om hjælpemidler visiteret efter servicelovens §§ 112 og 113.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 10. oktober 2018, pkt. 6:

Nuværende sagsbehandlingstider fastholdes.

Forvaltningen undersøger, om der er mulighed for at lave en yderligere opsplitning af data, således at der på et senere tidspunkt bliver mulighed for at fastsætte mere differentierede sagsbehandlingstider.

Udvalget beder forvaltningen undersøge mulighederne for at smidiggøre samarbejdet mellem myndighed og udfører om tildeling af hjælpemidler.

Handicaprådet, 6. november 2018, pkt. 4:

Handicaprådet tilslutter sig indstillingen fra Ældreomsorgsudvalget.

Margit Chemnitz, Line Vanggaard Pedersen og Karsten Frederiksen var fraværende.

Peter Baggesgaard var fraværende. Ulla Bech mødt.

Beslutning

Ældrerådet ser det ønskeligt at sagsbehandlingstiden nedsættes, gerne til 4 uger, ud fra gældende praksis.

Til toppen


5. Godkendelse af nye og reviderede kvalitetsstandarder på ældre- og hjælpemiddelsområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Kvalitetsstandarderne på ældre- og hjælpemiddelsområdet er blevet revideret.

Der er lavet nye kvalitetsstandarder for aktivitetstilbud til demente, APV-hjælpemidler, boligændringer, forbrugsgoder, hjælpemidler samt hjælpemidler og forbrugsgoder til midlertidigt brug.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende de nye, de reviderede samt de uændrede kvalitetsstandarder.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal kommunalbestyrelsen "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

De forskellige pakkestørrelser fremgår ikke af kvalitetsstandarderne. Disse er beskrevet i visitationsredskabet, som visitatorerne anvender til den konkrete udmøntning af serviceniveauet.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

Nye kvalitetsstandarder

Der er udarbejdet forslag til nye kvalitetsstandarder for:

 • Aktivitetstilbud til demente
 • APV-hjælpemidler
 • Boligændringer
 • Forbrugsgoder
 • Hjælpemidler og forbrugsgoder til midlertidigt brug

De foreslåede kvalitetsstandarder beskriver nuværende praksis på områderne.

Hjælpemidler

Der har tidligere været separate kvalitetsstandarder på de kropsbårne hjælpemidler, men da disse alle bevilges efter Servicelovens § 112, foreslås det, at disse skrives ind i én kvalitetsstandard.

Reviderede kvalitetsstandarder

Støtte til køb af bil

Tidligere lød teksten: ”Det er en forudsætning for bevilling af lånet, at borger kaskoforsikrer bilen”. Der er nu tilføjet betingelsen, at bilen skal kaskoforsikres” til den fulde værdi inkl. særlig indretning”.

Individuel handicapkørsel

Den 1. juli 2019 træder en ny lov for individuel handicapkørsel i kraft, hvor blinde og stærkt svagtseende nu får adgang til at blive optaget i ordningen, og der er ikke nogen begrænsning for, hvad man som borger bestiller kørsel til.

Derudover overgår NT pr 1. januar 2019 til en mere enkel model, hvor abonnementsbetalingen bortfalder. Borgerne skal fremover betale 35 kr. i startgebyr og 4 kr. pr. km.

Ældreboliger

Sagsbehandlingsfristen er nedsat til 6 uger, hvor den tidligere var 16 uger.

Omsorgstandpleje

Der er foretaget en præcisering af målgruppe/tildelingskriterierne for at indgå i ordningen.

Samtidig foreslås sagsbehandlingsfristen fastsat til 6 uger, da der ikke tidligere har været fastsat en sagsbehandlingsfrist.

Fribefordring

Der er foretaget en præcisering af målgruppe/tildelingskriterierne.

Personlig pleje

Der er føjet rengøring af personlige hjælpemidler til aktiviteter, der kan ydes hjælp til.

Derudover er der foretaget en ændring i afsnittet ”Hvis borger glemmer at aflyse hjælpen”. Hvor hjemmeplejeleverandøren tidligere ville kontakte en låsesmed, hvis borgeren ikke fandtes hjemme, vil leverandøren nu kontakte politiet og følge politiets anvisninger. Dette på baggrund af samtale med politiet samt usikkerhed om, hvordan der efterfølgende skal handles, når låsesmeden har været der, og borgeren stadig ikke findes hjemme.

Rehabiliteringsforløb

Under indhold var der tidligere en beskrivelse af, at der blev visiteret til pakker. Dette afsnit er fjernet, da det ikke er relevant viden for borger.

Kvalitetsstandarder uden ændringer

Der er ikke foretaget ændringer i kvalitetsstandarderne for:

 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Madservice
 • Støtte og vejledning
 • Nødkald

Kvalitetsstandarder for aflastningspladser, pasning af døende, pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom samt plejeboliger vil blive fremsendt til godkendelse på et senere tidspunkt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender de nye, de reviderede samt uændrede kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Godkendelse af revideret kvalitetsstandard på afløsning og aflastning


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

På baggrund af henvendelse fra en borger er kvalitetsstandarden på afløsning og aflastning blevet revideret.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende den reviderede kvalitetsstandard.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Ægtefælle eller anden nær pårørende, der passer et familiemedlem, der har behov for pleje, kan ansøge kommunen om aflastning eller afløsning efter servicelovens § 84, stk. 1.

På baggrund af henvendelse fra en borger, er der foretaget en revidering af kvalitetsstandarden for afløsning og aflastning. Ændringerne er således foretaget for at give de ægtefæller/pårørende, som passer en syg/plejekrævende, mere frihed til at vælge, hvad der giver mening for dem.

Ændringer:

 • Der kan fremadrettet leveres aflastning/afløsning i tidsrummet fra kl. 07:00-22:00 på hverdage, hvor ydelsen nu gives i tidsrummet fra kl. 07:00-16:00.
 • Samtidig er der nu lagt op til, at borger/ægtefælle selv vurderer, hvad hjælpen/afløsningen skal bestå i, hvor det tidligere var visitatoren, der besluttede, hvorvidt der skulle gøres rent som aflastning, eller om der skulle være mulighed for at give den pårørende fri til at komme ud af huset.
 • Der henstilles dog til, at serviceniveauet for rengøring stadig er gældende, så borgeren, der passer en syg/plejekrævende, har mulighed for at gøre noget for sig selv – ud af huset.
 • Derudover kan man nu spare timer op over 3 uger, hvor det tidligere var over 3 måneder. Ved behov for mere end 6 timers afløsning henvises der til, at man benytter feriepladsen og omplacerer sin øvrige hjemmepleje, så der kan aflægges besøg på andre tidspunkter, hvor den raske pårørende ikke er hjemme.
 • I særlige tilfælde/situationer vil Visitationen kunne øge bevilling midlertidigt med ekstra besøg.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender den reviderede kvalitetsstandard.

Personale

Vagtplanlægning udfordres i aftentimerne, hvis/når der skal bookes en aflastningsaftale ind blandt de øvrige aftaler. Dette skyldes, at der ikke er flere på arbejde, end der er behov for.

Der vil derfor typisk skulle tilkaldes en ekstra person ind, og det kan blive en udfordring at få personale til at møde ind for fx 2 timers tjeneste. Det kan betyde, at leverandøren er nødt til at booke flere timer hos medarbejderne, end der reelt er behov for, og der vil dermed følge en økonomisk merudgift med opgaven.

Ligeledes er der den udfordring, at borgere med demens har brug for, at det er det genkendeligt personale, som plejer at komme i hjemmet, der får opgaven med aflastning. For at opnå dette vil der være andre borgere, der skal have en anden end planlagt.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at det er glædeligt at tidsrummet, hvor der leveres aflastning/afløsning, nu er udvidet til kl. 22.00.

Bilag

Til toppen


7. Revidering af kvalitetsstandarden for praktisk hjælp


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Kvalitetsstandarden for praktisk hjælp er revideret i forbindelse med den årlige godkendelse af kvalitetsstandarder været under revidering.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om:

 • at tage stilling til, hvorvidt ældre som fysisk og forståelsesmæssigt kan betjene robotstøvsugere, selv skal købe disse, og dermed ikke bevilges hjælp til rengøring.
 • at godkende de øvrige ændringer.

Til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal kommunalbestyrelsen "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

De forskellige pakkestørrelser fremgår ikke af kvalitetsstandarderne. Disse er beskrevet i visitationsredskabet, som visitatorerne anvender til den konkrete udmøntning af serviceniveauet.

I forbindelse med revideringen af kvalitetsstandard for praktisk hjælp og præcisering af afsnittet vedrørende aktivitetsanalyse, foreslår fagforvaltningen, at ældre som fysisk og forståelsesmæssigt er i stand til at betjene robotstøvsugere, selv skal købe disse, og dermed ikke kan bevilges hjælp til rengøring. Forslaget er udarbejdet med afsæt i, at borgere skal og har et ønske om være selvhjulpne, så længe som muligt.

I tilfælde hvor der opstår tvivl om, hvorvidt borgeren selv er i stand til at betjene en robotstøvsuger, kan en robotstøvsuger afprøves nogle gange, inden borgeren investerer i en robotstøvsuger. Selvom mange ældre borgere ikke er positive i forhold til robotstøvsugere, da de mener, at robotstøvsugeren blandt andet ikke gør arbejdet godt nok, kører ind i møbler og er dyre i anskaffelse, er robotstøvsugeren i dag et forbrugsgode, som naturligt anvendes af almenbefolkningen.

Der er også foretaget præciseringer i afsnittet vedrørende tøjvask.

Derudover er der foretaget en ændring i afsnittet ”Hvis borger glemmer at aflyse hjælpen”. Hvor hjemmeplejeleverandøren tidligere ville kontakte en låsesmed, hvis borgeren ikke fandtes hjemme, vil leverandøren nu kontakte politiet og følge politiets anvisninger. Dette på baggrund af samtale med politiet samt usikkerhed omkring, hvordan der efterfølgende skal handles, når låsesmeden har været der, og borgeren stadig ikke findes hjemme.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget

 • tager stilling til, hvorvidt ældre som fysisk og forståelsesmæssigt kan betjene robotstøvsugere, selv skal købe disse, og dermed ikke bevilges hjælp til rengøring.
 • godkender de øvrige ændringer.
Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. Chef for Visitationen Ellen Lykke sender svar vedrørende afsnit omhandlende kontakt til låsesmed/politi.

Bilag

Til toppen


8. Værgemål


Resume

Sagsforløb: ÆR

Værgemål, drøftelse heraf med chef for Visitationen Ellen Lykke.

Jurist Nynne Fabrius deltager under dette punkt.

Beslutning

Dette punkt er udsat til næste møde den 28. november 2018.

Til toppen


9. Fremtidsfuldmagter


Resume

Sagsforløb: ÆR

Fremtidsfuldmagter - drøftelse heraf med chef for Visitationen Ellen Lykke.

Jurist Nynne Fabrius deltager under dette punkt.

Beslutning

Dette punkt er udsat til næste møde den 28. november 2018.

Til toppen


10. Politik for værdig ældrepleje


Resume

Sagsforløb: Centerråd, bruger- og pårørenderåd i Ældreområdet/ÆR/ÆO

En forudsætning for at Brønderslev Kommune årligt kan modtage sin andel af ”værdighedsmilliarden” til brug for mere værdig pleje og omsorg er, at Brønderslev Kommune inden 1. december 2018 har en ny godkendt politik for værdig ældrepleje.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende Politik for værdig ældrepleje.

Sagen fremsendes til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Som en del af finansloven har der siden 2016 årligt været afsat ca. 1 mia. kr. til mere værdig ældrepleje i Danmark. Brønderslev Kommune har hvert år siden modtaget ca. 7,3 mio. kr. heraf, og i 2019 kan kommunen tildeles 7,6 mio. kr.

Hensigten med ”værdighedsmilliarden” er, at ældre borgere både på plejecentre og i egen bolig, skal have en værdig pleje og omsorg, så de så vidt muligt kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. En forudsætning for, at Brønderslev Kommune kan modtage pengene, er, at Byrådet inden for det første år af hver byrådsperiode har godkendt og på kommunens hjemmeside offentliggjort en politik for værdig ældrepleje, dvs. inden 1. december 2018.

Brønderslev Kommunes Politik for værdig ældrepleje (værdighedspolitikken) er en af flere politikker, som ligger under kommunens ældrepolitik.

Værdighedspolitikken skal beskrive de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v. til personer over folkepensionsalderen. Kommunerne skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen for den enkelte ældre:

1) Livskvalitet

2) Selvbestemmelse

3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

4) Mad og ernæring

5) En værdig død

6) Pårørende

Forud for Ældreomsorgsudvalgets behandling af udkast til værdighedspolitik har udkastet været sendt i høring hos centerråd, bruger- og pårørenderåd i Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd og Ældrerådet.

Den samlede plan for behandling af værdighedspolitikken i Brønderslev Kommune kan ses i nedenstående tabel:

10. september – 30. oktober 2018

Høring af udkast til værdighedspolitik i centerråd og bruger- og pårørenderåd

7. november 2018

Høring af udkast til værdighedspolitik i Ældrerådet

14. november 2018

Behandling af udkast til værdighedspolitik i Ældreomsorgsudvalget

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender Politik for værdig ældrepleje.

Beslutning

Ældrerådet anerkender Værdighedspolitikken som en fin og generel politik, men ønsker samtidig at det pointeres i Værdighedspolitikken, at det er en generel politik, og at man skal huske, at alle ældre er forskellige og har forskellige ønsker til, hvordan tingene skal være.

Bilag

Til toppen


11. Forslag til fordeling af værdighedsmilliarden i 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

Byrådets skal i forlængelse af værdighedspolitikken tage stilling til udmøntningen af Brønderslev Kommunes andel af værdighedsmilliarden.

Sagen fremsendes til orientering for Ældrerådet

Sagsfremstilling

Regeringen har afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til en værdig ældrepleje i kommunerne. Brønderslev Kommunes andel af ”værdighedsmilliarden” i 2019 udgør 7,62 mio. kr. Hensigten er, at ældre borgere både på plejecentre og i egen bolig skal have en værdig pleje og omsorg, så de kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Brønderslev Kommune skal ansøge om sin del af værdighedsmilliarden sammen med et oplæg til disponering heraf til Sundheds- og Ældreministeriet inden 1. november 2018. Forslag til fordeling er fremsendt under forudsætning af efterfølgende politisk godkendelse.

I forhold til tidligere år er der i 2019 mulighed for også at tildele midler fra værdighedsmilliarden til en værdig død.

I forlængelse heraf fremsættes hermed forslag til udmøntning af de 7,62 mio. kr. Forslagene er beskrevet i bilaget "Disponering af værdighedsmilliard i 2019", hvori det foreslås, at indsatserne fra 2018 videreføres til 2019 dog med følgende ændringer:

 • Forslag nr. 9 er nedjusteret for at få disponeringen til at passe med det beløb, Brønderslev Kommune kan tildeles.
 • Forslag nr. 14 er nyt. Vivaldi Friplejehjem tildeles et beløb, som forholdsmæssigt svarer til Plejehjemmet Kornumgaards.
 • Forslag nr. 15 er nyt. Asaa Friplejehjem tildeles et beløb, som forholdsmæssigt svarer til Plejehjemmet Kornumgaards.
 • Forslag nr. 16 udgår ved overgangen til 2018, da midlerne er blevet brugt til ekstern konsulentbistand i forbindelse med arbejdet med en plejeboligstrategi.

Forslagene er opstillet således, at det fremgår, hvilket af værdighedsformålene det afsatte beløb knytter sig til.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udmøntning af Brønderslev Kommunes andel af værdighedsmilliarden på 7,62 mio. kr. i 2019.

Personale

Med forslaget lægges op til at videreføre det personale, der er ansat i forlængelse af indsatserne under værdighedsmilliarden.

Økonomi

Fra 2020 overgår værdighedsmilliarden til det kommunale bloktilskud. 2019 er således det sidste år, hvor midlerne til en værdig ældrepleje udmøntes som pulje.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at det er ønskeligt, at punkt 11 var en større pulje med bedre oplysning og kendskab til dens eksistens.

Bilag

Til toppen


12. Mødekalender 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR

Byrådet har den 19. september 2018 godkendt forslag til mødekalender for 2019.

Ældrerådet skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2019 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Der er planlagt ét møde pr. måned i Ældrerådet. Mødedagen er fastsat til onsdage, kl. 9.00 på Rådhuset i Brønderslev. Derudover er der planlagt 2 fællesmøder med Ældreomsorgsudvalget i 2019 henholdsvis i april og oktober.

Stabsforvaltningen foreslår, at møder i råd, nævn og øvrige organer planlægges holdt senest 1 uge før møderne i de politiske udvalg, så udtalelserne herfra kommer til at fremgå af dagsordenteksten til de politiske møder.

Eventuelle ændringer i forhold til forslaget skal af hensyn til sagsflow så vidt muligt ske til en tidligere dato.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet godkender forslag til mødeplan 2019.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet godkender mødekalender for 2019.

Bilag

Til toppen


13. Håndbog til ældre - opslagsværk på kommunens hjemmeside


Resume

Sagsforløb: ÆR

Drøftelse af udkast til digital håndbog.

Håndbogen er tænkt som et opslagsværk for ældre borgere i forhold til Brønderslev Kommunes regler og mange muligheder for vejledning og støtte.

Sagsfremstilling

Håndbogen skal ses som et samlet værktøj til de borgere, der er på vej - eller er gået på pension. Håndbogen indeholder bl.a. oplysninger vedr. pension, efterløn, førtidspension, samt muligheder for forskellige tilskud m.v.

Desuden skal opslagsværket ses som en hjælp til pårørende.

Håndbogen tænkes som en digital løsning, der skal være tilgængelig på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet drøfter udkastet

Beslutning

Det blev aftalt, at Knud Jørgensen drøfter muligheder med sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, og herefter tager kontakt med It-afdelingen for opsætning på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

Der vil på næste møde i Ældrerådet komme en kort status.

Til toppen


14. Drøftelse af emner til fællesmøde den 16. november 2018 med Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆR

Drøftelse af emner til fællesmødet med Ældreomsorgsudvalget.

 • Akutpladser / Uddannelse
 • Klippekort
 • Langstrakt strategi på plejecentrene
 • Økonomi
Beslutning

Emnerne er drøftet. Der er enighed om at punktet: Langstrakt strategi på plejecentrene, ændres til: Orientering om langstrakt strategi på plejecenterområdet.

Til toppen


15. Evaluering af Ældrerådets besøg ved Aalborg Demenslandsby


Resume

Sagsforløb: ÆR

Evaluering af rundvisning ved Aalborg Demenslandsby 24. oktober 2018.

Beslutning

Der er enighed i Ældrerådet om, at besøget ved Aalborg Demenslandsby var en succes.

Til toppen


16. Evaluering af Orienteringsmøde 25. oktober 2018


Resume

Sagsforløb: ÆR

Evaluering af Orienteringsmøde 25. oktober 2018.

Beslutning

Orienteringsmødet forløb rigtig godt, det var positivt med så mange fremmødte, ca. 60 personer. En stor ros både til foredragsholder og Brønderslev Kommunes demenskoordinatorer for et godt og sigende oplæg.

Til toppen


17. Planlægning af orienteringsmøde forår 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR

Genoptagelse af planlægning af offentligt orienteringsmøde forår 2019 - fastlæggelse af dato for arrangementet.

Indstilling

Ældrerådet, 2. oktober 2018, pkt. 6

Mødedato for forårets orienteringsmøde er fastlagt til torsdag den 2. maj 2019.

Mulige emner:

Fremtidsfuldmagter

Kroniske sygdomme, bl.a. KOL

Telemedicin

Foredrag med Formand for Etisk råd

Fokus på ensomme ældre i eget hjem.

Punktet sættes på til næste møde i Ældrerådet, hvor der tages stilling til forårets emne.

Kurt Kristensen, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Beslutning

Ældrerådet har besluttet, at formanden for Etisk Råd kontaktes med henblik på oplæg vedrørende ensomme ældre i eget hjem, samt telemedicin.

Til toppen


18. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene.

Beslutning

Der orienteredes om fremtidig valgprocedure fra Økonomiudvalget.

Til toppen


19. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser ved formanden:

 • Årsberetning
 • Regionsmøde den 20. november 2018.
Beslutning

Det blev aftalt, at formand Inger Møller Nielsen skriver årsberetning.

Formand og næstformand deltager i Regionsældrerådsmøde den 20. november 2018.

Ældresagen har inviteret formand Inger Møller Nielsen og sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen til møde.

Følgende deltager i Ældrepolitisk konference den 15. november 2018:

Inger Møller Nielsen

Anette Thomsen

Gerda Pedersen

Kurt Kristensen

Jonna Raasted

Jan Lindegaard Munkholt.

Til toppen


20. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt.

Beslutning

Intet under eventuelt.

Til toppen


21. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen.

Beslutning

Ingen punkter til pressen.

Til toppen


22. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet er den 28. november 2018.

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 28. november 2018 og afsluttes med julefrokost.

Til toppen

Opdateret 8. november 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer