Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 28. november 2018
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Erik Nielsen var fraværende.

Knud Jørgensen forlod mødet kl. 11.00 efter behandling af punkt 9.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Der ønskes kort orientering om arbejdet med Ældrehåndbogen.

Drøfte valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd foråret 2019.

Erik Nielsen var fraværende.

Til toppen


3. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. oktober 2018 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ventelisten er taget til efterretning.

Erik Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Værgemål


Resume

Sagsforløb: ÆR

Værgemål, drøftelse heraf med chef for Visitationen Ellen Lykke.

Jurist Nynne Fabrius deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 7. november 2018, pkt. 8:

Dette punkt er udsat til næste møde den 28. november 2018.

Beslutning

Drøftelse om værgemål er taget til efterretning.

Erik Nielsen var fraværende.

Til toppen


5. Fremtidsfuldmagter


Resume

Sagsforløb: ÆR

Fremtidsfuldmagter - drøftelse heraf med chef for Visitationen Ellen Lykke.

Jurist Nynne Fabrius deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 7. november 2018, pkt. 9:

Dette punkt er udsat til næste møde den 28. november 2018.

Beslutning

Drøftelsen om fremtidsfuldmagter er taget til efterretning med den bemærkning, at det er ønskeligt, at der på Brønderslev Kommunes hjemmeside henvises til gratis retshjælp samt Statsforvaltningen.

Erik Nielsen var fraværende.

Til toppen


6. Høring - Fritids- og Idrætspolitik


Resume

Sagsforløb: LDR/IR/FR/ÆR/HAR

Fritids- og Idrætspolitikken er nu klar til høring.

Landdistriktsrådet, Integrationsrådet, Frivilligrådet, Ældrerådet og Handicaprådet skal tage stilling til høringssvar indenfor deres respektive områder.

Sagsfremstilling

Fritids- og Idrætspolitikken skal favne hele fritids- og idrætslivet i Brønderslev Kommune. Dermed favner politikken bredt over de mange fritidstilbud, der findes i såvel organiserede foreninger, som i de uorganiserede miljøer. Det gør, at politikken dækker over en meget bred målgruppe lige fra de yngste til de ældste gymnaster, spejdere eller parkourudøvere. Politikken afspejler således, at fritids- og idrætslivet kan være en værdifuld del af livet – hele livet og for alle borgere. Fritids- og Idrætspolitikken skal således favne et stort fællesskab, hvor der er brug for tydelige prioriteringer af de muligheder, der skal udvikles. Politikken skal sætte den overordnede retning for fritids- og idrætsområdet, og fortsætte udvikling og bevægelse på området.

Den skriftlige fremstilling af politikken er foregået på baggrund af de mange input fra stormøder og arbejdsmøder med de engagerede frivillige kræfter fra kommunens fritidsliv. Politikken er derfor blevet til i samspil med borgerne. Derudover har der været sparring og dialog med Samarbejdsudvalget undervejs, og via denne proces er politikken fremkommet. Når alle disse input er medtaget, har de to overordnede fokuspunkter været udvikling og bevægelse. Udvikling, fordi der er et fælles ønske om at udvikle rammerne på området, således der er nogle tidssvarende rammer, der er med til at skabe plads til udvikling. Derudover er der også et ønske om, at foreningerne og aktiviteter udvikler sig.

Under disse to fokusområder indeholder politikken også de 3 indsatsområder - Børn i bevægelse, Unge i bevægelse og Voksne i bevægelse.

Indsatsområderne fokuserer på bevægelse – bevægelse er ikke kun den fysiske bevægelse, det er i lige så høj grad den mentale bevægelse, ligesom det er bevægelse i form af fokus på udvikling af rammerne og forholdene for de respektive målgrupper.

Disse 5 områder skal samlet set fokusere på politikkens overordnede vision Brønderslev i Bevægelse. De 3 indsatsområder udfoldes med fokus på at skabe tydelighed omkring hvilke muligheder indsatsområdet skaber. Gennem de 3 indsatsområder skabes dermed en synlighed omkring, hvordan og hvorfor Brønderslev skal i bevægelse. Dette fokus er fremkommet gennem politikskabelsen, hvor det er blevet tydeliggjort, at fritids- og idrætslivet i Brønderslev Kommune skal være bedre til at skabe muligheder i fællesskab, være tydelige omkring rammer og vilkår og skabe større synlighed om aktiviteter og succeser.

Politikkens overordnede sigte er dermed udvikling og skabelsen af en fysisk, social og mental bevægelse, der får endnu flere til at få øjnene op for alle de gode oplevelser, aktiviteter og det fantastiske fællesskab som findes i fritids- og idrætslivet i Brønderslev Kommune.

Politikken vil årligt blive suppleret med en konkret handleplan, der skal tydeliggøre hvilke konkrete indsatser, der arbejdes med for at indfri politikkens visioner.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at de respektive råd udarbejder et høringssvar om politikken. Deadline for høringssvar er den 14. december 2018.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet roser arbejdet med politikken, og anbefaler samtidig, at der kigges på 25 års reglen, således foreningerne ikke mister deres tilskud ved at tilbyde aktiviteter til voksne.

Erik Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Status på proces for Bevæg dig for livet - visionsaftale


Resume

Sagsforløb: FK/BS/BE/SS/TM/ÆO/ÆR

Udvalg og råd orienteres om tids- og procesplan for "Bevæg dig for livet - Visionsaftale".

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune som Bevæg dig for livet Visionskommune.


DGI og DIF har besluttet at arbejde for en fælles vision: Bevæg Dig For Livet.

Målsætningen for visionen er, at 75 % af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Målsætningen betyder på landsplan, at mindst 600.000 flere danskere skal dyrke idræt og motion i 2025, mens mindst 325.000 flere skal dyrke idræt og motion i en forening.

En visionskommune er en kommune, der bevidst arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til at nå en fælles målsætning. Med udgangspunkt i den enkelte kommune arbejder Brønderslev Kommune i fællesskab med at gøre flere borgere idrætsaktive, gennem en række indsatser over for de målgrupper og de arenaer, som i dag er præget af inaktivitet.

Der er tale om en bred indsats, som involverer hele kommunen og de fleste forvaltningsområder, hvilket betyder at arbejdet skal være forankret centralt i kommunen. Det kræver også, at der er en bred politisk og ledelsesmæssig opbakning bag aftalen. Det er et fælles initiativ fra DGI og DIF at indgå aftaler med et antal visionskommuner for at sætte fokus på at højne idrætsdeltagelsen for alle grupper i befolkningen. Udvalgte kommuner vil som visionskommuner indgå i et partnerskab med DGI og DIF om at indfri lokale målsætninger, der alle arbejder for at fremme bevægelse og sundhed hos borgerne.

Arbejdet med Bevæg dig for livet - visionsaftale i Brønderslev Kommune skal nu igangsættes. Fagforvaltningen for Børn og Kultur har i samarbejde med den kommunale enhed under DIF og DGI, udarbejdet en tids- og procesplan for visionsaftalen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalg og råd tager tids- og procesplanen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet tager tids- og procesplanen til efterretning.

Erik Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Dosisdispenseret medicin


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

I budgetaftalen for 2019 er Ældreområdet og specielt Hjemmesygeplejen forpligtet til at holde udgiftsniveauet nede.

Fagforvaltningen foreslår, at borgere, hvis medicinordination ikke har været ændret i 3 måneder, overgår til dosisdispenseret medicin fra apoteket, så Hjemmesygeplejen ikke skal dosere medicinen.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019 er Ældreområdet og specielt Hjemmesygeplejen forpligtet til at holde udgiftsniveauet nede.

Efter sundhedslovens § 138, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016, er kommunerne ansvarlige for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen.

Der er aktuelt et forventet merforbrug på Hjemmesygeplejen på 6 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. aktivitetsstigninger som konsekvens af tidlig udskrivning fra sygehuse, øgede henvendelser fra praktiserende læger og en øget vækst af antallet af akutte opgaver. Samtidig betyder stigningen i antallet af ældre en stigning i antallet af opgaver.

Hjemmesygeplejen har i gennemsnit visiteret 497 timer til medicindosering om måneden, hvoraf 111 timer er delegeret til Frit Valg. Dette svarer til en udgift til medicindosering på 2.880.000 kr. om året.

Netop i forhold til medicindosering vil opgaven kunne løses ved, at apoteket doserer medicinen maskinelt for borgerne (dosisdispensering), hvis der ikke har været ændret i en borgers medicin gennem 3 måneder, og borgerens medicin derfor betragtes som værende stabil.

Lægen skal ordinere dosisdispensering, og borgeren, der skal betale for ydelsen, skal give samtykke hertil. En dosisrulle varer 2 uger, og der opkræves et gebyr på 55,63 kr. pr. uge foruden prisen på medicinen. Hvis der er tilskud på medicinen, får borgerne også tilskud til dosispakningen af den. Gebyret for at pakke medicinen i doser er tilskudsberettiget fra den offentlige sygesikring på samme måde som den medicin, borgeren får. Det vil sige, at gebyret tæller med på saldoen i Det Centrale Tilskudsregister (CTR).

Hvis borgeren får dosisdispenseret medicin, vil lægen kunne ordinere, at Hjemmesygeplejen/Frit Valg skal administrere borgerens medicin, og Hjemmesygeplejen/Frit Valg er forpligtet til at have et ajourført medicinkort i det kommunale omsorgssystem. I de tilfælde, hvor lægen ordinerer dette, skal Hjemmesygeplejen/Frit Valg kontrollere doseringskortet, der følger med den maskinelt pakkede medicin fra apoteket og det medicinskema Hjemmesygeplejen/frit Valg har i det kommunale omsorgssystem.

Ud fra forudsætningen om, at det er de mindre doseringer, der er at betragte som stabile, og lægen ordinerer, at Hjemmesygeplejen/frit Valg skal administrere borgerens medicin i 10 - 100 % af tilfældene, vil det være muligt at spare mindst 28.000 kr. og op til 243.000 kr. om året ved, at borgerne med stabile medicindoseringer overgår til at få dosisdispensering fra Apoteket.

Brønderslev Kommune har forsøgt at få lavet et pilotprojekt med lægerne i forbindelse med dosisdispenseret medicin, men forsøget blev nedlagt, da lægerne ikke ønskede at medvirke. Begrundelsen var først og fremmest, at de ikke ville påføre borgerne mer-udgiften til dosisrullerne. Det er fagforvaltningens vurdering, at et politisk ønske om øget brug af dosisdispensering kan medvirke til, at lægerne fremover i højere grad vil udskrive dosisdispenseret medicin.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender, at borgere, hvis medicin er stabil, overgår til dosisdispenseret medicin, hvis lægen ordinerer det.

Personale

Ingen

Beslutning

Ældrerådet anbefaler, at der arbejdes videre med opstilling af dosisdispensere, og påpeger samtidig at den forventede besparelse anvendes til andre formål i ældreplejen.

Erik Nielsen var fraværende.

Til toppen


9. Orientering vedrørende udgifter til færdigbehandlede patienter


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS

Brønderslev Kommune er medfinansierende i forhold til borgerens forbrug af sundhedsydelser på det regionale område. Dette indbefatter blandt andet betaling af en obligatorisk færdigbehandlingstakst for sygehusbehandling til færdigbehandlede patienter, der venter på at blive udskrevet.

Fagforvaltningen har udarbejdet et notat, som viser udgifterne til færdigbehandlede patienter i 2017 og 2018. Sagen sendes til orientering i Ældrerådet, Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Færdigbehandlede patienter er patienter, som efter lægelig vurdering er færdigbehandlet, dvs. behandling er afsluttet eller indlæggelse er ikke en forudsætning for den videre behandling. Færdigbehandlingstaksten til Region Nordjylland er på 2.012 kr. pr. døgn.

For at øge kommunernes incitament til at nedbringe antallet af somatiske færdigbehandlingsdage har regeringen ved en lovændring pr. 1. januar 2017 indført en supplerende færdigbehandlingstakst til staten. Den statslige færdigbehandlingstakst er udformet som en trappemodel, hvor taksten for første og andet døgn udgør 2.012 kr. Fra tredje døgn og frem fordobles taksten til 4.024 kr. pr. døgn. Den samlede færdigbehandlingstakst for Brønderslev Kommune bliver med betaling til både stat og kommune på samlet 4.024 kr. for første og andet døgn og 6.036 kr. fra tredje døgn.

I udgangspunktet tilbageføres den statslige færdigbehandlingstakst til kommunerne i den enkelte region og fordeles på kommunerne i regionen i forhold til indbyggertallet. Det betyder, at taksten til staten, som er indbetalt af de nordjyske kommuner, ikke omfordeles til kommuner i andre regioner, men kun mellem kommunerne i Region Nordjylland.

I 2017 har der i alt været 16 færdigbehandlede patienter, som tilsammen har brugt 141 færdigbehandlingsdage, dog har 3 patienter været færdigbehandlet i henholdsvis 19, 35 og 50 døgn.

I 2018 har der i perioden januar til oktober været 7 borgere med tilsammen 12 færdigbehandlingsdage. Tilbagebetalingen af den statslige takst her derfor i perioden været større end udgiften til færdigbehandlingsdagene.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at Ældrerådet anbefaler aflastningspladserne opgraderes, således der kan foregå større faglig observation og behandling af borgerne.

Erik Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Demensstrategi


Resume

Sagsforløb: DIR/ÆR/HAR/ÆO

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd anmoder om, at Ældreomsorgsudvalget godkender Demensstrategien 2018-2025.

Sagen fremsendes til Handicaprådets orientering.

Sagsfremstilling

Siden sommeren 2018 har en arbejdsgruppe stået i spidsen for at udarbejde Brønderslev Kommunes Demensstrategi. Denne er udarbejdet på baggrund af 3 borgermøder, sparring med Alzheimerforeningen, inspiration fra andre kommuner, offentlig høring samt deltagelse i en DemensCamp, hvor gruppen fik feedback fra blandt andet nationale fagpersoner indenfor demensområdet. Der er således tænkt bredt i udarbejdelsen af kommunens demensstrategi, som både borgere med demens, pårørende, lokalsamfundet og medarbejdere kan se sig selv i.

Demensstrategien skal ses som en udmøntning af kommunens Ældrepolitik, og skal udmunde i konkrete handleplaner, og der skal årligt udarbejdes en status for arbejdet med strategien.

Demensstrategien er inddelt i 6 temaer og beskriver, hvad vi i Brønderslev Kommune vil arbejde for, hvilke tilbud der er på demensområdet, samt kontaktoplysninger på demenskoordinatorerne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender Demensstrategien 2018-2025.

Indstilling

Direktionen, 6. november 2018, pkt. 8:

Strategien anbefales

Jens Davidsen var fraværende.

Beslutning

Ældrerådet godkender Demensstrategien.

Erik Nielsen og Knud Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Akutstuer - drøftelse af muligheder


Resume

Sagsforløb: ÆR

Ældrerådet ønsker drøftelse af muligheden for at oprette akutstuer i sammenhæng med eksisterende aflastningsstuer.

Sagsfremstilling

Ældrerådet ønsker undersøgt muligheden for at oprette akutstuer i sammenhæng med eksisterende aflastningsstuer.

Akutstuer betyder et ophold af kort varighed ved pludselig opstået sygdom, eller ved en forværring af en fysisk sygdom, der forsvarligt kan observeres/udredes under opsyn af sygeplejersker.

Ophold på akutstuer anvendes typisk efter et sygehusophold, hvor det vurderes, at borgeren ikke kan komme hjem i egen bolig, og samtidig forhindre genindlæggelse.

Beslutning

Ældrerådet ønsker med jævne mellemrum, at genoptage drøftelsen for at sikre at de ydelser der bliver leveret på aflastningspladserne, svarer til de ydelser der lovmæssigt er vedtaget for akutstuer.

Erik Nielsen og Knud Jørgensen var fraværende.

Til toppen


12. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene

Beslutning

Præsentation af skitser til ombygningen af Margrethelund.

Erik Nielsen og Knud Jørgensen var fraværende.

Til toppen


13. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden

 • Orientering fra Ældrepolitisk konference, Vingsted den 15. november 2018.
 • Evaluering af Danske Ældreråds temadag i Aalborg den 16. november 2018.
 • Orientering fra Regionsældrerådsmøde i Aalborg den 20. november 2018.
 • Årsberetning 2018.
 • Diæter og kørselsgodtgørelse.
Beslutning
 • Orientering fra Ældrepolitisk konference, Vingsted den 15. november 2018:

Som altid en god og lærerig konference.

 • Evaluering af Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådets temadag den 16. november 2018:

Ældrerådet er enige om at temadagen har været et positivt møde. Ældrerådet ser gerne at de to fællesmøder, der ligger forår og efterår fremover erstattes af et lignende årligt temamøde.

 • Orientering fra Regionsældrerådsmøde i Aalborg den 20. november 2018:

Drøftet.

 • Årsberetning 2018:

Inger Møller Nielsen sender det færdige resultat ud til medlemmerne i Ældrerådet.

 • Diæter og kørselsgodtgørelse:

Drøftet. Der er udleveret skrivelse vedrørende gældende regler.

 • Ældrerådets orienteringsmøde forår 2019:

Som foredragsholder arbejdes der videre med Claus Kjeldsen fra Instituttet for fremtidsforskning.

 • Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd:

Ældrerådet indstiller Inger Møller Nielsen til at valg.

Erik Nielsen og Knud Jørgensen var fraværende

Til toppen


14. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt

Beslutning

Status på Håndbog til ældre er, at sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og udviklingskonsulent Karsten Bach er indkaldt til videre drøftelse den 19. december 2018.

Erik Nielsen og Knud Jørgensen var fraværende.

Til toppen


15. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen

Beslutning

Formand Inger Møller Nielsen tager kontakt til pressen vedrørende klippekort og fremtidsfuldmagter.

Erik Nielsen og Knud Jørgensen var fraværende.

Til toppen


16. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 9. januar 2019.

Erik Nielsen og Knud Jørgensen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 29. november 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer